maandag 30 april 2018

Ons denken richten op God

Het menselijk denken is geneigd zich te concentreren op diverse symptomen, waar het in werkelijkheid op God gericht moet worden. Een voorbeeld van gedachte is: Gods identiteit is de oorzaak, terwijl de mens gevolg is. Het verkeerde op het eigen ik gericht zijn van mensen, belet hen dat te zien en te voelen wat voortdurend voortkomt uit de goddelijke bron. De mentale wortel van dit probleem, die moet worden uitgegraven is een  gevoel van verlies, overmatige zelfbeschouwing, zelfkritiek en zelfverachting. Het betekent dat we aan een belangrijk punt zijn voorbij gegaan en dat is de alomtegenwoordigheid van Gods volmaaktheid en van Zijn volmaakte schepping. Niemand kan ooit buiten deze geestelijke schepping zijn. Identiteit bestaat alleen in de alheid van de ene Geest! Wij kunnen dus nooit in een luchtledigheid bestaan! De wil en het verlangen onze naaste of God lief te hebben is er vaak wel, maar het lijkt soms alsof dat niet mogelijk is. Het probleem wordt veroorzaakt doordat men zichzelf niet op de juiste wijze lief heeft of doordat we een verkeerd begrip van het woord liefde hebben, door het op te vatten als ‘aardig vinden’ in plaats van als “welwillendheid tot uitdrukking brengen” of “het beste wensen” voor iemand; of door niet dankbaar kunnen zijn voor al het goede in de wereld enz. Naarmate wij ophouden ons te richten op een persoon of een voorwerp en beginnen ons te richten op God, dat wil zeggen Gods persoonlijkheid in het brandpunt van ons denken te stellen, zullen we de ware aard van onszelf en onze naasten gaan zien.

zondag 29 april 2018

Middelpunt en omtrek

In Wetenschap en Gezondheid p. 203 schrijft Mrs. Eddy: “God is tegelijk het middelpunt en de omtrek van het zijn.”  Liefde is het middelpunt en de omtrek van het zijn! In Liefde bestaat geen op zichzelf geconcentreerd zijn, geen zelf aanmatiging noch overgevoeligheid, er zijn geen complexen, er is geen rusteloosheid noch haast. Met de eigenschappen van Liefde als middelpunt en omtrek van ons denken en doen, ervaren wij geen beperking van binnenuit, noch van buitenaf en niets kan de normale activiteit verlammen. “Liefde als middelpunt en omtrek” betekent vrijheid en dat alleen is onze ware aard.

zaterdag 28 april 2018

In Liefde omvatten

Ik probeer in al mijn contacten met zogenaamde vreemdelingen in mijn eigen leven van alledag, met mijn gezin, met buren en in mijn beroep het samenbindend geheel te zien. Ik probeer ieder mens als een gelijkwaardige medemens te zien, te begrijpen dat we allen dezelfde bron, God, hebben, broeders zijn, en dat iedereen een onvervreemdbaar recht op vrijheid en zelfbeschikking heeft. Ik zie in dat respect voor het door God geschonken wezen van  anderen een eerste vereiste is voor een constructieve samenwerking. Dit is natuurlijk niet mogelijk tenzij wij afkomen van onze eigen angst. Allereerst moet ik leren mezelf te aanvaarden en op de juiste wijze te waarderen, om mijn gedachten en gevoelens in evenwicht te brengen. Als ik mij bewust ben van mijn ware identiteit als de uitdrukking van de goddelijke Liefde, dan draag ik bij tot het evenwicht van mijn omgeving door mijn eigen evenwicht. Daarom vraag ik mijzelf af: Leer ik iedereen in deze Liefde omvatten? Alleen op deze wijze kan ik vrij zijn van de angst die bij mij stress veroorzaakt, vrij van een verkeerde wedijver en veinzen en toneel spelen. Elke dag ervaar ik dat op deze manier van denken tot meer samenwerking, zelfdiscipline en wederzijdse achting leidt.

donderdag 26 april 2018

Bewust van uw relatie tot God

Het doel van geestelijk genezen is nooit zomaar het verschaffen van lichamelijke verlichting, evenmin is het een verbeteren of behandelen van de stof. Het doel is veel meer het terzijde leggen van het begrensde, lichamelijke begrip van de mens en het erkennen van zijn oorspronkelijke, ware identiteit! In deze zin kan men spreken van God als de bron van gezondheid. Als wij het zo zien, dan zijn genezingen geen wonderen, maar het natuurlijke resultaat van onze innerlijke betrekking tot God, “met tekenen die daarop volgen”, zoals Jezus het zei. In Christian Science wordt daarom geen lichamelijke behandeling noch mentale beïnvloeding toegepast. Wordt bewust van uw relatie tot God; hierdoor wordt onze vervreemding van God teniet gedaan en worden we aldus bevrijdt van angst, onzekerheid, stress e.d.

woensdag 25 april 2018

Het zuiver zien

Mrs. Eddy omschrijft God als onlichamelijk, oppermachtig, oneindig. In Christian Science is God niet aan de mens gelijk, maar de geestelijke mens is aan God gelijk. De Bijbel zegt: “God schiep de mens naar zijn beeld” (Gen. 1:27). Als dit zo is, dan moet de ware aard van de geestelijke mens goddelijk zijn en moeten daarom alle eigenschappen die de godheid vormen voor hem bereikbaar zijn, bijvoorbeeld geestelijk waarnemingsvermogen, liefde, intelligentie, eerlijkheid, rechtvaardigheid enz. Als wij het zuiver zien, betekent “God is oppermachtig almachtig” dat er in werkelijkheid geen andere macht bestaat. Als wij het voorvoegsel “al” uit het woord almachtig weglaten, dan dringt zich de gedachte op aan vele machten en gaan wij beslissingen nemen die samenhangen met denkwijzen die ons beperken en ons bang maken. God is oneindig betekent dat er voor God geen betrekkelijke begrippen zoals ruimte en tijd, geen beperking bestaan. Deze geestelijke denkwijze is de basis voor het genezen in Christian Science - een absolute overtuiging dat het ware leven geestelijk, eeuwig en onvernietigbaar is. Het doel is bevrijding van het vervreemd zijn van God door geestelijke vernieuwing en verandering.

dinsdag 24 april 2018

Geestelijk licht en Liefde

Gezang 12
“. . .boven dogma, vorm en waan
Brengt Christus ons verlossing aan.
Nog staat zijn Woord bekleed met macht,
De zijnen gaan van kracht tot kracht.”

Een ieder van ons wordt door het goddelijk licht geleid. In Gods ogen is er geen verschil tussen u en ‘de zijnen’ uit het gezang. Naarmate wij ons meer en meer identificeren met Gods volmaaktheid en het goede tot uitdrukking brengen en weerspiegelen, zullen wij onszelf meer liefhebben en kunnen wij des te meer aan anderen geven. Dan zijn we werkelijk in staat onze naasten lief te hebben en onder dezelfde ster in vrede samen te leven. Duidelijk is dat de mens geestelijk is en dat God geestelijk licht en Liefde is.

maandag 23 april 2018

Christelijk en wetenschappelijk

Lang voor de tijd van Jezus besefte men reeds het belang van de eenheid van God en mens als de weg naar verlossing en demonstratie. Jezus had zo’n klaar inzicht in die eenheid dat hij de weg baande voor allen die na hem kwamen. Geestelijke leiders hebben de mensheid eeuw na eeuw voorgehouden dat goedheid zoals die door de verschillende figuren uit de Bijbel werd gedemonstreerd, de Christelijkheid van ons leven bepaalt en in overeenstemming is met Gods wet. Christian Science is door en door christelijk en wetenschappelijk! Christian Science betekent Christelijke Wetenschap en is de naam die Mrs. Eddy aan haar ontdekking heeft gegeven. Een wetenschap werkt met bewijzen en feiten en heeft niets van doen met optimisme en ijdele hoop. Deze godsdienst leert dan ook hoe te bewijzen dat God alles gemaakt heeft en dat de mens van nature goed is, een bloeiproces van de oneindige volmaaktheid. Goedheid is niet het ideaal waar wij naar opzien, wij zijn reeds voor honderd procent volmaakt: door de goede God geschapen, bemind en voor immer zo gehandhaafd.

zondag 22 april 2018

Ware rijkdom

Een geestelijk standpunt is macht en is Waarheid, want het draagt de overtuiging dat kwaliteiten als vrijheid, intelligentie, het goede ons in onbeperkte mate door God wordt gegeven. Soms wordt met ‘geestelijk’ aangegeven alles wat mentaal is. Dus dat ook haatgevoelens bijvoorbeeld bij het geestelijke horen. In Christian Science echter wordt met ‘geestelijk’ uitsluitend datgene bedoeld wat uitdrukking geeft aan de ene Geest, God, en is daarom altijd en exclusief goed. Als wij onze ervaring interpreteren als stoffelijk, met al zijn inherente limitaties dan zijn we arm. Leven beschouwen als geestelijk betekent dat heel de rijkdom van intelligentie, levenslust, vreugde en activiteit de onze is. Jezus gaf ons de volgende parabel: ‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die, schone parels zoekt; die een parel van grote waarde gevonden hebbende, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht die’ (Matt. 13:45,46). De ’diamanten’ preek wordt de bergrede wel genoemd en ook Mrs. Eddy spreekt in deze termen wel over de bergrede. Ware rijkdom is: God begrijpen. En deze bewustwording gaat gepaard met een overvloed van het goede in onze ervaring, dag na dag. Wij hebben allemaal behoefte aan deze geestelijke rijkdom.

zaterdag 14 april 2018

De mens

We moeten het feit accepteren dat God ons liefdevol, intelligent en gezond gemaakt heeft. Wie zou zich met iets dat minder is willen identificeren? Waarom onze misvattingen over onszelf en over God niet achter ons laten? Laten we ons ‘s ochtends vroeg aan het begin van iedere dag even in onszelf terugtrekken en protest aantekenen tegen de suggestie dat we behept zijn met allerlei gebreken, mentaal en lichamelijk. En wat meer aandacht geven aan wat Mrs. Eddy in haar boek Wetenschap en Gezondheid onder meer over de mens schrijft. Namelijk dat de mens (dat wil zeggen U en ik) “...de weerspiegeling van God, of Gemoed, is en daarom eeuwig is; datgene, wat geen van God gescheiden gemoed heeft; datgene, wat geen enkele eigenschap bezit,  die niet aan de Godheid is ontleend; datgene, wat geen leven, intelligentie of scheppingsvermogen in zichzelf heeft, maar alles wat aan  zijn Maker toebehoort, geestelijk weerspiegelt” (p.475). Die mens dat bent u. Besef goed wat er staat: dat u ALLES weerspiegelt wat tot de Schepper behoort. Dat betekent dat u alles wat goed is en van het goddelijk Gemoed is, tot uitdrukking kunt brengen.

vrijdag 13 april 2018

Koninkrijk der hemelen

In het evangelie van Johannes wordt Jezus voorgesteld als ‘een mens die de waarheid sprak’ (Joh.8:40). Jezus zelf zegt het een beetje anders: ‘Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik aan de waarheid getuigenis geven zou’ (Joh. 18:37).
De levensgeschiedenis van Jezus kunnen we het beste samenvatten als de ontvouwing van een groots idee. En die idee bepaalde niet alleen alles wat hij zei en deed, die was het het doel en de reden van zijn bestaan, die was zijn leven zelf. Wat hield deze idee in die zo’n grote rol speelde in zijn leven? Dit, namelijk dat het koninkrijk der hemelen niet een aards koninkrijk is, met allerlei stoffelijk attributen, maar dat dit uitsluitend wordt gevonden in de intelligentie van Gemoed. Jezus laat ons niet veel keuze voor een andere conclusie als hij zegt: ‘Het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.’ Dit uitgangspunt brengt gezondheid, vrijheid en geluk. Jezus zegt ervan: ‘Gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken’ (Joh. 8:32). Gij zult de waarheid VERSTAAN, KENNEN - vrijheid is een Gemoedseigenschap en heeft direct met onze gedachten te maken. Jezus’ uitspraak over ‘vrijmaken’ werd in zijn tijd door de meeste mensen volkomen misverstaan. En dat is waarschijnlijk vandaag de dag niet zo veel anders.


donderdag 12 april 2018

Bewijsbaar

“En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is” (1Joh.1:5) zegt de evangelist Johannes. Drie jaar lang predikte Jezus het Koninkrijk Gods, dat wil zeggen dat hij bij alles wat hij zei en deed, uitging van een volmaakte God in Wie geen duisternis is en dat hij de wereld zag als beeld en gelijkenis van Gods volmaaktheid. Hij weigerde daarbij enige macht te erkennen dan God, of het goede, alleen en hij werkte vanuit de zekerheid dat niets scheiding kon brengen tussen hem en God. “Ik en de Vader zijn één” predikte hij met nadruk (Joh.10:30). Leven voor Jezus was één zijn met de Vader. Jezus had een helder inzicht in de ware betekenis en macht van Gods woord. Dit woord was het goddelijk licht en maakte dat de blinde zag; dit woord was vrijheid en richtte daarom de kranke vrouw op die 18 jaar samen gebogen was geweest; dit woord was het leven zelf en was daarom de invloed die de dode zoon van de weduwe uit Naïn opwekte van de baar. En omdat dit woord de Waarheid was, kon het bewezen worden. Waarheid is eeuwig, daar is niet aan veranderd sinds Jezus in ons midden was. Dat is een feit en het is bovendien bewijsbaar.

dinsdag 10 april 2018

Oneindige mogelijkheden

Dingen krijgen een totaal ander aanzien wanneer wij ze door gekleurd glas bekijken. Door ongekleurd glas is een bepaalde roos stralend wit, gezien door rood gas is diezelfde bloem rood? Of niet soms? En zo is het ook met de mens en met de wereld, beschouwd vanuit een stoffelijk of vanuit een geestelijk standpunt. Ook al beweert iemand dat de mens louter stoffelijk is, dat maakt hem nog niet stoffelijk, net zo min als de witte roos ooit een rode kleur had. De vraag is hoe zien we onszelf in relatie tot God, tot Leven en zijn oneindige mogelijkheden? Onze relatie tot God wordt bepaald door de plaats die wij onszelf toekennen in Zijn universum. Hij heeft ons allen geschapen om van het goede getuigenis af te leggen en Hem te verheerlijken. Als we iets meer ontdekken van onze ware identiteit, van ons wezen dat God geschapen heeft, ervaren we innerlijke vrede, een gevoel van vervulling en geluk. Een stoffelijk standpunt maakt ons tot slachtoffers als we niet oppassen. Want het suggereert dat de oplossing van onze problemen een kwestie is van hersenwerk, genen, of van geld. Door zo te denken leggen wij onszelf beperkingen op en sluiten ons af voor de goddelijke invloed. We laten de oplossing aan toeval en willekeur over.

maandag 9 april 2018

Levensvreugde is ons deel

Liefde is oneindig. “ … Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is het uwe” (Luk. 15:31). Houd je aandacht gevestigd op je hemelse Vader, en je zult Zijn liefde uit ervaring leren kennen. Hebt u er enig idee van hoe wezels hun prooi vangen? Zij biologeren hun prooi door al draaiend en rollend steeds dichter de prooi te benaderen tot ze hun dodelijke sprong kunnen maken. Het enige wat het slachtoffer hoeft te doen om in veiligheid te komen is een einde te maken aan die fascinatie, zich om te keren en er vandoor te gaan. Op dezelfde manier dienen wij het kwaad en de misère, vrees en gebrek de rug toe te keren en met een beter begrip van God te werken. Ren dus naar je hemelse Vader-Moeder als angst je overvalt. Door die stap te doen is levensvreugde ons deel als we ons tot God keren.

donderdag 5 april 2018

Begrijpen

De beslissing Gods ideeën te aanvaarden als waardevolle diamanten, betekent niet dat de gedachten die ons van God bereiken per se onmiddellijk hun volle schittering tonen. Ze vereisen soms werk voordat wij tot de erkenning komen van hun grote waarde. Is onze volmaaktheid voor ons verborgen omdat wij niet het flauwste begrip hebben van onze eenheid met God, het goede? Maken wij onszelf maar wat wijs als wij denken dat onze zaligheid ergens anders ligt en dat wij er naar moeten zoeken, in plaats van te begrijpen dat die in onze eigen gedachten voor de hand ligt? Zei Jezus niet: “Het Koninkrijk Gods is binnen ulieden”? Wat, zo vraag ik mij af, zijn nu eigenlijk de dingen die de luister uit ons leven wegnemen en ons het gevoel geven dat de hemel wel erg ver weg is. Een van die dingen is dat we met allerlei opvattingen onszelf de das omdoen, onszelf beperkingen opleggen en limiteren. Sommige psychologen menen dat wij slechts een of twee procent van ons vermogen werkelijk gebruiken. Christelijke Wetenschappers realiseren zich maar al te goed dat zij slechts een glimp van het geestelijke heelal hebben opgevangen. Het beste dat we kunnen doen, is onszelf tot taak stellen er met grote inzet tegenaan gaan om uit onze zelfopgelegde limitaties te breken zodat de heldere diamant van geestelijke gedachten zichtbaar wordt.

woensdag 4 april 2018

Een goed begin

Negatieve gedachten zijn een rem op vooruitgang. Vooruitgang vraagt van ons dat we de angst om achteruit te gaan van ons afzetten. Ook de idee dat wij God nooit zullen begrijpen en toch niet naar de hoge standaard van Waarheid kunnen leven, is nutteloze ballast meevoeren. Wat dan is nodig? De tegenwoordigheid van Liefde, Beginsel, WAARHEID in ons bewustzijn toelaten, de aanwezigheid van God. Als wij op deze manier ons bewustzijn niet vernieuwen, heeft het er soms veel van of ons wezen loodzwaar is en moeilijk te veranderen. We merken dat er niet veel liefde van ons uitgaat en dat we vaak ongeduldig, intolerant en geïrriteerd zijn met betrekking tot anderen. O, we weten dat ongeduld wijst op koppigheid, dat intolerantie ruikt naar opgeblazenheid en irritatie voortkomt uit een gevoel van superioriteit, maar hoe is dat te veranderen? Een goed begin is de gedachte af te wijzen dat we er dergelijke eigenschappen op na houden. God heeft ons dat soort dingen niet  gegeven, Hij heeft ons goed gemaakt gelijk Hij zelf is. We dienen ons wat vaker af te vragen: Hoe positief en gezond denk ik eigenlijk? Met wat voor gedachten vereenzelvig ik mij? Ga ik er werkelijk van uit dat God mijn Vader is en dat ik Zijn gelijkenis ben? Ons uitgangspunt is nu eenmaal dat God hier en nu aanwezig is.