woensdag 21 maart 2018

Geestelijke levensopvatting

Het begrip dat Jezus van de mens had, kwam voort uit een volkomen geestelijke levensopvatting. Maar de schrijvers van de evangeliën in het Nieuwe Testament geven duidelijk te kennen dat Jezus deze geestelijke levensbeschouwing niet zonder strijd heeft verworven en gehandhaafd. Er wordt gesproken over een tijd van verzoeking. Het is zeker de moeite waard in te gaan op de manier waarop Jezus met deze verzoeking afrekende. Dat geeft ons namelijk een idee hoe we ons eigen denken kunnen corrigeren. Jezus leefde in een tijd met veel sociale onrust en waar oude politieke instellingen hun betekenis hadden verloren. In Lukas lezen wij hoe Jezus aan een verzoeking bloot stond: “En nadat de duivel hem had geleid op een hogen berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem: Ik zal u al de macht en de heerlijkheid dier koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze wien ik ook wil. Indien gij mij dan zult aanbidden, zo zal het alles van u zijn. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Ga weg van mij, satan; want er staat geschreven: Gij zult den Heere uw God aanbidden en Hem alleen dienen” (Luk 4:5-8). Jezus had voor de verleiding kunnen zwichten om te geloven dat de oplossing voor oorlogsdreiging of voor wanbeleid en voor corruptie was gelegen in het verbeteren van menselijke instellingen, zoals uitbreiding van veiligheidsmaatregelen en meer nadruk op wetshandhaving en persoonlijke macht. Jezus wees echter de verleiding zo te denken onmiddellijk terug. Hij weigerde zich af te keren van het “Gij zult de Heere uw God aanbidden en Hem alleen dienen”. We hebben hier te maken met diep inzicht. De argumenten waarmee Jezus door de duivel werd benaderd, werden door Jezus omgekeerd. En daarbij opende hij een geheel nieuwe weg naar de oplossing van sociale en politieke problemen. Hij liet zien dat alleen door God te erkennen als de enige oorzaak, we voorgoed kunnen afrekenen met de problemen van onderdrukking, corruptie en politieke onzekerheid. Zijn overtuiging dat God de enige oorzaak is, was zo diep en zo consequent dat hij nooit zwichtte voor de verleiding om het probleem te onderzoeken teneinde het te begrijpen.

Geen opmerkingen: