vrijdag 9 november 2018

Het licht van Christus

Als wij hebben toegegeven aan een verkeerde aantrekkingskracht, kunnen wij dan wroeging en zelfveroordeling opzij zetten en opnieuw geestelijk vooruit gaan? Jazeker kunnen wij dat! In de gelijkenis van de verloren zoon beschrijft Christus Jezus levendig de verwelkoming die iemand wacht bij zijn berouwvolle terugkeer uit het verloren land van de zinnen naar het huis van de Vader - het bewustzijn dat God het enige Gemoed en Leven is. Blij over de terugkeer van de zoon, zei de vader tot zijn dienaars: “Brengt hier te voorschijn het beste kleed en doet het hem aan.” (Luk.15:22) Volgens Hebreeuws gebruik betekent het beste kleed een speciale eer. Dit is het gewaad waarmee onze hemelse Vader ieder van ons kleedt als wij onze geestelijke status zien als niet gevallen, waardige en geliefde zoons en dochters van God. Onze gehoorzaamheid aan morele en geestelijke wetten beschermt en beloont niet alleen onszelf maar ook anderen. Door het voortdurend voorbeeld van onze integriteit worden aan hen met wie we in contact komen thuis of op het werk, in de kerk of in de gemeenschap, moed, inspiratie en kracht gegeven om zelf eveneens de verleiding te weerstaan. Als wij dagelijks bidden om alleen op geestelijke aantrekkingskracht te reageren, laat ons dan beter helpen het licht van Christus, Waarheid, uit te stralen, door overal iedereen te zien als de geestelijke idee van God en dit licht van Christus zal het pad van iedereen verlichten.

donderdag 8 november 2018

Werkelijke aantrekkingskracht

De mens bezit door weerspiegeling alle geestelijke eigenschappen, omdat hij door God is geschapen. Christian Science verklaart dat alleen wat Geest weerspiegelt werkelijk aantrekkelijk is. Ware aantrekkelijkheid vindt men in deze eigenschappen - in goedheid, zuiverheid, betrouwbaarheid, geestelijkheid, tederheid, kracht. Als wij de geestelijke mens als onze eigen ware identiteit erkennen, verpersoonlijken wij deze goddelijke kenmerken en anderen worden tot ons aangetrokken. Mrs. Eddy, die Christian Science ontdekte en stichtte, bevestigt in Wetenschap en Gezondheid: “Er is slechts één werkelijke aantrekkingskracht  - die van Geest. De kompasnaald, die naar de pool wijst, is een symbool van deze alomvattende kracht, of de aantrekkingskracht van God, het goddelijk Gemoed.” (Blz. 57) Blijvende en alleszins bevredigende relaties worden aangeknoopt en onderhouden als wederzijds zulke dierbare en blijvende hoedanigheden waardering vinden als de onschuld en straling van Ziel, de onwankelbaarheid en rechtvaardigheid van Beginsel, de intuïtie van Gemoed, de lieflijkheid en gratie van Geest, de levendigheid van Leven, de oprechtheid van Waarheid, de warmte en genegenheid van Liefde. Het tegenbeeld van geestelijke aantrekkingskracht wordt in Christian Science “dierlijk magnetisme” genoemd. Deze benaming duidt de veronderstelde aantrekking aan van de fysieke zinnen naar materialisme en sensualiteit. Dierlijk magnetisme leidt de gedachten af van de dingen van God en vertraagt onze geestelijke vooruitgang. De aantrekkingskracht van Geest nabootsend beweert het dat alleen de dingen die door de fysieke zinnen kunnen worden waargenomen, aantrekkelijk zijn, prettig en begerenswaard. Teneinde “absolute zuiverheid” niet uit het oog te verliezen, moeten wij God erkennen als het enige Gemoed, de bron van alle ware denken - en het enige Leven. Wij kunnen begrijpend vasthouden dat de mens helemaal geestelijk is en niet half stoffelijk of dierlijk, en half geestelijk.

woensdag 7 november 2018

Boodschap van Christian Science

We moeten in ons leven nooit de gedachte toelaten dat de mens een ellendig zondaar is en dat hij veroordeeld is. Deze verkeerde theologie wordt in Christian Science volslagen omgekeerd. We kunnen ons van zonde losmaken en de onwerkelijkheid ervan bewijzen. We kunnen tot het besef van verlossing komen dat de mens het geliefde kind van God is, altijd verzorgd en bestuurd door de goddelijke Liefde. Dit is stellig de boodschap die Christus Jezus aan de mensheid bracht en het is de boodschap van Christian Science aan het mensdom nu. Het geneesmiddel is gelegen in het onpersoonlijk maken van de dwaling. We moeten de verkeerde invloed onderkennen in zijn ware gedaante, namelijk als een hypnotische influistering die we radicaal moeten afwijzen. We moeten ons daarvan afkeren en streven naar een intensiever begrijpen van Gods aanwezigheid en leiding. Door middel van gebed kunnen we een verlicht geweten weerspiegelen, een duidelijke scheidslijn waarnemen tussen het goede en het kwade en onze eenheid met God, het goddelijke Gemoed, bewaren. De zonde vernietigt zichzelf, maar dit houdt niet in dat het individu daarin mee moet gaan. Een nauwkeurige beschouwing van de feiten van Gods oneindige goedheid en van de status van de mens als kind van God, als “beeld der Liefde” zal het mesmerisme van hopeloosheid verdrijven en ons voeren naar nieuwe en hogere opvattingen over God en de mens.

zondag 4 november 2018

Disharmonie verdwijnt

Hebt u wel eens het gevoel gehad dat u niet meer bidden kon? Als we beter begrijpen hoe we moeten bidden kunnen we meer doen dan alleen maar God smeken ons te redden. We kunnen in plaats daarvan God, of het goede, aanvaarden als de bron van ons werkelijke zijn en erkennen dat de mens Zijn gelijkenis is. De menselijke natuur weerspiegelt de goddelijke Liefde en is geen produkt van het Adamgeslacht. Bezielde gedachten ontnemen alle werkelijkheid aan de illusie dat er leven in de stof is. Het goddelijk Gemoed is oppermachtig en onze werkelijke individualiteit - de idee of het denkbeeld van dit Gemoed - is eeuwig. We maken ons wel eens ongerust over disharmonische lichamelijke symptomen en concentreren dan ons gebed op het verwijderen van deze symptomen. Wetenschappelijk gebed daarentegen richt zich de stoffelijke gedachten die aan de ziekte ten grondslag liggen, en vervangt die door het bewustzijn dat de weerspiegeling is van de goddelijke Liefde. Disharmonie verdwijnt naargelang de waarheid van het zijn begrepen en toegepast wordt. Ons werkelijke zijn wordt nooit door het sterfelijk gemoed aangetast en als we ons op de juiste wijze vereenzelvigen met deze geestelijke individualiteit worden we innerlijk verlicht. De veronderstelling dat het kwaad aanwezig zou kunnen zijn, wordt dan als onwaar herkend en door ons verworpen Op die wijze kunnen we de goddelijke eigenschappen waaraan we in werkelijkheid uitdrukking geven duidelijker zien.

vrijdag 2 november 2018

Het tweede gebod

Het tweede gebod verbiedt het maken van “een gesneden beeld.” Indrukken uit het verleden die levendig en onuitwisbaar in de herinnering worden gehouden, kunnen ons tot een soort gesneden beeld worden. Waarom zouden we ons daarvoor buigen in verdriet, berouw of zelfverwijt? We kunnen schadelijke herinneringsbeelden uitwissen, wegvagen, afwijzen en afdanken. Maar hoe? Door ons los te maken van het sterfelijk gemoed dat zulke herinneringen vasthoudt en door ons te vereenzelvigen met het goddelijk Gemoed dat die herinneringen niet kent. In plaats van aanspraak te maken op een persoonlijk gemoed met slechte of goede herinneringen, kunnen we met vreugde het éne Gemoed erkennen dat ieder van ons weerspiegelt. Dit Gemoed kent en beseft alleen de goddelijke werkelijkheid - dat wat is - God en Zijn idee. Gods ideeën zijn nooit slachtoffer van het verleden; nooit onderworpen aan zelfvervolging, of zogenaamde gedachtelijke beïnvloeding. God, de intelligentie van het heelal, heerst geheel alleen over Zijn idee, de mens, en houdt hem voor altijd in het nu van het eeuwige goede. Door in het heden te leven kunnen we er zeker van zijn dat we vrij blijven van onverstandig vasthouden aan het verleden.

woensdag 31 oktober 2018

In dienst van Ziel

De mens is voor God onmisbaar; God, of de goddelijke Liefde, drukt Zijn goddelijke natuur uit in de mens. Wanneer deze waarheid duidelijk is, kunnen we daarvan de blijken geven in onze menselijke ervaring in de vorm van nuttige werkzaamheid. Een ieders taak is om op eigen individuele manier de scheppende macht van de goddelijke Geest te weerspiegelen. Wanneer we dat begrijpen neemt onze bruikbaarheid toe en wordt de onuitputtelijkheid van inspiratie, kracht, wijsheid en vaardigheid geopenbaard. God, het oneindig Gemoed, moet tot uiting komen in ideeën. De mens is de geestelijke uitdrukking van God. Ons werk is dan ook het weerspiegelen van onkreukbaarheid, betrouwbaarheid, intelligentie, barmhartigheid, enz. De mens bestaat in wezen uit deze goddelijke eigenschappen en God drukt ze in een eindeloze verscheidenheid door de mens uit. Hoe kunnen we deze geestelijke feiten dan in ons leven praktisch waar maken? We kunnen altijd, waar we ons bevinden, beginnen met God te dienen. En de meest doeltreffende manier om de goddelijke Liefde te dienen is door liefdevol te denken en te handelen. Om Beginsel te dienen, moeten we eerlijk zijn en ons houden aan de wettelijke voorschriften. In dienst van Ziel staan houdt noodzakelijkerwijs in de uitstraling en vrede van Ziel te weerspiegelen. Niets kan deze werkzaamheid teniet doen. Wanneer we onze gedachten in deze banen houden, opent dat mogelijkheden om onze medemens te dienen. Gods plan voor ons is het onbeperkt goede en tot dat doel werkt Hij iedere dag met en door ons.

dinsdag 30 oktober 2018

Volkomenheid en tegenwoordigheid van de Godheid

Een Christian scientist leeft niet in een geestelijke droomwereld. Een scientist is menslievend en praktisch en bezit een flinke dosis gezond verstand. Christian Science maakt ons duidelijk dat het goddelijke en het menselijke met elkaar in overeenstemming zijn. Het goddelijk Leven en zijn expressie bevinden zich juist dáár waar de sterfelijke ondervinding zich schijnt af te spelen. Wanneer wij dit geestelijk feit begrijpen, zullen dwalingen, verkeerde opvattingen en vooroordelen uit ons bewustzijn worden weggevaagd. En niets is meer effectief dan het afleggen van dergelijke misvattingen, omdat nou juist uit foute, verdraaide opvattingen van het zijn ziekte en sterfelijkheid voortkomen. Hoe raken we onze verkeerde inzichten kwijt? Door zonder ophouden te beseffen dat Leven en zijn ideeën de hele werkelijkheid uitmaken. Waar we stoffelijke toestanden schijnen te zien, plus de ellende die daaruit voortspruit, is in werkelijkheid Leven. Alles wat werkelijk is, heeft een geestelijke basis en oorzaak, en is onverbrekelijk verbonden met het goddelijk Gemoed. Het menselijk bewustzijn geeft gewoonlijk een verkeerde uitleg van het ware bestaan en gelooft dat de werkelijkheid stoffelijk is en het stoffelijke werkelijk. Maar dit verandert niets aan het feit dat alles wat werkelijk bestaat Gemoed is en de geestelijke uitdrukking daarvan. Niets is vooruitstrevender en nuttiger dan dit te accepteren. De nieuweling in Christian Science merkt al gauw dat er geen twee soorten bestaan zijn - een geestelijk en een stoffelijk, naast elkaar of dooreen gemengd - maar begint spoedig te zien en te bewijzen dat het geestelijk bestaan het enige is en dat het stoffelijke niet werkelijk substantieel is. Hij leert om een dergelijk dualisme af te wijzen door de volkomenheid en de tegenwoordigheid  van de Godheid en Zijn schepping te erkennen.

maandag 29 oktober 2018

Vergeven en vergeten

Er valt veel te zeggen voor de gave om fouten, beledigingen, ergernissen, ongelukken of tragedies uit het verleden te vergeten. Christian Science leert ons hoe we wetenschappelijk zulke herinneringen kunnen uitwissen en vernietigen door middel van het grote geestelijke feit dat het ware verleden van de mens geestelijk, onberispelijk goed is. Knagende wroeging, een hart vol wrok, rimpels van verdriet moeten geen blijvend deel van onszelf worden als herinnering aan het verleden. Wat nooit werd geregistreerd in of door het goddelijk Gemoed, behoeft ook niet in het menselijk denken te worden opgetekend of op het lichaam te worden vastgelegd. Voor onze eigen bestwil moeten we bereid zijn om niet alleen de afdrukken  van dwalingen uit het verleden weg te gooien, maar ook de negatieven geheel en al te vernietigen. Het is een gewoonte om telkens terug te denken aan moeilijkheden uit het verleden. Hoe kunnen we aan dit populaire maar riskante tijdverdrijf ontkomen? Christian Science verschaft de oplossing die genezing brengt: het begrijpen dat God, de goddelijke Liefde, alles omvat. Deze Wetenschap haalt een streep door alle ervaringen uit het verleden en draagt de genezende balsem van vergeving aan alle gekrenkte gevoelens. De deur moet stevig op slot gedaan worden. We kunnen niet toelaten dat het verleden ons heden berooft van vrede en doelmatigheid. Het oprakelen van fouten, onhebbelijkheden en beledigingen uit het verleden speelt het dierlijk magnetisme in de kaart en is een ontkenning van de alomtegenwoordigheid van het goddelijk Gemoed. Dierlijk magnetisme, de naam die Christian Science aan het kwade geeft, wil dat we telkens weer over het verleden blijven denken en wrok koesteren in plaats van te vergeven en te vergeten. In een hart dat vol is van dankbaarheid voor het tegenwoordige goede, kan nooit plaats zijn voor de herinnering aan enig onrecht.

zondag 28 oktober 2018

In harmonie gevestigd

Een van de aspecten van het sterfelijk gemoed is dat het zich voordoet als een agressieve onrustzaaier. Het schept verwarring met een aanbod van mogelijkheden die zowel juist als verkeerd kunnen zijn. Aan de andere kant is de erkenning van alle goddelijke bewustzijn, waarin alle werkelijkheid in zijn universele volmaaktheid besloten ligt, de enige basis van waaruit wij de goede eindresultaten van God in menselijke aangelegenheden hier en nu kunnen bewijzen. In de Bijbel lezen we over de vrienden van Job - hoe ieder zijn eigen versie geeft over de oorzaak van Jobs problemen. Evenzo kunnen wij nu van verschillende bronnen advies aanvaarden - meestal vol theorieën over de problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd en met zogenaamde verklaringen voor deze moeilijkheden. Toen Job weigerde zich door de verwarrende nachtmerrie van het sterfelijk gemoed te laten afhouden van zijn diepe overtuiging dat God goed is,werden alle problemen tenslotte voor hem opgelost. Hij kon met blijdschap roepen: “Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden . . . Met het gehoor van het oor heb ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog” (Job 42:2, 5). Als wij ons intuïtief tot het onsterfelijke Gemoed wenden in plaats een verscheidenheid aan juistheden en onjuistheden tegen elkaar af te wegen, gaan we beseffen dat de identiteit van de mens in harmonie is gevestigd als de idee van de goddelijke Liefde. Dan zullen wij ervaren dat mentale verwarring plaatsmaakt voor de ritmische ontvouwing van Waarheids oneindige thema van universele goedheid, en de blijken daarvan zullen in ons dagelijks leven tot uitdrukking komen.

vrijdag 26 oktober 2018

Het heelal is geestelijk volmaakt

Om juiste conclusies te kunnen trekken, moeten wij ons ervan bewust zijn vanuit welk standpunt we waarnemen. Ook moeten wij voorzichtig zijn met het interpreteren van berichten die wij vernemen. Zoals het spreekwoord aangeeft, kan men elke menselijke zaak van twee kanten bekijken. Hoe kunnen wij er nu zeker van zijn dat we het betrouwbaarste uitgangspunt hebben voor onze beslissingen? In Christian Science  leren we dat het ene goddelijke Gemoed zichzelf in zijn weerspiegeling tot uitdrukking brengt, en dat dat de enige activiteit is die in werkelijkheid plaatsvindt. Het heelal is geestelijk volmaakt - de oneindigheid van één onfeilbaar samenhangende harmonie. Als wij een oordeel moeten vellen of een beslissing moeten nemen, dan kunnen wij vertrouwen op Christus, Waarheid, de werking van het goede. In Christian Science leren we de waarheid te aanvaarden van wat in de Bijbel over God geschreven staat: “Gij zijt te rein van ogen dan dat Gij het kwade zoudt zien” (Hab.1:13). En omdat de mens de idee van God is, heeft hij alleen het bewustzijn van het goede. Wat doen wij echter als er iets vervelends gebeurt dat schade of verlies tot gevolg heeft? Accepteren we dat dan maar gewoon en nemen we genoegen met de lessen die we eruit kunnen leren? In het geheel niet! De schade en het verlies zijn de geprojecteerde beelden van het sterfelijk gemoed. Dit gemoed zou onjuiste, leugenachtige versies in de plaats willen stellen van de volmaakte werking die voor eeuwig plaatsvinden. Een bedrieglijke getuigenis berust niet op de ware feiten of het goede en is dus niet juist. Ons gebed in de vaste overtuiging van de werkelijkheid die aan alles ten grondslag ligt doet de leugens of mentale onwaarheden zoals schade, verlies of welk ander kwaad ook verdwijnen. En dat brengt herstel in de menselijke omstandigheden.

vrijdag 19 oktober 2018

De lankmoedige

Christus Jezus gaf het bewijs dat God zonder enige terughoudendheid in overvloed geeft. Hij kon dat, omdat hij begreep dat Gods koninkrijk reeds gevestigd en aanwezig is. Niettegenstaande de wereld in het algemeen het tegendeel gelooft, is God de enige macht, en de mens is Zijn volmaakte, geestelijke uitdrukking. Daarom is boosheid of angst in werkelijkheid dwaling, nietsheid. Mrs. Eddy zegt over dwaling: “Het is datgene, wat schijnt te zijn, maar niet is” (W&G p. 472). Als wij ons aan deze fundamentele, wetenschappelijke wijze van redeneren houden en ons leven daarop baseren, hoeven wij ons geen zorgen te maken dat iemand op onze rechten of vooruitgang inbreuk zal maken of dat wij zelf een obstakel zullen vormen voor de mogelijkheden van een ander. Als wij iemand met zijn ellebogen zien werken om macht, een functie of bezit te verwerven, dan kunnen wij in plaats van kwaad te worden, die ander en onszelf ten zegen zijn door in ons bewustzijn trouw te blijven aan Gods oppermacht. Op elke plaats en in elke situatie kan het licht van de Christus aan een ieder openbaren dat God al Zijn kinderen overvloedig van het goede voorziet.
Spreuken 16:32 “De lankmoedige is beter dan de sterke.”

zondag 14 oktober 2018

Onze afhankelijkheid van God

Gebed in Christian Science is het erkennen van Gods alheid en de eenheid van Gemoed. Het is zwichten voor Gods wet als de basis van alle harmonie, gezondheid en welzijn. Bidden is het verwerpen van het stoffelijke zinnengetuigenis en van elke zelfstandigheid van de stof. De Meester, Christus Jezus, demonstreerde de genezende Christus het allerbeste. Door zijn nederigheid en zachtmoedigheid onthulde hij de goddelijke macht en wees ons de weg naar verlossing. Het menselijk denken verzet zich tegen de erkenning van zijn eigen nietsheid en zo ontstaat de strijd tussen het vlees en de Geest. We kunnen de arrogantie van de zogenaamde stoffelijke intelligentie terugvinden in vele facetten van de menselijke ervaring. De erkenning van ‘s mensen volslagen afhankelijkheid van God verleent macht aan onze gebeden. Alleen als we nederig zijn, begrijpen we dat die macht goddelijk is en daarom onbeperkt, en dat de bekwaamheden van de mens weerspiegelde bekwaamheden zijn. Mozes was een zeer nederig mens. Die eigenschap stelde hem in staat Gods wil te weerspiegelen. Anderzijds was Paulus, de intellectueel, verblind door zijn hoogmoed en farizeïsche schijnheiligheid, totdat hij het punt bereikte waarop het menselijke geheel ondergeschikt werd aan het goddelijke. Hij bad nederig: “Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?” (Hand.9:6). Door deze omvorming van zijn denken kwam voor hem een hele nieuwe wereld van mogelijkheden open. Hij begon de goddelijke kracht en de geestelijke macht te begrijpen. Om dat te kunnen, moet hij de nietsheid hebben beseft van leven en intelligentie in de stof.

woensdag 10 oktober 2018

Gods liefde weerspiegelen

In onze strijd om te leren liefhebben leren wij ook te vergeven. De Meester leerde ons bidden: “En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren” (Matt.6:12). Mrs Eddy verschaft ons de basis voor zulk vergeven als zij de geestelijk wetenschappelijke verklaring van deze regel uit het onzevader geeft: “En Liefde wordt weerspiegeld in liefde” (W&G blz. 17). Lijkt het moeilijk om Gods liefde te weerspiegelen, om die in ons dagelijks doen en laten in praktijk te brengen en die liefde tot uitdrukking te brengen in een situatie waarin wij geloven dat ons een groot onrecht is aangedaan? Ja, maar als we er werkelijk toe bereid zijn, zal de weg daartoe voor ons geopend worden. Ja, het kan soms moeilijk lijken lief te hebben, maar het wordt makkelijker naarmate we het meer doen. Gods liefde is oneindig, en er is een oneindig aantal manieren om uitdrukking te geven aan die liefde. Liefhebben wat een ander liefheeft kan een manier zijn om daarmee te beginnen. Wij vinden het allemaal prettig als we voelen dat de mensen van ons houden. Wij kunnen dit allen bereiken. Wat het meest nodig is in een situatie waarin disharmonie heerst, is dat wij zelf bereid zijn om liefde uit te drukken en het zelfs graag doen. Als we dan oprecht en volhardend zijn in onze pogingen zal de liefde die wij geven voelbaar worden, zodat de hele situatie erdoor beïnvloed wordt - met inbegrip van de persoon van wie we denken dat hij of zij genezing nodig heeft, met inbegrip ook van onszelf.

dinsdag 9 oktober 2018

Zachtmoedigheid

Het is interessant vast te stellen dat het juist de zachtmoedigheid was - accepteren van de nietsheid van de stof en de alheid van God - die Jezus in staat stelde groot gezag uit te oefenen. Zijn uitgangspunt was dat God het enige Gemoed is, de enige macht, het ongelimiteerde goede. In de Bijbel lezen we dat God zegt: “Ik ben de Heere, en niemand meer, buiten mij is er geen God” (Jes.45:5). En het tweede gebod omschrijft God als een “naijverige God” (Ex.20:5). Dit kan een manier zijn om aan te geven dat het goede oneindig en oppermachtig is en dat het kwaad onwerkelijk is. God, het goede, tolereert het kwaad niet. Van ons wordt verlangd dat we het geloof in het kwaad opgeven en één God erkennen. Een heel ander facet van zachtmoedigheid en macht treedt aan het licht als we realiseren dat God die enige oorzaak is en de mens het gevolg daarvan. De mens is geen schepper. Hij is geen oorzaak en geen oorsprong. Hij is altijd alleen maar gevolg. Dit feit tart de menselijke trots. Alle intelligentie, initiatief, inspiratie, gezag en creatieve bekwaamheid komt voort uit God. Er bestaat geen andere intelligentie. Als uitdrukking van God heeft de mens alle onbeperkte rijkdommen van het goddelijk Gemoed tot zijn beschikking om een beroep op te doen en daarom kan hij deze voortdurend tot uitdrukking brengen. Zolang we slechts één Gemoed erkennen, één oorzaak, één Vader, kunnen we aanspraak maken op al de goedheid van God als onze erfenis. Tot de richtlijnen die Jezus ons gaf, behoort ook de zaligspreking: “Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven” (Matt.:5:5). Waarom is dit zo? Omdat de zachtmoedigen de alheid van God onderkennen. Wanneer we geen ander Gemoed hebben dan God, geven we de bewijzen van het koninkrijk der hemelen binnenin ons, en dat is de gemoedsgesteldheid die het aardrijk beërft.

maandag 8 oktober 2018

God is Liefde

Johannes zegt: “God is Liefde” (1Joh. 4:16). God is Liefde, en de mens is Gods gelijkenis. Dat houdt in dat de mens het beeld van Liefde is. De mens is de uitdrukking van de oneindige Liefde. Elk van zijn activiteiten is de weerspiegeling van de activiteit van Liefde. Omdat God het enige Gemoed is, heeft de mens geen ander Gemoed dan de goddelijke Liefde; iedere gedachte van de mens komt voort uit het Gemoed dat Liefde is. De mens is zich alleen bewust van de aanwezigheid van God en van Zijn uitdrukking. Hij weet niets af van de vermeende tegenstelling van de goddelijke Liefde haat genaamd, of van de schijnliefde die het karakter aanneemt van louter persoonlijke gehechtheid. De mens door God geschapen bestaat in alle eeuwigheid met Hem tezamen en weerspiegelt de heilige bedoeling van Liefde. Naarmate iemand deze waarheden over zijn werkelijke zijn begrijpt en er zich rekenschap van geeft, zal het steeds gemakkelijker voor hem of haar worden om lief te hebben. Hij zal steeds minder geneigd zijn enig gebrek aan liefde in hemzelf te rechtvaardigen. Hij houdt er mee op anderen de schuld te geven van zijn onlustgevoelens  en zijn beperkingen en tracht zulke toestanden te verbeteren door eigen bewustzijn grondig te onderzoeken om te zien wat daarin verbeterd moet worden. Wanneer hij liefdeloze trekken bespeurt, verwerpt hij die omdat ze niet werkelijk deel uitmaken van zijn ware wezen en hij bevestigt het feit van zijn reine, liefdevolle identiteit als het beeld van God.

zondag 7 oktober 2018

Een hoger Leven vinden

Is het niet een heerlijke ontdekking als we beseffen dat we het bewuste beeld en de onsterfelijke getuige zijn van Gods oneindige natuur en wezen - de zuivere idee van onbeperkte Ziel, Geest, Gemoed, van het onuitwisbare Leven, en met een individualiteit die door Liefde is gegeven. En het is het begrijpen en toepassen van deze waarheid omtrent de geestelijke aard van de mens in zijn Wetenschappelijke betekenis, dat de liefdevolle wijze is waarop de Liefde ons bevrijd van zonde en onze lichamelijke kwalen geneest. De demonstratie van deze waarheid is de weg ter verlossing die Christus Jezus ons leerde. Temidden van de teleurstellingen en uiteindelijke vruchteloosheid van het sterfelijk bestaan kunnen we een hoger Leven vinden - en ons betere zelf als de zuivere idee van God. Zoveel mensen vinden dat het leven van vandaag bestaat uit stormen en spanningen, schuldgevoelens en pijn, misverstand en ellende, zorg en verdriet. Desondanks ontvouwt het begrijpen van de Wetenschap van Leven - het werkelijke Leven waaraan ieder van ons uitdrukking geeft als Gods eigen idee - het koninkrijk der hemelen in ons, hier en nu.

zaterdag 6 oktober 2018

God die oneindig Leven is

Leven is zoveel meer dan een reeks stompzinnige tragedies, overdreven misère, wreed gebrek, grillige waanvoorstellingen en ontmoedigend onrecht. Het feit is, dat het werkelijke Leven van de mens compleet van dit alles verschilt. In werkelijkheid behoort niet een van deze dingen ertoe. De Wetenschap van Christus brengt ons tot het fundamentele begrip dat het Leven van de mens niets minder is dan de volstrekte Liefde, de ene Ziel, of God - en dat de mens aan dit Leven uitdrukking geeft in volmaaktheid, compleetheid, schoonheid, harmonie, onsterfelijkheid. Meermalen wordt de ellende van onze sterfelijke ervaring de aanleiding voor geestelijk ontwaken. Zoals Mrs. Eddy schrijft: “De bittere ervaringen, die het geloof aan het veronderstelde leven van de stof meebrengt, zowel als onze teleurstellingen en eindeloze ellende, drijven ons als vermoeide kinderen in de armen van de goddelijke Liefde. Dan beginnen wij Leven in de goddelijke Wetenschap te begrijpen” (Wetenschap en Gezondheid p.322). De verrukking waarmee we beseffen dat er een God is die we kunnen aanbidden, begrijpen en die ons in onze nood zal helpen - een God die oneindig Leven is - gaat samen met de bezieling van het Wetenschappelijk inzicht wie en wat we in waarheid zijn en waarom we bestaan.

vrijdag 28 september 2018

Het ene bewustzijn

Er kunnen tijden zijn waarin we moeten volharden in gebed, wetende dat het ware bewustzijn het volmaakte gevolg is van Gemoed. Verkeerde karaktereigenschappen kunnen heel werkelijk, hardnekkig en persoonlijk eigendom lijken te zijn. Maar het zijn onwaarheden, die door het sterfelijk gemoed geprojecteerd worden; het zijn de gevolgen van een hypnotiserende bewering dat het ene bewustzijn verdeeld kan worden in meerdere bewustzijn. De Wetenschap toont de onwerkelijkheid hiervan aan en laat onze ware individualiteit aan het licht komen. Door gebed zwicht het sterfelijk gemoed voor Gods wet; geloof aan het kwaad wordt vernietigd als we ons begrip van goed ontwikkelen. We kunnen ontwaken tot het inzicht dat ons ware wezen de zelfopenbaring van Gemoed is. Als we zien dat wij het welzijn, de volkomenheid en de heerschappij van het goddelijk Gemoed - de enige ware substantie - weerspiegelen, volgt genezing vanzelf. Zonde, ziekte, boosaardigheid en misdaad zijn ingebeelde voorstellingen, voortkomend uit een onwerkelijke denkwijze die niet in harmonie is met God, de goddelijke Liefde.

zaterdag 22 september 2018

Wetenschappelijk bidden

Agressieve gedachtelijke suggesties kunnen geen wortel schieten in een geestelijke gezindheid. Zelfs al kunnen we het besef van het kwaad ook zonder grondige discipline tijdelijk op een afstand houden, toch wordt de onwerkelijkheid van het kwaad beter begrepen en aangetoond naarmate ons gebed wetenschappelijker wordt. Er kunnen tijden zijn dat we er in het bijzonder voor moeten bidden dat de goddelijke Liefde ons bijlicht op onze weg uit onjuiste geloofsvormen naar de bewustwording van Ziel. We moeten onze tekortkomingen eerlijk onder ogen durven zien en weigeren daar een willig werktuig van te zijn. De dierlijke geaardheid en hypnotisch aantrekkingskracht van het kwaad wil ons doen geloven dat verkeerde gedachten niet alleen in ons ontstaan, maar ook werkelijk deel van ons maken. De Wetenschap verbreekt dit mesmerisme. We merken dan dat de bewering dat het kwaad oorspronkelijk en werkelijk is, typerend is voor de duivel en geenszins geldt voor het individuele bewustzijn dat het goddelijke weerspiegelt. Waarheid die begrepen wordt, houdt onze werkelijke identiteit gescheiden van het besef van kwaad. Zij voorkomt dat we ons schuldig maken aan stoffelijk denken en verhaast individuele hervorming, verlossing en genezing.

donderdag 20 september 2018

Christusgelijkende individualiteit

De gebeden van Christus Jezus hadden resultaat omdat hij Gods genezende macht begreep. Omdat hij begreep dat het Ego Gemoed is, en doordat hij de macht van Gemoed weerspiegelde en tot uitdrukking bracht, was hij in staat zijn wonderbaarlijke werken te doen. De Meester herhaalde telkens weer hoe noodzakelijk het is wereldse waarden en normen te vervangen door geestelijke. Nooit heeft iemand beter aangetoond dat de ware, Christusgelijkende individualiteit voor ieder onderdeel van zijn bestaan geheel afhankelijk is van God. Hij zei: “Mijn Vader werkt tot nu toe, en ik  werk ook” (Joh. 5:17). Als wij in ons denken de ware prioriteiten stellen, geven we voorrang aan wat meer in harmonie is met wat de Wegwijzer, Christus Jezus, ons leerde. Dit maakt ons meer aan Christus gelijk en we beschouwen onze naasten met meer mededogen. We zijn dan beter in staat de noden van anderen te onderkennen en hen te doen ontwaken tot een dieper bewustzijn van de onverbrekelijke eenheid die er tussen God en Zijn weerspiegeling bestaat. De mate waarin wij Jezus’ vermaning “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid” (Matt. 6:33) in praktijk brengen, bepaalt hoe krachtdadig ons gebed werkt in het bevrijden van onszelf en anderen van disharmonie, ziekte en zonde.

vrijdag 14 september 2018

Onzelfzuchtige vreugde

Moeilijkheden misleiden ons niet langer en zullen afnemen wanneer wij bewust onze vreugde opeisen en die van het ene moment tot het andere uitbundig beleven. Hoe onzelfzuchtiger wij vreugde uitdrukken, des te meer verdiepen en versterken wij ons bewustzijn van de werkelijkheid. In zijn laatste woorden tot zijn discipelen bij het laatste avondmaal zegt Jezus: “Deze dingen heb ik tot u gesproken  opdat mijn blijdschap in u blijve en uw blijdschap vervuld worde. (Joh.15:11)” U en ik zijn discipelen van vandaag, en Jezus’ belofte van de Christusvreugde houdt een strenge eis in: wij moeten de leugens van zwaarmoedigheid en wanhoop ontkennen en weigeren ons erdoor te laten tiranniseren. Droevige gedachten zijn zelfzuchtige, sterfelijke gedachten. Zij maken geen deel uit van het onsterfelijk Gemoed en zijn dus geen deel van ons ware bewustzijn. Vreugde krijgt een geestelijke dimensie in de mate dat wij haar behoeden voor dat persoonlijk gevoel van vreugde dat geluk uitsluitend verbindt met bepaalde mensen, bijzondere bezittingen, met amusement, of met enige vorm van zelfbevrediging. Vroeg of laat blijken deze ijdel te zijn, volkomen ontoereikend de eeuwige vreugde te schenken waarover Jezus sprak. Christelijke tevredenheid is binnenin een ieder van ons, en wacht tot wij haar volkomen bevrediging en vrede zullen ontdekken en die ook zullen weerspiegelen. Uit uw vreugde vandaag!

dinsdag 11 september 2018

Duisternis is als licht

Wat doen we als er mentaal een nacht over ons valt, als twijfel en onzekerheid ons denken in beslag neemt, ja zelfs als de dood ons in gedachten komt? Veel hangt dan af van wat wij voordien gedaan hebben. Als wij ons geestelijk begrijpen hebben ontwikkeld door studie, door gebed en toepassing, dan zijn wij ons bewust van een beproefd innerlijk licht dat ons erdoorheen zal helpen. Christus Jezus zei: “Ik moet werken de werken desgenen die mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan” (Joh. 9:4). Het laatste deel van deze verklaring hoeft niet als een bedreiging gevoeld worden. In het licht van het genezen zou het ons zelfs kunnen aansporen duidelijk te beseffen dat overdag werken ons voorbereidt op iedere nacht die zich mocht voordoen. In de werkelijkheid die wij eens allemaal zullen aanschouwen, is geen duisternis. Ons persoonlijk, en klaarblijkelijk tijdelijk gebrek aan geestelijke inspiratie kan de dageraad niet tegenhouden. Mentale duisternis kan het licht niet doven. De psalmist zegt hierover: “De nacht licht als de dag, de duisternis is [voor U] als het licht (Ps.139:12)”. Wij zullen langere dagen van verlichting en inspiratie beleven en kortere nachten van duisternis en twijfel, en we zullen ervaren hoe vrees en twijfel overgaan in moed en vertrouwen, tot alle schaduwen zijn versmolten in het volle licht van zuiver begrijpen. Wij kunnen weigeren te slapen zolang het dag is.

zondag 9 september 2018

Beginsel is onmeetbaar

Tijd en leeftijd zijn onverenigbaar met Beginsel. Dit agressieve tweetal stelt verjaardagen en gedenkdagen in, berekent en registreert leeftijden. Beginsel is onmeetbaar. Het kent begin noch einde. Zelfs gedwongen pensionering kan ons niet beroven van Gods onophoudelijke zegeningen. Ons werk kan niet bemoeilijkt, noch onze rechtmatige activiteit beknot wanneer we bezig zijn in de dingen van onze Vader, namelijk het weerspiegelen van Zijn oneindige intelligentie, onschendbaarheid en liefde. De geestelijke vooruitgang die we elke dag maken uit zich in grotere harmonie, betere gezondheid en meer vreugde. In tegenstelling daarmee maakt het sterfelijk geloof uit dat iemand te jong is om het een te doen of te oud voor het ander. Maar niemand is ooit te jong of te oud om de wil van zijn liefhebbende Vader, God, te doen. We kunnen beter gedachten van onsterfelijkheid koesteren, dan dagen, weken, maanden en jaren optellen die voeren naar een naderend einde. Goddelijke gedachten hebben geen eindpunt en omdat ze oneindig zijn leiden ze ons naar het oneindige Leven. Zo worden we - in plaats van oud te worden - tot geestelijke groei aangezet uit ons stoffelijk denken naar Christelijkheid, liefelijkheid en deugd. Mrs. Eddy vat het als volgt kort samen: “De mens in de Wetenschap is jong noch oud.” (W&G p.246)  Wanneer we ons hiervan bewust worden en het consequent blijven erkennen, kunnen tijd noch leeftijd macht over ons uitoefenen.

vrijdag 7 september 2018

Werkelijk bestuur

Essentiële kenmerken van werkelijk bestuur zijn niet door mensen bedacht, maar zijn een manifestatie van de geestelijke wet. Daarom zijn ze ook niet alleen maar lokaal of nationaal, maar universeel van toepassing. Ze zijn niet in de loop van de geschiedenis ontstaan of uit stammen tradities voortgekomen, maar ze zijn de ontvouwing van de goddelijke orde van dingen, waarin Gods ideeën vrijelijk getuigen van het goddelijk Beginsel, Liefde, dat in eenheid bestuurt. Stervelingen nemen zo vaak aan dat democratie betekent dat vele individuele denkwijzen proberen het eens te worden om gezamenlijk tot actie te kunnen overgaan. Maar de Wetenschap verwerpt de veronderstelling dat er vele gemoederen bestaan. Ze verklaart dat er, als basis voor menselijke broederschap en saamhorigheid, slechts één oneindig Ego of Gemoed bestaat en dat in werkelijkheid dit alomvattende Gemoed of Beginsel door iedereen tot uitdrukking wordt gebracht, omdat dit het enige Gemoed is. De Wetenschap brengt aan het licht dat alles wat de mens Gods doet alleen door de eigenschappen van Waarheid en Liefde beheerst wordt - door zulke eigenschappen als waarheidsliefde, betrouwbaarheid, geestelijke genegenheid, reinheid en trouw aan de absolute leiding van het goddelijk Gemoed - en dat deze waarheid gedemonstreerd kan worden als ze begrepen is.

dinsdag 28 augustus 2018

God bestaat

De mens is het bewijs dat God bestaat. De schepping komt voort uit het goddelijk Gemoed en is niet het gevolg van een biologisch proces. Dit mag lijnrecht tegen de waarneming van de stoffelijke zinnen ingaan, maar het is desalniettemin waar. Het gevolg van een niet-stoffelijke oorzaak, van Geest zelf, moet geestelijk zijn. En Geest manifesteert zich in ideeën, want Geest is Gemoed, de absolute, scheppende en besturende kracht in het heelal. De mens is de meest grootse van alle ideeën van Geest. Het is onmogelijk voor de stof de ware mens te formeren. Wat ten onrechte mens wordt genoemd - een moleculair, chemisch, biologisch schepsel - is helemaal de mens niet. Deze zogenaamde mens is een misvatting, die alleen maar voorkomt in een verondersteld stoffelijk gemoed, geheel gescheiden van God, en die aan dit verkeerde bewustzijn uitdrukking geeft. Dit wil niet zeggen dat de mens niet waarneembaar is of niet substantieel. Hij is wel degelijk substantieel en eeuwig omdat God dat ook is. Het wil enkel zeggen dat de mens niet sterfelijk kan zijn. Om ons eigen werkelijke zelf te vinden moeten wij beginnen met een beter begrip te krijgen van onze schepper, van het Gemoed en de Geest die wij weerspiegelen.

maandag 27 augustus 2018

Geen plaats voor gesneden beelden

Omdat we snel denken en dikwijls niet in duidelijk gedefinieerde woorden, zijn we ons wellicht niet bewust van de uitwerking van woordbeelden die God verloochenen en het kwaad tot een God verheffen. Maar een verontrust bewustzijn brengt die aan het licht. Onder een bovenlaag van neerslachtigheid of nervositeit treft men de termen aan die deel zijn van het gesneden-beelden-pandemonium: Ik voel ergens iets dreigends, fataals, oneerlijks of ontmoedigends. Ik ben ziek, bang, moe, gefrustreerd, gewond, eenzaam, bedroefd, jaloers. Wij beschermen ons bewustzijn door te begrijpen dat wij in werkelijkheid de weerspiegeling zijn van het oneindig goddelijk bewustzijn; en door te gaan zien dat dit prachtige huis van de Heer, deze oneindige Geest die alles inhoudt en tot uitdrukking brengt, de volgende dimensies bezit: almacht, alomtegenwoordigheid, alle werking en handeling, alwetendheid. Een goede manier om de uitwerking van negatief denken, of dierlijk magnetisme uit te bannen, en ervoor te zorgen dat ons denken de aard van God - de Christus - blijft weerspiegelen, is Gods eigenschappen de revue te laten passeren en te beseffen dat zij de substantie zijn van ons eigen ware wezen. Naastenliefde, vreugde, gemoedsrust, spontaniteit, onversaagdheid, lieflijkheid en kracht vonden gemakkelijk toegang tot onze gedachten als wij denken aan ons goddelijk Gemoed. Elke morgen kunnen wij een van de eigenschappen uitzoeken en die in de loop van de dag bewust in praktijk brengen en proberen onze gedachten hiervan te doordringen en elk onzer handeling de uitstraling ervan te doen zijn. Hierdoor zullen wij zo druk bezig zijn onze eenheid met God in ons leven uit te dragen, dat er geen plaats over blijft voor het maken van gesneden beelden.

zondag 26 augustus 2018

Krachtige bevestiging

Een grondstelling van Christian Science is dat de mens nu reeds de onsterfelijke schepping is van de goddelijke Liefde. Het goede is onuitputtelijk, altijd aanwezig en ongelimiteerd. De krachtige bevestiging van deze waarheid schudt ons wakker uit onze versuffing in de stof. Wij leggen beetje bij beetje onze twijfels aan Gods macht af. Wij weigeren een compromis te sluiten met stoffelijke schijn en stoffelijke argumenten. In ons ware, Godgelijke zelf zijn we niet alleen maar menselijke wezens die met vallen en opstaan de trap van het goede opklimmen, weifelend ziekte genezen en twijfelend gebrek overwinnen. Als de mens van Geest zijn we altijd de volledige weerspiegeling van Geest. Wanneer we onvoorwaardelijk van dit standpunt uitgaan leveren we betere bewijzen van de macht van God zoals die tot uitdrukking komt in de Wetenschap van Christus. De onsterfelijke idee van Liefde is even oneindig als Liefde zelf. We zijn geen sterfelijke stipjes of stofjes die zo nu en dan verlicht worden door een straal leven. Dat heeft niets gemeen met de waarheid van het zijn.

zaterdag 25 augustus 2018

Gods liefde en genade

Indien we de Wetenschap aanvaarden, krijgen onze menselijke pogingen een duidelijk omlijnd doel, komt ons denken meer in overeenstemming met de goddelijke logica en wordt onze bekwaamheid om verkeerde geloofsvormen te signaleren groter. Wanneer wij een ondubbelzinnig standpunt innemen voor Waarheid, weten we dat het nu de tijd is om onze gedachten van onvolmaaktheid en beperking te corrigeren. Nu is altijd de tijd om de waarheid te verklaren, omtrent alles wat verkeerd is, om de onveranderlijke goedheid en tegenwoordigheid van Liefde te aanvaarden.  Dankzij Gods liefde en genade is het mogelijk om op dit eigenste moment een radicaal standpunt in te nemen. Wat God geeft en uitdrukt blijft volmaakt. Wat God schept kan niet ontaarden in stoffelijkheid of verwarring. God is Gemoed, de bron van alle werkelijk denken. Het goddelijk bewustzijn is één met de goddelijke Liefde. Aarzelende onzekerheid en weifelende besluitvaardigheid hebben geen oorzaak. Wanneer wij een radicaal standpunt innemen voor Waarheid, weten we en bewijzen we dat Waarheid met ons is. God handhaaft en verdedigt ons. Wij zijn voor altijd door Hem omvat in Zijn alheid. Wat God ontvouwt, houdt Hij tevens omvat. Omdat we weten dat er buiten de alwerkzame Geest geen activiteit is, kunnen we de bewering ontmaskeren dat er een sterfelijk  bewustzijn is dat aan Waarheid weerstand biedt. Beschouwen we de Godheid vanuit het menselijk gemoed, dan blijven we op het standpunt staan van conventionele theologie. Maar we kunnen de dingen beschouwen vanuit de door God gegeven geestelijke zin. En de Christus houdt die geestelijke zin voortdurend in ons actief.

donderdag 23 augustus 2018

Kern van het bestaan

Christian Science gaat uit van God, berust op God en blijft bij God. Zij openbaart de zuivere werkelijkheid van alle dingen op zo’n manier dat wij deze werkelijkheid kunnen aantonen. Zij is de wetenschap van Liefde, die in onze behoeften voorziet, volledig tegemoet komt aan ons begrijpen en ons geneest, wat onze mentale of lichamelijke situatie ook is. Waarom is dat zo? Omdat deze wetenschap de onweerlegbare openbaring van Waarheid is. De aanspraken van ziekte als zou deze oorzaak, gevolg, werking of aanwezigheid hebben, worden erdoor tenietgedaan. Deze leer toont ons de onvervalste waarheid van het zijn en houdt zich geen ogenblik op met een sterfelijk inzicht in de dingen. Radicaal zijn wil zeggen tot de kern van het bestaan doordringen en daar blijven. Het betekent vertrouwen stellen in de geestelijke zin en de stoffelijke zin afwijzen als bedrog en illusie - en niet met de ene voet op Geest en met de andere op de stof blijven staan. Wat weerhoudt ons ervan onmiddellijk een radicaal standpunt in te nemen? Waarom stribbelen we tegen in plaats van ons onvoorwaardelijk  over te geven aan de waarheid? Dat is dikwijls omdat we de wetenschappelijke grondslagen van het zijn onvoldoende aanvaarden en gebruiken om de argumenten van het sterfelijk geloof uit te werpen. We kunnen op dit moment een andere koers gaan varen en verklaren dat het stoffelijk geloof niet in staat is het bewustzijn dat het goddelijk Gemoed is - het enige Gemoed dat er is - te misleiden. Het kan de werkelijke mens, de idee van Gemoed, de enige mens die er is, niet treffen. Door dergelijke waarheden te beseffen, nemen we een radicaal standpunt in voor de goddelijke Waarheid zelf en helpt Waarheid ons.

woensdag 22 augustus 2018

In het licht van Waarheid

Dierlijk magnetisme is de onwetende hypnotisch werking die het goede wil omkeren en het kwade levendig beschrijven. Als onwetendheid beweert dat een toestand hopeloos is, kunnen wij weten dat alleen het kwaad zelf hopeloos is - een blind geloof zonder een gemoed om het te verwekken. Als iets angstaanjagend lijkt, dienen we te bedenken dat Gods liefde voor Zijn schepping de nodige inspiratie en macht geeft, en het alleen angstaanjagend is zich voor te stellen dat  iets tegen die liefde in het geweer kan komen. Als ziekte beweert chronisch te zijn en al te lang duurt om genezen te worden, doet het besef dat God alle werking is en alle werking uitmaakt die ooit plaatsvinden, die bewering teniet en ontmaskert ziekte als een onmogelijkheid. Als wij ons teleurgesteld en gefrustreerd voelen, dienen wij te weten dat God Zijn eigen tevredenheid Zich op elk moment door ons als Zijn eigen openbaarwording uitdrukt, en dat deze eeuwigdurende manifestatie frustratie en teleurstelling uitsluit. Alleen wat het moet stellen zonder God als zijn bron en substantie, kan bedroefd, bang en machteloos zijn. En wat het moet stellen zonder God, heeft geen macht, geen leven en geen enkele denkbare werkelijkheid. ‘De woorden van de reinen zijn liefelijke woorden,’ (Spreuken 15:26) zegt de Bijbel. Naarmate wij het bewustzijn zuiveren door de stoffelijke zin van het bestaan af te wijzen en in het licht van Waarheid te wandelen, zullen wij deze nieuwe zuiverheid van ons denken in “liefelijke woorden” tot uiting brengen.

maandag 20 augustus 2018

De levende Waarheid

Hoe definieert Christian Science de dwaling? Als onwetendheid ten aanzien van de dingen, een onwetendheid die gelooft dat leven, intelligentie en substantie bestaan in de stof. Dwaling maakt ons eerst wijs dat de stof werkelijk bestaat en gevoel heeft, dat de stof zich zogenaamd bevindt waar God, oneindige Geest, zich niet bevindt, en bouwt dan op dit leugenachtige uitgangspunt zijn gesneden beelden - gedachtelijke voorstellingen van kwaad en ziekte - en wel dikwijls door levendige, welsprekende woorden. Dit is mentale wanpraktijk - tegen onszelf gericht. Wat zeggen wij tegen onszelf en anderen over kwaad of over disharmonie? Noemen we het gevaarlijk, angstaanjagend, langdurig, acuut, hopeloos, hardnekkig, raadselachtig? Zeggen wij tot onszelf dat wij er genoeg van hebben, er bang voor zijn, er machteloos tegenover staan, er de moed door verliezen? Als we op die manier over de dwaling denken, wordt ons geloof in de dwaling steeds intensiever. En zo voeden wij angst. Sterfelijke opvattingen over gemoed en substantie moeten rechtgezet worden door middel van de levende waarheid. De sterfelijke geest of wil moet worden verdreven doordat wij de enige ware Geest, Liefde, tot uitdrukking brengen in ons weten, in ons leven en ons liefhebben. Wij beschermen ons bewustzijn door te begrijpen dat wij in werkelijkheid de weerspiegeling zijn van het oneindig goddelijk bewustzijn; en door te gaan zien dat dit prachtige huis van de Heer, deze oneindige Geest die alles inhoudt en tot uitdrukking brengt, de volgende geweldige dimensie bezit: almacht, alomtegenwoordigheid, alle werking en handeling, alwetendheid. Hieruit volgt dat er verder niets is om over te spreken. Woorden die niet het oneindig Gemoed beschrijven, duiden namaakbegrippen aan.

woensdag 8 augustus 2018

Onze verwachting

Indien wij bewust ons dagelijks leven aan God wijden in plaats van aan stof, krijgt onze wereld een nieuwe glans, het wezenlijk goede wordt onze verwachting en genezingen zijn even vanzelfsprekend als boterbloemen in de voorjaarswei. De stimulerende en hooggestemde vreugde die samengaan met de eerste Christelijke kerken, wordt heden voor ons een levende werkelijkheid. Het besef van absolute verwantschap met God - het al-goede - en onze definitieve onverbondenheid met alle kwaad en beperking is niet zo ingewikkeld als het mag lijken. De oneindige uitdrukking van het goddelijk Gemoed is niet gecompliceerd of geheimzinnig. De oneindigheid, met al zijn onbegrensdheid, is toch eenvoudig in zijn eenheid en toegankelijkheid in zijn werkelijkheid. Gemoed is de bron van alles, met inbegrip van ons vermogen om te zien en te weten. Derhalve kunnen we het aan Gemoed overlaten Zich aan ons te ontvouwen. Deze ontvouwing bevordert ons welzijn, omdat die betrekking heeft op onze verwantschap met het oneindige goede - God.

zondag 5 augustus 2018

Zaligheid

Voor alle menselijke relaties, tussen familieleden, kerken of volkeren, is de uiteindelijke bron van het goede het ene volmaakte Gemoed. Naarmate dit grootse en eeuwige feit duidelijk wordt, zal alles dat afbrekend en ondoelmatig is geheel uit het bewustzijn verdwijnen door groei in begrijpen, door gebed en door gehoorzaamheid aan de geestelijke wetten. Dat vraagt een ongeveinsd verlangen om geestelijk te groeien. Deze genezende kwaliteiten en capaciteiten staan een ieder ter beschikking, omdat ze deel zijn van de alomtegenwoordigheid van het goede. Daar het goede zich voortdurend openbaart, kunnen we onze relaties met anderen verbeteren. Omdat we niet alleen op de wereld zijn, kan niemand van ons zijn zaligheid geheel alleen uitwerken! Hoewel zaligheid individueel is, kan al te veel individualisme leiden tot zelfzucht en apartheid, wat tot conflicten leidt. Jezus’ voorbeeld van liefde en genezing bij het uitwerken van zijn eigen zaligheid wijst erop dat het goddelijk goede zowel een concertpartij als een solopartij van ons eist. Alle ideeën van Gemoed ontlenen hun relatie tot elkaar aan hun relatie tot Gemoed, zij zijn apart, maar niet geïsoleerd van elkaar. Onze eenheid met God, Gemoed, moet daarom volmaakte harmonie inhouden met ieder idee  en met iedere combinatie van ideeën van Gemoed en wij moeten daarvoor openstaan. Wanneer wij geen goddelijke opvattingen over anderen hebben, brengen wij onze eigen demonstratie van de harmonie van Gemoed in gevaar.

zaterdag 4 augustus 2018

Het grote geheel van ideeën

Soms worden we misschien ontmoedigd wanneer juist waar we harmonie en overwicht verwachten te zien, men in gebreke blijft en wanorde prevaleert. Paulus moest aan deze uitdaging in de beginperiode van het Christendom het hoofd bieden. Steeds weer tonen zijn geschriften aan dat hij de gedachten van zijn eerste volgelingen in de kerken vestigde op vertrouwen in het onvoorwaardelijk goede dat God is, zich daarbij duidelijk afzettend tegen joodse dogmatiek, Hellenistische dwaalleer en de verheerlijking van personen. Aan de kerk in de oude Griekse stad, Corinthe schreef Paulus: “Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God die alles in allen werkt.” (1Kor. 12:6). Personen en instellingen zullen ons minder teleurstellen als we het goede dat zij doen zien in het grote geheel van de ideeën van het goddelijk Gemoed in plaats van op basis van persoonlijke verwachting. Een persoonlijk begrip van onze verwantschap met anderen ziet alles, onszelf inbegrepen, als afgesneden van God. Het wil ons doen geloven dat wij werktuigen zijn in de handen van de concurrentie, domheid, verdorvenheid en heel hun gebroed. Maar zodra wij zien dat de enige band die wij werkelijk ervaren uit een allesomvattende Gemoed voortkomt - een Gemoed dat de immer harmonische combinaties van het goede openbaart in de oneindigheid van Zijn ideeën - dan wordt onze verhouding met anderen zoveel sterker, zoveel geïnspireerder en productiever omdat dit begrijpen ons uittilt boven het sterfelijk geloof dat er leven bestaat zonder het goede, zonder God.

vrijdag 3 augustus 2018

Onze ware bron

Heb je ooit geprobeerd wat meer zin en diepte te vinden in de eindeloze routine van werken, eten, slapen en spelen? Ben je het met de Prediker eens wanneer hij de dwaasheid van de wereld afwijst met zijn “het is alles ijdelheid” (Pred.1:2)? De goddelijke Wetenschap, die ontdekt en onder woorden gebracht werd door Mary Baker Eddy, brengt de nederige zoeker tot de glorieuze conclusie dat wat wezenlijk met ons allen verbonden is altijd volmaakt en verheffend is, altijd tegenwoordig, op grandioze wijze onbeperkt in het goede: onze ware bron, ons Leven, onze God. Alles wat wij menselijker wijze doen blijft in wezen inhoudsloos en onbegrijpelijk - zinloos - tenzij het in dienst wordt gesteld van de geestelijke kracht die voortvloeit uit de enige en uiteindelijke oorzaak, God. Dus waar we naar toe gaan is waar we feitelijk al zijn. Christian Science draait de hele belabberde wereld zoals stervelingen die zien als het ware om en opent eindeloze mogelijkheden van het goede. Zij toont aan dat het heelal bestaat uit de onmetelijke oneindigheid van ideeën in het goddelijk Gemoed en niet uit hypothetisch rond snorrende elektrische ladingen die de stof heten te vormen. Als individuele ideeën van God - het goddelijke Gemoed  - vormen we een volmaakt geheel met alles wat Gemoed inhoudt en sluiten we al de lieflijke specifieke ideeën in die in Gemoed bestaan. Deze revolutionaire kijk op het heelal werpt de ogenschijnlijke vaste en tegenstrijdige verschijningsvormen van de stof omver met de geestelijke en onbeperkte vermogens en kracht van het ene volmaakte Gemoed, God. De hele gedachte die aan de Bijbel ten grondslag ligt, illustreert de nutteloosheid van stoffelijke modellen bij het uitwerken van Gods bedoeling. Het stoffelijk heelal is niet een voorwaarde voor de ontvouwing van Gods goedheid.

woensdag 1 augustus 2018

Alleen God bezit wijsheid

Alleen de almachtige God bezit de wijsheid, het oneindig doorzicht en het recht gedachten op de juiste manier voor te schrijven en te sturen. In de Bijbel staat dat Hij “den mens bekend maakt, wat zijn gedachte is” (Amos 4:13). Het universele Gemoed is altijd de enige bron en essentie van alle wezenlijke beïnvloeding. Dit onpartijdige, goddelijke Beginsel, dit harmonische en eeuwige Leven, is voor iedereen toegankelijk. De Christelijke Wetenschapper weet dat hij niet kan genezen, tenzij hij dagelijks in eerlijk en nederig gebed zijn innerlijk zuiveren, opdat zijn gedachten zo helder worden dat zij de tegenwoordigheid en werking van Gods Liefde kunnen doorlaten. De overtuiging dat het kwaad onwerkelijk is, vernietigt geloof in het kwaad en de gevolgen daarvan. Dit maakt het voor ons onmogelijk kwaad te doen, omdat we weten dat het kwaad machteloos is. We kunnen niet steunen op menselijke wil, maar moeten er met verregaande eerlijkheid naar streven onze innerlijkste gevoelens te zuiveren, om onze beweegredenen in overeenstemming te brengen met de tedere onschuld van oneindige Liefde. Op deze manier zorgen we ervoor dat de invloed die van onze gedachten uitgaat, anderen niet kan deren. Christus Jezus gebruikte geen persoonlijke wilskracht of stoffelijke middelen voor zijn genezingswerk. Integendeel, hij maakte duidelijk wat de wil van de Vader is. En onze Vader-Moeder God wil gezondheid, tevredenheid, eeuwig leven en liefde.

dinsdag 31 juli 2018

Eenvoudig geloof

In de alomtegenwoordigheid van de almacht en de alwetendheid van het oneindig Gemoed is niets te vrezen. Het is Gods wil de door Hem geschapen mens op onpartijdige en universele wijze alles wat goed en van blijvende waarde is te schenken. Het begrijpen van deze waarheid raakt de diep verborgen gevoelens en lost de verwarring op die het onvermijdelijke gevolg is van een theologie die van twee standpunten uitgaat, die probeert tegengestelden als goed en kwaad, Geest en stof, met elkaar in overeenstemming te brengen - een theologie die ervan uitgaat dat God er lievelingetjes op nahoudt. Om de alheid van het goede en de nietsheid van het kwaad te kunnen begrijpen moet men een eenvoudig geloof hebben; maar eenvoud is nog geen blindheid. Als we door toepassing in de praktijk de potentie van deze grootse waarheid werkelijk gaan begrijpen, zullen in de gedachten van de leerling de disharmonie, angst en twijfel die hem ziek maakten, verdreven en opgelost worden. Medische geneeswijzen, hypnose en geloofsgenezing verschillen totaal van Christian Science, omdat zij het kwaad en de stof zien als iets werkelijks en dan proberen die werkelijkheid te laten verdwijnen. Maar iets dat werkelijk bestaat kan nooit vernietigd worden of veranderd in het tegenovergestelde - in onwerkelijkheid. Het is een soort kwakzalverij dit te proberen. In Christian Science worden harmonie, gezondheid en goedheid als de enige werkelijkheid erkend. Deze Wetenschap gaat ervan uit dat God, het goede, Alles is en dat daarom het kwaad en de stof illusies zijn, opgeroepen door onwetendheid omtrent God.

maandag 30 juli 2018

Definitie God als Alles aanvaarden

Volgens Christian Science zijn ziekte en zonde tekenen van een theologisch misverstand. Zij zijn het gevolg van een verkeerd inzicht in het wezen en de wil van God. Het juiste inzicht in de ware aard van de Heilige Geest betekent dat men zich bewust is van de tegenwoordigheid en de absolute macht van het goede, van de genade van de goddelijke Liefde. Ziekte en zonde duiden er op dat men niet weet hoe wonderbaarlijk Leven en de mens in werkelijkheid zijn. Ziekte en zonde wijzen op een fundamentele onzekerheid, op een latente onbehaaglijkheid en ontevredenheid over onszelf en onze verhouding tot het goede, over liefhebben en geliefd worden, over begrijpen en begrepen worden, over onze talenten en de mogelijkheid ze tot uitdrukking te brengen. Het gevoel niet geliefd en onbegaafd te zijn kan angst, boosheid en ontmoediging teweeg brengen. En dat zijn bronnen voor ziekte en zonde. Als de zieke Christian Science zou bestuderen zou hij ontdekken dat deze leer de definitie van God als Alles, als het absolute en almachtige goede, letterlijk aanvaardt. Hieruit volgt dan logischerwijze dat het kwaad een door onwetendheid ingegeven verzinsel is, een illusie, een verkeerd begrip.

zaterdag 28 juli 2018

Nieuwe inspiratie

Waarschijnlijk hebben de meesten van ons zich wel eens het slachtoffer gevoeld van de omstandigheden - een periode van wanhoop en een onzekere toekomst die niet bepaald een belofte lijkt in te houden. Onbewust zijn we dan misschien geneigd te gaan berusten in een soort ongezonde somberheid. Ook de psalmist kende deze depressieve gevoelens toen hij schreef: “Wat buigt gij u neer, o mijn ziel? en wat zijt gij onrustig in mij?” Maar teneergeslagenheid deed zijn vertrouwen in God niet wankelen. Hij stelde zijn pogingen dat probleem op te lossen niet uit, want zijn volgende woorden bevatten een antwoord op die naargeestige gedachten: “Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing van mijn aangezicht, en mijn God.” (Ps. 43:5) Hoop is het vertrouwen op God, het blijven volhouden, het bidden met verwachting. Ook als wij willen weigeren toe te geven aan sombere en duistere gevoelens is het noodzakelijk dat we ons tot God, of het goddelijk Gemoed, wenden voor nieuwe inspiratie - voor een beter begrijpen van dat Gemoed en zijn heerschappij over de mens. Als ons gebed ons niet de gemoedsrust schijnt te geven die we verlangen, kan dit in feite een nuttige wenk zijn - een teken ons gebed te verdiepen.

donderdag 26 juli 2018

In overeenstemming met Zijn wet

Als iemand een ongeluk overkomt of als hij ziek wordt, horen we soms opmerkingen als “Dat is nou eenmaal Gods wil,” of “Als God het wil zal hij wel opknappen.” Zulke uitspraken over de wil van God wijzen op een gebrek aan begrip over de ware aard van God en Zijn verhouding tot de mens. Christian Science openbaart dat God voor de mens alleen en uitsluitend het goede wil omdat God Zelf het oneindige en eeuwige goede is. God is onze liefhebbende Vader-Moeder, die noch kwaad veroorzaakt, noch Zijn geliefde kinderen iets goeds onthoudt. Integendeel, God, de goddelijke Liefde, geeft voortdurend en onbeperkt al wat goed is aan iedereen, en het is aan ons dit te accepteren. Omdat het Gods wil is dat wij niets anders dan ononderbroken gezondheid en geluk tot uitdrukking brengen, kunnen we er zeker van zijn dat als er iets verkeerds ons menselijk bewustzijn of bestaan binnendringt, dit niet van God komt. En als dit niet van God komt, heeft het geen macht en we behoeven het niet te aanvaarden. We moeten leren om alles wat niet in overeenstemming is met Zijn wet van harmonie te weerstaan en te ontkennen. Christus Jezus liet zien wat Gods wil is in al wat hij zei en deed. En omdat hij zonde, ziekte en dood - alle vormen van het kwaad - vernietigde, is het logisch en juist hieruit af te leiden dat niet het kwaad, maar de vernietiging van het kwaad, in overeenstemming is met de wil van de Vader.

woensdag 25 juli 2018

Collectieve harmonie

De belofte van een ideaal heelal, bevolkt met individuen die ruimte en gelegenheid hebben om als vertegenwoordigers van het oneindig Gemoed hun eigen ongelimiteerde mogelijkheden te ontwikkelen - onafhankelijk van elkaar en toch onderling in harmonie levend - wordt in deze wereld uitgewerkt. Wij kunnen onze bijdrage leveren aan de universele onafhankelijkheid en de collectieve harmonie door in ons eigen leven te bewijzen dat de goddelijke toezegging van beide thans mogelijk is. We kunnen dit echter niet op zelfzuchtig wijze doen. Onze liefde moet zich over de hele mensheid uitbreiden en voldoende geestelijk zijn om ons in staat te stellen alle mensen als Gods kinderen te beschouwen, ieder op zichzelf alleen van God afhankelijk, maar in samenleving met anderen gelukkig en tevreden onder het bestuur van de goddelijke Wetenschap. Het is tegenwoordig overduidelijk dat onze buren net zo goed de mensen zijn die aan de andere kant van de wereld wonen, als de mensen in de flat naast ons; en de Gulden Regel van de Meester is dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf. Ons gebed voor het welzijn van anderen dient geheel en al onzelfzuchtig te zijn. Er is één heelal en één schepping. Een van de eerste Christelijke schrijvers gaf het aldus aan: “Één God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen” (Ef.4:6). Daarom moet onze liefde voor onze naaste aan de andere kant van de wereld even onzelfzuchtig zijn als die voor de leden van ons gezin. In Waarheid is er slechts één gezag, één schepper en één schepping, namelijk het goddelijk Beginsel en zijn volmaakte idee, bestuurd door de wet van Leven en Waarheid.

dinsdag 24 juli 2018

Een geestelijk heelal

We leven in een geestelijk heelal dat wemelt van manifestaties van Gods werkelijkheid, de vertegenwoordigers van Zijn sublieme natuur. Het is een geestelijk feit dat God, de ene schepper van alles, het oneindig en goddelijk Gemoed is, en dat de ene werkelijke schepping de oneindige uitdrukking is van dat Gemoed. In dit geestelijk heelal is elke individuele idee in zichzelf compleet, en alleen afhankelijke van God, de schepper van deze idee. Maar allen tezamen zijn nodig om tegenover hun schepper als bewijs te dienen van Zijn oneindig vermogen en overvloedige productiviteit. God koestert iedere idee die Hij schept en Zijn wet draagt er zorg voor dat allen in volmaakte harmonie bestaan. Mrs. Eddy maakt dit duidelijk in Wetenschap en Gezondheid p. 264: “Het heelal van Geest is met geestelijke wezens bevolkt en wordt bestuurd door de goddelijke Wetenschap.” Dit is de waarheid van het zijn, de geestelijke basis voor de wetenschappelijke genezing van alle disharmonie tussen mensen, naties, continenten en de verschijnselen van de kosmos.

maandag 23 juli 2018

Ware visie op de mens

De mens is de vervulling van het grootse doel van de goddelijke Liefde, nl. uitdrukking te geven aan het goede. In de Wetenschap van het zijn bestaan alle identiteiten om de goddelijke Waarheid, het goddelijk Leven en de goddelijke Liefde te manifesteren, en zij zijn allen verenigd in één oneindig geheel. De mens is het gevolg van God, de uitdrukking van Ziel, van het goddelijk Zijn. De weerspiegeling van Ziel, of Geest, moet onlichamelijk, niet-organisch, goddelijk mentaal zijn - een goddelijk idee. Daar de mens eeuwigdurend in Geest verblijft, ontvangt hij alleen de indrukken van Waarheid en Liefde. Hij kan nooit een eindig of gelimiteerd besef van zichzelf krijgen als sterveling. Paulus refereerde aan de ware visie op de mens als gelijkenis van Geest toen hij in zijn brief aan de Romeinen schreef: “Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.” (Rom. 8:16)
Alleen wat God schept bezit werkelijkheid, is actief en zinvol. Als goddelijke idee kunnen wij nooit onze betekenis, onze door God geschonken macht en bekwaamheid tot handelen, verliezen, zomin als datgene te zijn waartoe Hij ons geschapen heeft. De mens werkt met door God verleende macht. Hij is Gods bewuste, onlichamelijke idee. Hij is geen fysieke persoonlijkheid die slaaf is van dierlijke instincten, eigenbelang en ziekte. Hij is het beeld van Liefde, alleen schatplichtig aan God. Er is geen bedrieglijke nagebootste intelligentie, geen misleidende, hypnotische kracht, geen ongehoorzaamheid aan Gods wet, want God is het enige Gemoed en er is geen ander gemoed om Zijn wil te weerstaan.

zondag 22 juli 2018

Het scheppend Beginsel

Wanneer de boeien van sterfelijkheid verbroken worden door de geestelijke zin, zal de mens leren zijn menselijke activiteit te besturen door de Christus, de oppermacht, kracht en tegenwoordigheid van het goddelijk Beginsel. Mrs. Eddy schrijft: “Te midden van de vallende bladeren van oude geloofsvormen, boven de bevroren korst van geloofsbelijdenis en dogma, beroert de goddelijke macht van Gemoed, die alle ruimte vult en alle macht bezit, de aarde.” En even verder voegt zij eraan toe: “Dit oppermachtig potentiële Beginsel heerst in het rijk van het werkelijke, en is “God met ons”, de IK BEN”.” (Misc.Writings, blz. 331)
Het scheppend Beginsel, God, is oneindige Liefde, de levende, tedere, bewuste goddelijke intelligentie. Het is geen koude en zielloze kracht. De wetten die er altijd van uit gaan en die alleen het goede voortbrengen, zijn liefdevol en harmonisch. Het altijd werkend goddelijk Beginsel is de enige oorzaak of bron van onze identiteit, de oorspronkelijke en eeuwige substantie van ons zijn. Het is de kracht en schenker en behoeder van alles wat wij nodig hebben en bezitten. En zijn wet bestuurt alle werking, waardoor onze harmonie en ons bestaan voor altijd in stand gehouden worden.

woensdag 11 juli 2018

Werking van de Godheid

Jezus bewees onomstotelijk het bestaan van God als het altijdwerkend goddelijk Beginsel. Wanneer wij dat begrijpen en erop vertrouwen, herstelt het de harmonie in de menselijke situatie. De verdorde hand werd hersteld doordat de Meester zich ervan bewust was dat de door God geschonken volmaaktheid van de mens een geestelijk feit was en nooit verloren kon gaan door het waangeloof dat de mens stoffelijk is. (Zie Markus 3:1-5.) De hand werd normaal daar de geloofsvormen van het sterfelijk gemoed vervangen werden door de ideeën van het goddelijk Gemoed. Mary Baker Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. xi: “De fysieke genezing in de Christelijke Wetenschap is heden, evenals in Jezus’ tijd het gevolg van de werking van het goddelijk Beginsel, in welks aanwezigheid zonde en ziekte hun werkelijkheid in het menselijk bewustzijn verliezen en even natuurlijk en even noodzakelijk verdwijnen, als duisternis voor licht en zonde voor hervorming plaatsmaakt.” Het goddelijk Beginsel houdt de idee waardoor zijn scheppende activiteit aan het licht komt in stand. Alle elementen, kwaliteiten en alle werking van de Godheid zijn eeuwig en functioneren als zodanig in de mens. Goddelijke kwaliteiten werken als geestelijke krachten, of wetten en zij vormen voor eeuwig de individualiteit en het bestaan van de mens zoals die door God zijn bepaald. De wetten van het goddelijk Beginsel hebben onbetwistbare superioriteit over de vermeende wetten van het sterfelijk gemoed. De demonstratie van onze werkelijke identiteit en de door God bestuurde eeuwige werking ervan verdrijft de illusie van de tegenwoordigheid en de werking van het kwaad.

dinsdag 10 juli 2018

God is goddelijk Beginsel

Een groot deel van de menselijke vrees komt voort uit een verkeerd geloof omtrent leven, substantie en lichaam, omtrent oorzaak en gevolg. Wanneer wij begrijpen dat God goddelijk Beginsel is, de enige oorzaak en schepper, dan ervaren wij dat wij bevrijding vinden van de slavernij van een geloof in het vlees, met inbegrip van ziekte en zonde. De mens als Gods idee leeft in Gemoed. Hij is voor altijd in het harmonische rijk van de goddelijke Waarheid en Liefde, waar ziekte, zonde, beperking en overerving van het kwaad onbekend zijn. God oefent absolute heerschappij over Zijn schepping uit en Hij handhaaft die constant in een staat van volmaaktheid en goedheid. Dit blijkt uit het het geestelijke scheppingsverhaal in het eerste hoofdstuk van Genesis. Het Woord van God is levend en machtig. Het duidt Gods eeuwige, scheppende activiteit aan. God “spreekt, en het is er” (Ps. 33:9). Gods schepping is een machtige manifestatie van het almachtige goddelijke Beginsel, Liefde, en ontvouwt zich onweerstaanbaar volgens Zijn wil. Geen sterfelijke gedachten, geen terroriserende vrees, geen menselijke wilskracht, geen hypnotische of dierlijk magnetisme kan de onfeilbare werking van het scheppend Gemoed belemmeren of verijdelen. God is Alles-in-alles. Hij heeft geen tegenstander, geen tegenstelling, geen tegenwerkende kracht.

maandag 9 juli 2018

Geestelijke eenheid

Geestelijke eenheid heeft direct te maken met onze individuele zowel als met collectieve vooruitgang. Deze eenheid betekent niet dat we iedereen over één kam kam moeten scheren; maar wel dat we moeten inzien dat in werkelijkheid iedereen en alles onder  de leiding en het bestuur van éne, oneindige, allesomvattende goddelijk Gemoed staat. Geest is God, en Geest omvat iedere idee individueel en alle ideeën collectief. Hierop berust de visie van Paulus: “Éen lichaam is het, en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping; Éen Heere, één geloof, één doop, Éen God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen” (Ef. 4:4-6). Zo’n inzicht bevrijdt de enkeling van zelfopgelegde vereenzaming en opent de mogelijkheid deel uit te maken van één christelijk geheel. En het helpt niet alleen de enkeling, maar brengt ook harmonie en kracht in eenheid aan de gemeenschap, verlevendigt de kerk en stelt vrede voor iedereen en allen op deze aarde in het vooruitzicht. Geen enkel idee is buitengesloten van Gemoed. We hebben allemaal een belangrijke rol te vervullen in het universele plan van de goddelijke Liefde.

zondag 8 juli 2018

Christelijke eenheid

De grondslag van alle waar gebed is de eenheid van God en de mens - het goddelijk Gemoed en Zijn idee - de eenheid van de schepper met Zijn harmonische schepping. De onscheidbaarheid van God en wat Hij schept moet de grondslag zijn van alle ware geestelijke verbondenheid en eenheid. Waardoor wordt dit besef duidelijker? Is het niet door de Christus - de goddelijke idee die zich openbaart als Immanuel of “God met ons”? Christelijke eenheid is dan niet iets dat wij zelf bewerkstelligen; neen, die eenheid heeft heeft haar basis in een werkelijkheid die God al heeft vastgelegd en ons openbaart door de activiteit van de Christus. Een begrip van de eenmakende macht van de Christus brengt de suggesties van het kwaad die zouden willen verdelen, isoleren en vervreemden, tot zwijgen. Dit begrip maakt dat de mensen zich openstellen voor de geestelijke krachten van het goede die zowel de individuele als collectieve ervaring harmonisch maken. Geestelijke eenheid ligt aan alle activiteiten op het gebied van broederschap ten grondslag. Deze eenheid verheerlijkt God en is een voorbeeld van de visie van de profeet: “De aarde zal vol kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken” (Jes. 11:9).

zaterdag 7 juli 2018

Goddelijke aantrekkingskracht

Aan de wet van de goddelijke aantrekkingskracht ligt het feit ten grondslag dat de mens onscheidbaar is van God - dat er een onverbrekelijke eenheid bestaat tussen Beginsel en Zijn idee, Ziel en haar uitdrukking. Hoe beter wij de wetenschappelijke feiten van het zijn begrijpen, des te geregelder en ontvankelijker wij gehoor geven aan Gods aantrekkingskracht. In feite is de mens voor immer één met God en onze eeuwigdurende verwantschap met Hem heeft geen aanpassing of verbetering nodig. Vooruitgang is eigenlijk niet zozeer een leerproces als wel de openbaring van wat wij als weerspiegelingen van Waarheid reeds weten. In werkelijkheid is er geen stoffelijke weerstand die ons kan belemmeren tot God te worden aangetrokken. De wijze waarop Jezus gehoor gaf aan Gods aantrekkingskracht kunnen wij tot voorbeeld nemen. Jezus’ gevoelens en beweegredenen waren geheel geestelijk. Christus Jezus beschreef de aantrekkingskracht van de Christus Waarheid toen hij zei: “En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken” (Joh.12:32). Wij kunnen niet tot het verkeerde worden aangetrokken; noch kunnen wijzelf enig element van het kwaad aantrekken dat door een persoon, plaats of ding schijnt te worden uitgedrukt. Aangezien wij alleen maar tot het goede worden aangetrokken, komen wij onvermijdelijk nader tot God, de goddelijke Liefde.

zaterdag 30 juni 2018

Meer liefhebben

De wetenschap dat gezondheid in overeenstemming is met Gods wil - en disharmonie niet - is een werkzame genezende kracht. Niemand hoeft ooit te aarzelen zich aan de macht van God, de goddelijke Geest, over te geven. We riskeren niets en offeren niets werkelijks en goeds op door de menselijke wil voor de goddelijke op te geven. Als we bidden kunnen we dit zonder enige terughouding doen in de wetenschap dat God Liefde is en dat daarom Zijn wil voor ons alleen het beste inhoudt. En het “beste” omvat ons vermogen de goddelijke natuur te weerspiegelen - meer lief te hebben, meer te begrijpen en onze geestelijke zin te ontwikkelen om de Vader beter tot uitdrukking te brengen. We kunnen gehoorzaam zijn aan het gebod van de apostel Paulus: “Wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Rom.12:2).

woensdag 27 juni 2018

Door God in stand gehouden

Het gebed dat Jezus ons heeft gegeven, begint met de woorden: “Onze Vader” (Matth.6:9). In een van de brieven van Johannes lezen we: ”Geliefden nu zijn wij kinderen Gods” (1Joh.3:2). Geheel daarmee in overeenstemming schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid p.29: “Zij, die in de Christelijke Wetenschap onderricht zijn, hebben het heerlijk inzicht verworven, dat God de enige schepper van de mens is”. En op p.33 zegt ze: “God het goddelijk Beginsel van de mens, en de mens naar Gods gelijkenis, zijn onscheidbaar, harmonisch en eeuwig.” En ze vervolgt: “God is het Ouder-Gemoed en de mens is de geestelijke afstammeling van God.” Als we de dag beginnen met gebed en luisteren naar God om de ongerepte verwantschap tussen de mens en Hem aan het licht te brengen, kunnen we gesterkt die dag tegemoet gaan, overtuigd dat God goed is en ieder voorval en iedere menselijke verhouding bestuurt. We zien onszelf en onze naasten dan als Gods rechtschapen, beminnelijke kinderen - gezond, vol vreugde en vrij. Wanneer we ons zoonschap van God opnieuw bevestigen en in ons ware wezen Zijn zuivere gelijkenis zien, zijn we in staat in alle nederigheid te weten dat we inderdaad Gods zonen zijn en dat Hij ons goed geschapen heeft. De kracht van ons vermogen goed te zijn en het goede te doen, komt voort uit onze eenheid met Hem. Omdat onze reinheid geworteld is in Zijn onveranderlijke heiligheid zijn we beveiligd tegen verleiding. De glorie van al wat goed is behoort aan God toe en niet aan ons. Hij beschermt onze onschuld, en we verlaten ons vol vertrouwen op Zijn steun in de vaste overtuiging dat die nooit zal falen. De gelijkenis van de mens met God wordt door God in stand gehouden.

dinsdag 26 juni 2018

De absolute zekerheid

Jezus verkondigde met moed en gezag de absolute zekerheid van zijn eenheid met God. Er staat dat zijn vijanden hem wilden doden omdat hij getuigde dat God zijn Vader was. Waarom werd het materialisme dat zo kenmerkend was voor de gedachte van Jezus’ tegenstanders, zo geprikkeld door deze verklaring van zijn eenheid met God als zijn Vader? Omdat materialisme zich bedreigd voelt - en in wezen niet eens kan bestaan - in de aanwezigheid van een van zichzelf bewuste geestelijkheid. Toen zijn optreden als Wegwijzer ten einde liep, trachtte het kwaad opnieuw Jezus’ werk tot een bespotting te maken. Deze keer kwam dit tot uiting in de hoon van hen die tijdens de kruisiging voorbij kwamen en hem toeriepen: “Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis” (Matth. 27:40). Ze begrepen niet dat Jezus bezig was zijn goddelijk zoonschap te bewijzen. Hij gebruikte zijn door God gegeven geestelijke macht niet om zichzelf de beproevingen van de kruisiging te besparen. Integendeel, hij was bereid om alles wat in het menselijk leven kan gebeuren te doorstaan teneinde zijn volledige overwinning over vervolging, vernietiging en de dood - en zelfs over het geloof van leven in de stof - te bezegelen, om op die manier zijn heilige zending als Wegwijzer te vervullen en de mensheid een voorbeeld te geven hoe tot volledige verlossing te komen.

maandag 25 juni 2018

Licht van Waarheid

Jezus gaf duidelijk te kennen dat zijn genezingen geen wonderen waren, maar door een ieder die zijn leer begreep en er getrouw naar leefde konden worden geëvenaard. Als we beseffen dat we Gods zonen zijn, zien we dat het onmogelijk is van het goede gescheiden te zijn, daar God het oneindig goede is. De droom dat we kunnen lijden, zondigen of falen wordt verjaagd door onze erkenning van Waarheid en Liefde. Geestelijk licht toont ons onze ware Godgelijke natuur, en de tedere macht van de Christus verdrijft zowel de misvatting over Gods schepping als de daaruit volgende ontkenning van Zijn wijsheid en liefde door het onware getuigenis van lijden, misdaad en verdriet. Een onharmonisch sterveling is een verkeerd geloof omtrent de geestelijke zoon van God. In verhouding tot ons begrijpen van Gods schepping verdwijnen de beperkingen en ellende van het zogenaamde stoffelijk bestaan uit ons leven. Het licht van Waarheid doet meer dan alleen een ziek iemand veranderen in een gezond iemand of een zondaar tot bekering brengen. Het verlicht ons gehele bewustzijn en stelt ons in staat de volmaaktheid te zien die de mens altijd tot uitdrukking heeft gebracht, ook al schijnt die volmaaktheid voor het sterfelijk oog tijdelijk verborgen door de mist van het dwaalgeloof.

zaterdag 23 juni 2018

Leven is God

Hoe kunnen wij ophouden te geloven dat er leven in de stof is? Hoe kunnen we de suggestie ontkennen dat fysieke organen alles te maken hebben met leven en kracht? Hoe kunnen we bewijzen dat onze kracht werkelijk uit God voortkomt? Christian Science leert dat wij kracht hebben omdat we God hebben. Zij bevestigt de woorden uit de Bijbel: “Het is God, Die mij met kracht omgordt; en Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt.” (Ps.118:33) Mrs. Eddy geeft de opmerkelijke verklaring: “Kracht is in de mens, niet in de spieren.” (Misc. p.162)
Christus Jezus werd in zijn leven geïnspireerd en gesterkt door de goddelijke Liefde. Hij was zich steeds ervan bewust dat God zijn Leven en kracht was, waardoor hij in staat was de eeuwigheid van Leven te bewijzen - niet alleen voor zichzelf maar voor allen. Hij overwon de dood doordat hij begreep dat Leven God is en dat het werkelijk bewustzijn de mens in volmaakte harmonie en welzijn omvat. Zo toonde Jezus dat de Christus, de ware idee van God, voor altijd één is met zijn goddelijk Beginsel. Ook al hebben wij het gevoel dat wij zijn voorbeeld nog lang niet navolgen, dit voorbeeld toont ons steeds weer aan waar wij ons vertrouwen behoren te stellen - in God, Geest, en niet in de stof.