zaterdag 23 december 2017

Enige Schepper en oorzaak

Alle kennis die Jezus over de mens bezat, kwam rechtstreeks voort uit een begrijpen van God. Het gangbare denken van zijn tijd en ook onze tijd, werd door hem radicaal van de hand gewezen. We zijn onbewust zodanig opgevoed dat we onszelf zien als het resultaat van een groot aantal invloeden. Christus Jezus begreep dat zo’n opvoeding een fundamenteel probleem vormde. Mannen en vrouwen waren zodanig opgevoed dat ze zichzelf zagen als resultaat van een dozijn verschillende invloeden en krachten waar God part noch deel aan had of ver verwijderd was. Jezus begreep hoe noodzakelijk het was mannen en vrouwen tot het inzicht te brengen dat hun ware herkomst niet ligt in voorgeslacht, levensgeschiedenis of lichamelijkheid, maar dat ze rechtstreeks voortkomen uit God en derhalve geestelijk zijn, het onmiddellijk gevolg van de éne oorzaak. Feitelijk heeft God de mens altijd veroorzaakt en doet Hij dat voortdurend. Dit gebeurt niet op één bepaald ogenblik in de tijd, het is een verhouding tussen oorzaak en gevolg die altijd doorgaat. Evenzeer als dat gold voor Jezus’ tijd, dient iemand die op dit moment zijn werkelijke identiteit wil ontdekken, te beginnen met meer te leren over God als zijn Vader, zijn directe Vader, zijn enige Vader - niet figuurlijk bedoeld of symbolisch, maar letterlijk zijn Vader, zijn enige schepper en oorzaak.

Geen opmerkingen: