woensdag 27 december 2017

zondag 24 december 2017

Vrede op aarde

Als we de Christuswaarheden onderscheiden en in ons bewustzijn aanvaarden, brengt dat vrede op aarde zo belooft de Bijbel. De profetie die de engelen zongen bij de geboorte van Christus Jezus wordt dan in zekere mate vervuld. De boodschap “vrede op aarde, in de mensen een welbehagen” (Lukas 2:14), begint dan werkelijkheid te worden. Kerstmis herinnert ons eraan dat de ster van het Christendom nu even helder schijnt over de mensheid als ze eens gedaan heeft over Bethlehem, lang geleden, en haar licht van hoop en genezing ook nu verspreidt. Kerstmis vertelt ons dat de scepter op ons wacht om opgenomen en gebruikt te worden ten behoeve van het menselijk geslacht. God heeft ons heerschappij gegeven. Wij hoeven die slechts tot uitdrukking te brengen. In Miscellaneous Writings p. 320 schrijft Mrs. Eddy: “De ster die liefdevol neerkeek op de kribbe van onze Heer, schenkt haar schitterend licht aan dit uur: het licht van Waarheid, dat de mens aanmoedigt, leidt en zegent als hij uitreikt naar de nieuwe idee van de goddelijke volmaaktheid die tot de menselijke onvolmaaktheid doordringt - en die ‘s mensen angsten stilt, zijn lasten draagt, hem aantrekt tot de Waarheid en Liefde en de heerlijke onvatbaarheid voor zonde, ziekte en dood die zij brengen.”

Gelukkig Kerstfeest

zaterdag 23 december 2017

Enige Schepper en oorzaak

Alle kennis die Jezus over de mens bezat, kwam rechtstreeks voort uit een begrijpen van God. Het gangbare denken van zijn tijd en ook onze tijd, werd door hem radicaal van de hand gewezen. We zijn onbewust zodanig opgevoed dat we onszelf zien als het resultaat van een groot aantal invloeden. Christus Jezus begreep dat zo’n opvoeding een fundamenteel probleem vormde. Mannen en vrouwen waren zodanig opgevoed dat ze zichzelf zagen als resultaat van een dozijn verschillende invloeden en krachten waar God part noch deel aan had of ver verwijderd was. Jezus begreep hoe noodzakelijk het was mannen en vrouwen tot het inzicht te brengen dat hun ware herkomst niet ligt in voorgeslacht, levensgeschiedenis of lichamelijkheid, maar dat ze rechtstreeks voortkomen uit God en derhalve geestelijk zijn, het onmiddellijk gevolg van de éne oorzaak. Feitelijk heeft God de mens altijd veroorzaakt en doet Hij dat voortdurend. Dit gebeurt niet op één bepaald ogenblik in de tijd, het is een verhouding tussen oorzaak en gevolg die altijd doorgaat. Evenzeer als dat gold voor Jezus’ tijd, dient iemand die op dit moment zijn werkelijke identiteit wil ontdekken, te beginnen met meer te leren over God als zijn Vader, zijn directe Vader, zijn enige Vader - niet figuurlijk bedoeld of symbolisch, maar letterlijk zijn Vader, zijn enige schepper en oorzaak.

vrijdag 22 december 2017

Eén met God

De mens is één met God. De grondtoon van wat Jezus heeft onderwezen, is dat de mens totaal afhankelijk is van God en niets anders. Alles wat Jezus over de mens wist, kwam voort uit zijn godsbegrip. God is de Vader en de oorsprong van de mens, en Hij bestuurt en handhaaft de mens onafgebroken. De relatie met God is zo nauw dat Jezus zelfs spreekt over de mens die één is met God. In Johannes lezen we dat Jezus met betrekking tot zijn leerlingen zowel als tot ons zegt: “En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in mij, en ik in U, dat ook zij in ons één zijn,” (Joh. 17:20). Jezus zag in de mens wat God hem heeft gegeven en hem voortdurend geeft, namelijk een godgelijke natuur. Dit is niet een menselijke natuur. En als de mens is grootgebracht in het besef dat hij een beperkte, menselijke natuur heeft, dan moet hij zich ‘bekeren’, tot inkeer komen, teneinde zijn godgelijke identiteit te beseffen. Bekeren betekent hier opnieuw bepalen wie we zijn. Zo’n wijze van bekeren kan het begin zijn van een radicale verandering, een nieuwe levenswijze, een gezonder en productiever leven, een Christelijker leven.

maandag 18 december 2017

Weerspiegelen van de Christuswijsheid

Door het weerspiegelen van de Christuswijsheid mogen we verwachten iets als antwoord te vinden op allerlei menselijke problemen - van honger en dakloosheid, verlies, gebrek, eenzaamheid, het ouder worden  - en door deze problemen op te lossen het koninkrijk der hemelen op aarde te helpen vestigen. De zegeningen die de wereld zal ervaren naarmate wij onze visie op de Messias, of de Christus, de vertegenwoordiger van God, verruimen, worden volgens de Schrift niet alleen voorgesteld door de ster, die aangeeft dat het hele universum in werkelijkheid Gods koninkrijk is, maar ook door de koninklijke staf van heerschappij en rechtvaardigheid. “De scepter van uw koninkrijk is een rechte scepter, (Hebr.1:8)” merkt de schrijver van de brief aan de Hebreeërs op. Tijdens de jaren dat Christus Jezus al predikende rondtrok, bewees de Meester bij tal van genezingen dat de goddelijke rechtvaardigheid - die samengaat met barmhartigheid - boven de sterfelijke onrechtvaardigheid van wrede onderdrukking en lijden staat. En dit zal ook nu steeds meer worden bewezen naarmate de ster van de Christusgenezing en de Christusleer haar licht laat schijnen in het menselijk bewustzijn en wij ons daardoor laten leiden. Jezus was buitenmate begiftigd met het begrijpen van Gods wet van volmaaktheid en hij maakte daar gebruik van om het geestelijke zijn te openbaren - te laten zien dat het heelal en de mens door het goddelijk Beginsel zijn geschapen - en daardoor te genezen.

zondag 17 december 2017

Geestelijk zien en horen

“Ogen hebbende, ziet gij niet? En oren hebbende, hoort gij niet?” (Markus 8:18) Jezus zei dit niet tegen de blinden en doven die naar hem toekwamen voor genezing, maar tegen zijn discipelen, die ongetwijfeld normaal konden zien en horen. Hij zei dit toen ze zijn waarschuwing  voor het zuurdesem van de Farizeeën niet begrepen. De Meester moedigde ze aan om te denken vanuit een geestelijk standpunt, het standpunt waarop zijn werken en zijn leer gebaseerd waren, en niet vanuit stoffelijk standpunt. Hij waarschuwde: “Bemerkt gij nog niet? En verstaat gij niet, hebt gij nog uw verharde hart? (Mark 8:17)” En hij herinnerde hen aan de bewijzen die hij in hun aanwezigheid gegeven had van Gods voorziening. Met zijn vragen verwees Jezus zijn discipelen naar Gods liefde en genezingsmacht. Ook wij kunnen de bewijsgeving van Gods liefde ervaren en daarvoor dienen wij ons af te vragen ‘in hoeverre hebben wij ogen en zien wij niet en hebben wij oren en horen wij niet? Zien en horen wij vanuit een geestelijk standpunt en vertrouwen wij alleen en uitsluitend op God?’ Geestelijk zien en horen wordt ontwikkeld wanneer wij door middel van gebed leren ons voor alles wat wij nodig hebben op God te verlaten. Zo ontwikkelen wij ons in de ware zin van het woord en dat komt elk aspect van ons leven ten goede.

woensdag 13 december 2017

Wijs als de slang

Christian Science leert ons hoe we wijs kunnen zijn als de slang, door ons in staat te stellen dwars door de claims van het kwaad heen te kijken en ze van hun macht te ontdoen. Hiervoor zijn twee eenvoudige regels. Regel een: Het kwaad is niet werkelijk. Deze uitspraak is oorspronkelijk niet van Mrs.Eddy, maar van Jezus Christus. Hij verklaarde dat het kwaad, de duivel, een leugenaar was en de vader van alle leugens, dat er geen waarheid in hem was. Hij zei: “Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is; een aartsleugenaar, de vader van de leugen” (Joh.8:44 NBV). Wanneer het kwaad zich groot maakt en verklaart: “Ik kan je vernietigen. Ik kan je tot armoede brengen. Ik kan je gezondheid wegnemen. Ik kan je toekomst bedreigen”, dan zijn dat leugens. Het zijn onwaarheden die omgedraaid kunnen worden door Gods macht erover te begrijpen. Wijs te zijn als een slang, betekent wijzer te zijn dan de leugens, er doorheen te zien en er niet in te geloven. Het kwaad is een leugen. En dit wordt bewezen door het begrijpen dat God het alomtegenwoordige goede is. De tweede regel voor het demonstreren is te begrijpen dat God de bron is van alles wat je nodig hebt voor een gezond en volwaardig leven. God is jouw bron. God is Geest, en Gods rijkdom heeft een geestelijke vorm - zoals in wijsheid, ideeen, inspiratie, intelligente redenering, inzicht, vooruitziendheid, kundigheid, enz. Als deze geestelijke rijkdom volkomen aanvaard en tot uitdrukking gebracht wordt, zal er voorziening zijn voor alles wat de mens nodig heeft.

maandag 11 december 2017

Universum van geestelijke overvloed

Wij leven in een universum van overvloed - geestelijke overvloed - waar de liefde van God geen grenzen kent en in staat is jou alle kracht, gezondheid, wijsheid en voorziening te geven die nodig zijn voor succes bij alles wat de goddelijke Liefde je te doen geeft. Sommige mensen denken dat overvloed te maken heeft met de hoeveelheid geld die ze hebben, hoeveel elektronische apparatuur die ze bezitten, de grootte van hun huis, de waardering van vrienden en collega’s … Anderen denken meer in termen van de kwaliteit van het leven dat zij leven, zoals harmonische gedachten, tevredenheid, vreugde, gezondheid en een geestelijke gerichtheid. De overvloed die ons werkelijk en blijvend gelukkig maakt komt niet van geld, beroemdheid of onze positie in de maatschappij, maar van Geest. Bijvoorbeeld: Overvloed betekent dat je je rijk voelt of je geld hebt of niet. Overvloed betekent dat je je geliefd voelt of er nu wel of geen vrienden zijn. Overvloed is je tevreden en voldaan voelen zonder dat je smacht naar meer. Overvloed is rustig en vredig kunnen zijn temidden van tumult. Overvloed is ziekte en lijden kunnen genezen met je gebed. Overvloed is geestelijk gericht zijn, je dicht bij God voelen, een overweldigende liefde, een diepe geestelijke voldoening ervaren die niet van je weggenomen kan worden. Overvloed is geestelijkheid in je leven tot uitdrukking brengen.

donderdag 7 december 2017

De onpersoonlijke genezende Christus

Christian Science maakt onderscheid tussen de mens Jezus en de Christus, of Waarheid, die Jezus demonstreerde. De Christus is onpersoonlijk, tijdloos en we kunnen deze macht om te redden en genezen nu gebruiken, zoals men het de eeuwen door heeft kunnen doen. Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science ving een glimp op van de onpersoonlijke, genezende Christus door haar eigen eerste genezing. Later bewees ze de juistheid van haar begrijpen door anderen te genezen. Ze geloofde in de Christusgenezing, omdat ze die had bewezen. Het geven van bewijzen was voor haar een voorwaarde voor de juistheid van wat ze leerde. Op de vraag: “Gelooft u in God?" geeft Mrs. Eddy het volgende antwoord: “Ik geloof meer in Hem dan de meeste Christenen, want ik heb geen vertrouwen in iets of iemand anders. God ondersteunt mijn individualiteit en mijn Leven. Omdat Hij leeft, leef ik. Hij geneest al mijn kwalen, vernietigt mijn zonden, ontneemt de dood zijn angel, en het graf zijn overwinning.”  Een alinea verder zegt ze: “Ik geloof dat waarvan ik mij bewust ben door het begrijpen, hoe weinig ik ook van Waarheid en Liefde kan demonstreren.” (Un.of Good p.48) Christus Jezus toonde en leerde zijn volgelingen door zijn genezingswerk. Zelf zei hij: “Indien ik niet doe de werken mijns Vaders, zo gelooft mij niet; maar indien ik ze doe, en zo gij mij niet gelooft, zo gelooft de werken; opdat gij moogt erkennen en geloven, dat de Vader in mij is, en Ik in Hem.” (Joh.10:37,38)

vrijdag 1 december 2017

Geen grondslag en geen werkelijkheid

Christian Science leert dat het kwaad elke grond van werkelijkheid mist, omdat God goed en oneindig is. Dit geldt voor het kwaad dat in het verleden is voorgevallen evenzeer als voor dat van het heden, zoals dat ook geldt voor de toekomst. Het heeft geen grondslag, geen werkelijkheid, geen vorm, geen wezenlijkheid. Ons hart moet vervuld zijn van nuttige, goede, opbouwende gedachten, die gegrond zijn op de waarheid van het zijn; en God, het goddelijk Gemoed, geeft ze in overvloed. Het verleden en zijn uitwerking op ons is subjectief. Wat we op dit moment als verleden beschouwen is een beeld in onze huidige staat van denken. Inderdaad, wat wij het verleden noemen bestaat in werkelijkheid voor ons slechts in de gedachten die we nu hebben en nergens anders. We horen vaak zeggen: “Wat gebeurd is, is gebeurd. Gedane zaken nemen geen keer en niemand kan er met enige mogelijkheid wat aan doen.” Menselijkerwijs mag dat zo lijken, maar als we die gedachten wat kritisch bekijken, ontdekken we dat het verleden op dit moment in onze gedachten werkelijk is, zodat we er veel aan kunnen doen. Hoe kan men iets reinigen dat al reeds gebeurd is. De gedachten die nu in ons bestaan, kunnen van elk spoor van kwaad worden gereinigd en gezuiverd. Want wat is het in wezen? Wat is zijn werkelijke aard? Het is enkel een soort optocht van gedachtelijke beelden die, net als bij een voorstelling aan ons oog voorbij trekken. De mate waarin het ons pijn of kwaad doet hangt van onszelf af, hangt af van onze reactie en hoeveel waarde we eraan hechten.