zaterdag 11 november 2017

Zekerheid

In Christian Healing p.10 schrijft Mrs. Eddy: “God is Alles en in alles: daarmee is de kwestie van een goede kant en een slechte kant van het bestaan afgedaan. Waarheid is het werkelijke; dwaling is het onwerkelijke.” Een zuiver intellectueel aanvaarden van dit feit neemt echter de oude verzoeking nog niet weg om te geloven in een tweeledige schepping, die goed en kwaad inhoudt. De stoffelijke zin, die ons voorgehouden wordt in het allegorische verhaal over Adam en Eva, verzoekt de mens te eten van die “boom der kennis des goeds en des kwaads” (Gen.2:9). Maar de leer van Christus Jezus en Christian Science kweekt de geestelijke zin aan, doet de stoffelijke zin teniet en bevordert een erkennen en aanvaarden van de algehele goedheid van God en Zijn schepping. Vaak hoort men zeggen: “Alles zal wel goed komen.” Zo’n uitlating is tot op zekere hoogte een troost. Het zal iemand misschien hoop geven, maar het geeft geen enkele zekerheid over de uitkomst. Wij lezen in de Bijbel: ”Zo zult  gij heden weten en ter harte nemen, dat de Heere die God is, boven, in de hemel, en onder, op de aarde, niemand meer” (Deut.4:39). God en Zijn volmaakte schepping zijn ‘heden’ de enige werkelijkheid die er is of ooit geweest is.

Geen opmerkingen: