maandag 27 november 2017

Ware identiteit van de mens

Als de stoffelijke zin beweert dat er iemand gestorven is, kunnen we beseffen dat op dat ogenblik de geestelijke uitdrukking van God, de ware idee die samen bestaat met het Beginsel, Leven, aanwezig is. Het gevoel van een persoonlijk verlies (van een familielid) dat ik had ging ik te lijf door me af te vragen: “Begrijp ik werkelijk dat God het enige Leven is en de mens voor eeuwig de vertegenwoordiger van Leven?” Ik zag steeds duidelijker dat God oneindige individualiteit is die voor altijd Zichzelf eindeloos manifesteert en tot uitdrukking brengt. Daarom kan niemand in het niets verdwijnen of ophouden te bestaan als een oorspronkelijk deel van Gods schepping; niemand kan uit het goddelijk plan wegvallen. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid p. 81: “Wis de cijfers uit, die een getal aanduiden, breng de tonen der muziek tot zwijgen, geef het lichaam, de mens genoemd, aan de wormen en toch leeft het voortbrengend, besturend, goddelijk Beginsel voort - even zeker waar het de mens als waar het getallen of muziek geldt - ondanks de zogenaamde wetten van de stof, die bepalen, dat de mens sterfelijk is.” Ik begreep dat wat ik verloren had een verkeerd begrip van de mens was. Ik kreeg er het geestelijk begrip voor in de plaats waar ik me aan hechten kon en dat ik kon liefhebben, een blijvende genegenheid voor de ware identiteit van de mens. Om me boven verdriet te verheffen, om werkelijk lief te hebben moest ik voor mijn familielid ‘heilige klederen maken, tot heerlijkheid en tot sieraad” (Ex.28:2). Net als een individueel getal, leeft de individuele identiteit voort als een onmisbaar onderdeel van de complete volkomenheid of heiligheid van Leven, God.

zaterdag 25 november 2017

Paradox

Soms wordt onrecht dat onaantastbaar scheen, tot niets teruggebracht; rampen die volledig schenen te zijn veranderen in overwinningen; hetongeneeslijke’ wordt genezen; het ‘onmogelijke’ gebeurt. En het gebeurt zonder veel ophef, zonder de opschudding en ongelukken van menselijke strijd. Het gebeurt gewoonlijk als niemand erop let. Bij genezingen door de goddelijke Geest zien we een overwinning geen vijand. Geestelijke macht kan alles wat verkeerd schijnt te zijn in ons dagelijks leven herstellen. Het klinkt paradoxaal: genezing ontstaat ten dele door te weten dat genezing niet nodig is. Het gaat als volgt: De menselijke ervaring is verbonden met de menselijke gedachte. Wanneer ons denken wordt gecorrigeerd, volgen er betere ervaringen. Het lichaam wordt genezen, een verkeerde toestand wordt rechtgezet, een rechtmatig doel wordt bereikt, armoede maakt plaats voor welvaart, of geluk doet smart teniet. Zulke overwinningen vinden plaats als ons denken in harmonie wordt gebracht met de uiteindelijke Waarheid. In deze Waarheid, die universeel is en goddelijk, is de mens inderdaad helemaal geen stoffelijk wezen. Onze ogen en oren lijken ons iets anders te vertellen, maar ze kunnen zelfs geen emotie of een gedachte gewaarworden en zeker geen geestelijk idee. Toch zijn gevoelens, gedachten, geestelijke gezindheid, zeer bepaald werkelijk; en ze geven het wezen van de mens aan, zijn fundamentele werkelijkheid. Die werkelijkheid is geheel mentaal, geestelijk. En deze werkelijkheid is volmaakt. De geestelijke mens is volmaakt omdat God het volmaakte Beginsel is dat hem bestuurt.

donderdag 23 november 2017

In harmonie met Waarheid

Omdat de mens geestelijk is, wordt in al zijn behoeften op geestelijke wijze voorzien. Dit is niet slechts theorie. Duizenden keren werd bewezen dat het waar is. Hoe is dat mogelijk?  Om het stoffelijk lichaam te genezen, moeten we de gedachten genezen, die het lichaam manifesteren. Om onze ervaringen harmonisch te maken of in een bepaalde toestand verbetering te brengen, moeten we het denken dat onze menselijke ervaringen bepaalt, harmonisch maken. Alleen in ons denken kunnen we de dreigende burchten van ontevredenheid vernietigd worden. Er is niets in Gods geestelijke schepping dat verbeterd moet worden. Naarmate we ons dat feit realiseren, stijgt ons denken en komt het in harmonie met Waarheid en hetzelfde gebeurt met onze ervaringen. Op die manier ontstaat er genezing door te weten dat er geen genezing nodig is. Het begrijpen van dit alles brengt wonderen tot stand. Het brengt nu wonderen tot stand: het heeft ze eeuwenlang voortgebracht en het zal ze blijven voortbrengen. Dit begrijpen is geheel geestelijk. “Want”, zegt Paulus “de wapenen van onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkten.” (2Kor.10:4) Krachtig door God, niet door mensen: door Geest, niet door stof.

woensdag 22 november 2017

Dwingende kracht

Het is de dwingende kracht van Gods volmaakte wet van harmonie die aan de zieken genezing brengt. Het menselijk gemoed brengt geen genezing; maar naarmate dit gemoed zichzelf met al zijn aanmatigingen opzij zet en met kinderlijk vertrouwen de almacht en de alomtegenwoordigheid van God aanvaardt laat het ‘t genezende licht van het goddelijk Gemoed - Gods wet van het goede - door. Wij moeten daadwerkelijk erkennen dat de wet van Gods alheid de enige wet is die het geval beheerst. Wij kunnen ons geestelijk werk doen om meer “als een kindeke te worden”, er mentaal aan werken door eigenwil, de persoonlijke zin, egoïsme en een verkeerd gevoel van verantwoordelijkheid te ontkennen. Er bestaat slechts het ene oneindige Ego dat alles bestuurt door zijn onweerstaanbare wet van harmonie. Christus Jezus was de nederigste man die ooit geleefd heeft en bijgevolg de beste genezer. Hij wist dat het geen zwakheid is als een kind te zijn, maar dat dit toegang geeft tot een hoger begrip en betere demonstratie van de geestelijke macht en hij bewees dat ook. Hoe vollediger wij het sterfelijk begrip van onszelf loslaten en ons als een kind overgeven aan Gods macht en algehele leiding, des te sneller zullen wij getuigen van de effectieve werking van Gods wet.

zondag 19 november 2017

Geestelijke gerichte benadering

Jezus bewees voor alle tijden dat genezing altijd volgt wanneer Gods alheid wordt begrepen en ootmoedig aanvaard. stap voor stap zullen zij die streven naar dit begrip en het volledig bereiken, de doeltreffendheid ervan ontdekken. Zo’n geestelijke gerichte benadering - namelijk een bewust uitreiken naar Gods werkelijkheid en Zijn immertegenwoordige goedheid in plaats van te reageren op de onwaarheid van de oppervlakkige menselijke omstandigheden - brengt inderdaad een zekere mate van individuele vrijheid. Maar hij baant tevens de weg naar grotere zegeningen voor de mensheid. Jezus begreep Gods oneindige goedheid. Naargelang het menselijke denken de juistheid erkent van wat Jezus wist, en de daaraan verbonden zegeningen aanvaardt, zullen de frustraties van het sterfelijk geloof verdwijnen. Onrechtvaardigheid zal plaats maken voor rechtvaardigheid, disharmonie voor harmonie en elke vorm van beperking zal verdwijnen voor de vrijmakende macht van de Christus, Waarheid. De mensheid zal leren dat werkelijke macht en de toepassing ervan op menselijke problemen niet is gelegen in wilskracht, maar in de kracht van de radicale geestelijkheid die niet slechts een mildadige en kalmerende invloed uitoefent op het menselijk gedrag, maar die echte genezing brengt. Velen bewijzen tegenwoordig wat Mrs. Eddy verkondigd heeft: “Zachtmoedigheid, die de menselijke begeerte in toom houdt, bezielt met wijsheid en verleent goddelijke macht.” (Misc.Writings p. 360).

vrijdag 17 november 2017

Geestelijk ontwaken

Jezus aanbad Geest als zijn enige God. Daarnaast weigerde hij gehoorzaam te zijn of zich te onderwerpen aan de beperkingen van een valse God - namelijk stoffelijke opvattingen. Hij gaf het verlangend bewustzijn en helder besef van het ware bestaan van de mens, dat geestelijk compleet en volmaakt is. Het geestelijk ontwaken, dat in het ontvankelijke hart plaatsvond, veranderde daadwerkelijk de menselijke toestand. Waar ziekte had geheerst, kreeg de gezondheid de overhand. Waar gebrek werd ondervonden, werd overvloed algemeen ervaren. Wanneer de stoffelijke toestand onrechtvaardig, onbillijk of verkeerd schijnt te zijn, kunnen we het voorbeeld van Christus Jezus volgen. Wij kunnen ons biddend tot de oneindige, immertegenwoordige Geest wenden en dankbaar de volmaaktheid en aanwezigheid erkennen van de goddelijke Liefde. We kunnen in onze gedachten bevestigen dat er geen greintje werkelijkheid, macht of substantie is in hetgeen onrechtvaardig is en dat er geen plaats voor is. We doorbreken dan het beperkende, stoffelijk gevoel van vrees en wanhoop en verkrijgen zo in zekere mate het geestelijk inzicht en het geestelijk licht die ons een glimp doen zien van de aanwezigheid van volmaaktheid.

woensdag 15 november 2017

Radicalisme

Radicale acties zoals bomaanslagen, moord, ontvoering, trekken internationaal aandacht. Sommige van die acties zijn duidelijk gevallen waarin mannen en vrouwen zich gedwongen voelden deze uiterste maatregelen te nemen in het belang van een zaak die naar hun mening rechtvaardig was. In lijnrechte tegenstelling daarmee schreef Mrs. Eddy een radicaal van een andere soort: “Wees gematigd in gedachte, woord en daad. Zachtmoedigheid en matigheid zijn de juwelen der Liefde, die in wijsheid gevat zijn. Bedwing ongebreidelde ijverzucht. ‘Leer te werken en te wachten’ “ (Terugblik en Inblik, p.79). Waar onrechtvaardigheid lijkt te bestaan, zijn sommige mensen bereid de oplossing te zoeken in geweldadig radicalisme. Ze zien geen andere mogelijkheid. Maar is er een andere mogelijkheid? Staat de menselijke gedachte open voor radicale geestelijke zachtmoedigheid en matigheid en geestelijke macht tot genezen? De vermaning van Paulus: ”Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend” (Fil.4:5), wijst op een echt doeltreffend radicaal standpunt. Het radicalisme dat Christian Science leert en in praktijk brengt, oefent op de diepgewortelde menselijke frustratie een goddelijk mildadige en verheffende invloed uit die werkelijke geneest. Dit radicalisme onthult een aanwezige macht die de mensen bevrijdt uit de onrechtvaardige toestanden van het materialisme. Jezus begreep dat het leven eeuwig en in wezen geestelijk is. Zo begreep hij dat elk probleem in de eerste plaats een behoefte was om geestelijk wakker te worden, in plaats van een behoefte aan meer stoffelijke dingen, of gezonder omstandigheden. Zo’n basis betekent radicaal afwijken van algemeen aanvaarde manieren om in de menselijke nood te voorzien.

zondag 12 november 2017

Hoger begrip van Ziel


Een van de zeven synoniemen van God zoals die in Christian Science worden uitgelegd is Ziel. De uitstraling van Ziel is binnen in mij en u en overal in iedereen. Die uitstraling zal er altijd zijn, omdat Ziel er altijd is. In Wetenschap en Gezondheid p.210 staat: “Omdat de Meester wist, dat Ziel en haar eigenschappen zich voor altijd door de mens openbaren, genas hij de zieken, gaf hij de blinden het gezicht, de doven het gehoor en de kreupelen het gebruik van hun voeten terug; zo bracht hij de wetenschappelijke inwerking van het goddelijk Gemoed op het menselijk gemoed en lichaam aan het licht en gaf aldus een hoger begrip van Ziel en van verlossing.” Wanneer wij God en Zijn eigenschappen begrijpen, wordt onze geestelijke individualiteit vollediger. Dit begrijpen brengt de natuurlijke geestelijke mens, de weerspiegeling van Ziel stralend aan het licht. Degene die dit inzicht niet heeft, kan deze stralengloed die de nabije omgeving verlicht, misschien opmerken maar niet onder woorden brengen. Voor velen van wie het geestelijk inzicht meer ontwikkeld is, is de reine stralenglans van Ziel gemakkelijk te onderscheiden en wordt de invloed ervan naar verhouding ondervonden.

zaterdag 11 november 2017

Zekerheid

In Christian Healing p.10 schrijft Mrs. Eddy: “God is Alles en in alles: daarmee is de kwestie van een goede kant en een slechte kant van het bestaan afgedaan. Waarheid is het werkelijke; dwaling is het onwerkelijke.” Een zuiver intellectueel aanvaarden van dit feit neemt echter de oude verzoeking nog niet weg om te geloven in een tweeledige schepping, die goed en kwaad inhoudt. De stoffelijke zin, die ons voorgehouden wordt in het allegorische verhaal over Adam en Eva, verzoekt de mens te eten van die “boom der kennis des goeds en des kwaads” (Gen.2:9). Maar de leer van Christus Jezus en Christian Science kweekt de geestelijke zin aan, doet de stoffelijke zin teniet en bevordert een erkennen en aanvaarden van de algehele goedheid van God en Zijn schepping. Vaak hoort men zeggen: “Alles zal wel goed komen.” Zo’n uitlating is tot op zekere hoogte een troost. Het zal iemand misschien hoop geven, maar het geeft geen enkele zekerheid over de uitkomst. Wij lezen in de Bijbel: ”Zo zult  gij heden weten en ter harte nemen, dat de Heere die God is, boven, in de hemel, en onder, op de aarde, niemand meer” (Deut.4:39). God en Zijn volmaakte schepping zijn ‘heden’ de enige werkelijkheid die er is of ooit geweest is.

vrijdag 10 november 2017

Metafysisch stelsel

Velen menen dat Christian Science iemand ertoe brengt de mooie kant van de dingen te zien en eerder te geloven in goed dan in kwaad. Hoewel dit waar is, staat Christian Science even ver af van optimisme als alleen maar geloven af staat van bewijsbare Wetenschap. Optimisme geeft in het algemeen toe dat het bestaan een slechte kant heeft en hoewel deze slechte kant gezien wordt als secundair, wordt die toch als werkelijk beschouwd. Hier wijkt Christian Science af van optimisme. Mrs. Eddy schrijft in Unity of Good p.9-10: “Wat is het kardinale punt van verschil in mijn metafysisch stelsel? Dit: dat wij door de onwerkelijkheid van ziekte, zonde en dood te beseffen, de alheid van God bewijzen. Dat verschil scheidt mijn stelsel volledig van andere.” De onwerkelijkheid van ziekte, zonde en dood beseffen is heel iets anders dan ze als secundair te beschouwen vergeleken bij gezondheid, heiligheid en leven. Gods oneindige goedheid is het iets dat het niets, dat kwaad of dwaling wordt genoemd, uitsluit.

woensdag 8 november 2017

Heilzaam licht

Een gloedvolle, lieflijke luister is niet beperkt tot het koninkrijk van de bloemen, de kunst of de modewereld. De aanraking van het subtiel geestelijke, de weerklank die de innerlijke gaven van Geest, reinheid, vrede, voldoening en onschuld in ons hart vinden, vormt een licht dat niet slechts een eigen bekoring verleent, maar ook een gloed van zuivere straling verspreidt. Het heeft een heilzame invloed op de omgeving. Een reine geestelijke stralenglans is niet gefingeerd. Hij komt van binnen en straalt naar buiten uit. Het is een gevolg van gebed, het gebed dat vurig probeert de goddelijke Liefde en Ziel te begrijpen. Dat probeert de ware aard van de vreugde en de vrede en de macht van Liefde te begrijpen. Reine geestelijke stralengloed verspreidt een gezond, heilzaam licht in de omtrek, of het nu ons gezin, onze omgeving of onze gemeenschap is. Was het niet de geestelijke uitstraling, de reine stralenglans van Ziel, die het gelaat van Mozes verlichtte toen hij op de Berg Sinai sprak met de Heer? De zuivere straling van Mozes’ gelaat  en van Christus Jezus bij de transfiguratie op de berg wordt beschreven als “Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht” (Joh.14:27).

maandag 6 november 2017

Besef van vrede

De mens heeft altijd rust en vrede gehad en zal altijd rust en vrede vinden, wat er ook volgens de stoffelijke zinnen mag gebeuren. En wanneer wij merken dat onze vrede niet van stoffelijke factoren afhangt, maar door het altijd-tegenwoordige Gemoed in stand wordt gehouden, zullen wij inzien dat vrede altijd binnen ons bereik ligt. Wanneer wij succes hopen te hebben met onze ondernemingen, is het van vitaal belang dat wij vaststellen wat ons besef van vrede inhoudt. Vrede is geestelijke kracht en zij geeft ons de vrijheid onszelf te zijn. Wanneer wij in ons huis de vrede ontdekken, zullen wij vrij zijn om andere hoedanigheden van God tot uitdrukking te brengen, zoals vreugde en intelligentie. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.506: “De rustige en verheven gedachte of het geestelijk inzicht heeft vrede.” Vrede is niet iets dat wij het ene moment wel en het andere moment niet hebben. Vrede is constant omdat God constant is en wij het vermogen bezitten Gods vrede te weerspiegelen. Vrede is een gave Gods.

woensdag 1 november 2017

Parabel van twee huizen

Jezus zei dat de wetten van van God eisen dat we te allen tijde onvoorwaardelijk moeten liefhebben, wat de omstandigheden ook zijn. Jezus wist dat het niet altijd makkelijk is om te doen wat God van ons verlangt. Dit zou een reden kunnen zijn dat hij aan zijn discipelen ‘de wetten van genade’ heeft gegeven. Het idee om elkaar te helpen ligt aan deze wetten ten grondslag. Onvriendelijke gedachten zijn onacceptabel en dienen in ons denken vernietigd te worden. En Jezus geeft aan dat de manier om ze te vernietigen is door anderen te vergeven. Hij heeft ons daarom een regel gegeven die alom  bekend staat als de ‘Gulden Regel’. Die luidt: ‘Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten’ (Matth. 7:12). De bergrede en de ‘rede van de vlakte’ eindigen beide met de gelijkenis van de twee huizen. De parabel wijst erop dat zij die Jezus volgen, niet alleen in woorden, maar ook in daden, gelijk zijn aan huizen die op steenrots zijn gebouwd. Zelfs al regent het op de huizen, of al komen zij in een vloedgolf terecht, of al staat er een stormachtige wind, zij zullen niet vallen, omdat zij een goed fundament hebben. Maar zij die de leer van Jezus gehoord hebben en ervoor gekozen hebben die niet te volgen, zijn als huizen die op zand zijn gebouwd. Als dan zware tijden komen, zullen deze mensen het moeilijk hebben.