dinsdag 31 oktober 2017

Een nieuw en beter leven

In de bergrede spreekt Jezus met grote overtuigingskracht, die we niet in die mate aantreffen bij Mozes of bij joodse geleerden. Hij spreekt als Gods Zoon en toont zijn discipelen een totaal nieuwe manier van leven. Jezus‘ toespraak begint met de zaligsprekingen, een reeks uitspraken die de discipelen de weg wijst naar een godvruchtig, een gezegend en gelukkig leven. Het is alsof Jezus zijn volgelingen daarmee vraagt een nieuw en beter leven te leiden. En in de zaligsprekingen vertelt hij wat dat inhoudt. Jezus zegt dat iedereen zalig is, d.w.z. gezegend, gelukkig en deelgenoot van de verlossing. Zij die Gods Woord zoeken met hun gehele hart, zullen het vinden. Zij die treuren, zullen geluk vinden. Zij die vriendelijk, rein en vredelievend zijn, zullen vriendelijkheid en vrede ervaren. En wat meer is, zij zullen God zien. Dat, zegt Jezus, is voor ieder mens weggelegd, op ieder moment. Jezus leerde zijn discipelen dat wij allen kinderen Gods zijn en dat het koninkrijk der hemelen nabij is, een actuele werkelijkheid. Voor Jezus was het koninkrijk der hemelen geen plaats. Het was een wijze van denken en handelen. Dit houdt ook in gehoorzaamheid aan de Tien Geboden van Mozes. Maar er is zoveel meer. Het is het geestelijk begrijpen van Gods wetten.

maandag 30 oktober 2017

Goddelijke boodschap

God verlicht en onderricht het menselijk bewustzijn door de Christus. In Wetenschap en Gezondheid p.332, lezen we: ’Christus is de ware idee, die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van van God aan de mensen, die tot het menselijk bewustzijn spreekt.’ Wanneer we onze gedachten afwenden van de sterfelijke opvatting en ons in gebed tot God wenden, staan we open voor de Christus, de goddelijke boodschap van God. Door deze boodschap zijn we in staat ons de waarheid van het geestelijke zijn eigen te maken. Dan wordt duidelijk hoe het goddelijk Beginsel opereert als feilloos bestuurder over de mens en het heelal. En de schijn dat de mens overheerst wordt door het sterfelijk gemoed of het lichaam, blijkt een onverantwoordelijke, veeleisende en een volkomen valse aanmatiging te zijn. In dit proces vernietigt het licht van Waarheid het duister waarin de sterfelijke gedachte verkeert en het lichaam wordt hersteld in zijn oorspronkelijke normale, harmonieuze staat. Omdat we werkelijk Gods idee zijn, zijn we met de macht toebedeeld om het geestelijke uitgangspunt aan te nemen - het uitgangspunt dat de mens Gods volmaakte, geestelijke en onsterfelijke weerspiegeling was, is en altijd zal zijn.

zondag 29 oktober 2017

De enige basis

Christian Science schenkt geestelijk inzicht in de oneindigheid van God en die van de mens - van u en mij en inderdaad iedereen - als de geestelijke uitdrukking van de Oneindige. Als deze waarheid tot ons begint door te dringen, wordt er zelfopofferende liefde en waarlijk lichamelijke en morele genezing vereist als bewijs dat de geestelijke werkelijkheid het menselijk leven transformeert. Het is liefde die ieder individu gaat zien in het eeuwig verband met God, en het bestuur van het ene goddelijke Gemoed. Een stoffelijke opvatting van het leven met alle angsten van dien raakt op. Een van de aspecten van het sterfelijk gemoed is dat het zich voordoet als een agressieve onrustzaaier. Het schept verwarring met een aanbod van mogelijkheden die zowel juist als verkeerd kunnen zijn. Aan de andere kant is de erkenning van het ene goddelijke bewustzijn, waarin alle werkelijkheid in zijn universele volmaaktheid besloten ligt, de  enige basis van waaruit wij de goede eindresultaten van God in menselijke aangelegenheden hier en nu kunnen bewijzen.

zaterdag 28 oktober 2017

De deur van het bewustzijn

Het leerboek van Christian Science, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift van Mary Baker Eddy, bewijst hoe belangrijk het is om het kwaad aan de deur van het bewustzijn te weren en de toegang te weigeren. Op pag.392 staat: “Sta als een wachter aan de deur der gedachte.” En op pag 234 staat: “Zonde en ziekte moeten gedacht worden, voordat zij zich kunnen openbaren Wij moeten slechte gedachten bij hun eerste verschijnen beheersen, anders doen zij het ons even later. Jezus heeft gezegd, dat met begeerte naar verboden dingen zien een overtreding is van een zedelijk gebod. Hij legde grote nadruk op de werking van het menselijk gemoed, die voor de zinnen niet zichtbaar is”. Zoals altijd, diende wat de Verlosser bewerkstelligde als permanent voorbeeld voor zijn volgelingen. De manier waarop Jezus de verleidingen van de duivel - de slinkse leugen dat leven gescheiden zou zijn van God - tegemoet trad en overwon, is ook de manier waarop wij dat in deze tijd kunnen doen. Er is volharding en geestelijke discipline voor nodig. Omdat de mens de volmaakte uitdrukking is van het goddelijk Gemoed en wij werkelijk Gods mens zijn, is ons bewustzijn doordrongen van Gods reinheid en geestelijke macht. En zo heeft elkeen volledig toegang tot de macht van integriteit precies zoals Jezus’ voorbeeld ons toont.

vrijdag 27 oktober 2017

'... doch zonder zonde'

Het Nieuwe Testament vertelt ons dat Jezus in verzoeking werd geleid. De brief aan de Hebreeën maakt ons duidelijk dat Jezus heel goed wist waaraan de mensen bloot stonden in hun leven en dat hij ‘in alle dingen, zoals wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde’ (Hebr. 4:15). De woorden ‘doch zonder zonde’ zijn essentieel om een juist beeld te krijgen van de manier waarop Christus Jezus de verzoeking tegemoet trad. Uit bijbelse beschrijvingen blijkt heel duidelijk dat hij de zonde aanpakte bij de deur van zijn bewustzijn en haar buiten sloot voor zij kon binnendringen. Hij haalde het kwaad niet binnen en gaf het niet de kans zich in zijn denken te nestelen met levendige fantasieën, noch liep hij er enige tijd mee rond om te zien hoe aantrekkelijk het wel was. De Christus, waarvan Jezus de meest zuivere belichaming was, stelde hem in staat verzoeking vierkant tegemoet te treden, haar krachten te weerstaan om haar uit te werpen, om zodoende zijn heerschappij over zonde onomstotelijk vast te stellen. Zijn ongeëvenaarde genezingen van zowel ziekte als zonde getuigden van zijn unieke plaats in de historie als de Verlosser van de mensheid. Wij beschikken over het ons door God geschonken gezag om waakzaam aan de deur van het bewustzijn te staan en slechts het goede toe te laten om zich uit te drukken in gedachten, woord en daad. Wij hebben het voorbeeld van onze Meester om te bewijzen dat het mogelijk is dit te doen. Het resultaat zal een reiner denken en een beter leven zijn - voor onszelf en de wereld.

Het lezen van de Bijbel

Geestelijk begrijpen moet met het lezen van de Bijbel gepaard gaan, wil de genezende macht demonstreerbaar zijn. Waar de mensheid vooral behoefte aan heeft is de geestelijke betekenis van de Bijbel. Wetenschap en Gezondheid is dan ook een onmisbaar hulpmiddel bij ons zoeken naar Waarheid en verlossing. De Bijbel is er echter niet alleen maar voor het oplossen van menselijke moeilijkheden en het gerieflijk maken van ons leven. Zij verheft de gedachten tot de geestelijke identiteit van de mens en het geestelijk leven en laat zien dat het antwoord op alle menselijke nood ligt in het erkennen van onze goddelijke afkomst. Geestelijke wijsheid en geestelijk begrijpen leiden ons altijd rechtstreeks naar God. Daarom is de goddelijke Liefde in de duisternis doorgedrongen met de bijbelse getuigenis van geestelijk gezinde individuen om aldus de mensheid een blijvend document van deze getuigenis te geven. De Bijbel is er omdat de mensheid deze nodig heeft. De Bijbel is het licht dat op de zee van menselijke duisternis schijnt en de weg aangeeft naar het geestelijk begrijpen van God. En als we onze weg in het licht vinden, zullen we ook de warmte van Gods koesterende liefde voelen. Deze warmte brengt daadwerkelijk iets in ons teweeg. Dat kan op zichzelf al genoeg zijn.

donderdag 26 oktober 2017

Voorwerp van Zijn zorg

Wij hebben mogelijk het gevoel dat we kwetsbare stervelingen zijn, geïsoleerd en eenzaam, maar het is alvast een goed begin om ons hart open te stellen voor God. En als we ons overgeven aan de werkelijkheid van onze onveranderlijke relatie tot God - als we onszelf gaan zien als de geestelijke expressie van Liefde, als het voorwerp van Zijn zorg en wij er bovendien naar streven een rein en zedelijk leven te leiden - zal dit de betovering verbreken die ons ingeeft dat we stoffelijk en sensueel zijn, of op enigerlei wijze gescheiden van God. Dit geloof, dat we van God gescheiden zijn, leidt onvermijdelijk tot pijn, teleurstelling en gebrek aan zelfrespect - een gevoel van leegte en doelloosheid, dat alleen genezen wordt door het besef dat we dichtbij God, of de goddelijke Liefde leven. Niemand zal zeggen dat deze ommekeer in denken en leven ons makkelijk zal vallen; het kan soms een zware strijd zijn. Maar als we ons de moeite getroosten, voelen wij hoe God ons met Zijn Liefde steunt. En  het verlangen om iets van Zijn liefde te bespeuren in onszelf en in onze relatie met anderen wordt beloond door een beter en gelukkig leven en door contacten die ons meer voldoening schenken.

woensdag 25 oktober 2017

Manifestatie van Geest

Wij hebben allen behoefte aan liefde en waardering en aan tedere zorgen die ons omringen. Maar een poging om die allerdiepste behoefte te bevredigen door menselijke relaties alleen zal altijd uitlopen op een teleurstelling, want geen enkel mens  - of een aantal mensen - kan ooit de plaats innemen van de relatie die wij moeten opbouwen met God. Daar komt nog bij dat wij, naarmate wij de liefde Gods werkelijk voelen, beter in staat zijn een diepgevoelde, blijvende liefde voor de medemens tot uiting brengen, een liefde die vrij is van bedrog, manipulatie en egoïsme. Het doorgronden van onze relatie tot God zal wellicht in het klein aanvangen. Misschien als een simpel geloof dat Hij bestaat en dat Hij elk van ons lief heeft. Naarmate de werkelijkheid en de omvang van Gods liefde groeit in ons hart, zal dat besef zich uitbreiden tot het begrijpen dat wij Zijn geestelijke schepping zijn - ja, het beeld van God Zelf. Wij zijn niet gewoon maar stoffelijke wezens die om die reden onvermijdelijk gescheiden zijn van Geest. Christian Science helpt ons in te zien dat wij nu en altijd de uitdrukking of manifestatie zijn van Geest, van de eeuwige Liefde zelf. En als beeld of weerspiegeling van God is onze relatie tot Hem net zo eeuwig en permanent als de bron ervan. Wij verheugen ons in het feit dat wij als Gods beeld en gelijkenis omringd zijn door constante liefde en bevredigd door al het goede.

dinsdag 24 oktober 2017

Het zevende gebod

Denk eens voor een ogenblik aan de tijd van Mozes en hoe hij Gods wet in de vorm van de Tien Geboden aan het Israëlitische volk gaf. Werd hem die wet in alle dank afgenomen? Gehoorzaamde het volk deze wet uit eigen beweging? Dat was over het algemeen niet het geval. Het zevende gebod (Ex. 20:14): ‘Gij zult niet echtbreken’ werd op grote schaal genegeerd. Vooral als we aan echtbreken denken in de ruimste zin van het woord, niet alleen aan in de zin van ontrouw aan de huwelijksbelofte. Het is schijnheiligheid om te verklaren dat wij geestelijk zijn en dan een zinnelijk leven te leiden, een leven dat niet de wetten van God in acht neemt. De morele wet is niet bedoeld als een wegversperring tot geluk. Het is een wegwijzer naar geestelijke vreugde. Als wij gehoorzamen aan de wet van God, zullen wij merken dat onze contacten met anderen de warmte en de veiligheid van de goddelijke Liefde beter weerspiegelen. Het zevende gebod ontzegt ons niet de mogelijkheid genegenheid tot uitdrukking te brengen. Verre van dat. Het zevende gebod brengt liefde en rechtschapenheid samen. Wanneer onze liefde de bescherming en steun heeft van de goddelijke Liefde zal onze liefde langer standhouden.

zondag 22 oktober 2017

Sin and disease can be healed through Christian ScienceWatch Godwin Anakor's ,CSB, lecture "Sin and disease can be healed through Christian Science" filmed at a TMCYouth Summit in Lagos, Nigeria, on August 28, 2010.

vrijdag 20 oktober 2017

Geestelijke Waarheid

Geloof in het belang, de geschiedenis en de macht van de stof weerstaat de openbaring van de geestelijke waarheid, zoals ook Jezus ontdekte. Maar als we doorzetten en meer en meer gaan begrijpen van God en de mens en daar de bewijzen van geven, neemt Waarheid de dwaalbegrippen weg en volgt genezing. We richten onze gedachten dan minder op het eigen ik, dat naar een vlucht zoekt en we zijn minder op bevrediging uit van allerlei stoffelijke verlangens. Integendeel we keren ons meer naar buiten, naar dankbaarheid, reinheid en vreugde. Met als resultaat dat wij ons geluk vinden in dat van anderen - in onzelfzuchtigheid, in het dienen van de mensheid in plaats van er een afkeer van te hebben of ervan weg te lopen. De ware, geestelijke mens is niet verslaafd aan het kwaad en wordt er ook niet door aangetrokken; hij is noodzakelijk en onweerstaanbaar één met de aard en het wezen van God, met de absolute oorsprong van alles dat werkelijk is. God is het Beginsel van de mens. Christus Jezus heeft niet gezegd dat de kennis van God en de mens in de stof te vinden is. Hij zei juist: ‘Het Koninkrijk Gods is binnen u’ (Luk.17:21). Heel zijn leven en werk toonden de oppermacht van Geest - macht over ziekte, zonde en dood. Wat hij deed moeten wij doen.

donderdag 19 oktober 2017

De onaantastbaarheid van de mens


De huidige crisis waarin de mensheid verkeert, dwingt ons rekenschap te geven van het feit dat er in de oneindigheid van de goddelijke werkelijkheid nooit plaats noch bewijs is geweest voor het destructieve. In het licht van deze almacht blijken alle aanmatigingen van kwaad op niets te berusten en de leugen vernietigt zichzelf. De immertegenwoordigheid van Liefde garandeert de onaantastbaarheid van de mens en deze waarheid is een niet aflatende steun. Zeker, de IK BEN van Liefde en Waarheid betekent de uiteindelijke overwinning van het goede. Want God, de goddelijke Liefde, houdt de wereld, u en mij niet uitgezonderd, als het ware in zijn armen, omdat Hij ons onafgebroken ziet als Zijn beeld en gelijkenis, één in Liefde. Als wij de Christusliefde werkelijk tot uitdrukking brengen in de overtuiging dat de liefde van de Vader van uur tot uur voor ons allen zorgt, dan hebben wij de nieuwe mens aangedaan ‘die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van Hem, Die hem geschapen heeft; waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, Barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.’ (Kol. 3:10,11)

woensdag 18 oktober 2017

Bewust van Zijn Liefde

Wij horen vaak van gevallen waarbij mensen zo gehypnotiseerd worden dat zij geloven dat er iets is als het er niet is, maar nu het omgekeerde geval - iemand laten geloven dat iets er NIET is, als het er WEL is. Is zoiets niet veelzeggend voor deze tijd, waarin we zo vaak worden gemesmeriseerd door beelden van economische recessie, van een slechte gezondheid, gebrek aan eenheid in het gezin en gebrek aan werkgelegenheid? Denken wij dat Gods substantie en goedheid afwezig zijn? We moeten weten dat de stoffelijke zintuigen ons  niet voor de gek kunnen houden door te vertellen dat alles verdwenen is. Dit is even een goed moment om ons samen van de allesomvattende aanwezigheid van Liefde bewust te zijn, die ieder van ons omvat, hier en nu, altijd. Deze Liefde is nooit, onder wat voor moeilijke omstandigheden we ook verkeren, ook maar voor een moment afwezig, en geen macht op aarde kan ons verhinderen Gods Liefde te voelen, precies zoals wij die nodig hebben, of dat nu is als een vader, als moeder, of echtgenoot, vrouw, broer. Op dit ogenblik heeft de goddelijke Liefde ons lief, ‘behoed, bemind en gezegend’ (Gezangboek gezang 278). Wij moeten ‘De Weg’ ontwaren, zien dat er iets anders is. Wij moeten de ware feiten van het geestelijke zijn ontdekken.

zondag 15 oktober 2017

Ware rechtsmacht

Soms weten we maar al te goed wat rechtvaardig  en goed is, maar voelen we ons niet in staat daar gehoor aan te geven. U herinnert zich dat Salomo aan het begin van zijn koningschap God vroeg hem inzicht te geven zodat hij onderscheid kon maken tussen wat goed en wat kwaad was. Vroeg hij daarmee niet naar de wet van het goddelijk Gemoed, de altijd werkzame wet van volmaaktheid? Dat resulteerde in een goed en voorspoedig leven. Ook al zijn wij lange tijd in de war gebracht omtrent wat goed en wat kwaad, nuttig of schadelijk is, zelfs als beide zo verstrengeld lijken dat er geen verschil meer te zien valt, de tijd komt dat we leren onderscheid te maken tussen de goede gedachten die van God komen en de negatieve gedachten die de almacht van God, het goede, Geest, afwijzen. Maar hoe zit het nu met wat goed is voor de een, niet tegelijkertijd ook het goede is voor een ander? In Wetenschap en Gezondheid  p. 379 staat geschreven: “De ware rechtsmacht van de wereld berust bij Gemoed, dat elk gevolg bestuurt, en erkent, dat alle veroorzaking in het goddelijk Gemoed is gelegen”. Dit geeft aan hoezeer ons begrijpen op een dwaalspoor wordt gebracht als wij ons zo van ons stuk laten brengen door een situatie dat we vergeten dat ‘de ware rechtsmacht van de wereld bij Gemoed berust’, bij God. Wij moeten uitgaan van de goddelijke openbaring, willen wij een juist inzicht verkrijgen en erkennen dat God de situatie beheerst.

zaterdag 14 oktober 2017

Een goede zaak

De openbaring van Christian Science is gedrukt en over de hele wereld verspreid in miljoenen exemplaren van Wetenschap en Gezondheid. De boodschap van de openbaring zal daarom altijd beschikbaar zijn om lezers in vuur en vlam te zetten en uit te sturen over de hele wereld, want de velden zijn al “wit om te oogsten” (Joh. 4:35). De groei van een goede zaak is altijd afhankelijk van het geïnspireerde denken en het dynamisch optreden van haar aanhangers. Als een goede zaak verzandt, komt dat doordat het denken van de aanhangers is verzand. En als een goede zaak te gronde gaat, gebeurt dit omdat het denken van de aanhangers is tekortgeschoten. Omdat elke goede zaak afhankelijk is van het geïnspireerde denken en handelen van de leden, vraag ik mij af: Wat is dan de taak van de volgelingen van Christus? Eenvoudig dit: dat elk van ons dient te handelen alsof het succes van de hele zaak uitsluitend afhankelijk is van hem. En laat ons nu daarom onszelf rekenen - of wij Christian Scientisten zijn of niet - laat onszelf rekenen onder degenen die in de eerste plaats in aanmerking komen om de zaak van de Christus uit te dragen. Laten wij onszelf wakker schudden. Geen oude dag. Geen vermindering van energie. Geen ontmoediging. Geen afname van inspiratie. Geen wegzinken in de kussens van de materie.

donderdag 12 oktober 2017

Dualisme

Misschien zijn onze gebeden tot een dagelijkse routine geworden. En het licht en de inspiratie loopt gevaar getemperd te worden als onze gebeden afzakken tot een vast patroon van bepaalde woorden. Misschien staan we in onze gebeden tegenover een van de belangrijkste theologische dwalingen waarmee de mensheid te kampen heeft: de leer van dualisme. Deze dwaalleer verkondigt dat de mens is weggevallen van God, dat hij op dit ogenblik gescheiden is van God en nu moet trachten zijn eenheid met God te herwinnen. Velen van ons houden vast aan dit negatieve standpunt en trachten te werken vanuit dit dualisme: dat wij een soort privé-gemoed hebben dat op de een of andere manier gescheiden is van het ene goddelijk Gemoed, God; dat wij proberen licht te brengen in dit privé-gemoed door geestelijk denken en dat wij misschien uiteindelijk onze eenheid met God tot stand zullen brengen. Maar God kan niet gescheiden worden van de ware geestelijke mens, evenmin als een oorzaak gescheiden kan worden van zijn eigen gevolg. Oorzaak en gevolg, God en de mens, Vader en zoon, Gemoed en idee, zijn één in wezen. God, de goddelijke Geest, straalt Zijn overvloedige substantie uit in aanhoudende schepping en die rijkelijke uitstraling is de mens - dat bent u.

woensdag 11 oktober 2017

Opstanding

Wij kunnen de vreugde van onze verlossing weer ervaren door de opwekkende of opstandingskrachten van de Christus, Waarheid, zelf. Vanuit de hoogte van zijn ware natuur zei Jezus: ‘Ik ben de opstanding en het leven” (Joh.11:25). Toen hij deze woorden uitsprak, kan Jezus onmogelijk gedoeld hebben op zichzelf als een menselijke persoonlijkheid. Er zijn geen opstandingskrachten in een menselijke persoonlijkheid. Maar Jezus sprak niet op menselijk niveau. Hij identificeerde zich zo volkomen met de Christus - met de geestelijke waarheid van alles - dat hij sprak als de Christus zelf. Jezus kon over zijn Christusaard spreken in bewoordingen van opstanding, omdat het altijd de Christus is, de ware idee van God, die weer doet opstaan. Telkens wanneer de Christus - telkens wanneer een juist, goed en waarlijk geestelijk idee - onze gedachten-wereld betreedt en daar blijft wonen, versnelt dit de opstanding van ons ware mens-zijn. Vaak als mensen de studie van Christian Science beginnen, denken zij dat zij alles geestelijker moeten leren begrijpen. Inderdaad is dat zo - menselijk gesproken. Maar als wij gaan inzien dat het Gemoed van God reeds alles weet wat er te weten is van de Christus, en als wij bovendien begrijpen dat dit goddelijk Gemoed werkelijk ons geheel eigen Gemoed is, dan is het duidelijk dat wij in onze ware geestelijke aard reeds alles weten wat wij over de Christus hoeven te weten. Dit is al ingebouwd in ons ware bewustzijn als Gods zonen en dochters.

maandag 9 oktober 2017

Inspiratie

Door te bidden vermijden wij omwegen en geraken niet op een dood spoor. In de mate waarin wij Gods leiding zoeken, ontdekken wij dat Hij ons nooit uit Zijn liefdevolle armen zal laten gaan in een kille en angstaanjagende wereld. Die gedachte vormde ook de inspiratie voor het lied “He’s got the whole world in His hand” en die woorden zijn het motto geworden voor de overtuiging dat Hij ook ons lot in Zijn hand houdt. Wij kunnen daar niet zomaar passief bij blijven zitten en verwachten dat alle tegenspoed gewoon vanzelf zal verdwijnen. Als wij bereid zijn mee te werken, zullen we ontdekken wat God reeds heeft gedaan. Zo komen we van de vraag of er wel een God is tot de daadwerkelijke bewijsgeving van God in ons leven. Dan leven wij ons leven ten volle, niet met medicijnen, niet door als een plantje te existeren, maar evenmin door persoonlijke ambitie of ten koste van anderen. Ieder van ons heeft gelijke kansen, die - als we er gebruik van maken - ons de zekerheid geven van de actualiteit van Gods alomtegenwoordigheid, van de ontvouwing van het goede. Dit is een proces dat in ons denken plaats heeft. De goddelijke openbaring komt in ons denken als inspiratie. Een gids waar wij niet buiten willen, want die leidt ons tot een stralend vreugdevol leven.

zondag 8 oktober 2017

Beïnvloed worden

Vaak gebeurt het onwillekeurig en onbewust dat wij zaken toelaten in ons bewustzijn wanneer wij ons niet welbewust plaatsen onder de macht van het goddelijk Gemoed. Doorgaan zijn wij binnenshuis veilig. Wij sluiten de deur en laten niets binnen wat we er niet in willen hebben. Maar hoe staat het met ons denken, zij wij ons bewust van de stroom van gedachten die er ongemerkt vaste voet krijgt en aldus ons leven bepaalt? De stroom van informatie via social media en televisie is in deze tijd sterk toegenomen. Dat betekent een drastische vergroting van de mogelijkheden dat wij ongemerkt sterk beïnvloed worden. Dit alles is ‘de geest der wereld’. Het verlamt ons potentieel voor het goede. Is dat te vermijden? In feite is er slechts één redmiddel dat werkelijk een oplossing biedt. Te blijven op de smalle weg van de goddelijke openbaring en demonstratief of er telkens weer onze weg naar terugvinden. Christus Jezus is ons daarin voorgegaan, hij verbleef voortdurend in de dingen Zijn Vaders, in het goddelijk bewustzijn, in het goddelijk Gemoed. Hij accepteerde alleen die gedachten die van God, het goddelijk Gemoed, tot hem kwamen en hij bracht deze goddelijke gedachten in zijn leven in toepassing.

vrijdag 6 oktober 2017

Essentieel Christelijk verlangen

Godsdienst is een zaak van het hart; als wij ons tot God wenden, naar zijn ontfermende liefde uitreiken, is dit een essentieel Christelijk verlangen, wij verlangen diep en ernstig dat Hij Zichzelf aan ons openbaart. Ziet niet ieder mens uit naar vertroosting? Wij zoeken echter niet alleen maar een tijdelijk gevoel van geborgenheid, maar veeleer een bescherming waar we te allen tijde op kunnen vertrouwen. En is dat niet juist de alomtegenwoordige macht van het goddelijk Gemoed, waar wij een beroep op doen? Dit Gemoed werkt volgens de wet van de eeuwige volmaaktheid, die niet kan worden teniet gedaan door menselijke of stoffelijke omstandigheden. God bestuurt met deze wet Zijn gehele schepping, de mens inbegrepen. En hoe kunnen wij daar vol vertrouwen een beroep op doen als wij niet het minste inzicht in deze God hebben, als de Wetenschap van het Christendom ons daarin niet leidt? Geen mens kan ons dit uit persoonlijke wijsheid geven, maar samen met God kunnen wij dit inzicht verwerven - deze wetenschap dat God altijd met ons is en opgewassen is tegen alle nood.

donderdag 5 oktober 2017

Van God geschonken

Ons leven heeft soms iets van een avontuurlijke reis, een reis naar het onbekende. En iets dat onbekend en onzeker is, wekt niet bepaald veel vertrouwen, we willen deskundig advies. Maar is er hier dan niet een of andere deskundige die wij kunnen vragen, iemand die alles weet - om precies te zijn een alwetende God? Geldt wat Paulus aan de Korinthiërs schreef niet evenzeer voor ons: “Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn” (1Kor. 2:12). Wat zijn de dingen, die ons van God geschonken zijn? Een daarvan is dat Hij onze Vader is. Als wij ons tot God wenden en om hulp vragen, doen we dat niet tot een volslagen vreemde, tot een of andere onverklaarbare, geheimzinnige macht, maar tot een liefhebbende Vader, die in alle tederheid voor Zijn kinderen zorgt draagt. Die Vader is allesbehalve onverschillig voor ons welzijn. Waarom weten wij dit zo zeker? Door het leven en de werken van Christus Jezus, die ons daarmee heeft duidelijk gemaakt dat God een Vader is, zijn Vader en ook onze Vader, en die ons daarmee een voorbeeld heeft gegeven van wat het betekent God te leren kennen als Vader en Hem als zodanig in ons leven te erkennen.

woensdag 4 oktober 2017

Eeuwigheid

God te kennen geeft ook u en mij macht. God kennen betekent onszelf kennen, want wij zijn Gods kinderen. Wij weten dat wij geestelijk en eeuwig en onvernietigbaar zijn, en dat wij God weerspiegelen. Wij weten dat we ons niet hoeven te onderwerpen aan die redeloze kracht die we dood noemen, omdat God - die het oneindige Leven is - de enige en absolute macht is die over ons heerst. En zodra we begrijpen dat Gods macht en Gods liefde alles wat kwaad of ongelijk is aan God vernietigt en we daarop vertrouwen, is het begrip eeuwigheid in verband met de mens geen fata morgana meer. Mary  Baker Eddy brengt dit verband in haar boek Unity of Good p. 48 aldus onder woorden: “Ik geloof meer in Hem [God] dan de meeste Christenen, want ik heb geen vertrouwen in iets of iemand anders. God ondersteunt mijn individualiteit. Nee, meer dan dat - Hij is mijn individualiteit en mijn Leven. Omdat Hij leeft, leef ik. Hij geneest al mijn kwalen, vernietigt mijn zonden, ontneemt de dood zijn angel en het graf zijn overwinning.”

dinsdag 3 oktober 2017

De werkelijke ervaring van de mens

Christian Science toont aan dat de mens een individueel bewustzijn is, de weerspiegeling van het ene oneindige, goddelijke bewustzijn of Gemoed, dat God is. Vandaar dat de werkelijke mens, onze ware zelfheid, zich voor altijd bewust is van God en alles wat Hij behelst. Het schijnbare bewustzijn van iets dat niet uit God voortkomt - de stof, tijd, het kwade, beperking - is geen deel van de mens. Laten we beseffen dat er in werkelijkheid geen sterfelijk gemoed bestaat dat in het volmaakte individuele bewustzijn, mens genaamd, dwaalgedachten kan plaatsen. We kunnen daarom weigeren ons bewustzijn te veranderen in een mentale tentoonstelling van schilderijen van onprettige gebeurtenissen uit het verleden. Het vasthouden in ons denken van mislukkingen en teleurstellingen uit het verleden en het ziekelijk stilstaan bij oude herinneringen kan, in veronderstelling, oorzaak zijn van ziekte, functionele storingen en een onnatuurlijk blijven steken van onreinheden in het menselijk lichaam. In plaats daarvan dienen we te begrijpen dat deze dwalingen in werkelijkheid nooit een deel zijn geworden van het ware bewustzijn en de werkelijke ervaring van de mens.

maandag 2 oktober 2017

Geestelijke zelfheid

In Christian Science weigeren we ons bewustzijn tot slagveld te maken van tegenstrijdige meningen. We weerstaan de verleiding om ons voor onze moeilijkheden te verontschuldigen met de valse theorie van het onbestuurbare onderbewustzijn. En we laten niet toe dat onze gedachten doelloos door de galerijen van het verleden zwerven en onharmonische ervaringen of hun geschiedenis, steeds weer herhalen of ons eraan herinneren, of we ze overwonnen hebben of niet. We hebben de liefdevolle vermaning van Paulus (Fil. 3:13-15): “Broeders, ik acht niet, dat ikzelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor ons is, jaag ik naar het wit tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen.” Evenals onze Meester Christus Jezus, moeten we de verkeerde opvatting van de mens opgeven en zijn door God verordineerde geestelijke zelfheid zien, onaangeraakt door welke droomervaring dan ook. Als Christus gehoorzaam te zijn aan God helpt ons met vreugde de verantwoordelijkheid op ons te nemen ons denkproces te controleren. Dit betekent de verwerping van de inblazingen van de stoffelijke zin en het ontwikkelen van de geestelijke zin, het onderscheiden, begrijpen en demonstreren van reinheid, goedheid, wijsheid, liefde en heiligheid als de substantie van onze ondervinding.

zondag 1 oktober 2017

Gemoed is Alles

Een doeltreffende manier om ons denken te beschermen tegen gedachten van tweedracht is te begrijpen dat er slechts één oneindig Gemoed bestaat dat alle bestaan bestuurt. Omdat dit Gemoed oneindig is kan het geen tegenstand ondervinden, geen tegengestelde en geen tegenstander hebben. Gemoed is Alles; daarom bestaat er buiten dit Gemoed niets dat overgebracht kan worden of tot uitdrukking kan worden gebracht. Gemoed is zich alleen bewust van zijn eigen oneindigheid en goedheid die tot uitdrukking komen in volmaakte goddelijke ideeën. Gemoed heeft nooit ruzie, raakt nooit in een strijd verwikkeld. Als de idee van God, of Gemoed, weerspiegelt de mens de goddelijke wil en brengt de vreedzame gedachten van Waarheid, Leven en Liefde tot uitdrukking. De mens heeft geen afzonderlijk eigen gemoed. Als aan deze geestelijke waarheden wordt vastgehouden en als we ze in ons individuele leven demonstreren, helpen ze de wereld collectief, nationaal zowel als internationaal. Ze vormen een machtige bijdrage tot de vestiging van universele vrede op aarde.