zondag 13 augustus 2017

Een geestelijk idee

Wetenschap en Gezondheid gaat over de volmaaktheid van de ware geestelijke aard van de mens. Het hoofdstuk ‘Gebed’ is heel inspirerend, omdat er zo duidelijk uit naar voren komt hoe belangrijk het is om zuivere beweegredenen te hebben en je gebed in daden om te zetten. De Bijbel vertelt dat God de mens geschapen heeft naar Zijn beeld. Omdat God Geest is en volmaakt, moet Zijn beeld ook geestelijk en volmaakt zijn. Dit maakt voor mij duidelijk dat geestelijke ‘dingen’ - een idee bijvoorbeeld - totaal gescheiden zijn van de stof. Je kunt een idee niet met je handen aanraken, maar je kunt er wel de grootste waardering voor hebben. Dit lijkt me heel logisch. Hoewel weinig materiële zaken in de wereld - mensen niet uitgezonderd - mij goed en volmaakt voorkomen, kan ik begrijpen hoe een geestelijke idee geheel en al goed en volmaakt kan zijn. Een andere aanhaling uit de Bijbel zijn de woorden van Christus Jezus: “indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld” (Joh.15:19). Hiermee wordt duidelijk dat ik door hetgeen ‘de wereld’ over mij beweert, kan heenkijken en ik mijn ware volmaaktheid als Gods kind kan zien. Ik kwam tot het inzicht dat de mens naar Gods beeld nooit ‘van de wereld’ kon zijn en zich in hetzelfde gebied kon bevinden als het kwaad en de stof.

Geen opmerkingen: