zondag 4 juni 2017

Nieuwe hoop

Alleen door de waarheid van ons wezen te erkennen, komt er geestelijke vooruitgang in ons leven. Wat nodig is, zegt Paulus, is, ‘dat gij van uzelf niet zijt’ (1Kor.6:19); de mens is het werk van God. De Geest Gods, of de Heilige Geest, openbaarde aan het menselijk denken dat de mens in zijn ware aard voortkomt uit God. Christus Jezus, de ideale mens, schoongewassen in de stroom van Waarheid, was vol van de Heilige Geest, die hem inzicht gaf in de goddelijke Wetenschap en die macht die te demonstreren. Eeuwenlang was de wereld gebukt gegaan onder het geloof dat de mens een veroordeeld zondaar was, vervreemd van God en dat al dat lijden van de mens zijn eigen schuld was. Nu was er nieuwe hoop ontstaan; en meer dan hoop, want Jezus verschafte tevens het bewijs dat de mens geestelijk is en dat God hem liefheeft. Deze bewijsgeving van het ware zijn vernietigde tevens de schijnbare werkelijkheid van ziekte en zonde. Het inzicht dat de mens in de goddelijke gelijkenis is geschapen, bracht de eeuwige macht van Waarheid aan het licht, die gezondheid, goedheid en zuiverheid in de mens tot uitdrukking brengt. De Heilige Geest schonk Jezus het vermogen om de goddelijke macht en autoriteit in al hun glorie te weerspiegelen, wat vorm vond in het genezen van de zieken en het opwekken van de doden.

Geen opmerkingen: