maandag 29 mei 2017

Volmaaktheid onafgebroken in stand

Omdat God noch zonde noch ziekte schept, hebben wij allemaal goddelijk gezag om beide te genezen. Wij zullen moeten begrijpen dat wij allemaal veel onschuldiger zijn dan we denken en dat wij recht hebben op genezing. Onze alliefhebbende Vader is nooit de oorzaak van ongehoorzaamheid, geeft Zijn kind niet eens de mogelijkheid tot zondigen. Het besef en de toepassing van die geestelijke waarheid in ons leven geneest niet alleen de pretentie van de zonde maar ook de veronderstelde straf die deze met zich meebrengt. De oorspronkelijke en geheel onrechtvaardige schuldigverklaring die nietig verklaard moet worden is de leugen, de valse aantijging, dat de mens een gevallen sterveling is die zondigt. Gods kind is zondeloos en voor eeuwig Zijn directe weerspiegeling. De mens heeft nooit de naam van sterveling verdiend en in de geestelijke actualiteit is hij ook nooit sterveling geweest. Als wij verzuchten: ‘Hemelse Vader, ik wordt er opnieuw van beschuldigd een sterveling te zijn’ dan is het tijd om op de goddelijke wet te steunen, die dit vonnis nietig verklaart. Onze Vader-Moeder, God, houdt de volmaaktheid van wat Hij geschapen heeft onafgebroken in stand.

zondag 28 mei 2017

Zijn eigen eeuwige substantie

Het blijft een feit dat er in de ware, geestelijke schepping van God geen enkel element voorkomt dat schade kan berokkenen. God de enige macht, heeft nooit enig dreigend kwaad of gevaar geschapen. Hij zou dat niet eens kunnen, want God is volkomen goed. Zijn schepping is de geestelijke manifestatie van Zijn eigen reinheid en goedheid en kan dan ook alleen daarvan blijk geven. In waarheid zijn wij allemaal op dit moment Gods geliefde kinderen en door een verkeerde, wereldse opvatting over onszelf en anderen als ‘mensenkinderen’ te laten varen, geven we steeds meer blijk van het feit dat we Gods kinderen zijn, Zijn erfgenamen. In plaats van Zijn kinderen een zelfzuchtige, eigen wil te geven zodat dwaling onvermijdelijk wordt, en een eigen gemoed in een stoffelijk lichaam met al zijn beperkingen en uiteindelijke vergankelijkheid, en een persoonlijke ziel die naar verlossing uitziet, heeft God Zijn kinderen geschapen om Zijn eigen eeuwige substantie gestalte te geven - ja, om op individuele wijze het Leven dat God Zelf is te leiden!

vrijdag 26 mei 2017

Vader-Moeder-God

Het inzicht dat God zowel Moeder als Vader is brengt ons een stapje nader tot het besef dat God goddelijk Beginsel, Liefde, is en dat maakt dat we Hem begrijpend liefhebben. En het is dit begrijpend liefhebben dat ons de zekerheid geeft dat Liefde ons leven en onze gezondheid op een praktische en tastbare wijze tot in details regelt en bestuurt. Wij voelen die genezende liefde van God hier en nu en dragen meer van onze aard naar buiten. De genezingen die Jezus verrichtte zowel als zijn eigen Hemelvaart, die hem boven alle sterfelijkheid uithief, brachten de mens aan het licht als het beeld en de gelijkenis van Geest; de mens die hier en nu de door God gegeven heerschappij tot uitdrukking brengt. Het moet ons doel zijn voor onszelf en anderen de bewijzen te geven dat wij allen leden zijn van het gezin dat Liefde heeft geschapen en onderhoudt. Een goede manier waarop wij zelf als ouders enigszins kunnen peilen hoe groot Gods liefde is voor Zijn kinderen, is na te gaan wat we zelf voor onze eigen kinderen voelen. Dat geeft een hint hoe God, oneindige Liefde, voor Zijn kinderen zorg draagt. De almachtige Vader heeft zo'n grote liefde voor Zijn kinderen, dat Hij alles geeft wat ze nodig hebben.

donderdag 25 mei 2017

Strijdperk

Het individuele bewustzijn is vaak het strijdperk voor de aanspraken van het kwaad of het zinnelijk gemoed onder het masker van genot en zelfvoldaanheid aan de ene kant, en de eisen van God die ze terechtwijzen aan de andere kant. Hoewel de vormen waaronder het kwaad zich voordoet verschillend kunnen zijn, is het doel hetzelfde: te voorkomen dat wij vasthouden aan een moreel leven dat tot God leidt en dat onze eerlijke pogingen om verkeerde opvattingen over God en onszelf op te geven voor de juiste, ondermijnt. Onenigheid die uitbarst en tot verbittering en verdeeldheid leidt is een teken van het zinnelijk gemoed, dat het tegengestelde van ons standpunt zou willen bewerkstelligen. Onze gevoelens van vriendschap en saamhorigheid, liefde voor onze medemensen en onze verwachtingen zou willen aantasten. Ook verdeeldheid komt voort uit diezelfde negatieve, onpersoonlijke invloed die mensen verstrikt in verslaving, zinnelijkheid en criminaliteit. Maar omdat de aantrekkingskracht (tenminste in het begin) zo subtiel is, is de ware aard ervan vaak verborgen, totdat eerlijkheid en nederigheid haar het masker afrukken en er een einde aan komt aan die negatieve invloed. Misschien kun je troost putten uit dit feit: er is slechts één mens, en dat is de mens die God geschapen heeft - geliefd, rein, geestelijk en volmaakt. Of je nu kort of lang de metafysica bestudeert, ieder individu is die geestelijke mens en niemand anders.

woensdag 24 mei 2017

Een karakter dat getemd is

“Een beetje meer vriendelijkheid, een zuivere beweegreden, een paar waarheden die op liefdevolle wijze worden uitgesproken, een hart dat tot zachtheid is gestemd, een karakter dat getemd is, een leven vol toewijding, zouden het mentale mechanisme weer goed doen functioneren en het lichaam en de ziel weer in overeenstemming brengen met God.” (Misc.Wr. blz. 354) Wat is karakter eigenlijk? Het woord komt uit het Grieks en heeft de betekenis van ‘aard’. Vanuit het standpunt van Christian Science brengt karaktervorming een geestelijke scholing met zich mee die gericht is op de ware, onsterfelijke aard van de mens, en leiding die hem in staat stelt naar die aard te leven. In zekere zin is alles met betrekking tot de Church of Christ, Scientist, erop gericht het karakter te ontwikkelen en de gedachte te brengen tot het besef van de waarheid van het geestelijk bestaan. Wanneer wij de uitdagingen die wij ontmoeten met succes het hoofd bieden door gebed en inspiratie en de praktische beoefening van Christelijkheid, dan is karaktervorming daarvan het onvermijdelijke resultaat. In absolute zin behoeft het karakter van de mens niet te veranderen, want het is altijd geestelijk, harmonisch en volmaakt. Wat we menselijkerwijs karaktervorming noemen is in feite een verandering in het denkbeeld dat we hebben van de mens, een geestelijker begrip van onszelf.

dinsdag 23 mei 2017

Oneindige diepte en inspiratie

Bestudering van de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid is essentieel voor onze blijvende vooruitgang. Jasaja (28:10) formuleert het zo: ‘Het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig.’ Deze twee boeken zijn onze studieboeken in geestelijkheid. Het inzicht dat wij erdoor verwerven is van een oneindige diepte en inspiratie. Het is duidelijk dat we de waarheden uit deze leerboeken in praktijk brengen. Jezus voegt zijn volgelingen toe (Matt.7:24,25): ‘Een ieder dan, die deze mijn woorden hoort en ze doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; en er is slagregen neergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen dat huis aangevallen, en het is niet omgevallen, want het was op de steenrots gegrond.’ Wat we in deze boeken vinden is hoe eenvoudig en nabij Gods Woord is, en hoe praktisch. Het is altijd met ons - in zinnen die we onthouden hebben of in nieuwe inzichten - het is terechtwijzing, instructie, troost, bemoediging, voorziening en genezing. Als wij aan Zijn Woord gehoor geven, verrijkt dat ons leven met Zijn genade en goedheid.

zondag 21 mei 2017

Zeekaart des levens

We spreken in Christian Science doorgaans niet over één leerboek, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, maar ook de Bijbel is voor ons een leerboek. Op die zeekaart des levens is in feite alles gebaseerd. Deze boeken bevatten Gods woord, met andere woorden de Waarheid. De genade van de goddelijke Waarheid en Liefde die uit deze boeken spreekt, brengt de hele mensheid genezing. Iedere keer als we ons verdiepen in de letter en de geest van de Bijbel brengt dat ons stap voor stap verder. De geestelijke zin van de Bijbel, die zo helder toegelicht wordt in Wetenschap en Gezondheid, legt het kwaad in het menselijk denken bloot en wijst het terecht. Die leert ons onderscheid te maken tussen wat goed en niet goed is in ons denken en handelen, te leven in overeenstemming met de goddelijke wet en de genezende en hervormende gevolgen daarvan. Door de richtlijnen van Waarheid en Liefde te volgen zoals daar in de Bijbel uitdrukking aan wordt gegeven, wordt steeds duidelijker hoe volmaakt wij zijn als kind van God, als Zijn geestelijk beeld en gelijkenis en zullen wij daar in ons leven ook steeds meer de bewijzen van geven.

vrijdag 19 mei 2017

Vrijheid door Zijn wet

Het bijzondere van Christian Science is dat er concrete resultaten uit voortkomen. Christus - de goddelijke boodschap van God aan de mensen - die wij in het diepst van ons gebed ervaren, brengt daadwerkelijk genezing van het menselijk lichaam door ons bewust te maken dat de werkelijkheid van het zijn geestelijk en volmaakt is. Die vinden we niet in de stof en die is ook niet aan de stof onderworpen. Christian Science stimuleert de overtuiging dat onze vrijheid iets is dat van nature bij ons hoort. En zelfs een glimp van deze vrijheid die God de  mens door Zijn wet oplegt is voldoende om genezing te bewerkstelligen. God weet van geen wijken, Hij is onveranderlijke, eeuwige Liefde. Gewapend met dit inzicht weten wij van geen wijken en niets kan ons dwingen dat wel te doen. Maar er is iets dat wel moet wijken! Als wij trouw zijn aan de geestelijke werkelijkheid, aan de eenheid van God en de mens, wijkt dwaling voor de overmacht van de oneindige Waarheid. En dat zien wij in genezing.

donderdag 18 mei 2017

Begrijpen van de geestelijke wet

Als de genezing komt is het alsof wij plotseling een hoek omgaan en niet langer tegen de wind in lopen. Wij krijgen een gevoel van stilte en rust die van nature bij ons hoort. Wij bespeuren iets van het feit dat de mens Gods onsterfelijke, volmaakte idee is, en niet een sterveling die hink-stap-springt op zoek naar gezondheid. Wij weten dat dan de ware en enige identiteit van de mens geestelijk en onvernietigbaar is, wat ook de schijn ons wil doen geloven. De grote kalmte die door gebed komt zou men kunnen vergelijken met het stillen van de storm op zee door Christus Jezus. Was het niet zijn begrip van de effectieve werking van de geestelijke wet dat paal en perk stelde aan de vrees die de storm zou hebben doen voortduren? Evenzo stilt ook de kracht van Christus, die ons gebed verlicht, de vrees in het denken dat een onharmonische lichamelijke toestand zou doen voortduren. Het Christusdenken, vervuld van het begrijpen van de geestelijke wet, ontvangt altijd rechtstreeks de kracht van God.

woensdag 17 mei 2017

Witte roos


God is de bron van licht

Het uitgangspunt voor ons continue, onaflaatbaar gebed voor een genezing is God, Zijn oneindige liefde en volmaaktheid. In dit gebed beseffen we dat de mens het directe object is van Gods liefde, Zijn pure afspiegeling, en dat daarom die volmaaktheid in de mens tot uitdrukking moet komen. Dit helpt om de angst te stillen. Het helpt om de turbulentie in het menselijk denken die het lijden in het lichaam teweeg brengt, tot bedaren te brengen. Door te bidden voelen we de kracht van Christus als licht dat onbelemmerd door de duisternis heen in het menselijk bewustzijn binnendringt. God is de bron van dat licht en Christus, als de uitstraling van God, verlicht voortdurende het individuele menselijk bewustzijn, opdat het de moed krijgt die het nodig heeft. De Bijbel zegt dat ‘God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is’ (1Joh 1:5). Als wij op Christus, Waarheid, vertrouwen, zijn wij ontvankelijk voor dat geestelijke licht dat ons in staat stelt stand te houden in een moeilijke situatie.

dinsdag 16 mei 2017

Groeiproces

Hoewel genezing door gebed in Christian Science doorgaans snel of zelfs op staande voet plaatsvindt, komt het bij sommige gevallen voor dat het net lijkt alsof er nauwelijks van enige vooruitgang sprake is. Vernieuwing van ons gemoed door dagelijks geestelijk aan kracht te winnen, helpt ons de problemen sneller en effectiever het hoofd te bieden. Waarom is dat zo? Onze liefde voor God en Zijn wet van het goede neemt toe, evenals ons besef dat de macht van God in ons gebed effectief is. Wij worden ons meer bewust dat die wet van het goede constant overal werkzaam is. Toenemende bewustwording van de macht van God in ons leven wordt duidelijk merkbaar. Die komt bijvoorbeeld tot uiting in het geduld dat we in onze omgang met anderen tonen, of in ons streven goede motieven niet op te geven maar daarmee te blijven werken, of in een meer bezonken en kalme houding, in bedachtzaamheid en vertrouwen. Andere dingen worden genezen en dat alles wijst erop dat ons denken ruimte geeft aan de geestelijke werkelijkheid, aan dat groeiproces in ons dat Gods macht en tegenwoordigheid hier en nu aanvaardt.

maandag 15 mei 2017

Loutering

God, de goddelijke Vader-Moeder van ons allemaal, houdt onvoorwaardelijk van een ieder van ons. Wij zijn Zijn kinderen, onmisbaar voor de volledigheid en volmaaktheid van Zijn geestelijke schepping, die Hij Zelf ‘zeer goed’ had genoemd. Christus Jezus onderging ongetwijfeld meer onrechtvaardigheid dan wie van ons ooit zal ervaren. Maar zijn respons was er altijd een van liefde. De mensen kwamen tot hem omdat hij hun de gezondheid terug gaf, hij hief hun uit boven zonde en verval. Je zou kunnen zeggen dat de gloed van geestelijkheid en liefde die in hem brandde een en al loutering was, dat wat ongoddelijk was verteerde en het goede en de harmonie die de natuurlijke staat van de mens zijn, herstelde. Jezus’ boodschap van barmhartigheid spreekt luid en duidelijk uit zijn woorden, zijn daden en zelfs uit zijn zwijgen. Elk detail van zijn dagelijks leven ademde liefde en genezing. Zijn opdracht aan ons is in ons leven niet minder te doen.

zondag 14 mei 2017

Goddelijke barmhartigheid

Wat doen wij als we voelen dat er iets helemaal mis is? Je kunt dan niet zomaar zitten en afwachten? Petrus was een enthousiaste leerling van Jezus. Zijn primaire reageren bracht hem soms in moeilijkheden. De avond  voor de kruisiging toen Jezus’ vijanden hem kwamen halen ‘sloeg hij de dienstknecht van de hogepriester met een zwaard een oor af’. Dierlijke moed of wraakzucht kwam tot uiting onder de dekmantel van loyaliteit, rechtvaardigheid en liefde. Bleef Jezus daar onbewogen bij toekijken. Neen, hij raakte het oor aan van de dienstknecht en heelde hem. Terwijl klaarblijkelijk Petrus overweldigd werd door emoties, vrees, zelfrechtvaardiging en gevoelens van wraak, bleek uit Jezus’ gedrag zachtmoedigheid, geestelijke macht, medeleven en liefde. Jezus reageerde niet uit woede of zelfrechtvaardiging. Hij doorzag de nutteloosheid van wereldse methodes, woorden en wapens. God, de goddelijke Liefde, was zijn verdediging. Jezus zou er de voorkeur aan geven dat zijn leerlingen trouw bleven aan zijn leer in plaats van zijn persoon te rechtvaardigen. Zelfs aan het kruis sprak hij nog: ‘Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen.’ In het artikel ’Heb uw vijanden lief’ schrijft Mrs. Eddy: ’Liefde is niet de bedeler van menselijke rechtvaardigheid, maar van goddelijke barmhartigheid.’ En zij vervolgt: ‘Die ons vervolgen en kwaad doen naar menselijke rechtvaardigheid vergelden is niet alle vergelding aan God overlaten en vervloeking met zegening vergelden.‘ (Misc.Wr. p.11)

zaterdag 13 mei 2017

Hoe God u ziet

Om gebruik te maken van Gods wet van genezing moeten we eerst onszelf beter leren kennen zoals God ons kent - niet als een veroordeelde zondige sterveling, maar als Zijn geestelijke gelijkenis. God is niet een eigenmachtige dwingeland die Zijn gunsten schenkt of weerhoudt al naar gelang stervelingen Hem behagen of niet. In de Bijbel, in de eerste brief van Johannes, lezen we we dat God Liefde is. Deze Liefde is onveranderlijk. Die Liefde is het goddelijk Beginsel, ‘de Vader der lichten .. bij Wie geen verandering is, of schaduw van omkering” (James 1:17) zoals de apostel Jakobus zegt. Het goddelijk Beginsel, Liefde, ziet de mens precies zoals het hem heeft geschapen. Wij weten uit de Bijbel dat God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. De Heilige Schrift vertelt ons ook dat God Geest is. Dan moet de mens bijgevolg geestelijk zijn. Dat is hoe God u ziet - als Zijn innig geliefde geestelijke beeld. Veeleer is hij de uitdrukking van God zelf. De God die Liefde is, veroordeelt Zijn kinderen niet tot een plaats die hel genoemd wordt, of tot een hels bestaan. Niemand hoeft dan ook wanhopig te zijn, zelfs al lijkt een probleem nog zo ontzagwekkend. Genezing is mogelijk, omdat de mens nooit gescheiden is van God en van Zijn Liefde.

vrijdag 12 mei 2017

Geestelijke schepping

Voor sommigen kan het leven verdrietig zijn of saai, of een voortdurende strijd om gezondheid en geluk. Anderen kennen het gevoel van welzijn, gemoedsrust, voldoening, de vreugde van het huiselijk leven en zulk soort dingen misschien in het geheel niet. Toch zijn er mensen die niet accepteren dat het leven doelloos is, die het louter stoffelijk begrip van het leven de rug hebben toegekeerd en een geestelijke macht erkennen als de bron van hun bestaan. En dit is tot uiting gekomen in hun ervaring in de vorm van betere gezondheid, meer geluk en vrede en een meer zinvol leven. Deze twee tegenovergestelde gezichtspunten, het stoffelijke en het geestelijk, zijn met elkaar in strijd. Het één vindt zijn oorsprong in het geloof dat het leven van de mens stoffelijk is geschapen door menselijke wezens; het andere dat zijn leven geestelijk geschapen is, door God. Slechts een van de twee kan waar zijn. Welke is het? De geestelijke schepping bestrijdt de sterfelijke, onware opvatting. Zij bestrijdt dat de mens gescheiden is van zijn schepper, dat het leven van de mens begint bij de menselijke geboorte, dat de mens gedoemd is om te lijden, dat de mens onderhevig is aan de gedachten van anderen, aan stoffelijke wetten en medische theorieën.
De geestelijke schepping staat niet toe, dat iets werkelijk bestaansrecht heeft dat niet voortkomt uit het bewustzijn van Gemoed. Niets anders is substantieel, feitelijk, tastbaar of werkelijk.

donderdag 11 mei 2017

Lens van de Wetenschap

Het kwaad in de wereld over het hoofd te zien staat in sterk contrast met geestelijk inzicht, dat de duisternis van het kwaad met het licht van de goddelijke goedheid doorboort. God of het goede is het licht dat het menselijk bewustzijn verlicht en dat de geestelijke schepping voor ons openbaart, die het evenbeeld van God is. Gods evenbeeld is liefdevol zonder enige beperking, als de goddelijke Liefde zelf. Zien met de zintuigen van Ziel, vrij van zinnelijkheid en begeertes, bevordert ons totaal welzijn. Christian Science maakt een eind aan gebrekkig zien door de stoffelijke blik op de mens te vervangen door geestelijk inzicht. ‘De lens van de Wetenschap’, aldus Mrs. Eddy, ‘vergroot de goddelijke macht voor het menselijk oog en dan zien wij de oppermacht van Geest en de nietsheid van de stof.’ (Misc.Writings p.194)

woensdag 10 mei 2017

Volledigheid en levenskracht

Het gevoel nergens bij te horen kan zozeer inwerken op onze innerlijke visie dat het ons oordeel beïnvloedt over wat werkelijk belangrijk is in ons leven, waardoor we onzeker reageren op de wereld om ons heen. Als ons denken geïsoleerd is van de wereld om ons heen en op het zelf is gericht, dan zijn onze ideeën over de ware zin en de waarde van het leven evenals onze idealen gebrekkig en hebben hun betekenis voor een groot deel verloren. Er is wel degelijk een uitkomst uit dit soort gefragmenteerd denken met zijn gebrekkige levensmogelijkheden. De oplossing bestaat hieruit dat we een stoffelijke basis van denken verlaten voor de geestelijke, die onze persoonlijke relatie tot God tot uitgangspunt neemt. Deze geestelijke oplossing maakt gebruik van gebed. Het gebed dat bevestiging inhoudt van een volmaakte God en Zijn onverbroken, volmaakte schepping.  Door de bewuste eenheid met God die de onze is, demonstreren wij alles wat God in de mens heeft geschapen: volledigheid en levenskracht. Wanneer ons denken is rechtgezet dan is er geen sprake meer van isolement.

dinsdag 9 mei 2017

Geestelijke vrijheid

Als weerspiegeling van Gemoed kan ik niets anders gewaar worden dan wat door Gemoed tot uitdrukking wordt gebracht. Ik weiger mij van de wijs te laten brengen door de agressieve suggestie die zich voordoet als bezeerde en pijnlijke stof en die hard bezig is om aan mijn gedachten op te dringen dat ik een sterveling ben met een pijnlijk hoofd, gescheiden van mijn Vader en onderworpen aan stoffelijke krachten die mij mijn vrede kunnen ontnemen. Het valse getuigenis dat zich aan mijn gedachten voordoet heeft geen enkele macht zichzelf waar te maken. Wanneer ik mij er niet toe leen het die macht te geven wordt die suggestie vernietigd. Haar pretenties worden haar ontnomen en het wordt duidelijk dat zij nooit enige werkelijkheid kunnen hebben. Ik neem niet het sterfelijk gezichtspunt als waar getuigenis aan, hoewel het nadrukkelijk probeert dat op te eisen. Dat getuigenis is een waandenkbeeld, een leugen zonder enige oorzaak en waar ik heerschappij over heb, die God mij gegeven heeft. Ik weet dat wat ik met de geestelijke  zinnen zie de feitelijke waarheid is, het echte getuigenis. Ik ben blij en dankbaar voor elke gelegenheid om de machteloosheid van het kwaad te bewijzen - zijn uiteindelijke nietsheid - en mijn geestelijke vrijheid te demonstreren.

maandag 8 mei 2017

Life


Uw verlossing is nabij

Hoezeer wij ook willen geloven dat God alles onder controle heeft en bestuurt - dat er een goddelijk Beginsel als basis is en dat alom waakzaam is - is de opvatting doorgaans dat Hij de macht die Hij misschien wel heeft gehad, voor een belangrijk deel verloren heeft. Zelfs de woorden van Christus Jezus (Luk. 21:25,26,28) klinken niet al te bemoedigend als hij zegt: “Er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven en de mensen het hart zal bezwijken van  vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen.” Op dit punt te stoppen met lezen zou betekenen dat wij naar mijn idee het belangrijkste deel van zijn boodschap missen. Hij vervolgt namelijk “Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.” Hij zei niet uw ondergang is nabij, ook al heeft zijn uitspraak aanvankelijk die teneur. Slechts in een ogenblik van inzicht in de universele werking en onaantastbaarheid van God is voldoende om onze kijk op de wereld te veranderen.

zondag 7 mei 2017

Een hogere weg

Het is beter onszelf helemaal buiten beschouwing te laten als persoonlijke bewijsgever bij het genezingsproces. De kans is te groot dat we de resultaten niet bereiken waar we op hopen en blijven steken in een geestelijk moeras. Het is het ene Gemoed, het Beginsel van de Wetenschap, dat zichzelf uitdrukt door de Christus - niet door het menselijk gemoed - dat de genezing teweegbrengt. Persoonlijke verantwoordelijkheid opeisen voor genezing leidt tot bezorgdheid en allerlei spanningen. De poging via het menselijk gemoed geestelijk te genezen is hard werk en kan niet anders dan op een fiasco uitlopen. Er is een hogere weg, de weg in de Wetenschap. Het is ons voorrecht alles aan God over te laten, die de agens is van alle dingen, zodat wij maar beter kunnen afzien van het idee dat wij persoonlijk de waarheid voor ons aan het werk moeten zetten. De studie van Christian Science en de dagelijkse toepassing maken dat we steeds beter genezen. Genezing in Christian Science heeft nooit iets doen ontstaan dat niet al reeds bestond, heeft het alleen maar aan het licht gebracht.

zaterdag 6 mei 2017

De top van werkelijk succes

Mislukking is evenmin als ziekte ooit acuut of chronisch; omdat mislukking altijd een onwerkelijkheid is, is het niet iets dat kan komen of gaan. De idee van Gemoed staat altijd op de top van werkelijk succes - werkelijk succes, dat is volmaakt  uitdrukking geven aan de goddelijke oorzaak als Alles - en deze idee daalt nooit af in het dal van mislukkingen. Wij kunnen niet naar succes streven met het doel anderen te imponeren. Succes kan alleen worden bereikt op grondslag van waarachtige, blijvende waarden. Mrs. Eddy bemoedigt ons met de woorden: “ Voor een diepgevoelde oprechtheid is succes verzekerd, want God neem er de zorg voor op Zich.” (My.p.203) In overeenstemming met de goddelijke logica kunnen wij geen aanspraak maken op succes en dit voor onszelf demonstreren, terwijl wij aannemen dat er mislukking bestaat voor anderen of in de wereld om ons heen. Indien het stoffelijke getuigenis zou beweren dat ons genezingswerk in Christian Science, dat gebaseerd is op de alwetendheid en de alomtegenwoordigheid van het goddelijk Gemoed en van Liefde, niet het succes bereikt dat wij ervan verwachten, dan moeten wij krachtig volhouden dat dergelijke beweringen geen kans van slagen hebben. De altijd succesvolle goddelijke Liefde is de substantie van ons genezingswerk.

vrijdag 5 mei 2017

Christus, de ware idee van God

In Christian Science wordt God niet gezien als als een wezen met een gemoed, maar als de ene oppermachtige, scheppende intelligentie van het heelal - als het enige Gemoed. Anders gezegd, alles wat God schept, de mens niet uitgesloten, is een idee van Gemoed, God en is daarom geestelijk - geschapen van een substantie die oneindig is, onvernietigbaar, goed en intelligent. Hieruit volgt dat geloof in het bestaan van een tegengestelde - van een boosaardig of sterfelijk gemoed - gebaseerd op de onhoudbare veronderstelling dat er naast het ene, goddelijke Gemoed nog een ander gemoed kan bestaan. Deze veronderstelling, dit geloof, beweert dat het kwaad, of sterfelijkheid, macht van zichzelf heeft tot scheppen en greep heeft op de werkelijkheid. Volgens die opvatting is het menselijk gemoed een mengsel van goede en kwade elementen, gehuisvest in een stoffelijk lichaam en daaraan onderworpen evenals aan alle factoren die het lichaam heten te beïnvloeden zoals leeftijd, chemische samenstelling, erfelijkheid en het milieu. Het stoffelijk heelal berust dan ook op een misvatting van wat het werkelijke geestelijke heelal inhoudt. Christus, de ware idee van God, zet deze dwaling recht. En deze corrigerende invloed openbaart de eenheid van God en mens als basis voor alle geestelijke genezing en voor alle vooruitgang.