zondag 30 april 2017

Zonde en ziekte afwijzen

Gehoor geven aan Gods wil brengt ons niet in conflict met anderen maar geeft ons gezag het kwaad van de hand te wijzen. Wij wijzen zonde en ziekte af omdat zij niet door God zijn geschapen, en niet in overeenstemming zijn met Zijn wil voor de mens. Zonde en ziekte aanvaarden zou  betekenen dat wij het oneens zijn met God en Zijn schepping van wat uitsluitend goed is. Dat wil zeggen dat wij het oneens zijn met de waarheid van het zijn: dat God, Geest, het goddelijk Beginsel is dat alles schept en bestuurt, en dat de mens en het heelal Zijn volmaakte, geestelijke weerspiegeling zijn. Hoeveel beter is het dan niet om onze energie te gebruiken om de bewijzen te geven dat de mens in harmonie is met de onsterfelijke en almachtige Waarheid en Liefde. Dat is de manier waarop we de werkelijke tegenstander - de suggestie en leugens van een vals geloof - verslaan.

zaterdag 29 april 2017

About Mary Baker Eddy7 Things I Wish Everyone Knew About Mary Baker Eddy


150 years ago today, a New England woman recovered from an injury expected to be fatal. But she was no ordinary woman. Mary Baker Eddy was a spiritual thinker who for decades had been striving “to trace all physical effects to a mental cause”. Now she had caught a breakthrough glimpse of the idea she came to call “the discovery of Christian Science”.

Invloed van de ene macht

Vraag: Maakt de keuze voor Waarheid en Liefde en het afwijzen van zonde en ziekte door een enkele individu heus enig verschil bij het verbeteren van de relaties tussen de mensen, zodat samenwerking en harmonie de plaats innemen van haat en tegenstand? Ja, dat doet het, omdat het hier niet gaat over de invloed van één enkel persoon temidden van vele anderen. Waar het hier om gaat is de invloed van de ene macht, de goddelijke. Eén enkele individu kan zijn bewustzijn openen voor het licht van Waarheid, maar dat licht is oneindig - dat schijnt over u en mij en iedereen. Als de manier waarop een ander iets doet u niet aanstaat, kunt u in plaats van die persoon daarover aan te spreken uw eigen gedachten in andere banen leiden en deze in overeenstemming brengen met de ongelimiteerde liefde van God. En het is deze Liefde die door alle betrokkenen wordt gevoeld. Die zal zowel van uw gedachten, woorden en daden als die van de zogenaamde tegenpartij de ruwe kanten afnemen - en die zonodig corrigeren. Zo kunnen u en ik het ‘rancunesyndroom’ tot het rijk der fabelen verwijzen en harmonie bevorderen in gezin, kerk en samenleving - waar men samenkomt om eensgezind aan het welzijn van allen te werken.

vrijdag 28 april 2017

Ons verlangend openstellen

God kent Zijn schepping, Hij kent Zijn zonen en dochters. In Jeremia wordt geschreven: ‘Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geef het einde en de verwachting’. Wij kunnen als resultaat van gebed verwachten dat Gods goedheid zegeviert over iedere suggestie van het kwaad. Niet omdat wij God hebben beïnvloed Zijn gedachten te veranderen, of omdat God eindelijk besloten heeft ons te hulp te komen, maar omdat alle onwetendheid en dwaling waaruit het kwaad is samengesteld, eenvoudigweg verdwijnen door ons ernstig gebed om te begrijpen wat God werkelijk is wat Hij voor ons doet. Ernstig gebed en niet keihard bidden brengt ons nader tot God en tot Zijn bewustzijn van ons en heel Zijn geestelijke schepping. Omdat God, het goddelijk Gemoed, ons geschapen heeft, bezitten wij het vermogen om Hem te begrijpen. Dus niet onze hersenen, maar de goddelijke intelligentie zelf maakt dat wij Hem en ons ware zelf kennen, omdat wij naar het beeld en de gelijkenis van het goddelijk Gemoed - die alle ware intelligentie is - geschapen zijn. Als ons hart zich verlangend open stelt en onze menselijke overwegingen tot zwijgen zijn gebracht, kunnen wij met zoveel overtuiging helder inzicht krijgen in wat God weet, dat niets onze overtuiging kan aantasten, zelfs geen angstaanjagende ziekteverschijnselen. Weten wat God weet vernietigt ziekte en maakt een einde aan alle lijden.

donderdag 27 april 2017

Geheel Zijn schepping

Hoe makkelijk laten we ons niet verleiden om te veroordelen! Maar al te vaak betrappen wij onszelf erop dat wij anderen veroordelen. Erger nog wordt het als wij beginnen onszelf te veroordelen. Meedogenloze veroordeling van anderen of van onszelf voldoet niet aan de norm van de Christelijkheid van Christus. Wat wij nodig hebben is de geest van het goddelijk welbehagen, die de zondaar hervormt en ons in staat stelt in te zien dat God inderdaad welbehagen heeft in geheel Zijn schepping. Bewuste blijdschap over Gods goedkeuring zal in toenemende mate onze neiging tot veroordelen ondermijnen. Als we de Christus-elementen in onszelf aanvaarden, zullen we merken dat we beter in staat zijn te onderscheiden wat goedkeuring verdient in anderen om ons heen en in de wijdere arena van de wereldgemeenschap. Wij kunnen blij zijn met de ware aard van elk individu, als het geestelijk kind van God. 'Het is Christelijk Wetenschappelijk het goede te doen en niets anders dan het goede kan op die naam aanspraak maken'. (W&G 448)

woensdag 26 april 2017

Geestelijk begrijpen

De geschiedenis van Jakob en Ezau, die in Genesis beschreven wordt heeft in feite betrekking op het overwinnen van de verschillende facetten van veroordeling. Jakob had Ezaus geboorterecht ontfutseld en bovendien door een list zijn vader ertoe gebracht hem de zegen te geven waar Ezau recht op had. Uit angst voor de wraak van Ezau nam Jakob de benen. Op zijn beurt werd Jakob toen het slachtoffer van bedrog van zijn oom Laban. Na een hevige innerlijke strijd in Pniël, waaruit hij als nieuwgeboren te voorschijn kwam, durfde Jakob Ezau onder ogen te komen. Zij omhelsden elkaar in een opmerkelijk tafereel van vergeven en genegenheid. Wat stelde Jakob in staat te zien dat Ezau welgevallen aan hem genomen had? Had hij berouw gevoeld? Bracht hij als gevolg daarvan nu voldoende geestelijk begrip op voor wat in feite de waarheid was omtrent Ezau en hemzelf? Had hij nu min of meer begrepen dat beiden in werkelijkheid, hij en Ezau, beeld en gelijkenis van God waren? Het is dat geestelijk inzicht dat de mens in staat stelt zijn geestelijk begrijpen toe te passen bij het afhandelen van de dagelijkse zaken. Het is dit geestelijk begrijpen dat Jakob in staat stelde Ezau te zien alsof hij Gods aangezicht gezien had.

dinsdag 25 april 2017

Liefde die leidt tot genezing

In Wetenschap en Gezondheid bespreekt Mrs. Eddy het voorval dat plaatsvond toen Jezus eens de maaltijd gebruikte in het huis van de Farizeeër Simon. Het is het moment waarop Jezus de zonden vergeeft van een aanwezige vrouw die niet was uitgenodigd (later aangeduid als Maria Magdalena). Zij had Jezus’ voeten met haar tranen gewassen en ze gedroogd met haar lange haren en ze gezalfd met kostbare olie. Wanneer je deze bladzijden overdenkt wordt spoedig duidelijk hoezeer berouw en hervorming onontbeerlijk zijn voor Christelijk genezen. Jezus leert dat Christelijke liefde alleen ten den deel valt aan hen die spijt hebben van hun fouten en zich bekeren. Berouw en hervorming leiden tot grotere liefde en het is deze liefde die leidt tot genezing in Christian Science. Wij moeten het berouw en de hervorming voelen waarvan  de overspelige vrouw tegenover Jezus blijk gaf. Maar wij kunnen vertrouwen op de liefde en de vergevingsgezindheid van God en zeker zijn van Zijn goedkeuring.

vrijdag 21 april 2017

Bron van al het goede

Het is de wetenschap dat leven voortkomt uit de goddelijke Liefde en ons daarmee vrijwaart van de noodzaak ons bij het kwaad neer te leggen. Christelijke genezing gaat gewoonlijk niet gepaard met veel fanfare. Gezondheid hersteld te zien waar ziekte zo onherroepelijk leek, is een aangrijpende belevenis, maar het zijn juist de innerlijke veranderingen, waarbij gevoelens van woede, wraak en van angst worden vervangen door die liefde en genegenheid, die het gevolg zijn van een genezing in Christian Science en die de krachtige uitspraken van Christus Jezus waar maken. Woorden die hij tot de vrouw sprak die genezing zocht: 'Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga in vrede en wees genezen van deze uw kwaal.' En zij werd genezen. Of wij onszelf nu als godsdienstig zien of niet, ik geloof dat wij allemaal geregeld wonderen ondervinden, maar al te vaak halen wij onze schouders op wanneer wij het bewijs hebben dat er ons iets echt goeds is overkomen. Wij zeggen dan: ‘Ik heb geluk gehad’. Ik weet dat ik vaak nalaat de eer aan God te geven, wanneer het toch zo gemakkelijk zou zijn om Hem als de bron van al het goede te erkennen.

donderdag 20 april 2017

Bouwwerk van Liefde

God heeft ons Zijn zoon gegeven uit pure liefde voor ons. En hoe is het mogelijk werkelijk de aard van God en de mens te begrijpen zonder het lichtend voorbeeld van Christus Jezus? Maar God heeft ons niet alleen het hoogste menselijke voorbeeld gegeven van wat het betekent lief te hebben, Hij heeft ons tevens de Kerk gegeven, het bouwwerk van Liefde zelf. De definitie van Kerk die Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid geeft, begint als volgt: ‘Het bouwwerk van Waarheid en Liefde; al wat berust op en voortkomt uit het goddelijk Beginsel.’ (blz.583) Deze Kerk is de puur geestelijke idee, de ware aard van Kerk. De definitie heeft een vervolg en beschrijft dan de menselijke uitdrukking die wij aan de idee Kerk geven, de instelling die het ons mogelijk maakt onze liefde uit te dragen en meer Christelijkheid te demonstreren. De vraag is gerechtvaardigd, wat zou het gevolg zijn als wij, telkens wanneer wij een Christian Science kerk zien, ons realiseren: ‘Hier is een bewijs van Gods liefde voor de mens, individueel of collectief. Wat hier plaatsvindt, is de openbaring van God en Zijn Christus. Het kan niet anders of de mensen hier voelen de liefde van de Christus, die van God komt en waarvan hier de blijken voelbaar zijn. Dit is de gave Gods.

zaterdag 15 april 2017

De Bijbel

Leven is niet eenvoudig, dat weten we allemaal. Vertrouwen wordt beschaamd, hoop verwoest en de mens voelt zich hopeloos tekortschieten waar het zijn idealen betreft.  Lees de Bijbel als getuigenis van geloof en je vindt er de diepten van wijsheid en filosofie die stormen kunnen ontketenen, maar die evenzeer de stormen in de mens stillen. De Bijbel geeft steeds nieuwe inzicht in een reddende en verlossende macht, de Christusmacht, die diep in het innerlijk van de mens doordringt. En temidden van alle pijn en ellende is de renovatie begonnen. Voor mij is dat een teken dat we zekerheid zoeken, de zekerheid dat God bestaat en dat Hij iets direct met ons leven te maken heeft. Dat geeft ons de kracht om verder te gaan. Kracht naar kruis heet het wel: hoe groter ons verlies, hoe groter ons uitreiken naar het inzicht in wat God is en wat Hij voor ons doet. Het brengt de Christelijke Wetenschap in onze ervaring, genezing door de macht van Christus, Waarheid. En niets is vergelijkbaar met de verwondering die ons bevangt wanneer wij getuige zijn van zo'n genezing.

vrijdag 14 april 2017

Overvloed van leven hebben

Geestelijk genezing raakt de kern van wat we zijn en wat onze relatie is met God - Leven zelf. Om ons bewust te worden van ons geestelijke vermogen om te genezen en genezen te worden is het allereerst nodig te erkennen hoeveel we nog moeten leren over de geestelijkheid die aan zo’n genezing ten grondslag ligt. Het is temidden van onwetendheid soms moeilijk onwetendheid te zien voor wat het is. Temidden van een algemeen aanvaard bijgeloof denkt men zoals anderen denken en valt het niet op hoe onwetend men is. Iemand kan dan in feite succes hebben, gerespecteerd zijn en volledig deel  uitmaken van zijn gemeenschap en toch niet geestelijk verlicht zijn. Zo had ook het leven van Christus Jezus, in een veel diepere betekenis, een ander doel. “Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben,” zegt het evangelie van Johannes. Deze overvloed van leven houdt genezing in, zowel in de meest alledaagse zin als ook in de meest verstrekkende zin. In Christian Science betekent genezing niet dat men zijn toevlucht neemt tot blind geloof, religieus fanatisme, of de psychologie van het positief denken, maar dat men ontvankelijk is voor het nieuwtestamentische Christendom, waarin de uiteindelijke waarde van man en vrouw niet te scheiden is van hun verhouding tot God. Dat wil zeggen God die goddelijk Leven, goddelijke Waarheid en Liefde is. God is het Leven van de mens.

woensdag 12 april 2017

Het wetenschappelijk standpunt

Wij hoeven nooit te twijfelen aan de genezende macht van de Heilige Geest. Wanneer onze gedachten en onze houding in overeenstemming worden gebracht met de kennis  en de geest van Waarheid en Liefde worden onze aard, ons lichaam en onze menselijke contacten harmonisch. Wanneer wij genezing zoeken, gaan wij uit van het wetenschappelijk standpunt dat God, oneindige Geest, de mens en het heelal geestelijk en volmaakt geschapen heeft. De studie van Christian Science opent onze ogen voor het besef dat deze geestelijke, Godgelijkende mens ieders ware wezen is. Deze studie verdiept onze geestelijke zin en helpt ons in te zien dat een allesscheppend Beginsel, het oneindig goede, niets in de mens kan openbaren dan zijn eigen goddelijke substantie. Dit geestelijke feit worden we ons bewust door met de nederigheid van een kind ons ervoor open te stellen. Zo’n bewustzijnsproces of geestelijke ontvouwing komt meestal niet zo maar vanzelf, maar wanneer wij volharden in onze studie en gebed en in toepassing brengen wat we weten, toont ons leven meer en meer een natuurlijk en hemels karakter. Naarmate wij meer inzicht verwerven in de onmetelijke, geestelijke werkelijkheid die ons wezen is, geven we op natuurlijke wijze uitdrukking aan ontzelfde liefde, vreugde en genegenheid.

dinsdag 11 april 2017

Zijn leven verliezen

Wij kennen de werken en de leer van de Meester zoals die in de Bijbel zijn vastgelegd, maar geloven wij ook werkelijk dat het haalbaar is te leven zoals Jezus dat deed? Hij zelf beantwoordt deze vraag: ‘Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal het vinden’, en ‘Die in mij gelooft, de werken, die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze’. Het enige dat wij kwijtraken is een op de stof gegrond begrip van God en de mens, het bedrieglijke sterfelijke geloof dat de oorzaak is van alle menselijk lijden. Zodra wij de onharmonische uitwerking die stoffelijke geloofsvormen op ons leven hebben gaan inzien, willen wij niets liever dan die te vervangen door de wetenschappelijke feiten van het zijn. Wij geven daarmee niets op dat het behouden waard is en krijgen inzicht in de heerlijkheid van de goddelijke substantie die ons altijd heeft toebehoord. Wij komen tot een innerlijke overtuiging van de onschendbare macht en aanwezigheid van Geest, van de onvoorwaardelijk liefde en zegeningen van het vaderschap en moederschap van Geest, dat ons troost en steun verleent. Door deze geestelijke wedergeboorte van het individuele bewustzijn komt Gods geestelijke idee, de Heilige Geest, in ons leven meer naar voren. Al het goede waar we naar streven en verlangen is reeds een actuele werkelijkheid.

donderdag 6 april 2017

Eén in Liefde.

Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid blz.476: ‘Jezus aanschouwde in de Wetenschap de volmaakte mens, die voor hem zichtbaar was, waar door stervelingen een zondig, sterfelijk mens wordt gezien. In deze volmaakte mens zag de Verlosser Gods eigen gelijkenis en deze juiste kijk op de mens genas de zieken.’ Als wij ervan uitgaan dat de goddelijke Liefde almachtig is en nooit tekort schiet, kunnen wij weigeren in de kaart te spelen van enige suggestie van haat, of onszelf als slachtoffer daarvan te zien. In het licht van deze almacht blijken zulke aanmatigingen van het kwaad op niets te berusten en de leugen vernietigt zichzelf. De immertegenwoordigheid van Liefde garandeert de onaantastbaarheid van de mens en deze waarheid is een niet-aflatende steun. Zeker, de IK BEN van Liefde en Waarheid betekent de uiteindelijke overwinning van het goede. Want God, de goddelijke Liefde, houdt de wereld, u en mij niet uitgezonderd, als het ware in Zijn armen, omdat Hij ons onafgebroken ziet als Zijn beeld en gelijkenis, één in Liefde. Als wij in gebed deze waarheden overwegen, wordt daarmee de mentale scheidingsmuur tussen mensen en volken afgebroken.

woensdag 5 april 2017

Een geliefd idee

Christian Science helpt ons om te zien dat God het scheppend Beginsel is of oneindige Geest, en als zodanig de bron en essentie van ons wezen. Hij is niet een of andere mechanische kracht, maar het altijd aanwezige goddelijke Gemoed, waarmee wij kunnen communiceren als met een dierbare vriend en begeleider. God is in feite Vader-Moeder van ons allemaal. Als goddelijk Gemoed is Hij de enige absolute intelligentie van het heelal. En die intelligentie is in geen enkel opzicht destructief. Die is constructief. En wij kennen en ervaren Hem als Liefde. Hij heeft geen tegenstrijdige elementen voortgebracht en die geprogrammeerd om elkaar te bestrijden en te vernietigen. Alle ideeën van Gemoed zijn onderworpen aan de goddelijke wet van harmonie, die alle actie en alle relatie bestuurt. Omdat gevolg altijd oorzaak weerspiegelt en daar onverbrekelijk mee verbonden is, zijn ook God en alles wat uit Hem voortkomt met elkaar in overeenstemming. Niet de stof maar de weerspiegeling van Gemoed of goddelijk bewustzijn is onze ware substantie; in wezen zijn we een geestelijk idee en helemaal niet stoffelijk of fysiek. Een ieder van ons is de individuele uitdrukking van het oneindig Gemoed, een geliefde idee, volmaakt en vrij.

maandag 3 april 2017

Nature


Geestelijk inzicht

Mrs.Eddy verklaart in Wetenschap en Gezondheid, blz. 406: ‘De Wetenschap van het zijn ontsluiert de dwalingen van de zinnen en met behulp van de Wetenschap zal geestelijk inzicht Waarheid bereiken. Dan verdwijnt de dwaling.’ Het moet dit wetenschappelijk begrijpen zijn waar Jezus naar verwees toen hij zei: ‘[Gij] zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken.’ (Joh. 8:32) Geestelijke genezing is iets dat ieder mens kan ervaren. Stoffelijke omstandigheden verliezen hun greep en geestelijke vooruitgang en geluk worden ons deel. De sleutel daartoe, als in elke situatie, is het verlangen meer van God te begrijpen en van Zijn volmaakte schepping gewaar te worden en die als rechtmatig voor ons opeisen. Als de geestelijke feiten voor ons werkelijker worden, is de uitwerking van de geestelijke waarheid dat onze gedachten reiner en overtuigender worden. Gods alheid wordt dan de dominerend kracht in ons leven en de problemen vallen daarmee van ons af.

zaterdag 1 april 2017

De wereld heeft u nodig

In Wetenschap en Gezondheid (blz. 582) staat de volgende karakteristieke omschrijving van kinderen: ‘De geestelijke gedachte en vertegenwoordigers van Leven, Waarheid en Liefde.’ Kinderen door God geschapen, zijn niet kleine wezentjes, maar volledige geestelijke ideeën. We kunnen er niet omheen, onschuld en onbevangenheid van een kind zijn onmisbare ingrediënten - en speciaal in ons eigen denken. Dag in dag uit dragen wij allemaal bij aan de kwaliteit van denken in de wereld. “Geliefde kinderen’ zegt Mrs. Eddy in een toespraak tot haar aanhangers: ‘de wereld heeft u nodig - en meer als kinderen dan als mannen en vrouwen; hij heeft uw onschuld nodig, uw onzelfzuchtigheid, uw trouwe liefde, uw onaangetaste leven.’ (MW, blz. 110) Het is en blijft een feit dat onschuld en kinderlijkheid iedereen eigen zijn. Niemand kan deze ingeboren goddelijke eigenschappen kwijt raken of teniet doen. Wij zijn geen stervelingen, klein of groot of ergens halverwege. Wij zijn onsterfelijk, kinderen van God!