vrijdag 31 maart 2017

Hij heeft al Zijn kinderen lief

Als wij alleen maar luisteren naar de problemen van mensen, komen wij er misschien nooit toe hen te helpen deze problemen te overwinnen. Misschien worden wij erdoor overweldigd. Maar aan de andere kant, als wij niet luisteren naar de mensen die we proberen te helpen, dan weten wij eigenlijk niet waarvoor we moeten bidden. En als je er echt over nadenkt, dan is bidden gewoon luisteren in de diepste betekenis. Het betekent luisteren naar God. Het betekent dat je de dingen waar jij of een ander verdrietig of gekwetst of bezorgd over bent, tot God brengt. Het betekent dat je je er bewust van wordt dat er iets bestaat dat groter is dan die dingen - groter dan alle problemen van de wereld tezamen. En dat is God. Het betekent dat je je ervan bewust wordt dat God alles is dat werkelijk is in het leven. En dat Hij al Zijn kinderen liefheeft, op een manier die je je niet kunt voorstellen. God beantwoordt je gebeden met Zijn alheid. Wanneer je die alheid voelt - al is het maar een beetje - dan verandert er iets in je. Je voelt je beter. Je voelt dat het licht van Gods liefde en vrede je verwarmt. Je ziet in dat God oneindig sterker en groter is dan alles wat je doormaakt.

donderdag 30 maart 2017

Parel van grote waarde

Wij kunnen ons allemaal zodanig ontwikkelen dat we de goddelijke wetten die de grondslag van genezing vormen begrijpen. De echte basis voor dit begrijpen vinden we in de Bijbel. In het eerste hoofdstuk van de Bijbel staat bijvoorbeeld dat God alles zeer goed gemaakt had en en dat Hij de mens naar Zijn beeld had geschapen. De Bijbel leert ook dat God Geest is. Daaruit leiden we af dat de mens in feite volledig geestelijk en goed moet zijn. In Christian Science zijn we ervan overtuigd dat ziekte geen deel uitmaakt van de goddelijke werkelijkheid en kunnen we volhardend deze leugen weerstaan door moedig en volhardend de waarheid te zeggen. Dit ‘de waarheid zeggen’ is gebed. Daarin wordt getuigd van Gods alheid en goedheid en van Zijn onveranderlijke liefde voor de mens. Ook wordt bevestigd dat de mens echt de gelijkenis is van God. Zulk gebed heeft niets te maken met blind geloof. Het is actieve, gerichte behandeling die in het menselijk denken de angsten en verkeerde geloofsvormen vernietigt die als ziekte tot uitdrukking zijn gekomen. Christian Scientisten hebben ervaren dat het bespeuren, bevestigen en in praktijk brengen van de waarheid van het geestelijke zijn heeft geleid tot zeer betrouwbare resultaten. Volledig vertrouwen op God brengt zegen in de vorm van geestelijke bewustwording en vrijheid van angst zoals een ‘parel van grote waarde”. Matth. 13:46

woensdag 29 maart 2017

Onafhankelijk van de stof

Ontvouwing van het goede gaat ononderbroken door; geen pauze in de continuïteit van het goede. Gevoelens van verlies en tekortkoming kunnen we te lijf gaan met de stellige overtuiging dat God Zelf de overvloed, de volkomenheid en de continuïteit is waar wij van moment tot moment uitdrukking aan geven. Elke suggestie die zich aan ons tracht op te dringen dat wij sterfelijke wezens zijn, suggestie van erfelijkheid, milieu of de onbereikbaarheid van Gods harmonie zijn niet werkelijk. Geestelijk leven is de enige optie uit het dilemma dat wij door allerlei stoffelijke fases heen moeten. De geestelijke mens is onafhankelijk van de stof, vrij van alle invloeden dan het goddelijke. Gods schepping voert geen strijd om de oppermacht, maar laat er geen twijfel over bestaan dat de stof niets meer is dan een verkeerde opvatting van onze ware natuur. De stoffelijke wet is helemaal geen macht noch wet. Een waanvoorstelling is alles wat die is, een waanmodel van de schepping, zonder macht of werkelijkheid. Bewust van onze ware geestelijke individualiteit kunnen wij aanspraak maken op de vreugde, de kracht, reinheid, intelligentie, gezondheid, moed en vitaliteit die ons rechtens toekomen en die wij nooit kunnen verliezen. Zij zijn ons eigen, voor immer, omdat zij voortkomen uit de fontein van het Leven, God.

maandag 27 maart 2017

Oneindige weerspiegeling

Beschouwen wij onszelf en anderen als stoffelijke wezens, dan staan wij voor het dilemma wat te doen om het leven van dit organisme te verlengen zonder al te veel risico's. Zijn wij opgevoed in de overtuiging dat dit stoffelijke model ons ware wezen is? Of gaan wij uit van een heel ander model, van het geestelijk model dat Christus Jezus ons voorhoudt? Bij dit laatste model wordt spoedig duidelijk dat lichamelijke cycli en mentale en fysieke aftakeling niet in staat zijn ook maar de geringste invloed uit te oefenen op het werkelijke leven van Gods schepping. De Bijbel zegt dat wij gemaakt zijn naar het beeld en de gelijkenis van God. En daar God Geest is, moet Zijn gelijkenis geestelijk zijn, niet stoffelijk. De substantie van het geestelijke is tijdloos en niet onderhevig aan verval. Daarmee komt ongetwijfeld de vraag op of we er omheen kunnen dat we ouder worden als de jaren verstrijken? Wij geven uitdrukking aan kwaliteiten die blijvend zijn: vriendelijkheid kent geen jaren, eerlijkheid is niet van een dag, onschuld is doodloos. En zo zijn ook schoonheid, gezondheid en kracht boven tijd en pijn verheven en hebben een geestelijke basis. Is vrees een deel van ons verwachtingspatroon, of afhankelijkheid en nutteloosheid na jaren van activiteit? God heeft ons geschapen om uitdrukking te geven aan onze werkelijke, geestelijke aard. En dit karwei neemt geen einde, is nooit vervelend, vermoeiend of moeilijk. Het geeft ons bestaan zin. Het is niet meer of minder dan moeiteloze, oneindige weerspiegeling.

woensdag 22 maart 2017

God het enige Ego

We moeten ons realiseren dat alles wat onharmonisch, schadelijk of beperkt is, slechts een dwalende sterfelijke veronderstelling is die beweert ons eigen denken te zijn, en als zodanig vermomd tot ons komt. In werkelijkheid is die veronderstelling geen persoon, geen plaats, geen ding, raakt nooit het door God geschonken bewustzijn van de mens en kan daarin geen plaats veroveren. Mrs.Eddy schrijft op blz. 332: “In de werkelijke en ideale mens kan het vleselijk element niet binnengaan.” Het kan zijn dat we de indruk hebben, dat er ergens onbewuste denkprocessen zijn waarover we geen controle hebben. De geestelijke waarheid is echter dat God het enige Ego is, het enige alomtegenwoordige en ondeelbare Gemoed. Dit Gemoed is nooit zonder bewustzijn, of op enigerlei wijze begrensd en heeft ook geen onderbewuste gebieden. Wat God niet in zich sluit, kan de mens als Gods weerspiegeling niet tot uitdrukking brengen. De werkelijke mens weerspiegelt voor altijd het ene alziende en alwerkende Gemoed, het ene volmaakte bewustzijn. Hij is klaar wakker en belichaamt de helderheid van Waarheid en het waarnemingsvermogen van Ziel. Deze mens heeft geen onderbewustzijn om vrees of kwaad te herbergen. Het is hem onmogelijk ziekelijke, zondige of dwalende gedachten te koesteren. God, het altijd-bewuste Gemoed houdt de mens als Zijn geestelijke uitdrukking of weerspiegeling voortdurend in stand.

maandag 20 maart 2017

Gebed
Vrede

Onze gedachten bepalen onze ervaringen. Vrede echter is een individuele zaak en als we een bijdrage willen leveren aan de wereldvrede, kunnen we dat doen door te weigeren gedachten van afgunst te koesteren, van overheersing, eigenwil en onderdrukking. We zijn geneigd stilzwijgend te redetwisten over een bepaalde onenigheid of vermeend onrecht, alsof de zogenaamde tegenstander een menselijk persoon is, die bij ons in de kamer aanwezig is. Gewoonlijk stellen we onze redenering zo op dat we het recht aan onze zijde hebben en onze tegenstander een overweldigende nederlaag lijdt. Dit kan onze gezondheid rechtstreeks nadelig beïnvloeden. Een mentale uitstalling van zelfrechtvaardiging en eigenwil laat een leeg gevoel van onzekerheid en ontevredenheid bij ons achter. Vandaar de noodzaak ons denken door voortdurende waakzaamheid en onophoudelijk bidden te beschermen, waarbij we steeds de alheid en de almacht van de goddelijke Liefde moeten beseffen. In Wetenschap en Gezondheid blz. 392 staat de volgende raad: “Sta sterk als een wachter aan de deur der gedachte. Door alleen die gevolgtrekkingen toe te laten, die u in uw lichaam verwezenlijkt wenst te zien, zult u uzelf harmonisch besturen.”

zondag 19 maart 2017

Rechtsmacht

Christian Science toont aan dat God het goddelijk Beginsel van het heelal is, de mens inbegrepen, en dat Zijn wil de oppermachtige wet is van Zijn schepping. Door deze wet houdt God voor altijd de gezondheid en de harmonie van alles wat Hij gemaakt heeft in stand. Christus Jezus erkende Geest als de enige wetgever. Bij het genezen van zieken en zondaren verwierp hij wat men nu medische wetten genoemd zou hebben en hij bewees dat alle rechtsmacht over het leven en het bestaan van de mens bij het goddelijk Gemoed rust. Aangezien er maar een God is, een Wetgever, is er maar een wet en die wet is geestelijk. Hij is Gods wil, de wet van gezondheid en harmonie. God voert Zijn eigen wet uit en hoe hardnekkiger wij blijven ontkennen dat wij aan enig andere wet onderworpen zijn, en hoe nederiger wij ons aan de werking van Zijn wil onderwerpen, hoe effectiever wij zullen genezen.

vrijdag 17 maart 2017

Overvloed

Niemand was zich ooit intenser bewust van de oppervlakkigheid van materiële zaken en van het daaruit voortvloeiende onvermogen om de diepe hunkering naar geluk en zekerheid te bevredigen dan Christus Jezus. Toen iemand op een keer de hulp van de Meester inriep om zijn broer ertoe over te halen een erfenis met hem te delen, antwoordde Jezus: “Het is niet in den overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen.”(Luk.12:15) In de Bergrede gaf hij de verzekering: “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.” (Matt.6:33) Er is ongetwijfeld niemand die niet wel eens de leegte, ontmoediging en nutteloosheid heeft gevoeld veroorzaakt door het verkeerde begrip, dat stoffelijke voorziening de substantie en werkelijkheid van ons geluk en welzijn vormt. Hoe de stoffelijke zintuigen ook aandringen op materiële bevrediging van de menselijke noden, Christian Science openbaart dat de allereerste behoefte van de mensheid een geestelijk begrijpen van God is, en van de verwantschap van de mens tot Hem. Het zo te zien kan blijvende zegeningen opleveren als in de onmiddellijke behoefte voorzien.

dinsdag 14 maart 2017

Goddelijke standaard

Wat ook de oorzaak mag zijn van misverstanden en geschillen binnen een samenleving, de remedie wordt gevonden wanneer wij de goddelijke standaard die de Meester ons voorhoudt inderdaad tot de onze maken, namelijk de noodzaak elkander lief te hebben. ‘Een prachtig ideaal’ denkt u misschien. ‘Maar ik weet nog niet zo zeker of ik dat wel kan. Woede en gebrek aan respect schrikken me af. Mensen kunnen zo irritant zijn.’ Wij kunnen een grote bijdrage leveren aan het bevorderen van genezing in de wereld als wij beseffen dat er in werkelijkheid slechts één Gemoed is, dat door de mens wordt weerspiegeld en dat de karaktertrekken die conflict en geweld uitlokken geen deel uitmaken van iemands zuivere, door God geschapen wezen. God is volkomen goed en heeft alles gemaakt. Wij kunnen boven de schijn der dingen uitkijken als wij in gedachten houden dat zelfs het allermiserabelste gedrag en vijandschap niet horen bij de mens die God geschapen heeft. Dit schenkt ons de Christelijke visie op de mens die ook onze Wegwijzer bezat. En deze visie werkt verkoelend op oververhitte gevoelens en vervangt die door gevoelens van liefde.

maandag 13 maart 2017

Onze gedachten vullen met goede ideeën

Het Bijbelverhaal uit Genesis vertelt over Jakobs zoon Jozef en hoe die in staat bleek om de hele bevolking van Egypte te helpen in een tijd van nood. De Egyptenaren werden geen slachtoffer van de cyclus goed en kwaad, voorziening en armoe, omdat Jozef onder Gods leiding de juiste stappen nam om hongersnood te voorkomen, zodat Gods onbeperkte zorg en liefde voor de mens aan het licht kwamen. Jozef was een man met een buitengewoon ideaal waaraan hij trouw bleef: zijn liefde voor God en gehoorzaamheid aan Gods wil. Jozefs leven gaf kracht van demonstratie aan de waarheid van wat de apostel Paulus eeuwen later in het Nieuwe Testament zegt, namelijk dat ‘hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk hun, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.’ Deze bijbelse belofte is niet zomaar maar uit de lucht gegrepen, die is gebaseerd op een Wetenschap. Die woorden van Paulus zijn niet zozeer een formulering van hoop, maar van een actueel feit. ‘God liefhebben’ houdt in dat wij wij onze gedachten vullen met de goede ideeën die hun bron in God vinden.

Purple rain


vrijdag 10 maart 2017

Wat is Christian Science?

Christian Science laat je de wereld zien door een geestelijke lens. Als je de wetenschap achter het christendom begrijpt, ben je in staat geestelijke oplossingen te vinden voor je problemen en een beter en gezonder leven te leiden. Christian Science beantwoordt de vragen die iedereen op een bepaald moment in zijn leven heeft: over de zin van het bestaan, het wezen van God en de bron van geluk en genezing.

Lees meer

donderdag 9 maart 2017

Begin met dankbaarheid

De Christian Science zienswijze is in overeenstemming met Waarheid - met de alziende en al-liefhebbende God, die te rein is om het kwaad te kennen - dat is dan ook de remedie tegen de tweeslachtigheid die de schepping zowel geestelijk als stoffelijk beschouwt, als gezond en ziek. Door onze blik te richten op wat er ‘nu’ van ons gevraagd wordt - inzicht te verwerven hoe God ons ziet als Zijn geestelijke schepping - zien we de toekomst niet tegemoet met vrees voor ouderworden en aftakeling en is het verleden niet in staat onze blik te vertroebelen door zelfzuchtige gevoelens van spijt en gemis. In plaats daarvan aanvaarden wij de huidige perfectie en heel de overvloed van het goede dat de oneindige Liefde ons zo rijkelijk toebedeelt en gedragen ons daarnaar. Begin met dankbaarheid. Dankbaar dat we in Christian Science Gods wet vinden en hoe we die kunnen toepassen, en dat alles wat waar is bewezen kan worden. Zie met verwachting uit naar de voortdurende ontvouwing van Gods goedheid en daardoor neemt angst, ontmoediging en twijfel langzamerhand af.

dinsdag 7 maart 2017

De Wetenschap van Christus

Het is absoluut niet zo dat de theologie of de toepassing van Christian Science bepaalde dingen gewoon niet wil zien of naïef is, koud of onverschillig is of geen aandacht schenkt aan het lijden van de mensheid. Niets is minder waar. Christian Scientisten zijn over het algemeen net als zoveel anderen die u wellicht kent met liefde en zorgzame toewijding voor hun naaste, mensen die met dezelfde liefde en zorg reageren op de problemen en noden van anderen en zij willen niets liever dan met hen te delen wat zij geleerd en ervaren hebben over de troost, de zorg en de bevrijding van pijn - zowel geestelijke als lichamelijke - die Christus, Waarheid, iedereen biedt. Door de Wetenschap van Christus is het mogelijk de geestelijke basis te ontdekken. In het leven van Christus Jezus komt de oneindige goddelijke Liefde tot uitdrukking. Zijn leven van liefde bracht aan het licht wat God van ons vraagt te doen. Het bracht de Christus aan het licht. Jezus bracht voor ons het feit nader dat God nabij is, dat Hij het centrum en de bron van alle leven is. Jezus toonde met zijn werken aan dat niemand kon afdwalen buiten de invloedssfeer van Gods alomvattende zorg. Hij bracht de wezenlijke goedheid van de mens aan het licht, de mens als het geliefde kind van zijn Vader-Moeder God.

maandag 6 maart 2017

Verwantschap met de Vader

Enerzijds is het waar dat God door Zijn Christus de opoffering eist van alles wat sterfelijk en stoffelijk is, maar het is ook zo dat God ons alles geeft wat waard is om te hebben. Als we het licht van de Christus in ons leven laten doordringen - zelfs al is het maar op heel eenvoudige wijze - zullen we ervaren dat wat we geestelijk winnen de stoffelijke opoffering ver te boven gaat. We komen zelfs tot het punt waar we ophouden om de kosten van het geestelijk leven te berekenen en in plaats daarvan beseffen hoe volkomen waardeloos de notie is dat ons leven en ons gemoed ook maar voor een moment van God gescheiden zijn. Intuïtief weten we dat we altijd een volmaakte verwantschap met de Vader hebben gehad en dat deze verwantschap - of volkomen gelijkenis met Hem - eeuwig voortduurt als de onvernietigbare werkelijkheid van ons wezen. Naarmate wij ons aan deze waarheid overgeven, krijgen we de kracht die in ons leven te demonstreren en niet langer gevolg te geven aan impulsen die God niet wettigt.

zondag 5 maart 2017

Geestelijk bewustzijn

Demonstratie en genezing houden menselijke liefde en integriteit in. De goddelijke Liefde openbaart op ons niveau door middel van de Christus, Gods plan, Zijn heelal en de mens. De goddelijke werkelijkheid wordt aan het licht gebracht. Wanneer  het menselijk gemoed het ene geloof door het andere vervangt en daar positief op reageert, dan betekent dat nog niet dat er genezing heeft plaatsgevonden. Dat is niet de goddelijke Liefde tot uiting brengen. Dat is niet de demonstratie van het ware zijn. Genezing is niet alleen maar een verandering van geloof, zoiets als denken dat we arm zijn en dan overgaan op de positieve gedachte dat we rijk zijn - hoe aardig dat ook is! Nee, demonstratie is het opgeven van een stoffelijke mentaliteit en het aanvaarden van een geestelijk bewustzijn. En naarmate dat gebeurt kan het resultaat wel degelijk zijn dat het goede in overvloed ons leven binnenkomt. Demonstratie is niet het resultaat van mentale acrobatiek of manipulatie. Het is het resultaat als de de Christus ons menselijk denken als het ware schoon wast van sterfelijke gedachten. Is uw benadering van genezing nederig en geestelijk en onpersoonlijk genoeg? Is ze wetenschappelijk genoeg? Genezing in de Christelijke Wetenschap heeft nog nooit iets doen ontstaan dat niet reeds bestond, heeft het alleen maar aan het licht gebracht.

donderdag 2 maart 2017

To defend our Cause
Guest Editorial

To defend our Cause

From the February 13, 2017 issue of the Christian Science Sentinel
It was the Fourth of July, 1886, and Mary Baker Eddy rose to speak extemporaneously to the Sunday congregation at Chickering Hall in Boston. In the United States, this holiday traditionally celebrates the 1776 signing of “The Declaration of Independence” by the 13 states then comprising our country, and the first speaker at Chickering Hall, Rev. W. I. Gill, had just given a sermon along these lines. Yet as Mary Baker Eddy, the Discoverer and Founder of Christian Science, took the stage, she catapulted the discussion far above nationalism and celebration to one with universal implications.
Read more

woensdag 1 maart 2017

Gemoed de enige bron

Het ware Gemoed is Eén, en het is onvoorwaardelijk Alles. Daarom bestaan er niet vele gemoederen. Omdat dit ene goddelijke Gemoed volmaakt is, kan het geen enkele zwakke plek in zijn schepping bespeuren. Het kan zich niets voorstellen dat in strijd is met reine, volmaakte, volledige, goddelijke aard. Omdat dit Gemoed kalm, sereen en vredig is, kan het zich geen disharmonie voorstellen. Omdat het Gemoed duidelijk en zeker is, kan het zich geen toeval of verandering voorstellen. En omdat het oneindig en onbegrensd is, kan het zich geen begrenzing of beperking voorstellen. Het is van belang dat we begrijpen dat, omdat er slechts één Gemoed is, dit ook het Gemoed van de mens moet zijn, het Gemoed dat hier op deze plaats voor u en mij verklaart: “Ik besta, ik ben mij van de dingen bewust”. Dit Gemoed is de enige bron van onze intelligentie. Het omvat alle kwaliteiten van ons bewust bestaan. De Bijbel zegt van de Christus of de ware zelfheid: “Hij is vóór alle dingen, en van alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.” Daarom kan identiteit nooit  verloren gaan en nooit in vergetelheid verdwijnen. Omdat onze identiteit in wezen de aanwezigheid van het Gemoed is, het Gemoed dat verklaart IK BEN, bestaat onze identiteit altijd in het nu en is altijd aanwezig. Onze identiteit kent geen verleden of toekomst, geen verloop van tijd, geen verandering van plaats. De goddelijke aanwezigheid van het Gemoed is de goedheid die ons bezielt. Zij vormt onze goddelijke aard, al de geestelijke kwaliteiten, die samen de volledigheid van ons zijn uitmaken.