donderdag 22 december 2016

Zijn universele familie

De universele boodschap van Kerstmis is ook vandaag nog duidelijk: “Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen” (Luk.2:10,11). Christus Jezus is gekomen om ons te tonen dat God onze Vader is en dat alle mannen en vrouwen deel uitmaken van Zijn universele familie. Christian Science leert ons dat de Christus, Waarheid, de verbindende factor is die uiteindelijk de gehele mensheid in deze broederschap zal samenbrengen. De Christus is de boodschap van Gods liefde, en Jezus bracht deze boodschap van vrede en welbehagen aan de mensen. Wanneer wij thuis de voorbereidingen treffen voor de kerstviering, laten we dan tot hen die zonder tehuis zijn, of die voortgedreven worden door hongersnood, burgeroorlog of overmacht in onze gebeden uitreiken en hen in onze harten sluiten. Wij kunnen de omvang van Liefde steeds dieper beleven, naarmate  we op een wat minder selectieve wijze en meer universeel liefhebben. Wanneer  wij gaan zien dat de broederschap van de mensen één grote familie is onder de hoede van en bestuurd door de ene Vader-Moeder, nemen daardoor de spanningen in conflictsituaties af en vinden we vrede waar nu strijd is tussen de partijen in de samenleving. De Christus, Waarheid, werkt in het menselijk Bewustzijn en spreekt de universele taal van liefde om zo alle hindernissen te vernietigen die scheiding zouden kunnen veroorzaken.

woensdag 21 december 2016


Gelukkig Kerstfeest 2016

Metafysische benadering

In tijden van uitzonderlijke mogelijkheden en uitzonderlijke eisen neemt het denken soms een radicaal standpunt in over hoe verder te gaan, wat de juiste weg is en waar de oplossingen liggen. Mrs. Eddy schrijft in The People’s Idea of God pag.1: “Iedere stap vooruit is een stap geestelijker”. Dit is een metafysische benadering die alleen richting kan geven en leiden, die vergeestelijkt, kracht geeft en verenigt. Ieder van ons dient er speciale aandacht aan te geven dat we elkaar liefhebben. En we dienen aan die liefde uitdrukking te geven op een concrete wijze en tolerant en vergevingsgezind te zijn en in gebed de verschillende gezichtspunten te begrijpen, waarbij we zoveel mogelijk feiten trachten te vergaren en naar elkaars standpunt te luisteren om ermee te werken in de gegeven omstandigheden. Onverzettelijkheid en verbolgen of zelfingenomen standpunten dragen nooit werkelijk bij. Dit soort standpunten, zelfs al zouden ze het ‘gelijk’ aan hun kant hebben en de overhand krijgen, zouden toch niet effectief ingevoerd kunnen worden zonder het geestelijk zuiveringsproces te ondergaan waar alle menselijke plannenmakerij doorheen moet, wil het iets ten goede tot stand brengen. Zeker, dit is een tijd voor metafysische benadering die grote eisen stelt van wijsheid, werk en gebed aan iedere Christian Scientist.

dinsdag 20 december 2016

Onze ogen openen

Talloos zijn de problemen die om speciaal gebed vragen: kindermishandeling, studieproblemen, conflicten thuis, honger en andere ontberingen om er enkele te noemen. Soms lijkt de mist van het stoffelijke zo dicht en maakt hij zichzelf zo ondoorzichtig dat het moeilijk is er door heen te zien, hoe geestelijk toegewijd we ook zijn. Hoe scherper de tegenstelling tussen de geestelijke idee en het stoffelijke drogbeeld, des te duidelijker treedt de leugen aan het licht en des te eerder kan hij vernietigd worden. Laten we niet langer aarzelen om bij de geringste impuls om te helpen onze gedachten open te stellen voor de leiding en onzelfzuchtige liefde die van God komen. Het doel van gebed is zuiver en alleen ons dieper bewust te worden van de geestelijke werkelijkheid en dat zal onze ogen openen voor verdere zegeningen. Wanneer de Waarheid ons duidelijk wordt, vinden we weer moed om verder te gaan, de gezondheid wordt hersteld, conflicten worden opgelost, onze morele standaard wordt hersteld en ieder gevoel dat de mens eenzaam en verlaten is verdwijnt in het ware besef dat hij kind van God is.

maandag 19 december 2016

Geestelijke revolutie

Ondanks alle wereldwijsheid en materialisme die zozeer deel uitmaken van onze cultuur, leeft er in de mensen een geestelijk verlangen naar de wetenschap dat ze echt waardevol zijn en dat God ze lief heeft. Soms is dit verlangen bedekt met een hele laag van allerhande dingen, maar het kan nooit verloren gaan, omdat het uit een geestelijke en altijd stromende bron voortkomt. Jezus zag de ware geestelijkheid in mannen en vrouwen en had die lief en stimuleerde die, een geestelijkheid die zichzelf in stand houdt. En het is dat in alle wijsheid onopvallend stimuleren van die geestelijkheid dat hén doet ontwaken die naar die geestelijkheid zoeken en de wereld zien in overeenstemming met de openbaring van Gods alheid en met de weerspiegeling van de goddelijke natuur door de mens. Dit is niet een revolutie waarbij regeringen of wereldrijken omvergeworpen worden. Het is een geestelijke revolutie, die voor een deel plaats kan vinden, rond een tafel met een paar leerlingen die zich bewust worden van de werkelijkheid van hun geestelijke individualiteit, die de weerspiegeling is van God, van het goddelijke Leven en de goddelijke Liefde.

donderdag 15 december 2016

Verwantschap tot God zien

De wereld heeft behoefte aan de zekerheid dat de Verlosser of Christus ook nu nog aanwezig en actief is en de mensen bevrijdt van veroordeling en sterfelijkheid, van alle vrees en zorg die daarmee gepaard gaan, en dat hij mannen en vrouwen opheft tot de erkenning van hun rechtmatig erfdeel als de zonen en dochters van God. Als wij inzien wat de ware staat van de mens is zoals Jezus die aanschouwelijk maakte, zal ons contact met anderen ook in waarde toenemen. Naarmate wij onze verwantschap tot God duidelijk zien en wij ieder familielid omvatten in het licht van de Christus, zullen onaardige familietrekken en schrijnende karaktereigenschappen die maar niet willen wijken, langzamerhand uit onze gedachten verdwijnen. Het mooiste geschenk dat wij elkaar kunnen geven, is elkaar te kennen zoals God ons kent.

woensdag 14 december 2016

De geboorte van de Zaligmaker

“Ziet , ik verkondig grote blijdschap, die voor het gehele volk wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, De Heere” (Luk 2:10,11).  Bij het herdenken van de geboorte van de Zaligmaker, spreekt het wonder van die boodschap ook vandaag de dag nog tot ons. Net zoals de wakende herders kunnen ook wij de vreugde beleven dat de Christus, Waarheid, ons opnieuw geopenbaard wordt. Kerstmis viert de komst en geboorte van Jezus, maar de verlossing die hij ons kwam verkondigen, is even eeuwig als God. Wij kunnen iedere dag ons hart voor de Christus openstellen, want de Christus heft het bewustzijn boven de zorgen en lasten van de stof en helpt ons vat te krijgen op onze geestelijke identiteit, die altijd één is met God.

dinsdag 13 december 2016

Juist perspectief

Voor een juist perspectief - dat wil zeggen voor inzicht in wat ons opheft en wat ons te allen tijde ondersteunt - moeten we de stap doen van een sterfelijke, stoffelijke kijk op de dingen naar een geestelijk gezichtspunt. De visie van de hemelse werkelijkheid zoals Johannes die beschreven heeft in de Bijbel, omvat een stralende stad door ‘de heerlijkheid Gods verlicht … want aldaar zal geen nacht zijn’ (Openb. 21:23,25). Zo’n glimps van het bestaan als geestelijke werkelijkheid in een hemels licht, is meer dan alleen maar een plezierige ervaring. Het is daadwerkelijke, geestelijke macht, die geneest, en die vrede en rust brengt. Wie kan zich een dag voorstellen zonder een morgen? En het goede nieuws is, dat er geen beperking is aan het aantal nieuwe mogelijkheden of verlichte ‘ochtenden’ de we hebben en tot hoeveel goeds deze kunnen leiden. Een nieuwe inzet en nieuwe doelstellingen kunnen de deur openen naar groter bevrediging en beloning.

zondag 11 december 2016

Geestelijke levensbeschouwing

Wat kunnen we leren van de geestelijk levensbeschouwing? Het  brengt ons ertoe vast te houden aan het uitgangspunt dat een volmaakt Beginsel een volmaakte mens in stand houdt. De mens is altijd Gods geestelijke idee, een idee die niet anders kan ‘dan exact de aard van z’n Beginsel uitdrukken.’ Als dit waar is dan functioneert de mens altijd zoals Beginsel opereert. In Wetenschap en Gezondheid wordt gesproken over ‘een altijd werkend, goddelijk Beginsel. De werking van dit Beginsel wijst op het eeuwig voortbestaan van de wetenschappelijke orde en de onverbroken voortduur van het zijn’ (p.123). Er kan geen wanorde bestaan in de manier waarop Beginsel werkt. Aangezien Beginsel oneindig is en de mens de oneindige volmaakte weerspiegeling van Beginsel, kan het niet anders of de mens moet ook deze wetenschappelijk orde uitdrukken. Het lichaam geneest als we daadkrachtig de sterfelijke levensbeschouwing afwijzen en inzien dat de mens niet een sterveling is. De geestelijke levensbeschouwing werkt bevrijdend en ontvouwt dat het goddelijk Gemoed het enige is dat de mens bestuurt.

zaterdag 10 december 2016

De mens weerspiegelt Gods bestuur

 In Wetenschap en Gezondheid p. 393 schrijft Mrs. Eddy: “Sta sterk in uw begrijpen, dat het goddelijk Gemoed regeert en dat in de Wetenschap de mens Gods bestuur weerspiegelt.” Gods almacht houdt de heerschappij over het lichaam in en geneest de gebreken van het lichaam. Maar om dit feit te bewijzen en zodoende het voorbeeld van Christus Jezus te volgen, moeten we sterk staan in ons begrijpen dat alleen het goddelijk Gemoed de mens bestuurt. De mens als weerspiegeling, weerspiegeling van God, kan niet anders dan Gods aard tot uitdrukking brengen en is daarom geestelijk, onsterfelijk, volmaakt en eeuwig. En dat is hij dan ook. God handhaaft deze ware aard van de mens ononderbroken als de permanente en volmaakte uitdrukking van Zijn eigen wezen. Dit uitgangspunt is niet algemeen aanvaard omdat het radicaal afwijkt van wat de mensheid als werkelijk aanvaardt. Daarom is het zo belangrijk onze gedachten te verheffen boven een vleselijke opvatting over de mens en de geestelijke feiten van het zijn voor ogen te houden.

donderdag 8 december 2016

Ontzelfde liefde

‘De zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen’ (Joh. 5:19). In plaats van het menselijk zelf te verheffen, baseerde Jezus zijn genezende werk juist op het ondergeschikt maken van de menselijke benadering van de dingen en bracht hij de geestelijke identiteit en individualiteit aan het licht. Hij was meester over de stoffelijke zinnen. De voetwassing is er een goed voorbeeld van hoe Jezus volledig met zijn menselijke zelf had afgerekend. Hoogmoed had voor hem niet de signatuur van het ware en het werkelijke. Ontzelfde liefde, die uit de goddelijke bron van Liefde voortkomt, doet het genezende werk, niet de vormen van eigenliefde die het gevolg zijn van zelfingenomenheid en die van de wereld zijn. Het zelf is van nature geen deel van geestelijke genezing. Het enige doel daarvan is te bewijzen wat God is en wat Hij  doet en daarbij anderen tot zegen te zijn. Geestelijke genezing is niet gericht op enig zelfzuchtig doel.

maandag 5 december 2016

De strijd is niet langer de onze

Hoe leggen wij een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid af dat soms zo zwaar weegt? En hoe ontsnappen we aan de lethargie die suggereert ons maar aan te passen en het conflict te negeren? In de eerste plaats moeten we beseffen dat de uitdaging niets anders is dan een gelegenheid voor geestelijke groei en dat wat ons weerhoudt angst is voor mislukking en de vrees anders te zijn. Toch kunnen wij genezen worden van de angst problemen op een geestelijke basis aan te pakken, door ons te wenden tot de goddelijke Liefde, die angst vernietigt en door gebruik te maken van het geestelijk begrijpen, dat God voortdurend in ons ontvouwt. Voor het menselijk gemoed is de uitdaging de strijd tussen het goede en wat dat gemoed definieert als kwaad. Geestelijk begrijpen erkent alleen Gods alheid en de volmaaktheid van Zijn schepping, die geestelijk is en de goddelijke goedheid tot uitdrukking brengt. Dan is de strijd niet langer de onze, alleen tegen een of andere duistere en onheilspellende kracht, maar dan is het een goede gelegenheid om het bewijs te leveren van de almacht van de ene God.

zondag 4 december 2016

Wijzig het getuigenis

“Wijzig het getuigenis en datgene verdwijnt, wat tevoren werkelijk toescheen aan dit verkeerde geloof en het menselijk bewustzijn komt op een hoger peil.” Wetenschap en Gezondheid p.297. Hoe moet ik dat ‘wijzig het getuigenis’ voor elkaar krijgen? Ik dacht hierover na in mijn gebed en zag ineens dat er van de lezer van Wetenschap en Gezondheid een beslissing werd verlangd. Ik voor mijzelf moest beslissen van welk standpunt uit ik het getuigenis dat ik met de zintuigen waarnam moest interpreteren. Moest ik mijn geestelijke zin gebruiken of moest ik mij door het stoffelijk getuigenis dat zich voordoet als werkelijk laten inpakken? Ik wist dat mijn enige ware zintuigen geestelijk waren en zij alleen konden mij vertellen wat werkelijk was. Bij elke nieuwe ervaring leer ik dat ik agressieve gedachtelijke suggesties, die aan de gedachte een vals beeld opdringen met de bedoeling om te misleiden, onmiddellijk kan weigeren. Ik heb geleerd dat ik alles wat ik niet van God kan herleiden in de categorie waandenkbeelden moet plaatsen, of die nu komt in de vorm van een gedachte of een fysieke conditie. Het geloof aan het kwaad is hoe dan ook altijd een leugen zonder enige oorzaak en waar ik heerschappij over heb die God mij had gegeven. Ik weet dat wat ik met de geestelijke zinnen zie de feitelijke waarheid is, het echte getuigenis.

zaterdag 3 december 2016

Inzicht in de werkelijkheid

Als Jezus voor moeilijke situaties werd geplaatst, was hij nooit onzeker wat hem te doen stond. Met zekerheid en overtuiging bewees hij dat de mens onafscheidelijk verbonden is met zijn hemelse Vader, door te voorzien in de nood van hen die bij hem kwamen voor genezing. Zijn genezingen maakten duidelijk dat wat voor de menselijke zinnen een lichamelijke toestand was die moest worden genezen, in feite een mentale oorzaak had, namelijk een misvatting over God en de mens. Jezus toonde voor eens en voor altijd aan dat Leven Geest is en dat de stof niet werkelijk substantieel is. Hoe onlosmakelijk een onharmonieuze situatie ook lijkt te zijn, hoe lang die ook al schijnt te bestaan, als we weigeren enig geloof te hechten aan haar veronderstelde werkelijkheid, kan die niet langer de schijn van werkelijkheid ophouden, omdat die in feite uit niets anders dan een verkeerd geloof of een leugen bestaat. Inzicht in de werkelijkheid dat de hogere wetten van God de mens altijd in harmonie besturen brengt de genezende invloed van de Christus in ons leven en ontvouwt de geestelijke volmaaktheid en volkomenheid van de mens als zijn natuurlijke toestand. Jezus toonde aan dat Leven Geest is en dat de stof niet werkelijk substantieel is.