dinsdag 24 mei 2016

Enig geborene van de Vader

Wij moeten in ons bewustzijn het volmaakte en zuivere beeld van God, de gelijkenis van Liefde Zelf, trachten vast te houden en weten dat alleen God de mens bestuurt. We moeten en kunnen alleen vanuit deze basis werken. Hiermee kunnen we dagelijks werken en ons leven ermee in harmonie brengen. Dan wordt het een waarheid die geneest, ons bevrijdt van verdriet, pijn en eenzaamheid. Wij zullen dan steeds meer harmonie in ons leven ervaren. Ik zeg u eerlijk dat als je in moeilijkheden zit of pijn hebt - en harmonie en vrede onbereikbaar schijnen - het een hele uitdaging is om te erkennen dat zulke symptomen niet zijn wat ze lijken te zijn. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p. 258: “God brengt in de mens de oneindige idee tot uitdrukking, die zich voor altijd ontwikkelt, zich steeds uitbreidt en van een onbegrensde grondslag uit, al hoger en hoger stijgt”. En zij vervolgt: “Wij weten niet meer van de mens als Gods ware beeld en gelijkenis, dan wij van God weten.” Door Christian Science heb ik geleerd dat genezing niet een ‘herstellen’ is van dát wat niet is, maar een ontdekking van dat wat is. In feite zijn wij niet iets aan het veranderen of verbeteren - een ziek mens in een gezond mens - maar we zijn bezig geestelijk beter te begrijpen dat de eenheid van God, de goddelijke Waarheid, en de mens als de belichaming van eeuwige, geestelijke ideeën - als ‘enig geborene van de Vader’ - de enige werkelijkheid is. (Joh.:14)

maandag 23 mei 2016

De dominerende kracht in ons leven

Als wij het beeld dat wij van God hebben mentaal vergroten, zodat wij de schoonheid en volmaaktheid van Zijn geestelijke schepping helderder zien - dat wil zeggen het geestelijke feit van de situatie duidelijk voor ogen hebben - dan wordt het waanbeeld, elke verkeerde opvatting over God en de mens, direct duidelijk. Zijn onze ogen eenmaal wijd open voor het feit dat iedere vorm van kwaad een drogbeeld is dan verliest die daarmee zijn macht over ons en verdwijnt uit onze ervaring. De volgende waarheden komen mij als logisch en vanzelfsprekend voor: God bestuurt het heelal en dus bestuurt Hij ook de mens onder alle omstandigheden. Zijn goddelijke wet heerst ook in de harten van de mensen. Onder welk masker het kwaad zich ook voordoet, het is en blijft machteloos, omdat het in Gods heelal geen werkelijkheid heeft. De opvatting van de mens als een zondig sterveling moet weerlegd worden met de volgende geestelijke feiten: De mens is niet een boosaardig sterveling, een dief en misdadiger. In waarheid is hij onsterfelijk, een Christus-gelijk idee, het geliefde kind van God, Geest. Hij is van nature liefdevol, eerlijk, gehoorzaam aan God - geheel en al goed. De harmonie en oppermacht van Waarheid wordt dan een onweerlegbare werkelijkheid. Mrs. Eddy schrijft in W&G pag. 207: ‘De geestelijke werkelijkheid is het wetenschappelijk feit in alle dingen.’ Als we onze gedachten gericht houden op Gods goedheid en alheid, stelt ons dat in staat te zien dat het kwaad noch persoon, noch plaats, nog ding is. (W&G p.71). Het is altijd de leugen. Gods alheid wordt dan de dominerende kracht in ons leven en de problemen vallen daarmee van ons af.

zondag 22 mei 2016

Geestelijk daglicht

Christian Science plaatst alles in een geestelijk daglicht, waardoor zogenaamde sterfelijke kenmerken vervagen voor het ware beeld van de mens, nobel, harmonisch en vol vrede, zodat geen enkele idee ons waardeloos of onbelangrijk voorkomt. En zo wordt waargemaakt wat de apostel zegt: “Gij zijt allen kinderen van het licht, en kinderen van de dag, wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis.” (1Thess.5:5) Als onze liefde alleen uitgaat naar hen die tot onze eigen specifieke beschaving of godsdienst behoren, voldoen we niet aan de geestelijke eis, de inherente goedheid van de mens te zien en erkennen dat die door God geschapen is, die de weg vrij maakt om in vrede met elkaar te leven. De tijd is gekomen om elkaar wederzijds te verrijken met naastenliefde. Toen Mozes aan zijn vermogen twijfelde om de kinderen Israëls uit Egypte te leiden, ontving hij een boodschap die hem op praktische manier hielp: ‘IK BEN DIE IK BEN… Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden.’ (Ex.3:14) Deze boodschap geldt ook voor u en mij.  De IK BEN van de goddelijke almacht geeft ons de waarheden die wij kunnen begrijpen en die tot genezing leiden als we ons eraan houden. Zo ontvouwt zich de oplossing in ons bewustzijn. En genezing is het onvermijdelijk gevolg als wij het beeld van de duisternis in ons bewustzijn vervangen door het beeld dat God ziet, geestelijk en eeuwig.

zaterdag 21 mei 2016

Compleet ongefragmenteerd geheel

De Wetenschap van Christus is welbeschouwd een wetenschap, toepasbaar en bewijsbaar in alle aspecten van de ervaring. ‘De leer van Christus’ houdt een aantal onweerlegbare feiten in, onder andere de definitie van God als uitsluitend goed, als oneindige Geest, als het universele Beginsel en als Liefde. Gods schepping dan wordt gezien als de weerspiegeling van de ware aard van de schepper. Alles wat Zijn koninkrijk betreft is per definitie goed, geestelijk, zuiver en één geheel -- en Zijn koninkrijk omvat alles. Daarom dan ook is er een onverbroken, eeuwige continuïteit van het goede dat Gods schepping op natuurlijke wijze tot uitdrukking brengt, een onvernietigbare eenheid van alle schepselen met het goddelijk Leven, een compleet ongefragmenteerd geheel dat God bestemd heeft om Zijn aard te weerspiegelen. De volledige idee die Leven tot uitdrukking brengt kent geen verval, noch vernietiging. Elke expressie van Leven, de atmosfeer en leefomgeving van Liefde is geen moment verstoken van alles wat goed en onaantastbaar is. Een gebed dat van deze grondbeginselen uitgaat - en het leven dat daarbij aansluit - geven ons de ideeën die nodig zijn om verandering te brengen in de wereld om ons heen. Het is het krachtigste middel om een gefragmenteerde planeet te genezen!

vrijdag 20 mei 2016

Uitgangspunt niet de stof, maar Geest

Waar het op aan komt in het dagelijks leven is niet hoe wij op golven of op omstandigheden zullen reageren, maar waar wij gaan staan, op een rots of op het zand. Deze laatste wordt onder je voeten weggespoeld door de golven. Iedereen die enigszins bekend is met de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, Mary Baker Eddy,  weet dat zij gedurende tientallen jaren weinig heerschappij en veel ontberingen heeft ervaren. Gedurende de eerste jaren na haar ontdekking van Christian Science leefde zij in feite nog steeds in behoeftige omstandigheden en verhuisde van het ene naar het andere pension. Maar tijdens die eerste jaren die op haar ontdekking volgden, ondergingen haar gedachten een drastische verandering - haar uitgangspunt was niet de stof, maar Geest. Zij kwam uit het zand op die rots en kwam tot de overtuiging dat Geest de bron en de actualiteit van al het zijn is. Als gevolg dat zij God op de eerste plaats stelde en door haar dieper inzicht in Gods aanwezigheid en macht, was Mrs. Eddy in staat anderen door haar gebeden te genezen. En dat was voor haar dan weer bewijs dat de geestelijke heerschappij die in Jezus’ leven zo overtuigend helder tot uitdrukking kwam en weerspiegeld werd ook nu nog beschikbaar is. De goddelijke Liefde is niet historie; het is een actueel gebeuren.

woensdag 18 mei 2016

Hoe Jezus uitdagingen telijf ging

Christian Scientisten hebben de plicht zich tegen agressieve mentale suggesties te beschermen (Zie Kerkhandleiding van De Moederkerk, art. VIII, par.6). Welke vorm de argumenten van het kwaad ook aannemen, het is een zaak ze tegemoet te treden met bevestiging van de almacht van God, het goede, en niet met eigenzinnige, menselijke overwegingen. Dit is precies hoe Jezus de uitdagingen telijf ging toen hij in de wildernis in verzoeking werd gebracht. Affirmatie van de aard van God bevrijdt het denken van zijn boeien en we ervaren de uitdaging meer als een vreugde dan als een last. Vreugde is het natuurlijk gevolg van het ontdekken van een nieuw aspect van God, een aspect waar we ons nooit eerder van bewust waren. Naar de mate waarin wij Christus Jezus als onze Wegwijzer aanvaarden en zijn leer geestelijk begrijpen, kunnen wij Gods bestuur demonstreren als problemen opdoemen. Als wij persoonlijk Gods wet in werking moeten stellen, dan is het onomstotelijk dat wij de last zouden voelen van onze persoonlijke verantwoordelijkheid, maar daar is geen sprake van als wij van die immerwerkzame wet slechts getuigenis geven.

dinsdag 17 mei 2016

Stijgen in de schaal van het zijn

Wie of wat brengt werkelijkheid aan het licht? Dat is ons geestelijk bewustzijn. Demonstratie gebeurt op allerlei wijzen. Maar de hoogste vorm van demonstratie is het besef dat God Alles-in-alles is en dat Hij de Ene God is, die alles doet! Alle actie gaat altijd van Hem uit. Hij is de ene Schepper van het geestelijk heelal en van de mens. En God, de unieke bron van alle bestaan, de oorsprong van alle beweging, alle werkelijke actie, van alles wat er in het geestelijk heelal omgaat, is welbeschouwd de enige die werkelijk demonstreert. Als we dat erkennen en die waarheid zo goed mogelijk in ons leven toepassen, neemt ons leven de vorm aan van het hogere. Dan ‘stijgen wij in de schaal van het zijn’. En het resultaat: het gevoel dat wij zelf de werkelijkheid aan het licht moeten brengen, valt volkomen weg. Nederige erkenning dat God de enige practitioner is - met andere woorden de enige oorzaak van alle werking is - maakt onze demonstratie tot Gods demonstratie. Op die wijze denken we vanuit een geestelijk niveau, demonstraties in ons leven zullen veelvuldiger en adequater worden, er zal minder inspanning voor nodig zijn en de mist van menselijke opinies wordt een minder remmende factor. Het menselijk aspect verdwijnt en onze demonstratie wordt spontaner en natuurlijker. Oorsprong en kracht van de demonstratie zijn goddelijk, niet menselijk.

donderdag 12 mei 2016

Onveranderlijke en betrouwbare attributen van God

Het oneindig Gemoed, God, openbaart Zich voortdurend aan de mens als Zijn geestelijke getuige. Dit goddelijk Gemoed is de schepper van alles; onderscheiden maar tevens onscheidbaar van Zijn schepping. God, Gemoed, is niet een soort vergroot menselijk bewustzijn. Nee, het tegendeel  is het geval, de ware geestelijke mens is juist de uitdrukking van Gods Zelfopenbaring en heeft alleen kennis van wat Gemoed tot ontvouwig brengt. De mens is niet een mini-god, hij is de idee of uitdrukking van God, Gods kind. Christian Science, die voor verlossing uitsluitend uitgaat van Gods almacht bewijst de onwerkelijkheid van enige macht die harmonie, geluk en gezondheid tracht ongedaan te maken. Door aan te tonen dat alle goede eigenschappen onveranderlijke en betrouwbare attributen van God zijn die zonder voorbehoud tot uitdrukking komen in de ware mens - de ware identiteit van de mens - wordt vrees ondermijnd en buiten gesloten. Daarmee hebben wij de wapenen om de aanspraken van het kwaad in onszelf, in ons gezin en waar het verder ook mag voorkomen in de wereld om ons heen recht toe recht aan onbevreesd tegemoet te treden. En het stelt ons in staat dit geloof dat het kwaad deel van de mens is, te vernietigen. En het stelt ons in staat dit geloof dat het kwaad deel van de mens is, te vernietigen. Als wij Waarheid in ons denken toelaten, geldt voor ons wat voor Mrs. Eddy gold, dat de ‘schaduw van oude dwalingen’ noodzakelijkerwijs uit ons denken zal verdwijnen.

woensdag 11 mei 2016

Oorspronkelijke orde

Of wij nu spreken van een wonder, een demonstratie of een genezing, ik geloof dat we in feite over hetzelfde spreken. In zekere zin laat een wonder ons eenvoudigweg het natuurlijk goede zien waar de dingen aanvankelijk verkeerd schenen te zijn. Is het dan ook niet een soort wonder wanneer door een glimp van Gods goedheid, geduld de plaats inneemt van irritatie, onrust vervangen wordt door rust, en ziekte door gezondheid? Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.134: “Een wonder vervult Gods wet, maar is geen verkrachting van die wet.” Iets verder vervolgt zij “Het wonder brengt geen wanorde, maar ontvouwt de oorspronkelijke orde en stelt de Wetenschap van Gods onveranderlijke wet vast.” Wat is die ‘oorspronkelijke orde’? De oorspronkelijke orde die door God geschapen is, moet goed zijn. De Heilige Schrift verklaart, dat alles wat God gemaakt heeft, goed is, evenals Hijzelf goed is - goed in Beginsel en idee. Daarom is het geestelijk heelal goed en weerspiegelt het God, zoals Hij is. (Filipp 2:5) Een ieder van ons heeft het recht en het vermogen om het goede te verwachten, om in te zien dat goede gedachten macht hebben, omdat zij oorsprong vinden in het goddelijk Gemoed. Dit stelt ons in staat om gedachten die Hem niet tot uitdrukking brengen of erkennen, te verwerpen. Wanneer wij dat doen ondervinden wij er de zegen van.

vrijdag 6 mei 2016

Eendrachtig bijeen

Een van de meest verheven momenten die in de Bijbel staan beschreven is Pinksteren, toen de discipelen ‘allen eendrachtig bijeen’ waren en vervuld werden met ‘de Heilige Geest’ (Hand. 2:1,4). Het was niet zozeer het bijeen zijn op een bepaalde plaats die dit bewerkstelligde; het waren hun gedachten die op het moment volledig vervuld waren van een helder besef van de geestelijke werkelijkheid, namelijk de aanwezigheid en macht van God alleen. Dit besef was van zo’n illuminerende kracht dat het de duisternis der eeuwen verlichtte. Een afstraling van deze glans wordt actueel telkens wanneer bijvoorbeeld ergernis overwonnen en verontwaardiging resoluut van de hand gewezen wordt - zoals bij de vraag wie naast wie zit, of wat je wel of niet draagt, en of de leden van de kerk het decorum wel hoog houden of hoe een bepaald woord moet worden uitgesproken - zodat we werkelijk ‘eendrachtig bijeen’ kunnen zijn, geconcentreerd op de ideeën die door de voorlezers worden gepresenteerd. Dat zijn werkelijk heilige ogenblikken als de macht van het Woord voelbaar wordt. Dat zijn de momenten waarop de goddelijke bedoeling zichtbaar wordt, het besef van de absolute eenheid van de mens met zijn Maker. Dan blijft er geen wil, wens, leven of gemoed over gescheiden van God.

dinsdag 3 mei 2016

Het oneindig goede kent geen veranderlijkheid

De stof in de weegschaal leggen van succes is bedrieglijk, want de ware substantie van onze voorziening is Geest. En hoe zou je het geestelijk goede moeten afwegen op de schaal van beperkingen? Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid (p. 319): “Indien men zijn levensvooruitzichten van een stoffelijke grondslag uit berekent, zal dit inbreuk maken op de geestelijke wet en de verwachtingen van de mens op een dwaalspoor leiden.” Als de substantie van het goede niet in de stof te vinden is, waarom de hele wereld afzoeken naar het goede, als het, op dit moment, even dichtbij is als God Zelf? Het idee is de voorziening - en er is altijd een overvloed van ideeën iedere dag. Geestelijke ideeën zorgen voor onze behoeften op een uiterst praktische manier. Hoewel het verschijnsel van de ‘vette jaren’ afgewisseld door de ‘magere jaren’ zich soms aan ons opdringt, zijn de ene God en Zijn wet van het oneindig goede aan geen enkele veranderlijkheid onderhevig. Iets dat geen beperkingen kent kan niet wisselen tussen meer en minder.

maandag 2 mei 2016

Inzicht in de universele werking en onaantastbaarheid van God

De Wetenschap dwingt onze aandacht van onevenwichtige, instabiele en veranderlijke stoffelijke toestanden naar een juister en geestelijker inzicht in wat God heeft geschapen en tot uitdrukking brengt. In Wetenschap en Gezondheid (p.170) zegt Mrs Eddy: “Geestelijke veroorzaking is het enige vraagstuk, dat in beschouwing moet worden genomen, want meer dan elk ander vraagstuk staat geestelijke veroorzaking met menselijke vooruitgang in verband.” Zo ontdekken we wat er werkelijk plaats vindt in tijden van verandering. En zo worden angst en onzekerheid, die hun oorzaak vinden in stoffelijke gevolgtrekkingen, uitgebannen terwijl wij duidelijker gaan zien hoe de hand van God werkt in het leven van de mensen. God is Geest, de enige, oppermachtige oorzaak, die een en al goedheid is en Wiens schepping volkomen geestelijk is. Een geestelijk standpunt erkent het goede dat God aan al Zijn kinderen, aan iedereen zonder uitzondering, geeft. Dit betekent dat wij bij alles wat we willen verwerkelijken en ervaren het geestelijk begrijpen voorop moeten stellen, dat openbaart dat het heelal, de mens inbegrepen, zich in volledige harmonie beweegt met het goede en door Waarheid en Liefde wordt bestuurd. En een glimp hiervan, een ogenblik slechts van inzicht in de universele werking en onaantastbaarheid van God is voldoende om onze kijk op de wereld te veranderen.

zondag 1 mei 2016

Een levenssfeer van liefde en licht

Als we de ware idee van de mens als Gods weerspiegeling, dus van het goede, erkennen en daaraan vasthouden neemt het verkeerde geloof over de mens en zijn tegenstrijdige uitwerking op onze gedachten en handelingen af. Als we de geestelijke werkelijkheid en de werking van Gods wet van universele harmonie beseffen en die wet van Liefde in ons dagelijks leven in praktijk brengen, wordt de mens in Gods gelijkenis voor ons een werkelijkheid. Dat is het effect als we de goddelijke Liefde al onze ervaringen laten besturen. Dit is niet altijd even makkelijk. Maar ik leerde dat NU het moment is om de Wetenschap van het Chrisetndom in praktijk te brengen, om lief te hebben en de goddelijke Liefde tot uitdrukking te brengen door die liefde te zijn, geduldig en kalm in plaats van boos te reageren en zo mijn besef dat God, het goede, in waarheid de mens bestuurt, te verliezen. Ik moet echt het werkelijke wezen van de mens, het beeld en de uitdrukking van God, in mijn gedachten houden en niets anders als werkelijk accepteren, niet voor mijzelf noch voor wie dan ook.
Een levenssfeer van liefde en licht
Omringt ons mild en zacht,
Daar leven wij, daar aadmen wij,
Daar zwijgt der zinnen macht.
(Gezang 144)