donderdag 22 december 2016

Zijn universele familie

De universele boodschap van Kerstmis is ook vandaag nog duidelijk: “Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen” (Luk.2:10,11). Christus Jezus is gekomen om ons te tonen dat God onze Vader is en dat alle mannen en vrouwen deel uitmaken van Zijn universele familie. Christian Science leert ons dat de Christus, Waarheid, de verbindende factor is die uiteindelijk de gehele mensheid in deze broederschap zal samenbrengen. De Christus is de boodschap van Gods liefde, en Jezus bracht deze boodschap van vrede en welbehagen aan de mensen. Wanneer wij thuis de voorbereidingen treffen voor de kerstviering, laten we dan tot hen die zonder tehuis zijn, of die voortgedreven worden door hongersnood, burgeroorlog of overmacht in onze gebeden uitreiken en hen in onze harten sluiten. Wij kunnen de omvang van Liefde steeds dieper beleven, naarmate  we op een wat minder selectieve wijze en meer universeel liefhebben. Wanneer  wij gaan zien dat de broederschap van de mensen één grote familie is onder de hoede van en bestuurd door de ene Vader-Moeder, nemen daardoor de spanningen in conflictsituaties af en vinden we vrede waar nu strijd is tussen de partijen in de samenleving. De Christus, Waarheid, werkt in het menselijk Bewustzijn en spreekt de universele taal van liefde om zo alle hindernissen te vernietigen die scheiding zouden kunnen veroorzaken.

woensdag 21 december 2016


Gelukkig Kerstfeest 2016

Metafysische benadering

In tijden van uitzonderlijke mogelijkheden en uitzonderlijke eisen neemt het denken soms een radicaal standpunt in over hoe verder te gaan, wat de juiste weg is en waar de oplossingen liggen. Mrs. Eddy schrijft in The People’s Idea of God pag.1: “Iedere stap vooruit is een stap geestelijker”. Dit is een metafysische benadering die alleen richting kan geven en leiden, die vergeestelijkt, kracht geeft en verenigt. Ieder van ons dient er speciale aandacht aan te geven dat we elkaar liefhebben. En we dienen aan die liefde uitdrukking te geven op een concrete wijze en tolerant en vergevingsgezind te zijn en in gebed de verschillende gezichtspunten te begrijpen, waarbij we zoveel mogelijk feiten trachten te vergaren en naar elkaars standpunt te luisteren om ermee te werken in de gegeven omstandigheden. Onverzettelijkheid en verbolgen of zelfingenomen standpunten dragen nooit werkelijk bij. Dit soort standpunten, zelfs al zouden ze het ‘gelijk’ aan hun kant hebben en de overhand krijgen, zouden toch niet effectief ingevoerd kunnen worden zonder het geestelijk zuiveringsproces te ondergaan waar alle menselijke plannenmakerij doorheen moet, wil het iets ten goede tot stand brengen. Zeker, dit is een tijd voor metafysische benadering die grote eisen stelt van wijsheid, werk en gebed aan iedere Christian Scientist.

dinsdag 20 december 2016

Onze ogen openen

Talloos zijn de problemen die om speciaal gebed vragen: kindermishandeling, studieproblemen, conflicten thuis, honger en andere ontberingen om er enkele te noemen. Soms lijkt de mist van het stoffelijke zo dicht en maakt hij zichzelf zo ondoorzichtig dat het moeilijk is er door heen te zien, hoe geestelijk toegewijd we ook zijn. Hoe scherper de tegenstelling tussen de geestelijke idee en het stoffelijke drogbeeld, des te duidelijker treedt de leugen aan het licht en des te eerder kan hij vernietigd worden. Laten we niet langer aarzelen om bij de geringste impuls om te helpen onze gedachten open te stellen voor de leiding en onzelfzuchtige liefde die van God komen. Het doel van gebed is zuiver en alleen ons dieper bewust te worden van de geestelijke werkelijkheid en dat zal onze ogen openen voor verdere zegeningen. Wanneer de Waarheid ons duidelijk wordt, vinden we weer moed om verder te gaan, de gezondheid wordt hersteld, conflicten worden opgelost, onze morele standaard wordt hersteld en ieder gevoel dat de mens eenzaam en verlaten is verdwijnt in het ware besef dat hij kind van God is.

maandag 19 december 2016

Geestelijke revolutie

Ondanks alle wereldwijsheid en materialisme die zozeer deel uitmaken van onze cultuur, leeft er in de mensen een geestelijk verlangen naar de wetenschap dat ze echt waardevol zijn en dat God ze lief heeft. Soms is dit verlangen bedekt met een hele laag van allerhande dingen, maar het kan nooit verloren gaan, omdat het uit een geestelijke en altijd stromende bron voortkomt. Jezus zag de ware geestelijkheid in mannen en vrouwen en had die lief en stimuleerde die, een geestelijkheid die zichzelf in stand houdt. En het is dat in alle wijsheid onopvallend stimuleren van die geestelijkheid dat hén doet ontwaken die naar die geestelijkheid zoeken en de wereld zien in overeenstemming met de openbaring van Gods alheid en met de weerspiegeling van de goddelijke natuur door de mens. Dit is niet een revolutie waarbij regeringen of wereldrijken omvergeworpen worden. Het is een geestelijke revolutie, die voor een deel plaats kan vinden, rond een tafel met een paar leerlingen die zich bewust worden van de werkelijkheid van hun geestelijke individualiteit, die de weerspiegeling is van God, van het goddelijke Leven en de goddelijke Liefde.

donderdag 15 december 2016

Verwantschap tot God zien

De wereld heeft behoefte aan de zekerheid dat de Verlosser of Christus ook nu nog aanwezig en actief is en de mensen bevrijdt van veroordeling en sterfelijkheid, van alle vrees en zorg die daarmee gepaard gaan, en dat hij mannen en vrouwen opheft tot de erkenning van hun rechtmatig erfdeel als de zonen en dochters van God. Als wij inzien wat de ware staat van de mens is zoals Jezus die aanschouwelijk maakte, zal ons contact met anderen ook in waarde toenemen. Naarmate wij onze verwantschap tot God duidelijk zien en wij ieder familielid omvatten in het licht van de Christus, zullen onaardige familietrekken en schrijnende karaktereigenschappen die maar niet willen wijken, langzamerhand uit onze gedachten verdwijnen. Het mooiste geschenk dat wij elkaar kunnen geven, is elkaar te kennen zoals God ons kent.

woensdag 14 december 2016

De geboorte van de Zaligmaker

“Ziet , ik verkondig grote blijdschap, die voor het gehele volk wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, De Heere” (Luk 2:10,11).  Bij het herdenken van de geboorte van de Zaligmaker, spreekt het wonder van die boodschap ook vandaag de dag nog tot ons. Net zoals de wakende herders kunnen ook wij de vreugde beleven dat de Christus, Waarheid, ons opnieuw geopenbaard wordt. Kerstmis viert de komst en geboorte van Jezus, maar de verlossing die hij ons kwam verkondigen, is even eeuwig als God. Wij kunnen iedere dag ons hart voor de Christus openstellen, want de Christus heft het bewustzijn boven de zorgen en lasten van de stof en helpt ons vat te krijgen op onze geestelijke identiteit, die altijd één is met God.

dinsdag 13 december 2016

Juist perspectief

Voor een juist perspectief - dat wil zeggen voor inzicht in wat ons opheft en wat ons te allen tijde ondersteunt - moeten we de stap doen van een sterfelijke, stoffelijke kijk op de dingen naar een geestelijk gezichtspunt. De visie van de hemelse werkelijkheid zoals Johannes die beschreven heeft in de Bijbel, omvat een stralende stad door ‘de heerlijkheid Gods verlicht … want aldaar zal geen nacht zijn’ (Openb. 21:23,25). Zo’n glimps van het bestaan als geestelijke werkelijkheid in een hemels licht, is meer dan alleen maar een plezierige ervaring. Het is daadwerkelijke, geestelijke macht, die geneest, en die vrede en rust brengt. Wie kan zich een dag voorstellen zonder een morgen? En het goede nieuws is, dat er geen beperking is aan het aantal nieuwe mogelijkheden of verlichte ‘ochtenden’ de we hebben en tot hoeveel goeds deze kunnen leiden. Een nieuwe inzet en nieuwe doelstellingen kunnen de deur openen naar groter bevrediging en beloning.

zondag 11 december 2016

Geestelijke levensbeschouwing

Wat kunnen we leren van de geestelijk levensbeschouwing? Het  brengt ons ertoe vast te houden aan het uitgangspunt dat een volmaakt Beginsel een volmaakte mens in stand houdt. De mens is altijd Gods geestelijke idee, een idee die niet anders kan ‘dan exact de aard van z’n Beginsel uitdrukken.’ Als dit waar is dan functioneert de mens altijd zoals Beginsel opereert. In Wetenschap en Gezondheid wordt gesproken over ‘een altijd werkend, goddelijk Beginsel. De werking van dit Beginsel wijst op het eeuwig voortbestaan van de wetenschappelijke orde en de onverbroken voortduur van het zijn’ (p.123). Er kan geen wanorde bestaan in de manier waarop Beginsel werkt. Aangezien Beginsel oneindig is en de mens de oneindige volmaakte weerspiegeling van Beginsel, kan het niet anders of de mens moet ook deze wetenschappelijk orde uitdrukken. Het lichaam geneest als we daadkrachtig de sterfelijke levensbeschouwing afwijzen en inzien dat de mens niet een sterveling is. De geestelijke levensbeschouwing werkt bevrijdend en ontvouwt dat het goddelijk Gemoed het enige is dat de mens bestuurt.

zaterdag 10 december 2016

De mens weerspiegelt Gods bestuur

 In Wetenschap en Gezondheid p. 393 schrijft Mrs. Eddy: “Sta sterk in uw begrijpen, dat het goddelijk Gemoed regeert en dat in de Wetenschap de mens Gods bestuur weerspiegelt.” Gods almacht houdt de heerschappij over het lichaam in en geneest de gebreken van het lichaam. Maar om dit feit te bewijzen en zodoende het voorbeeld van Christus Jezus te volgen, moeten we sterk staan in ons begrijpen dat alleen het goddelijk Gemoed de mens bestuurt. De mens als weerspiegeling, weerspiegeling van God, kan niet anders dan Gods aard tot uitdrukking brengen en is daarom geestelijk, onsterfelijk, volmaakt en eeuwig. En dat is hij dan ook. God handhaaft deze ware aard van de mens ononderbroken als de permanente en volmaakte uitdrukking van Zijn eigen wezen. Dit uitgangspunt is niet algemeen aanvaard omdat het radicaal afwijkt van wat de mensheid als werkelijk aanvaardt. Daarom is het zo belangrijk onze gedachten te verheffen boven een vleselijke opvatting over de mens en de geestelijke feiten van het zijn voor ogen te houden.

donderdag 8 december 2016

Ontzelfde liefde

‘De zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen’ (Joh. 5:19). In plaats van het menselijk zelf te verheffen, baseerde Jezus zijn genezende werk juist op het ondergeschikt maken van de menselijke benadering van de dingen en bracht hij de geestelijke identiteit en individualiteit aan het licht. Hij was meester over de stoffelijke zinnen. De voetwassing is er een goed voorbeeld van hoe Jezus volledig met zijn menselijke zelf had afgerekend. Hoogmoed had voor hem niet de signatuur van het ware en het werkelijke. Ontzelfde liefde, die uit de goddelijke bron van Liefde voortkomt, doet het genezende werk, niet de vormen van eigenliefde die het gevolg zijn van zelfingenomenheid en die van de wereld zijn. Het zelf is van nature geen deel van geestelijke genezing. Het enige doel daarvan is te bewijzen wat God is en wat Hij  doet en daarbij anderen tot zegen te zijn. Geestelijke genezing is niet gericht op enig zelfzuchtig doel.

maandag 5 december 2016

De strijd is niet langer de onze

Hoe leggen wij een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid af dat soms zo zwaar weegt? En hoe ontsnappen we aan de lethargie die suggereert ons maar aan te passen en het conflict te negeren? In de eerste plaats moeten we beseffen dat de uitdaging niets anders is dan een gelegenheid voor geestelijke groei en dat wat ons weerhoudt angst is voor mislukking en de vrees anders te zijn. Toch kunnen wij genezen worden van de angst problemen op een geestelijke basis aan te pakken, door ons te wenden tot de goddelijke Liefde, die angst vernietigt en door gebruik te maken van het geestelijk begrijpen, dat God voortdurend in ons ontvouwt. Voor het menselijk gemoed is de uitdaging de strijd tussen het goede en wat dat gemoed definieert als kwaad. Geestelijk begrijpen erkent alleen Gods alheid en de volmaaktheid van Zijn schepping, die geestelijk is en de goddelijke goedheid tot uitdrukking brengt. Dan is de strijd niet langer de onze, alleen tegen een of andere duistere en onheilspellende kracht, maar dan is het een goede gelegenheid om het bewijs te leveren van de almacht van de ene God.

zondag 4 december 2016

Wijzig het getuigenis

“Wijzig het getuigenis en datgene verdwijnt, wat tevoren werkelijk toescheen aan dit verkeerde geloof en het menselijk bewustzijn komt op een hoger peil.” Wetenschap en Gezondheid p.297. Hoe moet ik dat ‘wijzig het getuigenis’ voor elkaar krijgen? Ik dacht hierover na in mijn gebed en zag ineens dat er van de lezer van Wetenschap en Gezondheid een beslissing werd verlangd. Ik voor mijzelf moest beslissen van welk standpunt uit ik het getuigenis dat ik met de zintuigen waarnam moest interpreteren. Moest ik mijn geestelijke zin gebruiken of moest ik mij door het stoffelijk getuigenis dat zich voordoet als werkelijk laten inpakken? Ik wist dat mijn enige ware zintuigen geestelijk waren en zij alleen konden mij vertellen wat werkelijk was. Bij elke nieuwe ervaring leer ik dat ik agressieve gedachtelijke suggesties, die aan de gedachte een vals beeld opdringen met de bedoeling om te misleiden, onmiddellijk kan weigeren. Ik heb geleerd dat ik alles wat ik niet van God kan herleiden in de categorie waandenkbeelden moet plaatsen, of die nu komt in de vorm van een gedachte of een fysieke conditie. Het geloof aan het kwaad is hoe dan ook altijd een leugen zonder enige oorzaak en waar ik heerschappij over heb die God mij had gegeven. Ik weet dat wat ik met de geestelijke zinnen zie de feitelijke waarheid is, het echte getuigenis.

zaterdag 3 december 2016

Inzicht in de werkelijkheid

Als Jezus voor moeilijke situaties werd geplaatst, was hij nooit onzeker wat hem te doen stond. Met zekerheid en overtuiging bewees hij dat de mens onafscheidelijk verbonden is met zijn hemelse Vader, door te voorzien in de nood van hen die bij hem kwamen voor genezing. Zijn genezingen maakten duidelijk dat wat voor de menselijke zinnen een lichamelijke toestand was die moest worden genezen, in feite een mentale oorzaak had, namelijk een misvatting over God en de mens. Jezus toonde voor eens en voor altijd aan dat Leven Geest is en dat de stof niet werkelijk substantieel is. Hoe onlosmakelijk een onharmonieuze situatie ook lijkt te zijn, hoe lang die ook al schijnt te bestaan, als we weigeren enig geloof te hechten aan haar veronderstelde werkelijkheid, kan die niet langer de schijn van werkelijkheid ophouden, omdat die in feite uit niets anders dan een verkeerd geloof of een leugen bestaat. Inzicht in de werkelijkheid dat de hogere wetten van God de mens altijd in harmonie besturen brengt de genezende invloed van de Christus in ons leven en ontvouwt de geestelijke volmaaktheid en volkomenheid van de mens als zijn natuurlijke toestand. Jezus toonde aan dat Leven Geest is en dat de stof niet werkelijk substantieel is.

zondag 27 november 2016

De atmosfeer van Geest

In 1 Kor. 2:9,10 lezen we ‘Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor hen, die Hem liefhebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.’ Dit betekent voor mij dat we met het getuigenis van de vijf zintuigen niet met zekerheid kunnen zeggen wat het goede is dat God ons geeft. Alleen ons geestelijk onderscheidingsvermogen doet dat. Het waangeloof van de vijf zintuigen heeft zijn ontstaan in het vleselijk gemoed, waarvan Paulus zegt dat het ‘vijandschap is tegen God’. Het is belangrijk te begrijpen dat de mens niet onderhevig is aan fysieke en biologische wetten, omdat hij in de atmosfeer van Geest leeft. Zijn motieven, verlangens en affiniteiten zijn geheel geestelijk. Alleen het geestelijke geeft voldoening. Als wij de geestelijke mens onderscheiden, dan begrijpen wij iets van ons ware zelf, dat heerschappij heeft gekregen.

woensdag 23 november 2016

Verkeerde veronderstelling

Het is altijd mijn ervaring geweest dat als ik in gebed geheel vertrouw op wat ik in Christian Science geleerd heb als de waarheid over God en de mens, er een oplossing komt voor de ogenschijnlijke kritieke situaties. Ik weet dat het geloof dat de mens in een hopeloze situatie terecht komt gebaseerd is op de verkeerde veronderstelling dat de mens stoffelijk is, zelfzuchtig van aard, met een eigen gemoed en gedreven door instincten en ontvankelijk voor de gedachten van anderen. Deze mens wordt geheel op zichzelf teruggeworpen om zich van verkeerde invloeden te bevrijden. Christian Science heeft mij geleerd te vertrouwen op het feit dat er slechts één Gemoed is, omdat God één is. Er zijn geen andere machten, geen andere gemoederen, geen andere goden en is er slechts één! God is volkomen goed, onveranderlijk, liefdevol, betrouwbaar en Hij schept het heelal om Zijn eigen substantie en natuur tot uitdrukking te brengen. Aangezien er geen kwaad in Hem is, kan Hij ook geen kwaad geschapen hebben en dus bevat de mens geen kwade eigenschappen. Er is slechts een invloed namelijk God.

dinsdag 22 november 2016

Een omkering van waarheid

Hoe vaak denken we niet dat mensen de bron van zonde zijn, in plaats van te begrijpen dat zonde zich door verkeerde opvattingen aan ons opdringt en dat wij het volste recht hebben onze kijk op de mens aan de Christus te toetsen. Door dat te doen bevrijden wij onszelf en anderen van de zogenaamde macht van zonde. Wat wij soms als de mens ervaren, geheel bepaald door zinnelijke drijfveren, is niet de mens maar een ingebeelde voorstelling van de mens, een omkering van waarheid. Het is net zozeer een leugen als die eerste leugen van de slang dat Adam en Eva als God zouden worden en goed en kwaad kennen. Als wij aan dit soort argumenten weerstand bieden in welke vermomming zij zich ook voordoen en begrijpen dat zij een loze belofte inhouden, dan vernietigen wij de invloed die eraan wordt toegeschreven. Dan bewijzen wij dat de mens zijn zuiverheid, zijn onschuld, niet kan verliezen.

maandag 21 november 2016

Wat is demonstratie?

Wat is demonstratie? De term is afgeleid van het Latijn en betekent ‘laten zien’. En je kunt niet laten zien, zonder iets te laten zien. En omdat in Christian Science God en Zijn idee alles is wat werkelijk bestaat, is dat ‘iets’ dat we laten zien of demonstreren in feite God of het goede. Het is de werkelijkheid die aan het licht wordt gebracht. Het ont-dekt of openbaart als het ware aan de mens wat onomstotelijk waar en goddelijk is. Zonde, ziekte en sterfelijkheid aan de andere kant zijn een gevolg van het geloof dat het sterfelijk gemoed zichzelf in al haar vuigheid kan demonstreren of uitdrukken. Iedere geestelijke genezing weerlegt dat geloof uit-en-te-na. Demonstratie in Christian Science is niet opnieuw conditioneren, of een zieke toestand in een gezonde toestand herscheppen, nee, het is het laten zien van wat er al die tijd al was - demonstratie neemt als het ware de sluier weg die over bepaalde geestelijke werkelijkheid hangt. Het is het aan het licht brengen van wat er altijd al is geweest en er altijd zal zijn.

zondag 20 november 2016

Bundeling van gedachten

Het weerspiegelde licht van de zon is zelfs doordringender dan dat van een vuurtoren. Het is allang bekend hoe we de kracht van zonnestralen kunnen gebruiken door bijvoorbeeld het licht met een lens te bundelen en zo iets tot ontbranding te brengen. Het effect van de bundeling van gedachten die een zijn met God heeft een nog veel krachtiger uitwerking. ‘Wanneer de stralen van oneindige Waarheid in het brandpunt der ideeën worden vergaderd, brengen zij ogenblikkelijk licht,’ schrijft Mrs. Eddy, ‘terwijl duizend jaren van menselijke leerstellingen, hypothesen en vage gissingen zulk een glans niet uitstralen.” (W&G p.504) Het is niet door persoonlijk charisma dat Waarheid doorklinkt. Mrs. Eddy legde de grondslag voor een Kerk die vrij was van persoonlijke invloed. Gebaseerd op het wetenschappelijk uitgangspunt van de geestelijke volmaaktheid van de mens als kind van God kunnen wij ons denken in overeenstemming brengen met de de leer van onze Meester, Christus Jezus. Onze bereidheid om te dienen en in genade en begrijpen te groeien is de open deur naar een ervaring die zijns gelijke niet kent in mogelijkheden voor vreugde en vooruitgang.

zaterdag 19 november 2016

Erkenning dat God goed is

Door God de eer te geven die Hem toekomt, brengen we Zijn almacht en alomtegenwoordigheid, Zijn geestelijke aard en oneindige goedheid meer en meer in onze ervaring. Dit heroriënteert ons leven van een bewustzijn van  het kwaad tot de grote werkelijkheid van het goede. En het gevolg ervan is altijd geestelijke wedergeboorte en genezing. De stellige bewering ‘het kwaad is onwerkelijk’ blijft onbegrijpelijk totdat wij iets gewaarworden van de grootheid, de alheid van God, het goede. Eerlijke erkenning dat God goed is en Alles is, brengt een stroom van goedheid en liefde in ons leven. Als wij ons deze waarheid meer en meer bewust worden en de werkelijkheid van dit feit bevatten, spreken wij niet alleen van de onwerkelijkheid van het kwaad, dan ondervinden wij die ook. De demonstratie van de onwerkelijkheid van het kwaad ligt ten grondslag aan alle Christendom.

vrijdag 18 november 2016

Onveranderlijke volkomenheid en reinheid van Geest

In Wetenschap en Gezondheid p. 463 schrijft Mrs. Eddy: “Een geestelijke idee bevat geen enkel element van  dwaling en deze waarheid verwijdert op de juiste wijze al wat schadelijk is.” Zo’n uitspraak ondersteunt het inzicht dat de reinheid van de mens van fundamenteel belang is voor genezing. Onze ware identiteit als Gods idee bevat geen dwaling, geen zonde, geen ziekte; de substantie van de mens is God, Geest, en houdt de onveranderlijke volkomenheid en reinheid van Geest in. De reinheid van ons denken brengt vernieuwing tot stand in onze huidige opvatting over wie en wat we zijn, wat we waard zijn, of hoe we leven. En door Christelijke wedergeboorte worden wij bevrijd van elke beperking die ons wordt opgelegd, zij het ziekte, zwakte, disharmonie of zonde.

woensdag 16 november 2016

God is altijd-aanwezige Liefde

Wetenschap en Gezondheid p. 40 verklaart: “Hoe moeilijker  de stoffelijke toestand lijkt, die door Geest moet worden overwonnen, des te sterker moet ons geloof en des te reiner onze liefde zijn. De apostel Johannes zegt: “Er is in de Liefde geen vrees, maar de volmaakte Liefde drijft de vrees buiten”. Als we echt de gevoelens van angst van een ziek of verontrust mens willen overwinnen, moeten we de bron van de angst aanpakken. En die bron is de overtuiging dat we een stoffelijk schepsel zijn,onderhevig aan ziekte, verwondingen, gevaar of iets dergelijks. Het middel om die angst tegen te gaan is het inzicht dat God altijd-aanwezige Liefde is en dat Hij iedere individu, als Zijn eigen geestelijke idee, kent en beschermt. Jezus zei in Mark 5:36 “Vrees niet, geloof alleen”. Vrees is de stem van ongeloof. Deze stem beweert dat wij kwetsbare wezens zijn, die slachtoffer kunnen worden van materiële omstandigheden en dat genezing onmogelijk is. Omdat ieder van ons de geestelijke idee van de goddelijke Liefde is, zijn we allen verzekerd van zijn kracht en blijvende zorg. Onze ware onverbrekelijke relatie met God komt aan het licht. Genezing is het resultaat.

dinsdag 15 november 2016

Onderzoek jezelf

In Miscellaneous Writings p.109 schreef Mrs. Eddy “Onderzoek jezelf en zie waar en hoe diep de zonde toegang heeft gevonden, en hoeveel daarvan je erkent of eraan toegeeft." Deze uitspraak kun je als gids gebruiken bij alles wat je doet. Wat zijn de aanspraken van zonde, zoals moedeloosheid, onverschilligheid, schuldgevoel, gebrek aan eigenwaarde of een fysiek probleem.  Ze hebben niets te maken met mijn ware wezen als Gods zoon, Gods kind. Het zijn slechts suggesties  en als zodanig dienen ze geïdentificeerd te worden. Ga vervolgens na in hoeverre je toegeeft aan die suggesties. Doe dan niet alsof die suggesties niet bestaan, maar onderzoek je gedachten om beter in staat te zijn om ze te weerleggen en de zonde of ziekte uit te werpen en om anderen te helpen dat ook te doen.

maandag 14 november 2016

Liefde gehuwd met haar eigen geestelijke idee

Ik vind het prachtig wat Mrs. Eddy schrijft over eenheid met God: “Liefde gehuwd met haar eigen geestelijke idee” (W&G 575). Jezus zegt: “Mijn Koninkrijk”, mijn bewustzijn, “is niet van deze wereld” (Joh.18:36). Als wij menen dat wij van deze stoffelijke wereld zijn en leven in een stoffelijk heelal, dan is ons uitgangspunt verkeerd en zijn we dualistisch bezig. Werken met tegenstellingen als goed en kwaad, Geest of stof, heeft niets met de werkelijkheid te maken. Geest is de enige werkelijkheid die er is. Ons uitgangspunt moet altijd God zijn, het goddelijke Gemoed en Zijn openbaringswijze. God drukt Zichzelf onafgebroken uit en wij, u en ik, zijn die uitdrukking. Het is onmogelijk expressie (of gevolg) te scheiden van oorzaak. Die zijn  één.  Wij zijn de volledige uitdrukking van Zijn Liefde. Het helpt jezelf te zien in je ware wezen, als geestelijke idee, geheel gescheiden van de zonde. Het brengt altijd vreugde de compleetheid van de mens te zien en te demonstreren.

vrijdag 7 oktober 2016

Vertrouwen in Liefde


De goedheid van Liefde, die een en al intelligente ‘activiteit en kracht’ is, geneest ons. En dat is niet een toevalligheid of een kwestie van geluk dat genezing plaatsvindt. Omdat in feite ieder van ons de geestelijke idee van de goddelijke Liefde is, zijn we allen verzekerd van zijn kracht en blijvende zorg. Het is onze ware en onverbrekelijke relatie met God die aan het licht komt. De wetenschap dat Liefde aanwezig is, maakt het voor ons mogelijk de hulp en leiding van Liefde in te roepen voor zowel grote  als kleine problemen. Dit neemt onze angst weg zelfs als we geconfronteerd worden met een ernstige omstandigheid. Ons vertrouwen in Liefde versterkt door zelf aan liefde op een reinere manier uitdrukking te geven - door het bereik van onze liefde te vergroten en minder kieskeurig te zijn in het geven ervan. Iedereen leert over de goddelijke Liefde op de manier die hem of haar het meest aanspreekt en waardoor we voor onze levensweg de leiding aan die Liefde kunnen overgeven. Door meer inzicht in de aard van de goddelijke Liefde zijn we oplettender en kunnen we angst van ons afzetten met de wetenschap dat angst machteloos is. Maar het mooiste is wel dat we Liefde gaan ervaren als een vriend, een ware vriend die altijd voor ons klaarstaat.

donderdag 6 oktober 2016

Goddelijk karakter

De geestelijke levensbeschouwing erkent het goddelijk en oppermachtig Gemoed als de bron van alles wat werkelijk bestaat, en de mens als de eeuwige, volmaakte weerspiegeling van het volmaakte Beginsel, of God, en weet dat de mens alleen bestaat uit wat goddelijk karakter heeft. Zo is de mens de voortdurende manifestatie van het goddelijk Gemoed. Als de mens volkomen geestelijk is, hoe verklaren we dan de aanwezigheid van een fysiek lichaam? Wat is het lichaam en waar komt het vandaan? Als het lichaam niet werkelijk de mens voorstelt, hoe kan dan Gods macht zich op het lichaam uiten? Hoe kan het goddelijk Gemoed de ziekte van het lichaam genezen zonder kennis te nemen van de lichamelijke toestand? Het antwoord hierop is dat Gemoed krachtens z’n almacht alles uit de gedachten, en daarmee ook uit het lichaam bant wat ongelijk is aan Gemoed - namelijk verkeerde geloofsvormen. Wanneer we inzien dat iedere onharmonische lichamelijke toestand niets meer is dan een leugen die de mens valselijk is toegerekend, dan kunnen we beter begrijpen dat de leugen vernietigd wordt door kennis te nemen van de waarheid over de mens. Het is net als het licht dat het donker verdrijft. De waarheid van het werkelijke zijn is als licht dat in het menselijk bewustzijn zetelt. Het schakelt het duister van het sterfelijk gemoed uit. De verkeerde geloofsvorm vernietigd, blijft er niets over om door het lichaam tot uiting te komen dan goddelijk karakter.

dinsdag 4 oktober 2016

Inspiratie en vitaliteit

Er zijn dikwijls momenten op een drukke dag dat ik wenste dat ik kon wegglippen in een extra ‘ochtend’ moment. Wat ons echter vernieuwt, activeert en inspireert en iets extra’s in onze ervaring brengt - of we nu ‘s middags voor een boodschap op stap zijn, of dat we ‘s avonds naar huis rijden van ons werk - is een glimp van de waarheid dat actief leven altijd intact is. Niets is zo stimulerend als de realisatie dat ons ware zijn de krachtige, intelligente uitdrukking is van het goede dat God is. We kunnen ons afvragen waar is die vernieuwing, die inspiratie en vitaliteit dan wel gebleven als we ons zelfvertrouwen verloren hebben of gebrek hebben aan nieuwe ideeën? Om het maar kort te zeggen, die zijn hier en nu aanwezig, in het Gemoed zelf dat wij weerspiegelen, het goddelijk Gemoed. Daarom is de indruk dat vitaliteit, inzicht, of welk ander attribuut van Leven dan ook, vermindert is of verdwenen is, onjuist. Even onjuist als te spreken van een zwakke zon als we doelen op de zonsondergang. Wie kan een dag voorstellen zonder een morgen? Het goede nieuws is, dat er geen beperking is aan het aantal nieuwe mogelijkheden of verlichte ‘ochtenden’ die we hebben en tot hoeveel goeds deze kunnen leiden. Een nieuwe inzet en nieuwe doelstellingen kunnen de deur openen naar groter bevrediging en beloning.

maandag 26 september 2016

Het Eerste gebod

In het algemeen kunnen we stellen dat genezing van ziekte zowel als van zonde het gevolg is als we dagelijks het Eerste gebod in praktijk brengen. Dat wil zeggen dat we één God, één Gemoed, één Geest of substantie erkennen en gehoorzamen, met als resultaat dat we ons bewust worden van de macht die God ons geeft om de opdringende suggesties dat we in en door de stof leven af te leggen. Er is in de menselijke ervaring nooit een moment waarop wij kunnen zeggen: ‘Zelfonderzoek en wedergeboorte, nee hoor, daar ben ik overheen gegroeid.’ Dagelijks, elk uur, is er werk aan de winkel om de ‘oude mens’ met alles wat niet tot ons ware zelf behoort welbewust af te leggen. Ongeduld, heethoofdigheid, eigenzinnigheid, zinnelijkheid, eigenbelang en eerzucht, wrok, van al hiervan dient te te worden erkend dat zij geen deel uitmaken van de mens als Gods beeld en gelijkenis, en ze dienen te worden vernietigd door de macht van de Christus. Eerlijke zelfbeschouwing brengt ons altijd op onze knieën voor het licht van de Christus. We brengen ons denken in overeenstemming met de geestelijke waarheid, en zo versterkt zich ons vertrouwen dat we de ‘nieuwe mens’, zoals Christus die openbaart, aandoen.

donderdag 15 september 2016

Omdat God Liefde is

Welke macht, behalve God, is altijd beschikbaar om je tegen ziekte te beschermen? De Bijbel vertelt over mensen die genezen werden en maakt ons duidelijk hoe we de genezende macht kunnen voelen als we die nodig hebben. Jezus zegt: “Ik kan van mijzelf niets doen.” Maar “alle dingen zijn mogelijk bij God.” Zijn hele leven hielp hij de mensen God beter te begrijpen, zodat ze zouden inzien dat God ons gemaakt heeft als Zijn geestelijke kinderen. Hij is onze Vader en zorgt altijd voor ons. Omdat Jezus dit wist, kon hij tegen zijn leerlingen zeggen: “Geen ding zal u enigszins beschadigen.” Die belofte geldt ook voor jou en mij. En het is de macht van Liefde, de macht van God, die ervoor zorgt dat die belofte wordt waargemaakt. Omdat God Liefde is, laat God ons nooit in de steek. “Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij.” Wij zijn in feite omgeven door Liefde. God schept geen hulpeloze, kleine wezentjes die altijd moeilijkheden krijgen. Neen, Zijn schepping bestaat uit ideeën, die geheel aan Hem gelijk zijn - geestelijk, sterk en veilig.

woensdag 7 september 2016

Getuigenis afleggen

Ongeacht wat ons beroep is, onze werkelijke reden van het bestaan is om aan onze medemensen getuigenis af te leggen van onze liefdevolle Vader, God, d.w.z. de liefde tot uitdrukking te brengen die God onvoorwaardelijk aan al Zijn kinderen geeft - of die nu naast ons wonen of in een ander land. Natuurlijk is het niet makkelijk mensen lief te hebben wiens gedrag zelfzucht, onverantwoordelijk  of zelfs haatdragend is. Maar anderen liefhebben is niet iets dat wij alleen maar doen als het gemakkelijk is of als we er zin in hebben. Jezus droeg zijn volgelingen op de goddelijke natuur dag in dag uit tot uitdrukking te brengen. Een van zijn uitspraken luidt: “Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.” Het is ons goddelijk recht om vrede te ervaren; maar tegelijkertijd is het onze plicht om te helpen vrede tot stand te brengen. Wij kunnen aan beide voldoen als wij in ons gebed het beeld van een dwalend zinnelijk mens vervangen door dat van de geestelijke en volmaakte mens die Christus Jezus liet zien door zijn genezend werk.

zondag 4 september 2016

De Christus

De Christus was er in feite al voordat Jezus als prediker rondtrok. De Christus is in ieder menselijk bewustzijn aanwezig. De neiging bestaat de Christus terug te brengen tot een ideaal, een idee waarover we kunnen denken en waarin we proberen te geloven, terwijl de Christus in feite een wezenlijke en levendige en actieve aanwezigheid is waar we gehoor aan kunnen geven. Het is de geest van de goddelijke Waarheid en Liefde die leven schenkt. De Christus is een bezielende levengevende macht die, wanneer wij ons ervoor open stellen, ons denken, spreken en handelen leidt in overeenstemming met Gods natuur. Heel eenvoudig gezegd, de Christus is Gods boodschap aan de mensheid, Gods uitdrukking van alles wat Hij is en de waarheid van de mens, die God geschapen heeft. De Christus spreekt tot ons van onze Vader-Moeder God, de alomtegenwoordige Liefde, het almachtige goddelijk Beginsel, alomvattende Geest en Ziel. En de Christus toont onze werkelijke, geestelijke individualiteit als Gods eigen beeld, dat Zijn onsterfelijkheid, volmaaktheid, volkomenheid en vrijheid weerspiegelt. Wanneer wij luisteren naar wat Christus openbaart en ons dat eigen maken, geeft dat kracht aan onze overtuiging dat God Alles is en dat wij Hem in werkelijkheid weerspiegelen. Wij beginnen iets  van Gods tegenwoordigheid te voelen en te ervaren dat onze heerschappij over zonde en ziekte gelijke tred houdt met onze toewijding aan het geestelijke.

vrijdag 26 augustus 2016

Absolute goedheid

Geestelijke reinheid is in feite een eigenschap van het denken dat de werkelijkheid ziet in termen van het absolute goede dat God schept. Dat wil zeggen het kent alleen het goede en brengt alleen het goede tot uitdrukking. Als wij tot  het inzicht komen dat de mens geen bewustzijn heeft gescheiden van het goddelijk goede, dat God het ene oneindige Gemoed is dat de mens weerspiegelt en dat de eigenlijke aard van ons ware wezen - dat is wie we werkelijk zijn - de weerspiegeling is van het goddelijk Gemoed, dan ontdekken wij in feite onze aangeboren reinheid. Wij zijn dan getuige van de absolute goedheid van God zoals die zich in ons leven hier en nu manifesteert, de ene keer op een heel bijzondere manier, de andere keer onopvallender en bescheidener. En we beseffen dan steeds duidelijker hoe Gods gehele schepping onmogelijk iets anders tot uitdrukking kan brengen dan de volkomen goedheid van God zelf.

donderdag 18 augustus 2016

Ware rechtsmacht

In Wetenschap en Gezondheid blz. 379 staat: “De ware rechtsmacht van de wereld berust bij Gemoed, dat elk gevolg bestuurt, en erkent, dat alle veroorzaking in het goddelijk Gemoed is gelegen.” Dit geeft aan hoezeer ons begrijpen op een dwaalspoor wordt gebracht als wij ons zo van ons stuk laten brengen door een situatie dat we vergeten dat ‘de ware rechtsmacht van de wereld bij Gemoed berust’, bij God. Wij moeten uitgaan van de goddelijke openbaring, willen wij een juist inzicht verkrijgen. Denk eens aan hen die politiek asiel zoeken. Ook in deze gevallen blijkt vaak dat wat goed is voor de ene partij niet betekent dat het ook goed is voor de andere. Zijn we ervan overtuigd dat we altijd in ieder geval de juiste beslissing nemen of asiel moet worden toegewezen of niet? En wat doen we in het geval er een vloed van asielzoekers het land binnenkomt. Hoe vinden we een rechtvaardige oplossing voor beide kanten? Van een menselijk standpunt uit gezien lijkt de oplossing soms niet eenvoudig. Maar als we uitgaan van het feit dat ‘de ware rechtsmacht van de wereld berust bij Gemoed, dat elk gevolg bestuurt, en erkent, dat alle veroorzaking in het goddelijk Gemoed is gelegen’ dan kunnen we in gebed bevestigen dat het almachtig en goddelijk Gemoed werkelijk alles onder controle heeft. Wat de ontwikkeling ook teweeg brengt, het zal blijken dat wij in staat zijn met de verandering te leven. Het goddelijk Gemoed geeft de weg naar een oplossing aan voor hen die uitvoering aan de taak moeten geven.

woensdag 17 augustus 2016

Zien wat er al is

Als we om ons hen kijken zien we allerlei dingen en misschien wel allerlei ongelukkige toestanden. Maar hoe kunnen we hoop zien? Hoe kunnen we geluk zien? En hoe liefde? Met onze ogen zien we de uiterlijke manifestaties van deze zaken. Het z i e n van ideeën en eigenschappen echter vraagt onderscheidingsvermogen dat niet beperkt is tot onze ogen. En dan is het bovendien nog zo dat we niet alleen maar willen toe-kijken als bij een toneelstuk, maar we willen die ideeën ook zelf ervaren.  In Christian Science leren we de noodzaak inzien om ogenblikkelijk te reageren op de geestelijke ideeën als ze in ons opkomen, omdat dat een praktisch en direct resultaat heeft. Wij allen vandaag kunnen het voorbeeld van Jezus volgen, zoals Mrs. Eddy dat deed. Ook wij kunnen onze gedachten openen, het geestelijk inzicht tot ontwikkeling laten komen en er in ons leven uiting aan geven. Het resultaat is genezing. Geestelijke visie laat ons geestelijke ideeën zien. Geestelijke visie stelt ons in staat geestelijke kracht en macht waar te nemen. Geestelijke visie weet dat de mens nooit zijn greep op het goede verliest en het geestelijk goede de mens nooit verlaat. Het ziet de ware aard van iedere door God geschapen individu. Het is niet een menselijk optimisme. Het is het gebruikmaken van van de zuivere zintuigen van Ziel om te zien wat er al is.

dinsdag 16 augustus 2016

De heerlijkheid des Heeren

In Christian Science is gebed een bewuste gemeenschap met God - het erkennen van de volmaaktheid van God en de daaruit voortvloeiende volmaaktheid van de mens. Het ontkent de onjuistheden, die geen deel van ons ware zelf uitmaken, en bevestigt de juistheid van onze identiteit als de volmaakte uitdrukking van God. Als we een duidelijk begrip van onze ware identiteit verkregen hebben, groeit het verlangen in ons dit begrip nog verder te ontwikkelen door onze naaste te helpen en de samenleving te verbeteren. Jezus was een activist. Hij trok zich niet terug uit de wereld om in zijn eentje de begrenzingen van de stof te overwinnen en zijn eigen zaligheid uit te werken. Hij gebruikte zijn begrip in het dagelijkse leven om de mensen te genezen en een betere maatschappij tot stand te brengen. Mrs. Eddy spreekt in haar boeken vaak over de mens als beeld in alle grootsheid. Wat zijn de verschillende eigenschappen die we in alle grootsheid uitgebeeld vinden? Het zijn eigenschappen als waardigheid, kalmte, evenwichtigheid, bevalligheid, reinheid, harmonie, adeldom, welsprekendheid. In 2Kor. 3:18 staat: “Wij allen met ongedekte aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door des Heeren Geest.”

zondag 14 augustus 2016

Next chat 16 Augustus 2016How praying with the Lord​'​s Prayer brings healing

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on August 16, 2016 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Marian-English-web
The Lord's Prayer may be the most well-known prayer in much of the world.
This is evidently the one prayer that Jesus taught his disciples, and it's the prayer that "covers all human needs," writes Mary Baker Eddy in Science and Health with Key to the Scriptures.  
How does the Lord's Prayer bring about healing? How can you apply it to what you're praying about? How can you pray with it more deeply? 
Join us for an inspiring chat about the healing that can come about when praying with the Lord's Prayer.
About Marian English: After a friend introduced her to Christian Science, Marian exchanged her career as a professional musician for a career as a practitioner of Christian Science healing. She traveled throughout the United States, Canada, and Europe, speaking as a member of the Christian Science Board of Lectureship at churches, health-care facilities, prisons, and homeless shelters. Marian has served The Mother Church in many other ways including as Second Reader of The Mother Church, The First Church of Christ, Scientist, in Boston; as President of The Mother Church; and as a frequent contributor to the Church periodicals. Marian lives in Colorado Springs, Colorado.

woensdag 27 juli 2016

Next chat August 2, 2016

Handling contagion—what constitutes health?

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on August 02, 2016 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!

Diane Marrapodi NEW web
Certain diseases are commonly considered to be contagious. But Christian Science shows that neither disease nor contagion is actually a real condition, and that freedom from contagion can be experienced when we overcome the fear of disease through a spiritual understanding of health as permanently bestowed on each of us by God. To explore this subject further, bring your questions to this live audio chat with Christian Science practitioner and teacher Diane Marrapodi.

zondag 17 juli 2016

Wedergeboorte

De Christus brengt in het menselijk leven genezing en vernieuwing. Daarom spreken Christenen van wedergeboorte. Het leven krijgt een nieuwe hoop. Het leven krijgt een nieuwe vervulling van die hoop. Daaruit volgt als vanzelf de vraag, waren de ervaringen van die tijd wel werkelijk? Met de komst van het Christuslicht lijkt het kwaad, net als verwrongen schaduwen in het duister, minder beangstigend, minder werkelijk. Dit alles omhullend licht, vernietigt zelfs het besef van kwaad. De dagdromen of de nachtmerries van ziekte, misdaad, onmenselijkheid zijn maar al te werkelijk voor het menselijk gemoed, totdat dit zich bewust wordt van het liefdeslicht van de Christus. De onwerkelijkheid van het kwaad is niet zo gemakkelijk te begrijpen door intellectuele redenering en logica. Die wordt pas onweerlegbaar duidelijk wanneer wij er werkelijk naar streven te leven vanuit hetzelfde geestelijke standpunt als de Meester-Christen. Het brengt voor ons de diepgaande liefde aan het licht die hij aan een wereld in nood gaf. Het stelt ons in staat om God te begrijpen en het geeft het Christendom de vitaliteit en de genezende macht de wereld te hervormen.

woensdag 6 juli 2016

Gods aanwezigheid en zorg

Een bewijs van Gods aanwezigheid en zorg is het verhaal van Hagar, de Egyptische uit de Bijbel. Egyptenaren geloofden niet in één God. Maar toen de dood onontkoombaar leek voor Hagar en haar zoon Ismael (zij waren in de woestijn gestrand, hun voedsel en watervoorraad waren verbruikt) ‘hoorde [God] de stem van de jongen; en de Engel Gods riep Hagar toe uit de hemel, en zei tot haar: Wat is u Hagar? Vrees niet; want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, ter plaatse, waar hij is” (Gen.21:17). ‘Waar hij is.’ Is dat niet geweldig? Een God die altijd voor Zijn kinderen zorgt, voorziet in onze noden waar we ons bevinden, ja toch? In de nood die wij op dat moment hebben (hoe groot ook) en op een wijze dat wij God kunnen begrijpen (hoe gering ook). Hagar opende haar ogen en zag een waterbron voor zich. Hij was er al die tijd geweest, maar zelfmedelijden, verdriet en angst hadden haar zo verblind, dat ze hem niet gezien had. Wanneer wij de genegenheid van Zijn  liefde en de krachtige werking van Zijn macht als vanzelfsprekend en immer nabij ervaren, dan beginnen wij God te begrijpen; en alles wat Zijn bestuur in ons leven ontkent of in twijfel trekt kan zich niet langer handhaven. Dit is de werking van de Christus, de onmiskenbare invloed van God die altijd in het menselijke bewustzijn aanwezig is.

dinsdag 5 juli 2016

Grondslag voor eenheid

Het was de taak van Jezus om de zonden van de wereld weg te nemen, om de hindernissen en beletsels op te ruimen die de mensheid verdelen en van de liefde en harmonie van God gescheiden houden. Op zijn barmhartige wijze bracht Jezus zijn volgelingen dichter bij God als de universele alliefhebbende Vader, die Zijn eigen geestelijke schepping van volmaaktheid ononderbroken handhaaft. Paulus moedigde die vroegere werkers aan om in harmonie en eendracht samen te arbeiden. Op momenten dat afgunst, jaloezie en partijstrijd onder hen heerste, waarschuwde hij hen met de woorden: “Weet gij dan niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in u woont?” (1Kor). Zo leidde Paulus hen naar een dieper begrijpen van de eenheid van de mens met God, die de grondslag is voor eenheid tussen de mensen onderling. Naarmate we de geestelijke aard van de mens erkennen en in alle nederigheid meer oog hebben voor de individuele relatie van de mens met God, zien we de mogelijkheden en talenten van anderen onder Gods leiding in actie. De neiging tot oordeel of kritiek valt van ons af en ons karakter wordt nobeler, levendiger en ontspannen.

dinsdag 21 juni 2016

Respect voor andersdenkenden

Al nemen wij als individu de noodzakelijke verantwoordelijkheid op ons om in gematigde taal uitdrukking te geven aan onze gedachten en onze woorden zorgvuldiger af te wegen, het is niet minder belangrijk onze gedachten op de weegschaal te leggen om er zeker van te zijn dat ze uitgaan van harmonie in de menselijke verhoudingen - de onontbeerlijke samenwerking van velen om het leven van de enkeling en voor het geheel veilig, genietbaar en productief te maken. Of we het met elkaar eens zijn of niet in deze wereld maakt een groot verschil als het gaat om harmonisch samen te wonen en te werken - in ons huis, op straat, in de kerk en in de wereld. Respect voor andersdenkenden, wars van alle manipulatie, deze eigenschappen leggen de basis voor vooruitgang. Maar zijn ze ook adequaat om ‘de actualiteit van het kwaad bloot te leggen en dat te corrigeren’? Nee, dat niet, maar het is een begin. Wij moeten ieder voor onszelf gedachten en daden in overeenstemming zien te brengen met de wil van God, het goede. Gehoor geven aan Gods wil brengt ons niet in conflict met anderen maar geeft ons gezag het kwaad van de hand te wijzen. “Wees haastig welgezind jegens uw tegenpartij, terwijl gij nog met hem op de weg zijt” (Matt. 5:25 en W&G 290:20).

zaterdag 11 juni 2016

Suggesties voor gedachtelijke consumptie

Als horden hardnekkige verkopers aan de deur wordt er voortdurend een massa suggesties voor gedachtelijke consumptie aangeboden. Die suggesties kunnen komen in de vorm van de verwachting dat we tijdens bepaalde seizoenen bepaalde ziektes zullen oplopen of dat er reden is om bang, depressief, boos of zinnelijk te zijn, of zelfs onder het theologisch masker dat God wreed is of dat de mens voorbestemd is tot eeuwige verdoemenis. Zelfbescherming vereist dat we een geestelijker bewustzijn opbouwen. Christus Jezus heeft ons daar een blauwdruk voor gegeven in wat nu bekend staat als de zaligsprekingen (Matt. 5:1-12). De nadrukkelijke poging om zachtmoedig, nederig, liefdevol, onzelfzuchtig, vredelievend en geduldig te zijn, brengt een staat van denken met zich mee die onze ervaring alom harmonischer maakt. Ons vertrouwen in de aanwezigheid en macht van God neemt toe, evenals in Zijn bereidheid ons in alle gezondheid en vrede te bewaren. Daarom is het belangrijk onze gedachten van het ene moment tot het andere te bewaken. “Sta als een wachter aan de deur der gedachte. Door alleen die gevolgtrekkingen toe te laten, die u in uw lichaam verwezenlijkt wenst te zien, zult u uzelf harmonisch besturen” (W&G pag. 392).

zaterdag 4 juni 2016

Annual Meeting 2016

ONLINE CLICK HERE

http://christianscience.com/member-resources/annual-meeting

We'd love to have you join us at the following events, either in person or online. Please note that all events will be streamed on this page.

Saturday, June 4 through Monday, June 6
“Church: ‘Healing and saving the world.’” *
Saturday, June 4 
2:00–4:00 p.m. 
“Church Activities Workshop”— Explore together with us how all the activities of Church, including Sunday School and Reading Room, come together as one powerful, healing light for the community.
Sunday, June 5 
1:30–3:00 p.m. 
“Hymn Sing”— Singing together of God’s goodness and power is uplifting prayer that unites us with God and each other. Enjoy a selection of hymns from the soon-to-be-released expanded Hymnal Supplement.
Monday, June 6
1:00–3:00 p.m. ET
Annual Meeting of The Mother Church (in the Extension of The Mother Church and live video webcast): Annual Meeting will include discussion of the theme, “Church: ‘Healing and saving the world.’” * The webcast will be available for replay for one year.
* "THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON, MASS., is designed to be built on the Rock, Christ; even the understanding and demonstration of divine Truth, Life, and Love, healing and saving the world from sin and death; thus to reflect in some degree the Church Universal and Triumphant."—Mary Baker Eddy, Church Manual, p.19

donderdag 2 juni 2016

Geloof in dualisme

Wat zou Jezus bedoeld kunnen hebben toen hij zei: “Ik en de Vader zijn één”? Het moet zijn bedoeling geweest zijn aan te geven dat het gevolg, of de mens, altijd één is met zijn oorzaak, of God. Als wij die twee konden scheiden, zouden wij een oorzaak zonder gevolg hebben, of God zonder de mens. En een dergelijke scheiding is metafysisch en wetenschappelijk gesproken onmogelijk. Al onze moeilijkheden kunnen direct teruggebracht worden tot dit verkeerde geloof in dualisme - de mens gescheiden van God. En de oplossing van al onze problemen kan gevonden worden in eenheid - de mens voor eeuwig verenigd met God. Als wij in onze gebeden hebben geprobeerd een kloof te overbruggen die niet bestaat, kunnen wij deze poging nu staken. Wij hoeven ons niet op te werken naar het toppunt van inspiratie. Wij moeten uitgaan van het feit dat wij al op het toppunt van inspiratie zijn. Laat God ons Zelf Zijn eigen aard verklaren, en laat deze verklaring de substantie van onze gebeden vormen. Laat God Zelf de loop van uw gebeden bepalen. Als wij ons Vader-Gemoed de engelengedachten voor onze gebeden laten leveren, zullen wij merken dat ons bewustzijn wemelt van een oneindige variatie van Christus-ingevingen, die ons de vreugde van onze verlossing zullen teruggeven.

woensdag 1 juni 2016

Altijd veilig

Verwachting van het goede is een onmisbaar element in een behandeling in Christian Science, een gedachtestaat die het ons makkelijk maakt de alomtegenwoordigheid van God te aanvaarden, die de nietsheid van het kwaad blootlegt. Deze verwachting die uit God voortkomt, wijkt noch ter rechter- noch ter linkerhand waar het de geestelijke en volmaakte aard van de schepping betreft en de onverbrekelijke eenheid van God en Zijn kind. Als een altijd beschikbare gids bij het genezen van allerlei ziektes geeft de Bijbel een rijkdom aan ervaring en voorbeelden, met de niet aflatende bemoediging ‘Vrees niet’, ‘Weest niet bevreesd’. De Bijbel sterkt ons in de overtuiging dat wij altijd veilig zijn in Gods Koninkrijk. “En de straten van [dit koninkrijk] zullen vervuld worden met jongens en meisjes, spelend op haar straten.” (Zach 8:5) Het is een vast vertrouwen in de genezende macht en tegenwoordigheid van God.

dinsdag 24 mei 2016

Enig geborene van de Vader

Wij moeten in ons bewustzijn het volmaakte en zuivere beeld van God, de gelijkenis van Liefde Zelf, trachten vast te houden en weten dat alleen God de mens bestuurt. We moeten en kunnen alleen vanuit deze basis werken. Hiermee kunnen we dagelijks werken en ons leven ermee in harmonie brengen. Dan wordt het een waarheid die geneest, ons bevrijdt van verdriet, pijn en eenzaamheid. Wij zullen dan steeds meer harmonie in ons leven ervaren. Ik zeg u eerlijk dat als je in moeilijkheden zit of pijn hebt - en harmonie en vrede onbereikbaar schijnen - het een hele uitdaging is om te erkennen dat zulke symptomen niet zijn wat ze lijken te zijn. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p. 258: “God brengt in de mens de oneindige idee tot uitdrukking, die zich voor altijd ontwikkelt, zich steeds uitbreidt en van een onbegrensde grondslag uit, al hoger en hoger stijgt”. En zij vervolgt: “Wij weten niet meer van de mens als Gods ware beeld en gelijkenis, dan wij van God weten.” Door Christian Science heb ik geleerd dat genezing niet een ‘herstellen’ is van dát wat niet is, maar een ontdekking van dat wat is. In feite zijn wij niet iets aan het veranderen of verbeteren - een ziek mens in een gezond mens - maar we zijn bezig geestelijk beter te begrijpen dat de eenheid van God, de goddelijke Waarheid, en de mens als de belichaming van eeuwige, geestelijke ideeën - als ‘enig geborene van de Vader’ - de enige werkelijkheid is. (Joh.:14)

maandag 23 mei 2016

De dominerende kracht in ons leven

Als wij het beeld dat wij van God hebben mentaal vergroten, zodat wij de schoonheid en volmaaktheid van Zijn geestelijke schepping helderder zien - dat wil zeggen het geestelijke feit van de situatie duidelijk voor ogen hebben - dan wordt het waanbeeld, elke verkeerde opvatting over God en de mens, direct duidelijk. Zijn onze ogen eenmaal wijd open voor het feit dat iedere vorm van kwaad een drogbeeld is dan verliest die daarmee zijn macht over ons en verdwijnt uit onze ervaring. De volgende waarheden komen mij als logisch en vanzelfsprekend voor: God bestuurt het heelal en dus bestuurt Hij ook de mens onder alle omstandigheden. Zijn goddelijke wet heerst ook in de harten van de mensen. Onder welk masker het kwaad zich ook voordoet, het is en blijft machteloos, omdat het in Gods heelal geen werkelijkheid heeft. De opvatting van de mens als een zondig sterveling moet weerlegd worden met de volgende geestelijke feiten: De mens is niet een boosaardig sterveling, een dief en misdadiger. In waarheid is hij onsterfelijk, een Christus-gelijk idee, het geliefde kind van God, Geest. Hij is van nature liefdevol, eerlijk, gehoorzaam aan God - geheel en al goed. De harmonie en oppermacht van Waarheid wordt dan een onweerlegbare werkelijkheid. Mrs. Eddy schrijft in W&G pag. 207: ‘De geestelijke werkelijkheid is het wetenschappelijk feit in alle dingen.’ Als we onze gedachten gericht houden op Gods goedheid en alheid, stelt ons dat in staat te zien dat het kwaad noch persoon, noch plaats, nog ding is. (W&G p.71). Het is altijd de leugen. Gods alheid wordt dan de dominerende kracht in ons leven en de problemen vallen daarmee van ons af.

zondag 22 mei 2016

Geestelijk daglicht

Christian Science plaatst alles in een geestelijk daglicht, waardoor zogenaamde sterfelijke kenmerken vervagen voor het ware beeld van de mens, nobel, harmonisch en vol vrede, zodat geen enkele idee ons waardeloos of onbelangrijk voorkomt. En zo wordt waargemaakt wat de apostel zegt: “Gij zijt allen kinderen van het licht, en kinderen van de dag, wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis.” (1Thess.5:5) Als onze liefde alleen uitgaat naar hen die tot onze eigen specifieke beschaving of godsdienst behoren, voldoen we niet aan de geestelijke eis, de inherente goedheid van de mens te zien en erkennen dat die door God geschapen is, die de weg vrij maakt om in vrede met elkaar te leven. De tijd is gekomen om elkaar wederzijds te verrijken met naastenliefde. Toen Mozes aan zijn vermogen twijfelde om de kinderen Israëls uit Egypte te leiden, ontving hij een boodschap die hem op praktische manier hielp: ‘IK BEN DIE IK BEN… Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden.’ (Ex.3:14) Deze boodschap geldt ook voor u en mij.  De IK BEN van de goddelijke almacht geeft ons de waarheden die wij kunnen begrijpen en die tot genezing leiden als we ons eraan houden. Zo ontvouwt zich de oplossing in ons bewustzijn. En genezing is het onvermijdelijk gevolg als wij het beeld van de duisternis in ons bewustzijn vervangen door het beeld dat God ziet, geestelijk en eeuwig.

zaterdag 21 mei 2016

Compleet ongefragmenteerd geheel

De Wetenschap van Christus is welbeschouwd een wetenschap, toepasbaar en bewijsbaar in alle aspecten van de ervaring. ‘De leer van Christus’ houdt een aantal onweerlegbare feiten in, onder andere de definitie van God als uitsluitend goed, als oneindige Geest, als het universele Beginsel en als Liefde. Gods schepping dan wordt gezien als de weerspiegeling van de ware aard van de schepper. Alles wat Zijn koninkrijk betreft is per definitie goed, geestelijk, zuiver en één geheel -- en Zijn koninkrijk omvat alles. Daarom dan ook is er een onverbroken, eeuwige continuïteit van het goede dat Gods schepping op natuurlijke wijze tot uitdrukking brengt, een onvernietigbare eenheid van alle schepselen met het goddelijk Leven, een compleet ongefragmenteerd geheel dat God bestemd heeft om Zijn aard te weerspiegelen. De volledige idee die Leven tot uitdrukking brengt kent geen verval, noch vernietiging. Elke expressie van Leven, de atmosfeer en leefomgeving van Liefde is geen moment verstoken van alles wat goed en onaantastbaar is. Een gebed dat van deze grondbeginselen uitgaat - en het leven dat daarbij aansluit - geven ons de ideeën die nodig zijn om verandering te brengen in de wereld om ons heen. Het is het krachtigste middel om een gefragmenteerde planeet te genezen!

vrijdag 20 mei 2016

Uitgangspunt niet de stof, maar Geest

Waar het op aan komt in het dagelijks leven is niet hoe wij op golven of op omstandigheden zullen reageren, maar waar wij gaan staan, op een rots of op het zand. Deze laatste wordt onder je voeten weggespoeld door de golven. Iedereen die enigszins bekend is met de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, Mary Baker Eddy,  weet dat zij gedurende tientallen jaren weinig heerschappij en veel ontberingen heeft ervaren. Gedurende de eerste jaren na haar ontdekking van Christian Science leefde zij in feite nog steeds in behoeftige omstandigheden en verhuisde van het ene naar het andere pension. Maar tijdens die eerste jaren die op haar ontdekking volgden, ondergingen haar gedachten een drastische verandering - haar uitgangspunt was niet de stof, maar Geest. Zij kwam uit het zand op die rots en kwam tot de overtuiging dat Geest de bron en de actualiteit van al het zijn is. Als gevolg dat zij God op de eerste plaats stelde en door haar dieper inzicht in Gods aanwezigheid en macht, was Mrs. Eddy in staat anderen door haar gebeden te genezen. En dat was voor haar dan weer bewijs dat de geestelijke heerschappij die in Jezus’ leven zo overtuigend helder tot uitdrukking kwam en weerspiegeld werd ook nu nog beschikbaar is. De goddelijke Liefde is niet historie; het is een actueel gebeuren.

woensdag 18 mei 2016

Hoe Jezus uitdagingen telijf ging

Christian Scientisten hebben de plicht zich tegen agressieve mentale suggesties te beschermen (Zie Kerkhandleiding van De Moederkerk, art. VIII, par.6). Welke vorm de argumenten van het kwaad ook aannemen, het is een zaak ze tegemoet te treden met bevestiging van de almacht van God, het goede, en niet met eigenzinnige, menselijke overwegingen. Dit is precies hoe Jezus de uitdagingen telijf ging toen hij in de wildernis in verzoeking werd gebracht. Affirmatie van de aard van God bevrijdt het denken van zijn boeien en we ervaren de uitdaging meer als een vreugde dan als een last. Vreugde is het natuurlijk gevolg van het ontdekken van een nieuw aspect van God, een aspect waar we ons nooit eerder van bewust waren. Naar de mate waarin wij Christus Jezus als onze Wegwijzer aanvaarden en zijn leer geestelijk begrijpen, kunnen wij Gods bestuur demonstreren als problemen opdoemen. Als wij persoonlijk Gods wet in werking moeten stellen, dan is het onomstotelijk dat wij de last zouden voelen van onze persoonlijke verantwoordelijkheid, maar daar is geen sprake van als wij van die immerwerkzame wet slechts getuigenis geven.

dinsdag 17 mei 2016

Stijgen in de schaal van het zijn

Wie of wat brengt werkelijkheid aan het licht? Dat is ons geestelijk bewustzijn. Demonstratie gebeurt op allerlei wijzen. Maar de hoogste vorm van demonstratie is het besef dat God Alles-in-alles is en dat Hij de Ene God is, die alles doet! Alle actie gaat altijd van Hem uit. Hij is de ene Schepper van het geestelijk heelal en van de mens. En God, de unieke bron van alle bestaan, de oorsprong van alle beweging, alle werkelijke actie, van alles wat er in het geestelijk heelal omgaat, is welbeschouwd de enige die werkelijk demonstreert. Als we dat erkennen en die waarheid zo goed mogelijk in ons leven toepassen, neemt ons leven de vorm aan van het hogere. Dan ‘stijgen wij in de schaal van het zijn’. En het resultaat: het gevoel dat wij zelf de werkelijkheid aan het licht moeten brengen, valt volkomen weg. Nederige erkenning dat God de enige practitioner is - met andere woorden de enige oorzaak van alle werking is - maakt onze demonstratie tot Gods demonstratie. Op die wijze denken we vanuit een geestelijk niveau, demonstraties in ons leven zullen veelvuldiger en adequater worden, er zal minder inspanning voor nodig zijn en de mist van menselijke opinies wordt een minder remmende factor. Het menselijk aspect verdwijnt en onze demonstratie wordt spontaner en natuurlijker. Oorsprong en kracht van de demonstratie zijn goddelijk, niet menselijk.

donderdag 12 mei 2016

Onveranderlijke en betrouwbare attributen van God

Het oneindig Gemoed, God, openbaart Zich voortdurend aan de mens als Zijn geestelijke getuige. Dit goddelijk Gemoed is de schepper van alles; onderscheiden maar tevens onscheidbaar van Zijn schepping. God, Gemoed, is niet een soort vergroot menselijk bewustzijn. Nee, het tegendeel  is het geval, de ware geestelijke mens is juist de uitdrukking van Gods Zelfopenbaring en heeft alleen kennis van wat Gemoed tot ontvouwig brengt. De mens is niet een mini-god, hij is de idee of uitdrukking van God, Gods kind. Christian Science, die voor verlossing uitsluitend uitgaat van Gods almacht bewijst de onwerkelijkheid van enige macht die harmonie, geluk en gezondheid tracht ongedaan te maken. Door aan te tonen dat alle goede eigenschappen onveranderlijke en betrouwbare attributen van God zijn die zonder voorbehoud tot uitdrukking komen in de ware mens - de ware identiteit van de mens - wordt vrees ondermijnd en buiten gesloten. Daarmee hebben wij de wapenen om de aanspraken van het kwaad in onszelf, in ons gezin en waar het verder ook mag voorkomen in de wereld om ons heen recht toe recht aan onbevreesd tegemoet te treden. En het stelt ons in staat dit geloof dat het kwaad deel van de mens is, te vernietigen. En het stelt ons in staat dit geloof dat het kwaad deel van de mens is, te vernietigen. Als wij Waarheid in ons denken toelaten, geldt voor ons wat voor Mrs. Eddy gold, dat de ‘schaduw van oude dwalingen’ noodzakelijkerwijs uit ons denken zal verdwijnen.

woensdag 11 mei 2016

Oorspronkelijke orde

Of wij nu spreken van een wonder, een demonstratie of een genezing, ik geloof dat we in feite over hetzelfde spreken. In zekere zin laat een wonder ons eenvoudigweg het natuurlijk goede zien waar de dingen aanvankelijk verkeerd schenen te zijn. Is het dan ook niet een soort wonder wanneer door een glimp van Gods goedheid, geduld de plaats inneemt van irritatie, onrust vervangen wordt door rust, en ziekte door gezondheid? Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.134: “Een wonder vervult Gods wet, maar is geen verkrachting van die wet.” Iets verder vervolgt zij “Het wonder brengt geen wanorde, maar ontvouwt de oorspronkelijke orde en stelt de Wetenschap van Gods onveranderlijke wet vast.” Wat is die ‘oorspronkelijke orde’? De oorspronkelijke orde die door God geschapen is, moet goed zijn. De Heilige Schrift verklaart, dat alles wat God gemaakt heeft, goed is, evenals Hijzelf goed is - goed in Beginsel en idee. Daarom is het geestelijk heelal goed en weerspiegelt het God, zoals Hij is. (Filipp 2:5) Een ieder van ons heeft het recht en het vermogen om het goede te verwachten, om in te zien dat goede gedachten macht hebben, omdat zij oorsprong vinden in het goddelijk Gemoed. Dit stelt ons in staat om gedachten die Hem niet tot uitdrukking brengen of erkennen, te verwerpen. Wanneer wij dat doen ondervinden wij er de zegen van.

vrijdag 6 mei 2016

Eendrachtig bijeen

Een van de meest verheven momenten die in de Bijbel staan beschreven is Pinksteren, toen de discipelen ‘allen eendrachtig bijeen’ waren en vervuld werden met ‘de Heilige Geest’ (Hand. 2:1,4). Het was niet zozeer het bijeen zijn op een bepaalde plaats die dit bewerkstelligde; het waren hun gedachten die op het moment volledig vervuld waren van een helder besef van de geestelijke werkelijkheid, namelijk de aanwezigheid en macht van God alleen. Dit besef was van zo’n illuminerende kracht dat het de duisternis der eeuwen verlichtte. Een afstraling van deze glans wordt actueel telkens wanneer bijvoorbeeld ergernis overwonnen en verontwaardiging resoluut van de hand gewezen wordt - zoals bij de vraag wie naast wie zit, of wat je wel of niet draagt, en of de leden van de kerk het decorum wel hoog houden of hoe een bepaald woord moet worden uitgesproken - zodat we werkelijk ‘eendrachtig bijeen’ kunnen zijn, geconcentreerd op de ideeën die door de voorlezers worden gepresenteerd. Dat zijn werkelijk heilige ogenblikken als de macht van het Woord voelbaar wordt. Dat zijn de momenten waarop de goddelijke bedoeling zichtbaar wordt, het besef van de absolute eenheid van de mens met zijn Maker. Dan blijft er geen wil, wens, leven of gemoed over gescheiden van God.

dinsdag 3 mei 2016

Het oneindig goede kent geen veranderlijkheid

De stof in de weegschaal leggen van succes is bedrieglijk, want de ware substantie van onze voorziening is Geest. En hoe zou je het geestelijk goede moeten afwegen op de schaal van beperkingen? Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid (p. 319): “Indien men zijn levensvooruitzichten van een stoffelijke grondslag uit berekent, zal dit inbreuk maken op de geestelijke wet en de verwachtingen van de mens op een dwaalspoor leiden.” Als de substantie van het goede niet in de stof te vinden is, waarom de hele wereld afzoeken naar het goede, als het, op dit moment, even dichtbij is als God Zelf? Het idee is de voorziening - en er is altijd een overvloed van ideeën iedere dag. Geestelijke ideeën zorgen voor onze behoeften op een uiterst praktische manier. Hoewel het verschijnsel van de ‘vette jaren’ afgewisseld door de ‘magere jaren’ zich soms aan ons opdringt, zijn de ene God en Zijn wet van het oneindig goede aan geen enkele veranderlijkheid onderhevig. Iets dat geen beperkingen kent kan niet wisselen tussen meer en minder.

maandag 2 mei 2016

Inzicht in de universele werking en onaantastbaarheid van God

De Wetenschap dwingt onze aandacht van onevenwichtige, instabiele en veranderlijke stoffelijke toestanden naar een juister en geestelijker inzicht in wat God heeft geschapen en tot uitdrukking brengt. In Wetenschap en Gezondheid (p.170) zegt Mrs Eddy: “Geestelijke veroorzaking is het enige vraagstuk, dat in beschouwing moet worden genomen, want meer dan elk ander vraagstuk staat geestelijke veroorzaking met menselijke vooruitgang in verband.” Zo ontdekken we wat er werkelijk plaats vindt in tijden van verandering. En zo worden angst en onzekerheid, die hun oorzaak vinden in stoffelijke gevolgtrekkingen, uitgebannen terwijl wij duidelijker gaan zien hoe de hand van God werkt in het leven van de mensen. God is Geest, de enige, oppermachtige oorzaak, die een en al goedheid is en Wiens schepping volkomen geestelijk is. Een geestelijk standpunt erkent het goede dat God aan al Zijn kinderen, aan iedereen zonder uitzondering, geeft. Dit betekent dat wij bij alles wat we willen verwerkelijken en ervaren het geestelijk begrijpen voorop moeten stellen, dat openbaart dat het heelal, de mens inbegrepen, zich in volledige harmonie beweegt met het goede en door Waarheid en Liefde wordt bestuurd. En een glimp hiervan, een ogenblik slechts van inzicht in de universele werking en onaantastbaarheid van God is voldoende om onze kijk op de wereld te veranderen.

zondag 1 mei 2016

Een levenssfeer van liefde en licht

Als we de ware idee van de mens als Gods weerspiegeling, dus van het goede, erkennen en daaraan vasthouden neemt het verkeerde geloof over de mens en zijn tegenstrijdige uitwerking op onze gedachten en handelingen af. Als we de geestelijke werkelijkheid en de werking van Gods wet van universele harmonie beseffen en die wet van Liefde in ons dagelijks leven in praktijk brengen, wordt de mens in Gods gelijkenis voor ons een werkelijkheid. Dat is het effect als we de goddelijke Liefde al onze ervaringen laten besturen. Dit is niet altijd even makkelijk. Maar ik leerde dat NU het moment is om de Wetenschap van het Chrisetndom in praktijk te brengen, om lief te hebben en de goddelijke Liefde tot uitdrukking te brengen door die liefde te zijn, geduldig en kalm in plaats van boos te reageren en zo mijn besef dat God, het goede, in waarheid de mens bestuurt, te verliezen. Ik moet echt het werkelijke wezen van de mens, het beeld en de uitdrukking van God, in mijn gedachten houden en niets anders als werkelijk accepteren, niet voor mijzelf noch voor wie dan ook.
Een levenssfeer van liefde en licht
Omringt ons mild en zacht,
Daar leven wij, daar aadmen wij,
Daar zwijgt der zinnen macht.
(Gezang 144)

zaterdag 30 april 2016

God is alwerkend

God is alwerkend. Dat wil zeggen dat hij alle daadwerkelijke actie voortbrengt, alle actie in stand houdt en alle actie beheerst. Hij is de grote IK BEN, de enige die handelend optreedt, die Zich voor altijd laat kennen als de actie van het geestelijk heelal en de geestelijke mens. Een oorzaak die een en al actie is, kan in haar gevolg niet minder actief zijn. Een alwerkende God kan niet anders dan aan Zichzelf uitdrukking geven als een actief mens en in uw ware geestelijke aard bent u deze mens, het dynamisch werkend en actieve gevolg van uw dynamische actieve oorzaak. En als God eeuwige actie is, dan moet het eeuwig uit Hem voortvloeiend gevolg, oftewel de mens, ook eeuwig actief blijven. Als wij Zijn stralende activiteit niet ten volle uitdragen, zien wij onszelf niet zoals God ons ziet. Hij ziet ons alleen als de tijdloze uitstraling van Zijn leeftijdloze Geest. Hij ziet ons alleen in termen van Zijn onvermoeibaar wezen. En dat betekent dat Hij ons niet als een sterveling kan zien, en zelfs niet als iemand die op weg is onsterfelijk te worden. Hij ziet ons alleen in termen van Zijn eigen onvermoeibare wezen. Hij ziet ons op het hoogtepunt van Zijn eigen volmaaktheid, actief binnen de structuur van Zijn eigen smetteloze onsterfelijkheid.