donderdag 24 december 2015

zondag 20 december 2015

Men heeft op U vertrouwd

Individuele en collectieve vooruitgang en bevrijding komen alleen, wanneer het denken leert op God te vertrouwen. Het menselijk intellect zal de problemen van het sterfelijk bestaan niet oplossen. Alleen de goddelijke intelligente zal dit doen. “De menselijke gedachte”, schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid (blz. 126), “heeft nooit ook maar het geringste deel van het ware zijn ontworpen. Het menselijk geloof heeft op zijn eigen wijze de echo van Geest gezocht en geïnterpreteerd en schijnt deze zodoende verkeerd overgedragen en stoffelijk nagebootst te hebben; maar het menselijk gemoed heeft nooit een werkelijke toon voortgebracht of een positief geluid doen horen.”
Alleen hij, die goddelijke gedachten tot de zijne kiest, niet alleen af en toe, maar altijd en ondanks de blijken van het tegendeel, leert dagelijks uur na uur, het onmetelijk belang zien van zijn keus. De gedachten die wij als gids kiezen om ons te besturen en te beïnvloeden zijn òf menselijk òf goddelijk. De vraag is: Welke zijn het? Jesaja (26:3) schreef: ”Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.” Op deze wijze bewaren wij niet alleen onze eigen vrede, maar de macht van positief, opbouwend denken, dat één is met zijn goddelijke bron en bezieling, helpt mee om voor anderen het mesmerisme te verbreken van negatief en angstig denken. In het ja van het positief goddelijk weten wordt alle onzekerheid, twijfel, terughouding en ontwijking opgegeven. Goddelijke gedachten zijn immer tegenwoordig en beschikbaar voor hem, zie zich vereenzelvigt met Gemoed.

dinsdag 15 december 2015

Het reine Gemoed

Christian Science verklaart dat zonde en disharmonie nooit het werkelijke wezen van de mens binnengaan. Zij raken de mens zelfs niet aan. Het geestelijk zijn van de mens is ondoordringbaar voor disharmonie of ziekte.  God en Zijn schepping zijn in alle eeuwigheid volmaakt. God, het goddelijk Beginsel, is de bron, de oorsprong en oorzaak van al wat bestaat. Er kan niets zijn behalve, of buiten God, want Hij is het al-omvattende Zijn.  Alle werking gaat van Hem uit en wordt door Hem bestuurd. De mens Gods is noch een ziek noch een zondig sterveling. In Miscellaneous Writings schrijft Mrs. Eddy, p. 260: “Jezus wist, dat de in dwaling verkerende sterfelijke gedachte alleen in zichzelf de veronderstelling vasthoudt, dat het kwaad bestaat en dat zonde, ziekte en dood haar subjectieve toestanden zijn; hij wist ook, dat het reine Gemoed de waarheid van het zijn is, die iedere gewaande of elementaire tegenstelling van Hem, die Alles is, onderwerpt en vernietigt.” In werkelijkheid bestaat er geen kwaad van enige soort, waarvan wij verlost moeten worden, doch alleen ons geloof er aan, dat moet worden vernietigd. Geen in dwaling verkerende mentaliteit kan zich vasthechten aan de mens, die in eeuwigheid het ene, juiste, onfeilbare Gemoed weerspiegelt, dat God goed is. De mens is volmaakt in God, voor eeuwig gescheiden van en onberoerd door het kwaad en van deze geestelijke basis uit kunnen wij onze menselijke problemen oplossen.

zondag 13 december 2015

De enige goede kant van het bestaan

Vaak hoor je zeggen: “Alles zal wel goed komen.” Zo’n uitlating is tot op zekere hoogte een troost. Het zal iemand misschien hoop geven, maar het geeft geen enkele zekerheid over de uitkomst. In de Bijbel lezen wij: “Zo zult gij heden weten en ter harte nemen, dat de Heere die God is, boven, in de hemel, en onder, op de aarde, niemand meer.” God en Zijn volmaakte schepping zijn “heden” de enige werkelijkheid die er is of ooit geweest is. Wij kunnen dat stap voor stap bewijzen in gezondheid, harmonie, en welzijn. Deze komen voort uit het gebed dat Gods alheid en eenheid, de mens inbegrepen, aanvaardt en het kwaad als een leugen verwerpt. Elk bewijs, groot of klein, van genezing of karakter hervorming, dat wij bereiken door ons begrijpen van deze stelling, versterkt ons weer in het wetenschappelijk besef dat de mooie kant - de geestelijk juist kant - inderdaad de enige kant is. Dat besef gaat optimisme te boven. Het aanvaardt uitsluitend het goede als de werkelijkheid van het bestaan. Mrs. Eddy schrijft in Christian Healing blz. 10: “God is Alles, en in alles: daarmee is de kwestie van een goede en een slechte kant van het bestaan afgedaan. Waarheid is het werkelijke; dwaling is het onwerkelijke.”

dinsdag 1 december 2015

Wat meten en tellen wij?

Wat meten en tellen wij?

De Christian Science Heraut - 30 oktober 2015
Oorspronkelijk gepubliceerd in april 2015 editie van The Christian Science Journal.
U zult er wellicht versteld van staan hoeveel methodes om te meten onderdeel zijn van ons dagelijks leven. Ze worden gebruikt om de productiviteit van bedrijven en de activiteiten van werknemers te beoordelen, en zelfs om ons gedrag inzichtelijk te maken bij de plaatselijke supermarkt en op het internet.
Aangezien er steeds vaker metingen worden verricht, is het belangrijk ons ervan te verzekeren, dat wij de huidige status en toekomst van onze kerken niet definiëren aan de hand van metingen, oftewel sterfelijke maten. Waarom? Omdat metingen geen juiste waardering of een volledig verslag kunnen geven over de demonstratie van de geest van Christus.