zaterdag 28 november 2015

Gevrijwaard voor de hypnose van gebrek

Wij moeten tot steeds ruimere opvattingen van het zijn komen (Wetenschap en Gezondheid blz. 265:5). “Tot ruimere opvattingen” komen is zoiets als uit de duisternis in het licht komen, uitleggen wat niet begrepen wordt, of niet voor de hand ligt. Wij horen vaak verhalen waarbij mensen zo gehypnotiseerd worden dat zij geloven dat er iets is als het er niet is, maar soms ook in het omgekeerde geval - iemand laten geloven dat iets er NIET is, als het er WEL is. Is zoiets niet veelzeggend voor deze tijd, waarin we zo vaak worden gemesmeriseerd door beelden van economische recessie, van een slechte gezondheid, gebrek aan eenheid in het gezin en gebrek aan werkgelegenheid? Denken wij dat Gods substantie en goedheid afwezig zijn? We moeten weten dat de stoffelijke zintuigen ons niet voor de gek kunnen houden door te vertellen dat het goede verdwenen is. Onze ingeboren geestelijke zin stelt ons in staat gevrijwaard te blijven voor de hypnose van gebrek en niet-zijn. Elk moment van de dag is een goed moment om je bewust te zijn van de alles-omvattende aanwezigheid van Liefde, die ieder van ons omvat, hier en nu, altijd. Deze Liefde is nooit, onder wat voor moeilijke omstandigheden we ook verkeren, ook maar voor een moment afwezig, en geen macht op aarde kan ons verhinderen Gods liefde te voelen, precies zoals wij die nodig hebben, of dat nu is als een vader, als moeder, of echtgenoot, vrouw of broer. Op dit ogenblik heeft de goddelijke Liefde ons lief, ‘behoed, bemind en gezegend’ zoals een gezang zegt (Gezangboek van de Christelijke Wetenschap, gezang 278).

vrijdag 27 november 2015

Next chat 8 December 2015

Healing chronic problems

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on December 08, 2015 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!

Janet Clements
Many can attest to the fact that Christian Science heals. But what do we do when we aren’t readily seeing healing in our own lives? And when persistent problems threaten to dampen our joy?
Join Christian Science practitioner and teacher Janet Clements, CSB, for this live Sentinel chat, where these kinds of questions, and more, will be addressed.
About Janet Clements: Before entering the public practice of Christian Science, Janet worked in the creative field of advertising and publishing. She also taught classes in design at the university level. Janet has been a Christian Science practitioner for nearly 30 years and became a teacher of Christian Science in 2006.

dinsdag 24 november 2015

Kan ik echt mezelf zijn?

“Kan ik echt mezelf zijn?” is voor veel mensen en heel dringende vraag. Een bevredigend antwoord wordt alleen gevonden wanneer onze individualiteit gezien wordt in relatie tot God. Iets dat in overeenstemming is met het wezen van God hoeft niet gevreesd te worden, en iets dat daar niet mee in overeenstemming is, heeft geen oorzaak, geen plaats om te zijn en geen wet om het te steunen. De kracht van de geestelijke waarheid is dat het door God gegeven wezen van de mens door geen andere wet bestuurd wordt dan die van almachtige geestelijke goede, Gods wet. Als we op deze wijze leren denken, beginnen allerlei beperkingen van ons af te vallen.  Onze beperkingen zijn vaak eerder het gevolg van de verkeerde opvatting die wij over onszelf hebben dan van de werkelijke feiten. Waar we onszelf van moeten bevrijden is een stereotiepe levenswijze. Een gedachtelijke opvatting die bepaald wordt door een eenmaal ingenomen standpunt, of door gewoonte. Het is belangrijk zulke patronen in onszelf te herkennen, omdat deze ons beletten werkelijk onszelf te zijn. Het zijn niet alleen de patronen die anderen ons opleggen, de invloed van de reclame bijvoorbeeld. Het zijn ook de stereotypen of gewoontepatronen die we onszelf opleggen. “Ik kon ‘t niet helpen, zo ben ik nu eenmaal!” Vroeger gebruikte ik dit excuus vaak voor mijn gedrag. En die gewoonte bleek niet eens zo gemakkelijke af te leggen. Dit beeld “zo ben ik nu eenmaal” begint pijnlijk te worden, als een schoen die te nauw zit. En dat onaangename gevoel zou wel eens heel goed kunnen zijn, omdat het een teken is dat de onderliggende feiten van ons wezen ons niet met rust laten in dit zelfgemaakte stereotype.

woensdag 18 november 2015

Next chat 24 November 2015

Mending the fences within the family

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on November 24, 2015 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Loving relationships within a family can provide a wonderful feeling of security and joy to all its members. However, this isn’t always the case. Too often family relationships involve hurt, resentment, and conflict.
Join Marian English, a Christian Science practitioner and teacher, in a live Sentinel chat, where she will answer questions about family conflict based on the understanding of God and His spiritual creation, an understanding which restores love and brings true healing. 
About Marian English: After a friend introduced her to Christian Science, Marian exchanged her career as a professional musician for a career as a practitioner of Christian Science healing. She traveled throughout the United States, Canada, and Europe, speaking as a member of the Christian Science Board of Lectureship at churches, health-care facilities, prisons, detention centers, and homeless shelters. Marian has served The Mother Church in many ways including as lecturer, as Second Reader of The Mother Church, The First Church of Christ, Scientist, in Boston, as President of The Mother Church, and as a frequent contributor to the Church periodicals. Marian is a teacher of Christian Science currently living in Colorado Springs, Colorado.

dinsdag 17 november 2015

Nu zijn wij kinderen Gods

Wij komen tot beter en volledig begrijpen van ons zoonschap met God, telkens wanneer wij Zijn hoedanigheden tot uiting brengen en aanspraak maken op het erfdeel, dat Gods zoon toebehoort. In Miscellaneous Writings stelt Mrs Eddy de volgende belangrijke en diepgaande vraag (blz. 181): “Is ‘s mensen geestelijke zoonschap een persoonlijke gift aan de mens, of is het de werkelijkheid van zijn wezen, in de goddelijke Wetenschap?” En haar antwoord luidt:
“‘s Mensen kennis van deze grootse waarheid geeft hem macht om zijn goddelijk Beginsel te demonstreren, dat op zijn beurt vereist wordt om zijn zoonschap, of eenheid met God, het goede, te begrijpen.”
God heeft slechts één soort mens geschapen - de uitdrukking van Zijn volmaakte wezen. Wij trachten niet een zoon van God te worden door een goed mens te zijn, ook klimmen wij niet van het sterfelijke naar het onsterfelijke begrip van het zijn. “Nu zijn wij kinderen Gods”, verklaart de Apostel Johannes (1 Joh. 3:2) en wij hebben het door God geschonken vermogen ons voor altijd van onze werkelijke identiteit bewust te zijn.

maandag 16 november 2015

Oneindigheid bestaat

Iedereen weet of is zich gedachtelijk bewust, dat hij bestaat. Hij is bewust, dat hij bestaat en hierdoor wordt hij door de rede ertoe geleid te zien, dat het bestaan gedachtelijk is. Hij merkt dat men zonder gemoed of gedachte geen aanwijzing of bewustzijn van het zijn zou hebben. Mrs. Eddy omschrijft God als het Opperste Zijn - het Opperwezen - het goddelijke en oneindige in zichzelf bestaande Gemoed. Zij schrijft ook, dat dit Wezen uitdrukking of getuigenis moet hebben en dat deze uitdrukking gemanifesteerd wordt als de mens in een oneindigheid van zich ontplooiende ideeën. Op blz. 336 van het leerboek Wetenschap en Gezondheid, heeft Mrs. Eddy geschreven: “Gemoed is de IK BEN, of de oneindigheid.” Het feit, dat oneindigheid bestaat, dat dit de waarheid van het zijn is, betekent, dat ontplooiing één is, oneindig, onvermijdelijk. Voor iedere idee van God is dat feit Gemoed, dat in het individuele bewustzijn verschijnt of zich ontplooit. En, omdat deze ontplooiing geheel en al goed is, doet dit begrijpen, dat er zelfs in onze menselijke ervaring niets te vrezen is, niets om bang of angstig voor te zijn, niets te verwachten of te genieten, dan de volheid en de harmonie van het aan het licht tredende getuigenis van het wezen van God. Iedere dag kenmerkt zich door ontplooiing. Deze dag, of ontplooiing, is geheel en al een staat van geestelijk weten. Het duurt eeuwig voort, raakt nooit ten einde, komt nimmer tot stilstand en geeft steeds uitdrukking aan de weldadige orde en bedoeling van het goddelijk Beginsel. Veerkracht, spontaniteit en vreugde zijn de kenmerken van het zich ontplooiend zijn van Gemoed.

vrijdag 13 november 2015

Hogere gedachtestaat

Iedere keer als we de aard van God duidelijker bewust worden, Zijn volmaaktheid, macht, harmonie en schoonheid, verdwijnt het verkeerde sterfelijke ego, of geloof in beperkingen en sterfelijkheid uit onze gedachten. Deze hogere gedachtestaat, dit goddelijk bewustzijn, resulteert natuurlijkerwijze in genezing. Het brengt de volkomenheid van het goddelijk Gemoed in onze menselijke ervaringen. Mrs. Eddy zegt in Miscellaneous Writings, blz. 185: “De zelfverzaking van alles dat de zogenaamde stoffelijke mens uitmaakt en de erkenning en verwerving van zijn geestelijke identiteit als kind van God, is de Wetenschap die de sluizen van de hemel opent, waaruit het goede ieder kanaal van het zijn binnenstroomt, stervelingen reinigt van alle onreinheid, alle lijden vernietigt, en het ware beeld en de ware gelijkenis laat zien.”

donderdag 12 november 2015

Is mijn opvatting over u juist?

Wat is de juiste kijk op de mens? Het is de waarheid omtrent de mens zien als  het beeld en de gelijkenis van God. Deze waarheid is de Christus, de geestelijke kijk op de mens. En dit is onze Verlosser. Verlosser van wat? Van het stoffelijke, onvolmaakte beeld van het bestaan. De werkelijke identiteit van de mens wordt gevonden in de individuele uitdrukking van de geestelijke kwaliteiten van God: liefde, vriendelijkheid, vitaliteit, intelligentie, integriteit, goedheid. Zijn dit niet de soort eigenschappen die u en ik in elkaar liefhebben, waarderen en respecteren? Maken ze  niet in feite het ware wezen van de mens uit? Maar hoe zit het met zonde en ziekte, onvolmaaktheid en beperking, zorgen en verdriet en andere negatieve aspecten? Die geven niet de onomstotelijke werkelijkheid van de mens te zien, maar slechts een onjuist beeld, een drogbeeld van de mens, dat door het geestelijke of juiste beeld, vernietigd kan worden. Mrs. Eddy geeft in haar boek Miscellaneous Writings blz. 353 een duidelijke verklaring “Wanneer iemand mij vraagt, is mijn opvatting over u juist? dan antwoord ik, De menselijke opvatting is altijd onvolmaakt; laat uw menselijke opvatting van mij of van wie dan ook, los, en vind de goddelijke, - dan hebt u de juiste verkregen - en nooit eerder.”

woensdag 4 november 2015

Strategisch punt voor Liefde

In de Bijbel staat in Hebr. 11:1: “Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs van zaken die men niet ziet.” Met dit geloofsvertrouwen kunnen we sereen, veilig, kalm en mentaal rustig zijn, wat er ook om ons heen mag gebeuren in onze relatie tot andere mensen, in onze werkkring of de  wereld. Zulk een individueel ervaren  van vrede is niet een zich zelfzuchtig terugtrekken uit de wereld. Het is geen metafysisch kloosterleven. Veeleer kunnen we zien, dat we daarmee een strategisch punt voor Liefde gewonnen hebben en voor Waarheid stelling genomen hebben, waardoor de zegevierende vrede van God de mensheid kan zegenen. Over de uiteindelijke triomf van Gods wil en het komen van Zijn vrede op aarde, schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid, blz. 96: “Deze stoffelijke wereld begint reeds nu het strijdperk te worden voor met elkaar in botsing komende krachten. aan de ene zijde zullen er wanklank en wanhoop zijn; aan de andere zijde Wetenschap en vrede.” Door vertrouwen in dit soort vrede, kunnen we in deze tijd de “vaste grond” daarvan bezitten en de aanwezigheid daarvan voelen in ons bewustzijn.