zaterdag 24 oktober 2015

Waarom een vijand liefhebben?

Jezus zei eens: “Hebt uw vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, . . . en bidt voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen.” Waarom een vijand liefhebben? Wat valt er bij te winnen? Alles! Niet alleen hangt ons eigen geluk en onze gezondheid ervan af of wij allen liefhebben, maar het voortbestaan zelf van de mensheid staat op het spel. Wat is eigenlijk een vijand? We moeten gaan inzien dat het geen personen zijn, maar slechte eigenschappen die de mensen toelaten en die de oorzaak zijn van alle onenigheid. Onze vijanden zijn zelfzucht, trots, haat, vrees, om er een paar te noemen. En door deze verkeerde gedachten in ons bewustzijn toe te laten raken we in conflict met onszelf, met anderen en maken we onszelf ziek. Hoe moeten we nu die vijanden liefhebben? Door wetenschappelijk gebed. Om te beginnen scheiden we in onze gedachten deze verkeerde karaktertrekken af van onze zogenaamde vijand - of dat nu een persoon of een natie betreft. We realiseren ons dat de goddelijke Liefde deze dwalingen nooit heeft gemaakt, dat ze geen oorzaak of werkelijkheid bezitten. dan zien we ook in dat, aangezien de enige werkelijke Oorzaak goed is, elk gevolg daarvan, de geestelijke mens, ook goed moet zijn. Als we dit vastgesteld hebben, nemen we van elke slechte eigenschap die we onze naaste toegedacht hadden het omgekeerde. Dat wil zeggen: we doen  dat in gedachten. We vervangen elke slechte eigenschap door de goddelijke eigenschap die er het tegengestelde van is en altijd de waarheid over de geestelijke mens aangeeft. We erkennen liefde in plaats van haat; goedheid eerder dan het kwaad; naastenliefde en geen vijandigheid; vriendelijkheid in plaats van sluwheid en eerlijkheid voor oneerlijkheid. En we houden deze goddelijke kenmerken vast totdat er in ons denken geen spoor meer over is van een vijandige gemeenschap. En tenslotte moeten we ons consequent aan die volmaaktheid houden, ongeacht wat de lichamelijke zintuigen ons anders willen vertellen. Niet alleen zullen conflicten verdwijnen, maar ons leven zal gelukkiger en beter worden, beter in elk opzicht.

donderdag 22 oktober 2015

Heraut

Er is geen alternatief voor liefde

De Christian Science Heraut - 16 juli 2015
Oorspronkelijk gepubliceerd in de april 2015 editie van The Christian Science Journal.
God heeft Zijn schepping lief omdat Hij die ziet zoals Hij Zichzelf ziet. En God heeft ons geschapen om anderen lief te hebben zoals Hij ons liefheeft. Het vriendelijkste wat we tegen onze naaste kunnen zeggen is wel dat God van hem houdt en dat God hem ziet zoals Hij Zichzelf ziet, namelijk volmaakt.
Lees meer>>>

woensdag 21 oktober 2015

Fysieke en morele harmonie

“Wat veroorzaakt mijn gedachten, het goddelijk Gemoed of het sterfelijk gemoed?” Wanneer het God is, zullen de gedachten bezield, wakker en scherpzinnig zijn, maar wanneer persoonlijke invloeden het denken bepalen, zullen gedachten onbezield, en niet actief zijn, de vooruitgang tot Geest zal worden belemmerd en het vermogen om Christus te demonstreren zal klein zijn. Iemands denken komt tot uitdrukking in zijn handelingen, en ieder is individueel verantwoordelijk voor zijn denken. Een ander kan daarin niet voorzien, maar iedereen kan voor zichzelf en aan zichzelf bewijzen, dat juist denken en juist handelen in iedere goede richting vooruitgang brengen. De beloning die onvoorwaardelijk volgt op juist denken en juist handelen komt van God en kan niet met maten gemeten worden. In Miscellaneous Writings schrijft Mrs. Eddy (blz. 365) doelend op Christian Science: “Haar aard is juist denken en juist handelen, fysieke en morele harmonie; en het geheim van haar succes is hierin gelegen, dat zij voorziet in de universele behoefte aan betere gezondheid en betere mensen.” Laat een ieder, onder Gods leiding, zelf denken, zelf handelen en voor zichzelf het “vertrouwen in de zegen van trouwheid, moed, geduld en genade” behalen.

dinsdag 20 oktober 2015

Guest lecture

4/23: Maintaining spiritual conviction in a matter-based world

zondag 18 oktober 2015

Het licht van Waarheid uitstralen

Het geestelijke is nooit te bovenzinnelijk om praktisch te zijn. De verlichting van Geest komt tot ons, waar wij zijn. Ons vermogen het te ontvangen hangt af van ons geestelijk verlangen en onze bereidwilligheid om God te kennen. Het licht van Gemoed is er voor u en voor mij, en het stelt ons in staat volmaakt te zien. Omdat wij Gemoed weerspiegelen zien wij niet alleen goed, maar verlichten ook anderen. Kunnen wij niet altijd het licht van Waarheid uitstralen? Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid (blz. 266): “De mens is de idee van Geest; hij weerspiegelt de zaligmakende tegenwoordigheid, die het heelal met licht overstraalt.” Het licht van Liefde is overal. Het eigen ik heeft de neiging om aanspraak te maken op het geestelijk licht en ontkent de tegenwoordigheid ervan voor anderen. Dit is kortzichtigheid. Wij moeten het licht weerspiegelen en iedereen omvatten in de heerlijke stralen van geestelijke verlichting.

donderdag 15 oktober 2015

maandag 12 oktober 2015

De alheid van Geest

De Bijbel vereist logisch redeneren vanuit een geestelijke basis. God is Alles-in-alles - almacht, alomtegenwoordigheid, alle bewustzijn. Dus moeten wij toegeven dat er geen enkele werkelijkheid kan zijn in het kwaad, in welke vorm dan ook. Als wij trouw zijn aan de Al-God, ontkennen wij het kwaad, in welke vorm vorm het zich dan ook voordoet, als een stuk bedrog - een waanvoorstelling. En dat is precies wat Christian Science van ons vraagt om te doen. De alheid van Geest, de alheid van Liefde, de alheid van het goddelijk Gemoed, de alheid van onsterfelijk Leven is een voortdurende uitdaging als wij de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid lezen. De erkenning van Gods alheid eist bovendien van ons dat de voortdurende erkenning dat wat niet geestelijk is, in feite niet bestaat. Dat alles wat niet liefheeft, in feite niet bestaat. Dat alles wat non-intelligent is, niet bestaat.  Zelfs de dood, die, naar men kan zeggen de afwezigheid van Leven is, moet als onwerkelijk worden erkend. De dood moet als een soort valse veronderstelling afgewezen worden, daar God, onsterfelijk Leven, immertegenwoordig is. Zo moeten ook disharmonie en elke vorm van ziekte als onbestaanbaar worden erkend, omdat zij de alheid van God, of het goede ontkennen. Gebrek en lijden zijn dus in waarheid ook onwerkelijk, omdat anders God, Ziel, en Zijn wet van overvloed en harmonie niet door alles en in alles aanwezig zou zijn. Als gevolg van dit wetenschappelijk redeneren kunnen we de lijdende mensheid helpen door gebed en begrijpen van Zijn macht en genade.

zaterdag 10 oktober 2015

Next chat 13 oktober 2015

Letting go of offended feelings

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on October 13, 2015 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Michele Newport
Scripture tells us, “Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them” (Psalms 119:165). This Bible verse teaches how we can remain at peace and be loving when someone does or says something that might otherwise offend us. The verse even implies a promise of mending and restoring troubled and 
Scripture tells us, “Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them” (Psalms 119:165). This Bible verse teaches how we can remain at peace and be loving when someone does or says something that might otherwise offend us. The verse even implies a promise of mending and restoring troubled and broken relationships, as well as healing physical conditions that might threaten to “offend.” To learn more about the power of this spiritual message, join the chat and bring your questions for Christian Science practitioner Michele Newport.
About Michele Newport: Michele grew up in Provo, Utah, where she attended Christian Science Sunday School. Later, she was an active member of her local Church of Christ, Scientist, and in 1992 was appointed the State Committee on Publication for Utah and remained in that post for almost nine years. She became a Journal-listed practitioner in 1997. Over the years, she has contributed many articles to the Christian Science publications. In 2001, she and her husband moved to Boston, where Michele served in the Committee on Publication office and in The Mother Church’s Reading Room. Now in Albuquerque, New Mexico, she devotes her full time to the healing practice.

vrijdag 2 oktober 2015

Wentel uw weg op de Heere

Omdat de mens niet ziet, welke rol de goddelijke ontplooiing in zijn dagelijks leven kan vervullen, laat hij God vaak buiten beschouwing. Hij vertrouwt op een persoonlijk besef van het zelf en gaat bij het afbakenen en vormen van zijn leven en dagelijkse werkzaamheden van een stoffelijk standpunt uit. Zijn redenering en zijn gevolgtrekkingen zijn de uitdrukkingen van het menselijk of sterfelijk gemoed en daarom zijn zij feilbaar en onzeker. Zijn besluiten hebben een tint van twijfel en vrees over de uitkomst. Hij vindt geen zekerheid of succes in menselijke plannen maken en hij bakent zijn plannen af met als basis de menselijke wil en niet de goddelijke leiding. Veel Christian Scientisten leren zich te verheugen in het voortdurend verschijnen van het goede, dat Gods dag, of ontplooiing hun brengt. Hij leert inzien dat de bedoeling van het goddelijk Gemoed op natuurlijke wijze en onvermijdelijk door de werking van geestelijke ontplooiing in zijn bewustzijn verschijnt. Enigszins leert hij het zijn te laten zijn, of zich te laten uitdrukken. Hij leert zelfs zien, dat hij, in zijn ware zelfheid als Gods oneindige idee, zelf de uitdrukking is van de zich ontplooiiende bedoeling van Gemoed. Bereidwilligheid om op de goddelijke ontplooiing te vertrouwen neemt alle vrees, spanning en onrust weg. De Psalmist schreef (Ps. 37:5): “Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem: Hij zal het maken.” Aldus geeft men Gods wet de gelegenheid tot ons welzijn te werken en zich te doen gelden als de enige wet, die de mens bestuurt.