woensdag 30 september 2015

Het onweerstaanbare goede verwachten

Het is belangrijk te weten dat wij, door gebed, de kracht of macht van het onweerstaanbare goede kunnen verwachten en tot uitdrukking zullen zien komen. Paulus schreef (1 Kor. 15:58): “Zo dan, mijn geliefde broeders! Weest standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere.”  Wanneer een genezing op zich schijnt te laten wachten, moet onze verwachting van de overwinning van Waarheid toenemen in plaats van afnemen. Om vooruitgang te boeken, vraagt men God om meer en grotere verwachting van de onmiddellijke overwinning door de werking van de majesteitelijke wet van God. Door erkenning van de grootsheid van Leven, het voorwaarts gaan en het doel er van  te erkennen, struikelt men niet over zulke kleine steentjes als overgevoeligheid, lichtgeraaktheid, of zelf-medelijden, en evenmin kan het verontrustend werken of men ontmoedigd worden. Uw mentale voetstappen stijgen daar boven uit, als men loopt op het pad van geestelijke vooruitgang. Zo zal ieder, die de ster van onzelfzuchtig dienen volgend, op de rechte veilige weg van liefde, gezondheid in God vinden.

dinsdag 29 september 2015

Praise


Regardless Of The Oncoming Storm
WE PRAISE GOD FOREVER

maandag 28 september 2015

Heraut

Weerspiegeling: stralend vanuit de goddelijke bron

De Christian Science Heraut - 15 juli 2015
Oorspronkelijk gepubliceerd in de maart 2015 editie van The Christian Science Journal.
In de goddelijke Wetenschap wordt de mens gezien als het beeld en de gelijkenis van God, zoals de Bijbel aangeeft in Genesis 1: 26, 27. De mens is Gods weerspiegeling van Hemzelf. Hieruit volgt de conclusie dat het goddelijk Gemoed, God, Zichzelf altijd openbaart in Zijn idee, Zijn beeld en gelijkenis.
Eén aspect van een weerspiegeling is, dat het nooit gescheiden is van het origineel. De mens, als Gods weerspiegeling, is nooit gescheiden van zijn bron en sluit door weerspiegeling alles in wat God is. Omdat God alles is en de mens alles bezit wat in God, het goddelijk Gemoed, besloten is, manifesteert de mens alle eigenschappen of kwaliteiten van zijn bron: intelligentie, begrijpen, wijsheid, sterkte, integriteit, creativiteit, enzovoort. Het aantal eigenschappen is onbeperkt, en ieder mens kan ze allemaal tot uitdrukking brengen omdat een spiegelbeeld alles weerspiegelt van het origineel. Deze activiteit van God naar de mens is precies wat er ononderbroken plaatsvindt – hier en nu – want God, het goddelijk Beginsel, veroorzaakt het.

zondag 27 september 2015

Keeping our association identity

A genuine desire to fulfill our commitment and attend our yearly meeting is a form of prayer; it opens the way for us to attend. Under the guidance of divine Mind, we will find the way.

Keeping our association identity

From the February 1983 issue of The Christian Science Journal

excerpt:
The teacher's guidance is continuous—not limited to the classroom or the yearly association meetings. The teacher's students share a common calling (1) to demonstrate individually and collectively the teachings of Christian Science; (2) to dedicate themselves to the furtherance of this Science; (3) to attend and support the yearly meetings of their association. The teacher stays with his flock, and his flock is not to roam. This limitation is a protection and a blessing.

donderdag 24 september 2015

God de enige oorzaak


Lucas beschrijft een van de verzoekingen waaraan Jezus blootstond als volgt: “En nadat de duivel hem geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken van de wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem: Ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze aan wie ik ook wil. Indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles van u zijn. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Ga weg van mij, satan; want er is geschreven: Gij zult den Heere uw God aanbidden en Hem alleen dienen.” (Luk. 4:5-8)  Jezus had kunnen toegeven aan de verleiding om te denken dat de politieke onderdrukking van zijn tijd kon worden opgelost door persoonlijke macht - door een groot leider die precies de verlangde politieke oplossing zou vinden. Hij had voor de verleiding kunnen zwichten om te geloven dat de oplossing voor oorlogsdreiging of voor wanbeleid en voor corruptie was gelegen in het verbeteren van menselijke instellingen, zoals uitbreiding van veiligheidsmaatregelen en meer nadruk op wetshandhaving. Dat was in die tijd het traditionele denkpatroon en dat is nu nog zo. Jezus wees echter de verleiding om zo te denken onmiddellijk terug. Hij weigerde zich af te keren van het “Gij zult den Heere uw God aanbidden en Hem alleen dienen”. We hebben hier te maken met een diep inzicht. De argumenten waarmee Jezus door de duivel werd benaderd, werden door Jezus omgekeerd. En daarbij opende hij een geheel nieuwe weg naar de oplossing van sociale en politieke problemen. Hij liet zien dat alleen door God te erkennen als de enige oorzaak, we voorgoed kunnen afrekenen met de problemen van onderdrukking, corruptie en politieke onzekerheid. We kunnen daar tegenwoordig aan toevoegen de problemen van economische teruggang, inflatie, werkeloosheid. Jezus’ overtuiging dat God de enige oorzaak is, was zo diep en zo consequent dat hij nooit zwichtte voor de verleiding om het probleem te onderzoeken teneinde het te begrijpen.

zaterdag 19 september 2015

Gekluisterd in de eindigheid van het zijn?

In Wetenschap en Gezondheid, blz.223, schrijft  Mrs. Eddy: “Vroeg of laat zullen wij inzien, dat de boeien die de mens in de eindigheid van zijn kunnen gekluisterd houden, gesmeed worden door de waanvoorstelling, dat hij in het lichaam in plaats van in Ziel leeft, in de stof in plaats van in Geest.” Naarmate wij  deze waanvoorstelling opgeven, verliezen we een verstard, zelfvoldaan begrip van onszelf en bereiken we het geestelijk ideaal van de mens, onze eigen stralende, veelzijdige en vindingrijke individualiteit. Die geestelijke individualiteit kunnen we niet met onze ogen waarnemen, maar we vinden die identiteit naarmate we groeien in liefde, en in de waardering van het geestelijk goede, van geestelijke schoonheid en vrede. Dan dringt het tot ons door dat we in onze ware identiteit niet onderworpen zijn aan stoffelijke wetten en aan de zwakheden van het vlees. Onze ware identiteit is zondeloos, doodloos, harmonisch en eeuwig. Door ons bewust te worden van onze eenheid met God kunnen we gebruik maken van de macht van het goede. We ervaren dan die krachten van het goede, die het kwaad overwinnen en ons gezond houden omdat het de normale staat van het leven is. Daardoor kunnen we de angst en disharmonie die bij een stoffelijk persoonlijkheid behoren, uitschakelen. Wanneer we onze permanente, geestelijke individualiteit kennen, worden we bevrijd van het lijden en de vrees die samengaan met een verkeerd en persoonlijk begrip van onszelf.

vrijdag 18 september 2015

Gelooft u in God?

Het is soms moeilijk voor iemand die ervan overtuigd is dat alle bestaan en ontwikkeling stoffelijk is om een geestelijke kijk op onze individualiteit te begrijpen. In haar boek Rudimental Divine Science, blz. 3, vroeg Mrs. Eddy: “Bedoelt u met de individualiteit van God, dat God een eindige vorm heeft?” Haar antwoord luidt: “Nee, ik versta daaronder het oneindig en goddelijk Beginsel van alle zijn, de altijd tegenwoordige IK BEN, die alle ruimte vult en zelf alle Gemoed is, de ene Vader-Moeder God.” Christian Science stelt duidelijk dat de mens individueel is omdat God, de bron van alle verscheidenheid in het heelal en van de mens, individueel is. En het ware wezen van de mens is de volledige uitdrukking of expressie van God. Daarom is de individualiteit die wij aan God, Geest, ontlenen noodzakelijkerwijs geestelijk. Wij zijn niet gescheiden van of geabsorbeerd in de Godheid, maar wij zijn individuen die geschapen zijn door een oneindige creatieve Vader Moeder God, die geen aardse begrenzing kent. En deze nieuwe kijk op wat wij in alle eeuwigheid zijn, brengt bevrijding en verandert de beperkte kijk die wij misschien op onszelf hebben. Dit is het belang van geestelijke individualiteit. In Unity of Good, blz.48 geeft Mrs. Eddy als antwoord op de vraag: “Gelooft u in God?” het volgende antwoord: “Ik geloof meer in Hem dan de meeste Christenen, want ik hecht geen geloof aan enig ander ding of enig ander wezen. Hij handhaaft mijn individualiteit. Nee, meer dan dat … Hij is mijn individuaiteit en mijn Leven.” Hier zag Mrs. Eddy de bescherming van haar individualiteit - en wij kunnen hetzelfde doen.

maandag 14 september 2015

De wet die ons vrij maakt

Als kind van God is de mens is vrij geboren. Wat de menselijke situatie ook mag zijn, de mens is vrij om een hulp en zegen te zijn voor de mensen om hem heen. In de Bijbel zien we hoe Jozef dit deed toen hij ten onrechte in de gevangenis werd geworpen. Niet alleen hoopte hij op vrijheid, hij droeg de overtuiging dat God hem het recht op vrijheid had gegeven. En het resultaat was dat hij uit die onrechtvaardige situatie werd verlost en in een positie geplaatst werd waar hij een hele natie tot zegen was. Hoe zit het met mensen die met een beperkt inkomen moeten rondkomen. Wat doen we aan gebrek? Een man die al geruime tijd zonder werk was, ging op zondagochtend naar de kerk met slechts een briefje van tien op zak, dat was alles wat hij bezat. In de kerk zittende haalde hij het tientje uit zijn zak en overwoog zijn keuze: of hij zou het in de collecte doen en terug naar huis lopen, of hij kon de bus nemen en nog wat overhouden om voedsel te kopen. Hij besloot het in de collecte te doen. Hij voelde zich licht en blij, uit een besef van eigenwaarde als het volmaakte kind van God. Op zijn weg naar huis liep hij langs een bouwterrein. Hij kende de opzichter ervan; deze sprak hem aan en vroeg of hij iemand kende die vakbekwaam was om daar te werken. Hij zei: ‘Dan ben ik de juiste man.’ Hij kreeg de baan en niet lang daarna had hij een eigen goed lopende zaak. Er is geen noodzaak om allerlei suggesties van gebrek en beperking voetstoots aan te nemen. Integendeel. De wetenschap van Christus, van de wet die ons vrij maakt, staat ons allemaal ter beschikking.

zaterdag 12 september 2015

Next chat 15 september 2015

Your true worth and usefulness

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on September 15, 2015 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Diane Marrapodi
Where does worth come from? And how can we feel most useful? Whether you feel as if you don’t have much to offer from day to day, or you feel that you have a particular God-given talent or ability, yet don’t know how to contribute to the world, this chat is for you. Join us for this discussion with Christian Science practitioner and teacher Diane Marrapodi, where we’ll explore these healing ideas together.
About Diane Marrapodi: Throughout her life, Diane has experienced, firsthand, the value of approaching life from the spiritual perspective taught by Christian Science. The Bible and Mary Baker Eddy’s discovery of Christian Science, recorded in her book Science and Health with Key to the Scriptures, were the basis of Diane’s reason for hope and healing of grief when she received word of her brother’s suicide. Several years later, this same Science sustained her after a serious car accident, when she was rushed to the hospital and the doctors who first treated her held out no hope that she would walk again or be in full possession of her mental faculties if she lived. Diane was fully healed through Christian Science treatment.
The constancy and effectiveness of Christian Science and its healing application led Diane, right out of college, to devote her life to its study, teachings, and public practice—serving first for a decade as a Christian Science nurse and then as a Christian Science practitioner since 1981 and a teacher since 1985.

donderdag 3 september 2015

Bouwen op vaste grond

Staal en beton zien er in onze ogen uit als erg massief. Maar wat zeggen de natuurkundigen? Zij beschrijven dezelfde stoffen als een massa bewegende moleculen. En uiteindelijk kan deze vaste massa teruggebracht worden tot energie. Zelfs ons lichaam is alleen maar een hoeveelheid stoffelijke energie. Christian Science gaat nog verder en toont aan dat deze zogenaamde energie een projectie is van verkeerde opvattingen, van onjuiste zienswijzen en foutieve veronderstellingen die maar in ons ronddraaien en zich ons bewustzijn noemen. Hoe belangrijk is het dan dat we deze onware mentale energie verwisselen voor geestelijke energie, de substantiële, zuivere, geestelijke ideeën of waarheden van de goddelijke Liefde. Als we dat doen met behulp van geestelijke studie en overtuigd gebed, dan bouwen we op een vaste grond, in overeenstemming met de goddelijke wet. Het stoffelijke wijkt voor het geestelijke en onze verhelderde gedachten bouwen een beter lichaam op. Wetenschap en Gezondheid blz. 425 vat deze eenvoudige maar dwingende uitspraak samen: “Het bewustzijn bouwt een beter lichaam op, wanneer het vertrouwen in de stof is overwonnen.”

Finding God in a materialistic world

 Sentinel Audio Chat

Klik hier voor audio

woensdag 2 september 2015

God is altijd werkzaam

Voor velen van ons liggen tegenwoordig spanningen en machtsoverheersing op de loer als een donkere bedreiging van ons geluk. Daarom is het zo bemoedigend om te zien hoe een mens zijn vrijheid kreeg door te vertrouwen op de altijd-tegenwoordige goddelijke leiding. Maar voor sommige mensen is dit op zichzelf staand voorbeeld misschien van twijfelachtige waarde om de macht van God aan te tonen. De resultaten zouden beschouwd kunnen worden als louter toeval. Maar zorgvuldige studie van de Bijbel brengt ons tot een andere conclusie - tot de overtuiging namelijk dat God altijd werkzaam is ten behoeve van de mens. Zijn energie en macht zijn leidende krachten in ons leven. Het wordt tijd dat wij dit ontdekken. Wij moeten gaan inzien dat God de mens leidt. En dat dit begrijpen ons bevrijdt van menselijke overheersing en ons ertoe aanzet om te ontdekken dat de goddelijke leiding universeel, en individueel werkt. Als we ons hiervoor inzetten wordt het steeds duidelijker dat God oppermachtig is op alle terreinen van ons leven. Wij kunnen dit hier en nu bewijzen.


Turning to God and finding our needs met - Program 735

 Sentinel Radio 2007
Klik hier voor audio

dinsdag 1 september 2015

God als het enige Ego

We kunnen duidelijk onderscheid maken tussen het sterfelijk ego en het goddelijke Ego. Het goddelijk Gemoed houdt Zichzelf in stand, is compleet en volledig bevredigd. Het sterfelijk ego nu is net het tegenovergestelde daarvan: altijd ontbreekt er wel iets, het is onbevredigd en ontevreden. Het voelt een innerlijke armoede en moet daarom iemand bezitten of op iemand steunen. Het is altijd op zoek naar iets buiten zichzelf om de leegte op te vullen. Het moet dingen of geld verzamelen, voortdurend iets toevoegen aan het lichaam: een pil, een medicijn, een sensatie. Het is altijd hongerig naar iets en ongedurig. Deze gemoedstoestand is onbevredigend, omdat hij in wezen het bewustzijn van een tekort en beperkingen is; hij is angstig, omdat hij zich van God, het goede, gescheiden voelt. Door zijn aard alleen al is hij beperkt, vol van zelfmedelijden, en bewerkt hij zijn eigen ondergang. Daarom wordt deze gemoedstoestand in de Christelijke Wetenschap het sterfelijk gemoed genoemd, een verondersteld gemoed of een intelligentie gescheiden van het ene Gemoed, God. Het sterfelijk gemoed voelt zich het ene moment bezeerd, benadeeld en misbruikt, en is het volgende ogenblik agressief en wil zich laten gelden. Het is duidelijk dat we dit onware zelf, dit sterfelijk ego moeten ontkennen en God als het enige Ego - en daarom het Ego van de mens - moeten aanvaarden. Jezus zei: “Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge mij.” (Matt. 16:24)