maandag 31 augustus 2015

Alle zijn is ongebonden

Vrijheid en genezing worden ons deel wanneer wij onszelf als geestelijk beschouwen. Dat betekent dat het mogelijk is de slavernij van pijn en lijden achter te laten en bevrijd te worden door Christus. Bevrijd omdat u bent gaan begrijpen dat u niet opgesloten zit in de stof, maar dat u de hoedanigheden, de vermogens en de krachten van God, uw goddelijk Gemoed of goddelijke Geest belichaamt en tot uitdrukking brengt. Dat betekent leven, denken, voelen, zien en bewegen als de bewuste uitdrukking van het goddelijk Leven, onbelemmerd door een menselijke persoonlijkheid of een stoffelijk lichaam. Alle zijn is ongebonden, vrij van het gewicht van stof en van persoonlijke beperkingen, doch bewust van de eeuwige eenheid van Vader en zoon, van God en Zijn geestelijke schepping, de mens. De Christus of Waarheid, werkt als wet en brengt de volmaaktheid van ons wezen naar voren en vernietigt tegelijkertijd het kwaad. Bevrijding is dus het afwerpen van een juk, vrijkomen van overheersing door een vreemde macht. Ook vallen de last en de druk van de menselijke wil en allerlei persoonlijke meningen van ons af. Correcte identificatie van uzelf als de bewuste uitdrukking van God brengt genezing - genezing van alles waardoor u geplaagd wordt. Uw gezichtsvermogen, gehoor, gevoel, uw bewegingen zijn even vrij als gedachten. Zij zijn niet in het lichaam aanwezig. Ons ware zien, horen, voelen en bewegen zijn de eeuwige, geestelijke vermogens van het wezen van de mens. Gods aanwezigheid en macht manifesteren zich in de gezondheid en compleetheid van uw leven.

vrijdag 28 augustus 2015

Vertrouwen in Waarheid

In Wetenschap en Gezondheid op blz. 507 schrijft Mrs. Eddy: ”De schepping openbaart zich voortdurend en moet steeds voortgaan zich te openbaren, uit de aard van haar onuitputtelijke bron.” Alles wat waar is, is een schepping van God en openbaart zich, komt tot uiting, omdat God Zichzelf in alle eeuwigheid tot uiting brengt in Zijn schepping. Wat wij een demonstratie noemen is daarom niet iets dat wij door gedachtelijk werk maken of doen verschijnen. Het is veel meer. Het is Gods schepping, die zich openbaart; het is het bewijs, dat God Zichzelf tot uiting brengt in en door Zijn uitdrukking. Het is datgene, wat altijd waarneembaar is voor de geestelijke zinnen, voor het bewustzijn, dat verhelderd is door geloof en begrijpen. Dit heerlijk besef in Christian Science, dat God met ons werkt, Zichzelf en Zijn oneindige openbaringswijzen doet zien, is inderdaad Immanuel of “God met ons.”
Wij moeten niet bevreesd zijn voor de toekomst, of er angstige voorgevoelens over hebben. Integendeel, wij moeten haar tegemoet treden met vertrouwen in Waarheid, met moed, hoop, geloof en liefde, wetende - zoals wij weten - dat het enige wat ook werkelijk kan gebeuren, is, dat Gods schepping aan het licht komt. Er zijn geen jaren nodig voor het verschijnen van Gods ideeën; alleen visie wordt vereist, want Zijn ideeën zijn hier en nu de enige feiten van de schepping. Het is altijd NU in Gods Koninkrijk, en het is ook altijd hier.

donderdag 27 augustus 2015

Bible Quote


Want God is geen God van verwarring, maar van vrede,
1Kor. 14:33

woensdag 26 augustus 2015

Next chat 1 September 2015

How do we know we're doing God's will?

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on September 01, 2015 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!

Tony Lobl
The Bible talks about “doing the will of God.” (Ephesians 6:6) What does it mean to do God’s will? How can we distinguish between God’s will and human will?

Join this Sentinel audio chat with Christian Science practitioner Tony Lobl to learn more about how we can “prove,” as Paul writes in Romans, “that good, and acceptable, and perfect, will of God.” (12:2)
About Tony Lobl: As a teenager Tony discovered a love of writing, and since encountering Christian Science at university he has made its understanding and practice a priority. After graduating, he spent ten years taking short-term freelance jobs, mainly in the media industry, to take time to think and pray, be creative, and travel. From his early thirties he’s filled various roles in the Christian Science movement including his current positions as UK and Ireland media and legislative representative and as a Christian Science lecturer (for special audiences) which draw on both his love of communicating and his love of sharing Christian Science with those unfamiliar with it. He and his wife, Jenny, live in London and are both Christian Science practitioners.

dinsdag 25 augustus 2015

Deze eeuw

Deze eeuw is een tijdperk van opzienbare materiële, wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Maar het is onmiskenbaar dat al deze menselijke activiteiten weinig gedaan hebben om de geestelijke kwaliteit van het leven te verbeteren. De mensen zijn dientengevolge niet gelukkiger, veiliger of meer tevreden geworden en zij beginnen onrustig te worden. Zij kijken opnieuw rond om ware voldoening en tevredenheid te vinden. Denkers in de wereld maken melding van een groot verlangen dit soort ‘geestelijk vacuüm’ te vullen. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid blz. 224: “Een verhevener en praktischer Christendom, dat de bewijzen van gerechtigheid geeft en voorziet in al wat stervelingen bij ziekte en gezondheid nodig hebben, staat aan de poort van onze tijd en klopt om binnengelaten te worden.” Dan vraagt zij: “Wilt u de deur openen of sluiten voor deze bezoeker, die in de stilte des ootmoeds als een engel tot ons komt, zoals hij eertijds op het midden van de dag aan de aartsvader verscheen?” In zijn nieuwe vorm klopt de Christus dringend op de mentale deur van de mensheid. Hij brengt het goede nieuws van Gods liefde en belooft gezondheid, harmonie en algehele volmaaktheid voor allen. Wilt u de deur openen voor deze engel - deze goddelijke boodschap - die tot ons komt?

maandag 24 augustus 2015

De goddelijke orde

Omdat God Geest is, moet Gods koninkrijk of de goddelijke orde deel uit maken van Zijn natuur en daarom voor 100 procent geestelijk zijn. In de woorden van Jezus: “De geest is het die levend maakt.” (Matt.12:48) - dat wil zeggen, het is God, Geest, die de bron van alle leven is. “Het vlees is niets nut.” Het vlees of de  stof - het tegengestelde  van Geest - heeft geen grond voor zijn bestaan, geen werkelijkheid. Mrs. Eddy zag dat de werkelijke orde de goddelijke orde is; dat het menselijk gebeuren - zoals wij dat met de stoffelijke zintuigen waarnemen - slechts de schijn van werkelijkheid heeft. Langs deze lijnen verder denkend begreep Mrs. Eddy dat de mens, als schepping of idee van de goddelijke intelligentie, voor altijd moet leven onder het bestuur van deze intelligentie. Hij moet even geestelijk zijn als God, zijn Vader, en dezelfde intelligentie uitdrukken. En dat leidde Mrs. Eddy tot de conclusie dat het goddelijk heelal het enig werkelijke heelal is, want hoe zou er een tegenstelling kunnen bestaan van oneindige, onvernietigbare Geest? Hoe zou een tegenstelling als de stof werkelijk kunnen bestaan of ook maar enige werkelijke substantie kunnen hebben?

zondag 23 augustus 2015

Elementaire Goddelijke Wetenschap

Misschien stelt iemand de volgende vragen: “Waarom is het nodig andere termen voor God te gebruiken dan alleen de naam God? Betekent de term God niet Alles? Ja, God betekent Alles en is Alles-in-alles.
Op blz. 20 van Neen en Ja schrijft Mrs. Eddy: “Wanneer de uitdrukking goddelijk Beginsel gebezigd wordt om de Godheid aan te duiden, kan dit veraf of koud schijnen, totdat een beter inzicht verkregen wordt. Dit Beginsel is Gemoed, is substantie, Leven, Waarheid, Liefde. Eenmaal begrepen, zal Beginsel de enige uitdrukking bevonden worden, die de ideeën Gods volledig weergeeft - één volmaakte mens en de goddelijke Wetenschap.”
Wat is de aard van het Beginsel, dat het heelal in zijn bestuur houdt. Op blz. 1 van Elementaire Goddelijke Wetenschap schrijft Mrs. Eddy als antwoord op de vraag: “Wat is het Beginsel van Christian Science?: Het is God, het Opperwezen, het oneindig en onsterfelijk Gemoed, de Ziel van mens en heelal. Het is onze Vader, die in de hemelen is. Het is substantie, Geest, Leven, Waarheid en Liefde - deze zijn het goddelijk Beginsel.” In deze definitie is het belangrijk op te merken, dat Mrs. Eddy de overige zes van de zeven synoniemen van God gebruikt om de volledige betekenis van Beginsel naar voren te brengen. Wanneer wij Beginsel in beschouwing nemen, nemen wij onvermijdelijk God in beschouwing en wanneer wij God in beschouwing nemen, moeten wij al de synoniemen insluiten die uitdrukking geven aan Zijn aard en karakter.

donderdag 20 augustus 2015

Quote


maandag 17 augustus 2015

Op God vertrouwen

Toen in de dertiger jaren in de tijd van de depressie een weduwvrouw met vier kinderen en nog twee inwonende familieleden de hypotheek van het huis niet meer konden opbrengen, volgde een gesprek met de bankdirecteur, die haar vroeg hoe ze zich voorstelde de hypotheekrente te gaan betalen. Haar antwoord was: “Ik ben van plan op God te vertrouwen!” De directeur was verbluft en was een paar ogenblikken sprakeloos. Tenslotte zei hij: “Ik hoop dat u dat kunt doen.” De weduwvrouw deed wat ze zei - door elk ogenblik tot ogenblik op God te vertrouwen en de valse goden, vrees en gebrek, geen kans te geven. De hypotheek werd na een tijd afbetaald en de familie heeft nog vele gelukkige jaren in dat huis doorgebracht. Voor welke keuze werd de vrouw gesteld? Was dat het huis te behouden of het zich te laten ontnemen? Nee, in feite niet. Dat was alleen maar het gevolg. De keuze was tussen de valse goden vrees en gebrek enerzijds en de zekerheid van de Christus anderzijds. Door onwankelbaar vertrouwen in de Christus, Waarheid, rekende zij erop dat ze niet kon verliezen wat God haar gegeven had. Natuurlijk geeft God ons geen stoffelijke dingen zoals een huis. Christian Science leert dat we de voorwerpen van de stoffelijke zin, zoals een huis of een zaak, moeten zien als gedachten. En het zijn de juiste ideeën achter de voorwerpen die God ons geeft en voor ons in stand houdt. En die kunnen in ons menselijk leven niet anders tot uitdrukking komen dan in de dingen die juist, nuttig en mooi zijn. Ter verduidelijking zou je een huis kunnen zien als het menselijk symbool van liefde, vreugde, bescherming, vrede, zekerheid, geestelijke substantie. Deze kwaliteiten kunnen nooit afgenomen worden. Zij zijn de werking van de Christus.

zondag 16 augustus 2015

De werking van het goede

Christian Science leert dat God het goddelijk, scheppende Beginsel is van het heelal en van de mens. Dit goddelijk Beginsel geeft aan zichzelf uitdrukking door te geven. Het geeft al het goede, zoals leven, harmonie, schoonheid, die geopenbaard worden in het geestelijk heelal en de geestelijke mens. Deze goddelijke werkzaamheid van geven is Liefde, is de goddelijke Liefde. Maar hoe is deze Liefde? Wat houdt het in? Ze is anders dan menselijke liefde, die zelfzuchtig en beperkt is en zowel goed als kwaad, deugden als ondeugden inhoudt. Gods liefde is volmaakt en omdat ze volmaakt is kan ze geen kwaad bevatten. De goddelijke Liefde is de werking van het goede. En deze werking is het geestelijke heelal en de geestelijke mens. Dit is de enige werkelijkheid die er is. Alles wat afwijkt van deze reine, volmaakte, geestelijke activiteit van de goddelijke Liefde is een luchtspiegeling. Luchtspiegelingen die we in ons menselijk leven tegenkomen zijn gedachtelijke verschijnselen. Vaak denken we geluk, zekerheid en liefde te zien waar dat helemaal niet het geval is. Als moede en teleurgestelde reizigers van de ene luchtspiegeling naar de andere gehold te zijn, kunnen we ons terecht afvragen: Waarom gaat mijn hoop nooit in vervulling? Waarom stellen degenen van wie ik mijn geluk verwacht, me telkens teleur? Waarom geeft mijn werk me geen werkelijke zekerheid en voldoening, terwijl ik toch een goede positie heb? Waarom heeft niemand mij lief? Dergelijke vragen leiden er vaak toe dat we naar een werkelijker en geestelijker levenswijze gaan zoeken. Er kan alleen verandering komen wanneer we onze gevoelens, beweegredenen en genegenheden op een hoger plan brengen en stoppen met het najagen van de luchtspiegeling van menselijk geluk. We moeten vasthouden aan de werkelijke mens, de geestelijke mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. De goddelijke werkzaamheid verandert verbittering dan in vreugde, spanning in kalmte en de mens als kind van God komt aan het licht.

zaterdag 15 augustus 2015

Onze wapens zijn geestelijk

Op blz. 177 van Miscellaneous Writings schrijft Mrs. Eddy: “Nooit is er een plechtiger en gebiedender oproep gehoord dan God op dit ogenblik tot òns doet, ons tot vurige verknochtheid en volstrekte toewijding aan de grootste en allerheiligste Zaak aansporend. Het uur heeft geslagen. De grote oorlog van Armageddon is uitgebroken.”  Armageddon is de eeuwenoude strijd, waarin gerechtigheid altijd weer de degens kruist met de zogenaamde boze krachten. Even verder stelt ze de vraag: “Wat gaat u er aan doen?” Is het voldoende te antwoorden, dat men bij oorlog dreiging reeds alle maatregelen van het land met de meest denkbare stoffelijke en geldelijke middelen ondersteunt. Neen. Het tegenwoordige Armageddon kan alleen gewonnen worden, als alle wèldenkende mensen in de wereld de gedachtelijke aard van deze strijd beginnen te beseffen; als zij begrijpen, dat de eigenlijke vijand het wrede, goddeloze, hypnotische en dierlijk gemoed is; dat onze wapens geestelijk zijn en, volgens de apostel, ‘krachtig door God tot nederwerping der sterkten’. Het door geestelijk begrijpen verlicht gebed, dat de almacht van de Waarheid, de Liefde en het Beginsel bevestigt en daardoor alles wat niet op Hem lijkt loochent, dit gebed is de ammunitie, zo onmisbaar voor het behalen van de overwinning. Wat gaat u er aan doen?

donderdag 13 augustus 2015

Christelijk-wetenschappelijk toetsen

Er zijn tijden, dat we weten dat het leven goed is. Tijden, dat dit heel duidelijk is. Maar dan weer schijnt het erg slecht te zijn, miserabel, ellendig, vol wreedheid en haat. De vraag die we dan moeten stellen en beantwoorden is: wat is werkelijkheid, het goede of het kwade leven? Of kunnen beide werkelijk zijn? Er zijn twee manieren om dit Christelijk-wetenschappelijk te toetsen: eerst door te vragen: is het blijvend? Ten tweede, door te vragen is het volmaakt? Elke situatie die zich voordoet, alles wat we dagelijks ervaren kunnen we toetsen aan deze vragen en vaststellen of iets werkelijk is of niet. Iets is niet werkelijk, tenzij het blijvend en duurzaam is. In die diepste betekenis gebruiken wij het woord ‘werkelijk” in Christian Science. Hoe staat het nu met het kwaad? Is het kwade blijvend en dus werkelijk? Wij geloven van niet. O ja, het lijkt inderdaad waar te zijn en de Christian Scientist denkt er niet licht over en sluit er niet de ogen voor, in de hoop dat het dan weg zal gaan. Laten we bijvoorbeeld eens veronderstellen, dat iemand droomt en denkt, dat hij zich in een roeiboot bevindt, die op het punt staat in de Niagara Watervallen meegesleurd te worden. Hij worstelt tegen de snelle stroom op om de boot veilig aan land te krijgen. Hij staat de vreselijkste angsten uit. Maar dan ontwaakt hij uit zijn droom en hoeft niet aan land getrokken of gered te worden. Er hoeft niets voor hem gedaan te worden, en geen enkele lichamelijk omstandigheid hoeft veranderd te worden. Het gevaar, dat hem zo’n angst bezorgde, was alleen maar een illusie; het bestaat niet meer; de hele toestand bestond nooit werkelijk. Dit bedoelen we nu, wanneer we in Christian Science zeggen, dat het lijden en het kwaad in het menselijk bestaan onwerkelijk zijn. Het kwaad is, zoals Mrs. Eddy het noemt: “de waakdroom van het sterfelijk bestaan”.

dinsdag 11 augustus 2015

God geeft Zijn eigenschappen

Geeft de goddelijke Liefde de mens eerst datgene wat maakt dat hij zich geliefd voelt en ontneemt het hem dan? God is Beginsel, Leven en Liefde. Volgens het eerste hoofdstuk van Genesis weerspiegelt de mens God. “En God schiep de mens naar zijn beeld; het beeld Gods schiep Hij hem”. God geeft Zijn beeld slechts datgene Wat Hem eigen is - al wat behoort tot Beginsel, Leven, Liefde. Wat tot Beginsel behoort kent geen begin en geen einde. Wat tot het onsterfelijk Leven behoort kent geen geboorte en geen dood. Wat tot de goddelijke Liefde behoort geeft de mens niet tegelijkertijd een groeiende genegenheid voor iets liefelijks en een groeiende vrees het te verliezen. God geeft de mens wat voor Hem aanwezig is. Zijn geven is deelgenoot maken van Zijn eigenschappen. En voor de mens betekent ontvangen, Zijn eigenschappen weerspiegelen. Zoals wij zien hoe een lichtbron zijn licht verspreidt en de duisternis verjaagt, zo kunnen wij Gods gave ervaren, die levenskracht, gezondheid, volmaaktheid, onsterfelijkheid en liefde schenkt en onmacht, ziekelijkheid, verderfelijkheid, dood en angst verjaagt.

zondag 9 augustus 2015

Tijdloos begrip van het leven

Het begrijpen van de aanwezigheid van de Christus in ons leven geeft ons de verzekering van Gods liefde. Daardoor kunnen wij de hulpeloosheid die de zonde meebrengt, de diepe ellende van schuldgevoelens, de zware last van de gedachte aan het kwaad die ons niet met rust laat, uitbannen. De wijsheid en de leiding van het goddelijk Gemoed geven richting aan onze gedachten en daden zodat ongelukken voorkomen worden en we uitgelicht worden boven dreigende gevaren. We zijn  er ons bewust van dat onze identiteit in het goddelijk Gemoed verblijft, in Leven en Liefde. Wij kunnen ons toevertrouwen aan onze eenheid met het eeuwige leven in de Christus. En op de manier krijgen we een tijdloos begrip van het leven dat de vrees voor de dood doet verdwijnen. Het juiste begrip van het lichaam als de belichaming van leven, intelligentie en volmaaktheid weerlegt het onjuiste geloof dat we opgesloten zitten in een sterfelijk lichaam dat vergaat en sterft. Dat was wat Jezus bewees door zijn opstanding. De overwinning die hij behaalde over de kruisiging is het hoogste voorbeeld van bevrijding - bevrijding van alle vormen van het kwaad; van dood, van lijden, van menselijke wreedheid en van de kwellingen van het sterfelijk bestaan. “Hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.” (Joh. 16:33)

vrijdag 7 augustus 2015

Ga in vrede

Jaren geleden zeiden de mensen bij het afscheid nemen ‘Ga in vrede’. Nu hebben we dat teruggebracht tot een ‘adieu of ‘het ga je goed’. Zou het niet aardig zijn die oude gewoonte weer in ere te herstellen? Zelfs als je het niet hardop zegt, kun je het in elk geval denken, en gedachten zijn krachtiger dan woorden. Laten we een paar bijzondere zegeningen opnoemen. “De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren . ..” (Filipp. 4:7). De vrede is reeds aanwezig, het is uw erfdeel. Eis die op, voor uzelf en voor de wereld. Dezelfde vrede die de Meester heeft nagelaten aan zijn discipelen, is voor ons hier, voor u en mij, en voor de gehele mensheid, voor immer en altijd, toen hij hen toevoegde: “Vrede laat ik u” (hij gaf aan dat vrede onpersoonlijk is, niet van hem afhankelijk door persoonlijk bij hen te zijn). “Vrede geef ik u” (dezelfde vrede die hij tot uitdrukking bracht was ook van zijn discipelen en daarom ook van ons - een erfenis die wij vrijelijk kunnen opeisen). “Niet gelijk de wereld hem geeft, geef ik hem u” (de wereld geeft alles tegen betaling, het eist er altijd iets voor terug, maar God geeft zonder enige verplichting, vrij en onvoorwaardelijk, vrij voor wie vrede zoeken - voor hen die de zorgen van de wereld te veel zijn, voor de angstigen, de gefrustreerden, de hopelozen, de onverschilligen). “Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd” (hij zegt hier: Neem bezit van uw gedachten en weiger verontrust te worden). Probeer het eens. Word een vredestichter. “Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.”