vrijdag 31 juli 2015

Leugen op leugen

Ofschoon de stof substantieel schijnt te zijn, zegt Mrs. Eddy: “Het stoffelijk atoom is een tot uitdrukking gekomen onwaar bewustzijn, dat alleen verdere bewijzen van bewustzijn en leven kan geven door leugen op leugen te stapelen” (Unity of Good, blz. 35). Wanneer we gebukt gaan onder de een of andere abnormale omstandigheid, kunnen we altijd de macht van Gemoed aanwenden om de onharmonische onware gedachten die de disharmonie hebben veroorzaakt, te vervangen door de geestelijke waarheid. Als we echter onze menselijke wil gebruiken - alleen maar proberen het ene sterfelijke geloof te verwisselen voor het andere - maken we het probleem nog moeilijker door “leugen op leugen te stapelen”. Het is absoluut noodzakelijk de voortdurend volmaakte, geestelijke aard van Gods heelal te beseffen en te weten dat de macht van het goddelijk Gemoed de substantie, activiteit en functies van de mens bestuurt. Dan zal disharmonie worden vernietigd en zullen onharmonische lichamelijke verschijnselen wijken voor de harmonische geestelijke werkelijkheid.

donderdag 30 juli 2015

Nu is God alles

Tegenwoordig maakt men zich ernstig zorgen over de armoede. In het algemeen verstaan we onder armoede een gebrek aan geld, maar het kan ieder gebrek zijn aan wat we als mensen nodig hebben: gebrek aan gezondheid, gebrek aan liefde, gebrek aan gezelschap, gebrek aan vrede, gebrek aan rechtvaardigheid, gebrek aan gelijkheid, vooruitgang, enz. Maar hoe ook armoede omschreven wordt, het is altijd in wezen een armoede in ons denken. Armoede is niet alleen een gebrek aan stoffelijke dingen, het is een gebrek aan geestelijkheid. Bovendien is het net zo verkeerd te geloven dat armoede bij een ander hoort dan te geloven dat het bij onszelf hoort. Als we geloven dat er ergens gebrek is, dan geloven we dat God ergens in gebreke is ALLES te zijn. Christus Jezus maakte dit heel duidelijk toen hij zei: “Zegt gijlieden niet: Het zijn nog maar vier maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouwt de landen, want zij zijn alrede wit om te oogsten.”(Joh. 4:35)  Dat betekent: “Geloof niet dat Gods voorziening voor de mens moet wachten op een voorbijgaan van de tijd, of een verandering in de stoffelijke toestanden. Hef uw begrip van de mens en het heelal uit boven het stoffelijke en beperkte tot het geestelijke en onbeperkte. Nu is God alles. Nu is God goed. Nu is het goede alomtegenwoordig. Nu bezit u al het goede.”

woensdag 29 juli 2015

Next chat 4 augustus 2015

Dealing with the threat of terrorism

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on August 04, 2015 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!

Brian Kissock
For generations people have found comfort in this promise of the 91st Psalm, “Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day; Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the most High, thy habitation; There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.” These reassuring promises from God keep us safe whether we face threats of terrorism abroad or at home.
Join Brian Kissock, a Christian Science practitioner and teacher, who dealt with terrorism in his home country of Northern Ireland, in a live Sentinel chat where he answers questions about how we can not only find safety but also see a cessation of the threat of terrorism in our world today.
About Brian Kissock: As an owner of wholesale and retail stores during a time of unrest in Northern Ireland, Brian had many opportunities to see God's protecting power demonstrated when his stores were bombed and on two occasions when he was threatened at gunpoint. He has been in the public practice of Christian Science for the past 16 years and became a teacher in 2012. Brian divides his time between Northern Ireland and California.

Essentie van genezingswerk

Op een dag belde een moeder een practitioner van Christian Science op om hulp door gebed te vragen voor de genezing van haar kind, dat de symptomen van mazelen had. De practitioner hief onmiddellijk zijn gedachten  op tot God om zich duidelijk bewust te worden van de eeuwige Waarheid, dat God, Liefde, de mens altijd volledig bestuurt. daarom verblijft de mens, Gods geestelijke idee, veilig en wel in het goddelijke Gemoed. De practitioner bad voor de moeder en het kind om te beseffen dat aangezien God, de goddelijk Geest, Alles is, er geen plaats over blijft waar ziekte zich kan doen gelden. Hij verklaarde, dat het kind op datzelfde ogenblik de vreugde, reinheid en vrijheid van zijn hemelse Vader tot uitdrukking bracht en dat het dit ook wist. Hij erkende dat God, de enige schepper, Zijn schepping goed en onsterfelijk gemaakt heeft en dat de volmaaktheid van die schepping onveranderd was en bleef. Dat dit de werkelijkheid is van al het bestaande. Al gauw verdwenen de uiterlijke verschijnselen van de ziekte. Christus Jezus voelde de genezende aanwezigheid en liefde van God en hij weerspiegelde die liefde in zijn onzelfzuchtig mededogen met allen, die zijn hulp zochten. Hij zag hen als Gods kinderen. Zo genas hij de zieken en zondigen en wekte de doden op door het besef, dat de mens Gods volmaakte en onsterfelijke kind was. De essentie van zijn genezingswerk was zijn grote liefde voor God en de mens.

woensdag 22 juli 2015

Audio chat 21 juli 2015

From social media to surfing the Internet—Discerning what's useful, rejecting what's not

 Sentinel Audio Chat

In this chat, Susan answers a wide range of thoughtful questions about the role of the Internet and social media in modern life, and how we can approach technology with discernment. There were questions about how we can pray when a family member is excessively using a smartphone or playing computer games. The anger that often permeates online commenting was covered. Specific questions about using Twitter and Facebook in relation to self-worth were also addressed with understanding and grace. We hope you enjoy listening to this replay and considering this topic prayerfully.

dinsdag 21 juli 2015

Bewustzijn

Het kwaad is niet werkelijk een macht, maar het is de veronderstelde afwezigheid van het goede. Naarmate wij God gaan erkennen als de enige macht en Zijn wet “Ik ben Alles” onderschrijven, houden wij een bewustzijn in stand dat onschuldig is aan het kwaad. Het vestigen van rust en orde vindt niet ‘daarginds’ plaats, maar eerder ‘hierbinnen’ in onszelf. Er is niets dat buiten het bewustzijn plaatsvindt. Bewustzijn ligt ten grondslag aan alles wat wij ervaren. Zonder dat ervaren wij niets. Dus is het van groot belang welke identiteit wij aan ons bewustzijn toeschrijven. Indien wij overal om ons heen blijken van het kwaad waarnemen, negeren wij die niet. Evenmin vrezen wij die. Maar het begrijpen dat wat we waarnemen onecht is, omdat het niet de uitdrukking van God is, verandert ons in mentale en geestelijke activisten, die geheel en al aan de kant staan van Waarheid en het goede. Dat geeft ons een werkelijke grondslag om met succes op te treden tegen wetteloosheid.

maandag 20 juli 2015

Basis van vrede en veiligheid

“De Heere onze God is een enig Heere.” “Ik ben Alles.” De alheid en éénheid van God is de basis van wet en orde. Het is de basis van vrede en veiligheid. Deze “Ene” deelt zichzelf niet in stukjes, werkt zichzelf niet tegen, begrijpt zichzelf niet verkeerd, kwetst zichzelf niet en vernietigt zichzelf evenmin. Deze “Ene” is oneindig, ondeelbaar, alles-omvattend en - misschien nog wel het allerbelangrijkste - volkomen goed. Wij leven het eerste Gebod na en wij doen een beroep op Gods immertegenwoordige wet, als wij slechts één macht erkennen, één Gemoed - dat zichzelf tot uitdrukking brengt als Alles. En onze naaste liefhebben als onszelf betekent dan dat wij niets voor onze naaste als werkelijk beschouwen dat niet gelijk is aan de aard van God, alles wat wij niet als waar voor onszelf willen beschouwen. Dit vereist een zeer bewuste beslissing. Er is oefening voor nodig. Maar het is beslist de moeite waard.

zondag 19 juli 2015

Co-existentie met God

Evenals Jezus erkende ook Mrs. Eddy slechts één Gemoed en dit maakte het haar mogelijk de Wetenschap van Christus te ontdekken, het Beginsel van Christus te ontdekken, het Beginsel en de regels ervan nauwkeurig vast te leggen en bijzondere genezingen te verrichten. Daarmee bracht zij wet en orde in het leven van individuele mensen en in tal van disharmonische situaties. Mrs. Eddy dacht veel na over wat er in de wereld plaatsvond. Zo overwoog zij de functie van wet en orde en de verantwoordelijkheid van de enkeling in de samenleving. Zij moedigde haar studenten aan om haar voorbeeld te volgen. Zij verwachtte van hen dat ze zouden leven en werken op het niveau dat voortdurend en consequent Gods wet “Ik Ben Alles” erkennen en daar de bewijzen van geven. Zij wist dat het enig waarlijk veilige bestaan bestond in ‘s mensen eeuwige co-existentie met God, zijn goddelijk Gemoed. Deze co-existentie is niet iets dat in het leven geroepen hoeft te worden, zij bestaat reeds. Het is een geestelijk feit. Het kan op ieder ogenblik individueel worden gedemonstreerd. De wetenschappelijke éénheid van de mens met God is het wezen van het Christendom zelf. Het is een genezende, machtige invloed in het menselijk leven.

zaterdag 18 juli 2015

Gehoorzaamheid aan Christus

Als we een donkere kamer binnengaan en het licht niet aandoen, blijft het er donker. Maar zodra we het licht aansteken, moet de duisternis wijken. Zij heeft geen keus. Als wij worden geconfronteerd met wetteloosheid en onenigheid, als wij dat dan niet zien voor wat het is, namelijk onwerkelijkheid, en het afwijzen, dan schijnt het voort te duren. Maar als wij welbewust de onechte aard ervan erkennen, en het werkelijke macht en aanwezigheid ontzeggen in ons denken, kan het zwichten. De apostel Paulus geeft dat zo op zijn manier aan: “De wapenen van onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot neerwerping der sterkten; daar wij de overleggingen terneer werpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus.”  (2Kor. 104,5)
Wij kunnen allen onze gedachten brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Wij doen dit door te erkennen dat één oneindig Gemoed het enige gemoed van de mens is. God is de schepper van de mens, het goddelijk Gemoed van de mens, maar Hij is volkomen goed. Hij heeft slechts het goede voor Zijn personen in petto. Door die erkenning van één Gemoed is het zoveel makkelijker om het goede voor onszelf op te eisen.

donderdag 16 juli 2015

The power of the infinite

Gepubliceerd op 3 jul. 2015
Nate Frederick, CS, shares a Daily Lift from Boothbay, Maine

dinsdag 14 juli 2015

De eerste Christelijke kerken

In de Openbaring geeft Johannes ons enige helpende gedachten omtrent kerk. Hij schrijft aan de zeven kerken in Azië en geeft een waardeschatting van haar vruchten en haar gebreken. De boodschap is gericht tot hem “die oren heeft” - met andere woorden, tot de verlichte, luisterende gedachte - en zij is heden ten dage van even grote betekenis voor ons als zij was voor die eerste Christelijke kerken in de dagen van Johannes.
Tot de kerk van Efeze zegt hij in hoofdzaak: Gij hebt goede werken verricht, maar gij hebt uw eerste liefde verlaten, uw toewijding, uw geestdrift, uw hongeren en uw dorsten naar de gerechtigheid. Tot die van Smyrna zegt hij: Gij hebt verdrukking verdragen, zowel van binnen uit als van buitenaf. Wees getrouw en ik zal u geven de kroon des levens. Tot Pergamus: Gij houdt mijn naam, maar hebt valse leerstellingen met de waarheid vermengd. Tot Thyatira: Gij hebt u laten verleiden door de persoonlijke zin, door persoonlijk leiderschap. Tot Sardes: Gij leeft, maar zijt dood - apathie. Tot Filadelfia: Gij hebt mijn woord bewaard. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten. Tot Laodicea: Gij zijt noch koud noch heet; gij zijt rijk aan stoffelijke dingen, maar arm aan geestelijk begrijpen. “Ik zal u uit mijnen mond spuwen” (Openb. 3:16)
Laten wij in diepe ootmoed bidden, dat de Christian Science Kerk niet schuldig moge zijn aan deze tekortkomingen. Laat zij veeleer haar zending vervullen en genezing brengen - vol vertrouwen en standvastig.

maandag 13 juli 2015

De werkelijkheid bevestigen

God maakte een verbond met Noah (Gen. 9:8-17). Een van de verzen verklaart, dat het teken van Gods verbond een boog in de wolken zou zijn; met andere woorden, een regenboog. Is er iemand, die een regenboog en de belofte die het in ons oproept, niet mooi vindt? In Genesis 9:14 wordt ons geleerd: “En het zal geschieden als Ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken.” Wanneer een probleem erg hardnekkig schijnt te zijn, mist u iets, waarin nog niet is voorzien, of hebt u verdriet, waardoor uw blijheid schijnbaar verduisterd wordt? Kijk naar boven naar de boog in de wolken! Het is er en het zal voor u de hele ervaring veranderen en mooier maken; het zal u de zekerheid geven van Gods tegenwoordigheid. God is alomtegenwoordigheid en naarmate wij dat in gedachten houden, zullen we beseffen, dat er in werkelijkheid nooit een probleem, nooit gebrek, of verdriet kan zijn, omdat alomtegenwoordigheid, ze buitensluit, ze tot een onmogelijkheid maakt. O ja, zij zijn er schijnbaar wel, maar ook de aarde staat schijnbaar stil en toch is dit niet zo, en naarmate wij het schijnbare ontkennen en vasthoudend de werkelijkheid bevestigen, kunnen wij vol vertrouwen de demonstratie tegemoet zien.

zaterdag 11 juli 2015

Audio chat with Mary Trammell

The children of God: obedient, not rebellious

 Sentinel Audio Chat

In this chat Trinka discusses the truths of Christian Science and the ability that we all have to put these truths into practice when caring for children. She responds to questions from listeners all around the world about how to pray when a child is acting up, and how to remain steadfast in those prayers. She also touches upon Sunday School, prayerfully addressing a developmental disorder diagnosis, and letting go of guilt if one's past was characterized by disobedience and rebelliousness. No matter what the difficulty, Trinka's overarching point was this: divine Love is omnipotent, and we can demonstrate Love's ability to heal and uplift.

woensdag 8 juli 2015

Evenwicht

Een starre houding, standvastigheid zonder soepelheid, gaat al te gemakkelijk over in een slecht humeur of vervalt in neerslachtigheid. Een soepele denkwijze daarentegen, die in evenwicht gehouden wordt door een vaste grond van gezonde opvattingen kan echter de tegenwerkende krachten zonder schade weerstaan. We hebben allemaal behoefte aan vastheid en soepelheid en ook aan een evenwicht van andere kwaliteiten, zoals kracht en zachtmoedigheid, gehoorzaamheid en vrijheid, rust en actie. Ook dienen onze mannelijke eigenschappen in evenwicht te zijn met onze vrouwelijke eigenschappen. Zo’n evenwicht is even noodzakelijk voor de structuur van ons leven als voor de structuur van een gebouw. Vastheid en soepelheid zijn  contrasterende eigenschappen die elkaar aanvullen en maken dat een bouwwerk drukkrachten en trekkrachten kan weerstaan. Evenals een vogel, om te vliegen, twee vleugels nodig heeft die elkaars tegenwicht vormen, zo hebben wij een evenwicht van eigenschappen nodig om compleet te zijn. Een vogel die een vleugel mist is aan de aarde gebonden. Zo is het ook in de menselijke ervaring. En een soepel denkwijze is zeker noodzakelijk in de verhoudingen tussen verschillende naties.

maandag 6 juli 2015

Norm voor werkelijk leven

Volmaakt, volmaaktheid, wie of wat is volmaakt? Dat bestaat toch niet!” Er wordt ons maar al te vaak verteld, dat we moeten leren leven met onvolmaaktheid en dat volmaaktheid een ideaal is, dat nooit bereikt kan worden. Toch hebben we allemaal de elementen van volmaaktheid in ons. We kunnen deze zien in geestelijke liefde, in wijsheid, schoonheid, al de geestelijke eigenschappen van God. Deze eigenschappen hebben geen enkele fout, geen enkel gebrek, geen onvolmaaktheid. En wij allen brengen deze volmaakte eigenschappen dagelijks tot op zekere hoogte tot uitdrukking. Weliswaar niet volkomen, maar toch brengen we ze tot uitdrukking, en die eigenschappen zijn op zichzelf volmaakt. En deze volmaaktheid is waar met betrekking tot het leven zelf, hoe onvolledig wij dit menselijkerwijs ook tot uitdrukking mogen brengen. Leven is volmaakt en het feit, dat we ons bewust zijn dat we leven, drukt op zichzelf al iets van die volmaaktheid van het leven uit. Christus Jezus leerde ons niet, dat we met onvolmaaktheid moeten leven. Hij bepaalde de norm voor werkelijk leven, werkelijk levend zijn, toen hij zei: “Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk Uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is.” (Mattheus 5:48) En wanneer wij leren dat leven in werkelijkheid geheel goed is, kunnen we stap voor stap beginnen ons te bevrijden van het kwaad, van illusies, van het voorbijgaande en onvolmaakte.

zaterdag 4 juli 2015

Onze oorsprong in Geest

Een van de belangrijkste verklaringen van de Meester was (Matt. 23:9): “Gij zult niemand uwen Vader noemen op de aarde”. Hier maant Jezus ons aan geen andere oorsprong te erkennen dan Geest, God. Met deze erkenning bereiken wij twee dingen. Zij snijdt ons af van ongewenste erfelijke karaktertrekken en maakt ons ook los van de zelfopgelegde beperkingen van de familiegeschiedenis. Zij stelt ons in staat te zien, dat hij altijd één is met dat goddelijk bewustzijn, dat al het goede insluit. Dit is de geopende deur van het geestelijk begrijpen, en wanneer wij die binnengaan, kunnen wij met de Psalmdichter zeggen (Ps. 139:17,18): “Daarom, hoe kostbaar zijn mij, o God! uw gedachten, hoe machtig veel zijn haar sommen! Zoude ik ze tellen, zij zijn meer dan zand.” Er zijn geen beperkingen voor het geestelijke zijn of goddelijk bewustzijn, dat door weerspiegeling het onze is. Het houdt verband met een steeds ontvouwend begrip van schoonheid, van volkomenheid, volmaaktheid en onsterfelijkheid.