donderdag 30 april 2015

Het Gemoed 'hetwelk ook in Jezus was'

Wanneer wij inzien, dat God Gemoed is, gaan we begrijpen, dat de mens een idee is, voortkomende uit Gemoed. Op deze wijze wordt het besef van ‘s mensen onscheidbaarheid van, en eenheid met Gemoed als zijn uiting, in ons bewustzijn gevestigd, en wordt zijn volmaaktheid als het beeld en de gelijkenis van God gezien. Door de studie en de toepassing van Christian Science leren wij, dat Gemoed in ons te laten zijn “hetwelk ook in Christus Jezus was” (Fil. 2:5); met andere woorden, wij laten ons alleen door het goede besturen in al onze dagelijkse werkzaamheden en vervangen de stoffelijke geloofsvormen door geestelijke ideeën. Deze geestelijke ideeën, die genezen en zegenen, zijn het bewijs, dat God met ons is, dat het immer tegenwoordige Gemoed zichzelf voortdurend tot uitdrukking brengt, dat God alles geeft en de mens Gods milde gaven ontvangt. Het grote geestelijke feit, dat er slechts één Gemoed is en dat dat alleen goed is, is de basis van waaruit wij God beginnen te kennen als het immer tegenwoordige goede, de enige macht, die elk dwaalgeloof aan een kwade tegenwoordigheid of macht tenietdoet.
Naarmate het geestelijke feit zich ontvouwt, dat God Gemoed is, leren wij met hem spreken zoals iemand doen zou met een tedere, liefdevolle vader of moeder, want in de Wetenschap wordt Hij geopenbaard als Vader-Moeder God, in Wie “wij leven, ons bewegen en zijn”.

zondag 26 april 2015

Heraut

Uit de duisternis – naar het licht

De Christian Science Heraut - 26 maart 2015
Oorspronkelijk gepubliceerd in de november 2014 editie van The Christian Science Journal.
Verblijf jij vaak met jouw gedachten in grafspelonken? Ik deed dat wel. Mijn gedachte was armoedig geworden en ik had een somber beeld over het leven. Ik werd van de ene uitdaging naar de andere uitdaging geleefd – en verwachtte niet anders. Ofschoon ik een student in Christian Science was en vele genezingen van fysieke kwalen had ervaren, waren mijn verwachtingen ten aanzien van het goede zo goed als niet aanwezig.
Op een dag las ik het verhaal van de Gadarenen (HSV Markus 5:1-19) in de Christian Science bijbelles en het kwam bij mij op, dat ik veel gemeen had met de bijbelse figuur in dit verhaal. Ik begon eraan te werken dit verhaal te begrijpen om zo mijn weg te vinden uit de grafmentaliteit.

vrijdag 24 april 2015

Theoretische kennis is niet genoeg

De grote noodzaak die we tegenkomen, is de theorie van Christus tot een levende werkelijkheid en tot een levende zegen te maken, door deze in ons eigen leven in toepassing te brengen. Begrijpen is niet genoeg, er moet iets door ons gedaan worden. Dit wordt duidelijk in het verhaal van de wetgeleerde, die de bedoeling had Jezus door zijn handigheid in een compromitterende situatie te brengen en hem vroeg (Lucas 10:25): “Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?” Als antwoord vroeg Jezus hem naar de wet, die de weg aangaf om dat hoge doel te bereiken. De man zei vlot het gebod op, dat ons zegt God lief te hebben uit geheel ons hart en onze naaste als onszelf. Hij kende de letter van de wet heel goed. Toen zei de Meester met nadruk: “Gij hebt recht geantwoord; doe dat en gij zult leven.” Toen in antwoord op de volgende vraag: “En wie is mijn naaste?” Jezus antwoordde met het verhaal van de barmhartige Samaritaan, toonde de wetgeleerde opnieuw, dat hij in theorie de idee begreep dat een naaste iemand is, die mededogen heeft voor een ander. En weer antwoordde de Meester: “Ga henen en doe gij desgelijks.” Theoretische kennis is niet genoeg; wij moeten dat wat wij weten, bewijzen door ernaar te leven.

zaterdag 18 april 2015

Next chat 28 april 2015

Continuing to build church—on a spiritual foundation of Christ-healing

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on April 28, 2015 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
The founder of Christian Science, including the Church of Christ, Scientist, Mary Baker Eddy, taught her followers that the way this Church grows is through healing. Since the growth of our churches requires Christian Scientists to actively heal others through Christ, what does it take to make that healing happen? What kind of consecration and spiritual transformation is required of our lives?
This chat is an opportunity for you to bring your questions to the Christian Science Board of Directors, who have been giving this subject much thought. The chat will be an honest conversation between the Board and chat participants, exploring together how we all can be better Christian healers.
About the Christian Science Board of Directors: The Christian Science Board of Directors has five members—each with an equal voice in overseeing both the Church’s long-term direction and day-to-day operations. The current members are: Robin Hoagland, Allison W. Phinney, Jr., Scott Preller, Margaret Rogers, and Lyle Young. All five board members are, first and foremost, Christian Science healers. That means they are all Christian Science practitioners, providing professional healing services to the public. Each is also a teacher of Christian Science.

donderdag 16 april 2015

Hoger stijgen

Dankzij de ontdekking van Christian Science, door Mary Baker Eddy, staan Christian Scientisten niet machteloos tegenover de dagelijkse problemen. Zij hebben ondervonden dat wanneer zij op God zien, op Hem vertrouwen, en leren hem te begrijpen en te aanbidden, de intelligentie aanwezig is, waardoor zij iedere moeilijke situatie, al is die nog zo ingewikkeld, in de hand hebben en die kunnen overwinnen. God schenkt ons intelligentie om die te gebruiken en op ons rust de plicht, de door God geschonken intelligentie uit te drukken. Dit is de les van de talenten, die Jezus ons geleerd heeft. Hoe hoger het begrip van God, des te hoger worden de eisen gesteld om van deze weerspiegelde intelligentie doelgericht gebruik te maken.
Problemen doen zich voor en toestanden dienen zich aan om zijn vermogen om ze te overwinnen, op de proef te stellen; en deze problemen en toestanden wekken op tot handelen, doen hem krachtiger inspannen om hoger te stijgen in het gebied van de goddelijke intelligentie.
Elke dag weer is de ervaring dat hij stoffelijke misvattingen moet laten wijken voor "een goddelijker besef van intelligentie en haar openbaarwordingen" (Wetenschap en Gezondheid, blz. 285). Geen enkel menselijk kwaad is onherstelbaar, geen probleem is zo ingewikkeld of er kan licht in gebracht worden. De goddelijke intelligentie brengt de oplossing. De Scientist wordt nooit teleurgesteld, want God stort de nodige wijsheid in volle overvloed in het bewustzijn van Zijn kinderen.

dinsdag 14 april 2015

Bron van goedheid

Jezus, de beste mens, die ooit op aarde geleefd heeft, zei ootmoedig: "Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God." De Meester erkende dus God als de enige bron van zijn vermogen om goed te zijn en het goede te doen - hoeveel te meer moesten dan nederige volgelingen bereid zijn dit te doen!
Het goede, dat Christian Scientisten denken, zeggen of doen, komt niet uit henzelf voort, is niet hun bijzondere eigendom. Integendeel, het vindt zijn oorsprong in God, het oneindig goede, en omdat dit zo is, is het in wezen universeel en behoort hen allen toe. Omdat goedheid dus geen persoonlijk bezit is, kan niet één persoon er uitsluitend beslag op leggen en evenmin is het - in absolute zin gesproken voor de ene mens mogelijk die goddelijke eigenschap meer tot uitdrukking te brengen, dan voor de andere. Allen hebben, in waarheid, dezelfde oneindige bron van goedheid; daarom is het in geen enkel opzicht te verontschuldigen, dat iemand trots zou zijn, omdat hij uitdrukking geeft aan goedheid.
Mrs. Eddy besefte ongetwijfeld, dat hoogmoed een belemmering zou zijn voor Christian Scientisten in hun strijd tegen zonde en ziekte en daarom schrijft zij in Wetenschap en Gezondheid (blz. 451): "Christian Scientisten moeten voortdurend onder de drang van het apostolisch gebod leven om uit de stoffelijke wereld uit te gaan en zich daarvan af te scheiden. Zij moeten zich onthouden van agressie, onderdrukking en machtshoogmoed."
Trots is een vorm van zelfzucht, die er toe leidt onszelf de wijsheid en, intelligentie en bekwaamheid aan te matigen, die alleen aan God toebehoren en Hem ook alleen moeten worden toegeschreven.

maandag 13 april 2015

Licht van Waarheid

Jezus heeft gezegd (Joh 8:32): "Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken." Christian Science openbaart deze waarheid; de vrijheid, die zij als vrucht daarvan belooft, wordt ervaren naargelang men haar leringen aanvaardt in het licht van de geopenbaarde wetenschappelijke werkelijkheid. Het is voor een ieder mogelijk en noodzakelijk, zichzelf tot wet te zijn - een verbeterde wet van juist handelen en juist denken; het is voor iedereen mogelijk de bevrijdende waarheid toe te passen, waarvan de Meester gezegd heeft, dat wij die verstaan zullen; en op dit punt is het, dat wij Christian Science, het Godsgeschenk aan de mensheid, nodig hebben en gaan waarderen.
Deze voor iedereen toegankelijke wetenschap, door Mary Baker Eddy uiteengezet in haar leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift leert ons (blz. 6):"De goddelijke Liefde verbetert en bestuurt de mens." 
Het goddelijk Beginsel, Liefde, is wanneer het weerspiegeld en be-leefd wordt, de verbeterende gids, waardoor ieder van ons in het licht van Waarheid de nietsheid van de dwaling kan zien en in staat is stap voor stap het bewustzijn te zuiveren en te verbeteren, overeenkomstig het volmaakte voorbeeld, de Christus-idee. Door waakzaamheid en ootmoedig gebed zal tenslotte dat "ware bewustzijn" zich vestigen, waarvan Christian Science leert, dat het "alleen kennis draagt van de dingen Gods" (blz. 276) en er is geen andere tegenwoordigheid, want het oneindig Gemoed en Zijn ideeën vormen alle werkelijke zijn.

zaterdag 11 april 2015

Bron van voorziening

Paulus heeft niet gezegd: Geld is de wortel van alle kwaad. Hij heeft gezegd (1Tim. 6:10) “De geldgierigheid is een wortel van alle kwaad.” Als wij dit vers zorgvuldig bestuderen zien wij dat geld, zoals dat hier gebruikt wordt, doelt op stoffelijke bezittingen, vergankelijke rijkdom of oneerlijk gewin. Als deze Bijbelse verklaring waar is, dan is het tegengestelde ervan ook waar, namelijk: De liefde voor de werkelijke substantie of voor Geest is de wortel van al het goede. De vaak gebruikte uitdrukking: “We kunnen niet allemaal rijk zijn,” is niet waar. Wij kunnen allemaal rijk zijn als wij ons bewust worden van het feit, dat God Alles is, dat alles wat Hij schept goed, schoon en nuttig is en dat de mens God weerspiegelt. Inderdaad is iedereen de weerspiegeling van God. Daarom brengt iedereen in werkelijkheid alles wat mooi, nuttig en goed is tot uitdrukking. Alleen onze onwetendheid omtrent God en Zijn wetten of het feit, dat wij nalatig zijn wat betreft het toepassen van deze wetten, is er de oorzaak van, dat iets, dat niet volkomen goed is, waar lijkt te zijn. Geest, of God, is onze bron van onbeperkte voorziening.

donderdag 9 april 2015

Next chat 14 april 2015

Let Christ release you from fear and suicidal thoughts

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on April 14, 2015 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
"To those leaning on the sustaining infinite, to-day is big with blessings," writes Mary Baker Eddy, in Science and Health with Key to the Scriptures (p. vii). This promise is for you. If you or someone you know is struggling with depressed or suicidal thoughts, or if you just want to know how to pray more effectively about this issue, this live chat is an opportunity to discover more about God's sustaining power in one's life—even in troubled times. Bring your questions to this chat with a Christian Science healer.
About Sarah Hyatt: Sarah is a Christian Science practitioner and teacher from Charleston, South Carolina. As a teenager, at a time when she was suffering from depression and contemplating suicide, Sarah was introduced to Christian Science as explained in the textbook, Science and Health with Key to the Scriptures by Mary Baker Eddy. Through wrestling in prayer with the ideas she found in the book, she found freedom from depression – and continued going back to learn more.
Acting on the gratitude that she felt for healing in her life, Sarah entered the public practice of Christian Science in the early 1980s, advertising in The Christian Science Journal for the first time in 1988. She served for more than a decade on the Christian Science Board of Lectureship, sharing spiritual ideas of healing with audiences across the United States, Canada, and the Caribbean. In 2000, Sarah became an authorized teacher of Christian Science healing.

zaterdag 4 april 2015

Your Daily Lift

Easter 2015

Listen here.


No cross without a crown

vrijdag 3 april 2015

Triomferen

De wet die door Mozes tot ons kwam, was niet volledig. De Geboden zijn strenge verboden. Er was nog iets meer nodig en dat kwam door Christus Jezus. De kern van zijn leringen wordt in de Bergrede gevonden. Deze bevat, net als de Tien Geboden, ook een heleboel wet, maar dit is de wet van Liefde. In Wetenschap en Gezondheid wordt de Christus als volgt omschreven: “Christus is de ware idee, die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van God aan de mensen, die tot het menselijk bewustzijn spreekt” (blz. 332). Wij noemen Jezus de Christus omdat het vermogen Gods stem te horen en te volgen zo volledig in hem ontwikkeld was. Dit vermogen stelde Jezus in staat ons de goddelijke boodschap door te geven, die in de Zaligsprekingen vervat is. Alle acht, beginnend met het woord “zalig”, spreken ons van het geluk dat gevonden wordt door te gehoorzamen aan Gods wet. Zo groot was de liefde van Jezus, dat hij zelfs aan het kruis zijn vijanden kon vergeven. Door deze liefde bleef hij één met de goddelijke Liefde en kon hij triomferen over alle stoffelijke omstandigheden, tot zelfs over de dood.