vrijdag 27 februari 2015

Next chat 3 maart 2015

A spiritual refuge for refugees

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on March 03, 2015 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!


Michele Newport
The Bible has many accounts of people and nations who became refugees but whose trust in God preserved them and led them to safety.  As the Psalmist put it, "God is our refuge and strength, a very present help in trouble," (Psalm 46:1).  To discover more about how your prayers can support today's refugees, no matter what part of the world they are from, join this chat with a Christian Science practitioner.
About Michele Newport: Michele grew up in Provo, Utah, where she attended Christian Science Sunday School. As a young adult she moved to Redondo Beach, California, and worked as a secretary in the aerospace industry for several years. Years later she and her husband moved to Salt Lake City where she served as Christian Science Committee on Publication for almost nine years. She became a Journal-listed practitioner in 1997, and over the years has contributed many articles to the Christian Science publications. In 2001 they moved to Boston where she served in the Committee on Publication office and then worked part time in the TMC Reading Room. Now in Albuquerque, New Mexico, she devotes her full time to the healing practice.

dinsdag 24 februari 2015

Vredevorst

Vrede is een van de eigenschappen van Liefde, is dynamisch, ogenblikkelijk en onwankelbaar. Juist door zijn rust en stilte is vrede zo dynamisch. In Terugblik en Inblik blz. 88 zegt Mrs. Eddy: “Het Gemoed geeft het bewijs van zijn alomtegenwoordigheid en almacht; doch het Gemoed wentelt zich om een geestelijke spil en zijn macht komt aan het licht en zijn tegenwoordigheid doet zich gevoelen in eeuwige stilheid en onwankelbare Liefde.” Hier dan is de bron van die eeuwige onverbrekelijke vrede, die duurzamer is dan alle oorlogen, dan de verwoestingen van oorlogen. Ook al is een verlangen naar vrede een belangrijke factor, toch moet er meer dan een enkel verlangen in het hart van de mens zijn, wil er vrede in allerlei relaties, leden van een kerk, nationale raadzalen en internationale conferenties gehandhaafd kunnen worden. Het is belangrijk dat de mensen zich van een innerlijke vrede bewust zijn, een vrede die gegrond is op een geestelijk begrijpen van het goddelijk Beginsel, van de almachtige, onpartijdige goedheid van God. De vrede in het gemoed van de mensen is een dynamische macht om vrede in de wereld tot stand te brengen. De vrede in het gemoed van de “Vredevorst” stelde hem in staat tot de storm te zeggen: “Zwijg, wees stil . . . en het werd volkomen stil”.

maandag 23 februari 2015

Doel van geestelijk genezen

Het doel van geestelijk genezen is nooit zo maar het verschaffen van lichamelijke verlichting, evenmin is het een verbeteren of behandelen van de stof. Het doel is veel meer het terzijde leggen van het begrensde, lichamelijke begrip van de mens en het erkennen van zijn oorspronkelijke, ware identiteit! In deze zin kan men spreken van God als de bron van gezondheid. Als wij het zo zien, dan zijn genezingen geen wonderen, maar het natuurlijke resultaat van onze innerlijke relatie tot God, “met tekenen die daarop volgen”, zoals Jezus zei. God is liefde; en hij die in de liefde blijft, blijft in de almacht van het Goede, en de almacht van het Goede in hem. Er is in de liefde geen vrees, in het bewustzijn van de almacht van Geest - want de volmaakte liefde, het bewustzijn dat alles ziet als in God besloten, drijft de vrees buiten. Hij die vreest, vulle zijn bewustzijn geheel met begrijpende liefde! Dit is de weg naar “een leven zonder vrees.” Christus Jezus heeft ons deze weg gewezen. Zijn wij werkelijk dankbaar? Laat ons hem dan volgen.

dinsdag 17 februari 2015

Heraut

Geen verdriet in de totaliteit van Liefde

van De Christian Science Heraut- -28 januari 2015
Oorspronkelijk gepubliceerd in de 12 januari 2015 editie van de Christian Science Sentinel.
Omgaan met het verlies van een dierbaar familielid is een grote uitdaging, vooral het verlies van een echtgenoot of levenspartner. De leegte die ontstaat als deze kameraadschap, dagelijkse nabijheid, wederzijdse steun en het samen delen wegvalt, is moeilijk op te vullen. De diepe liefde die wij voor deze persoon voelden, lijkt nu het verdriet te vergroten. Zoals bij alle menselijke uitdagingen het geval is, wordt ook hier op tedere wijze voorzien in een goddelijk antwoord, dat het gevoel van leegte vult en ons openstelt voor een beter begrijpen van de goddelijke Liefde, God, en onze heelheid in Liefde.

maandag 16 februari 2015

Gezondheid

Geest, God, is de ware bron van alle genezing die betrouwbaar en blijvend is. Er is geen bondgenootschap tussen Geest en de stof. Zij zijn tegenstellingen, die zich nooit vermengen. Toch openbaart de macht van Geest zich in de menselijke ervaring, in het vlees. Dit verstaan wij onder de activiteit van de Christus, die door Mrs. Eddy omschreven wordt als: “de goddelijke openbaarwording van God, die tot het vlees komt om vleesgeworden dwaling te vernietigen” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 583). Het mag ons toeschijnen, dat vlees en bloed uit zichzelf werkzaam zijn en dat scheikundige processen genezing tot stand brengen, maar deze genezingsprocessen zijn slechts de nevenwerkingen van onze gedeeltelijke erkenning dat leven geheel geestelijk is. In Christian Science krijgen we een besef van wat gezondheid werkelijk is, een geestelijke eigenschap van Leven. En dit heeft een gunstige uitwerking op het lichaam. We verliezen het besef van ziekte en de genezing vindt plaats. Of we ons dit nu bewust zijn of niet, we kunnen allen door de Christus naar Geest, God reiken om ware gezondheid te vinden. Leven, God is in ons aller bewustzijn aanwezig. Zijn macht is een onweerstaanbare, geestelijke stuwkracht naar gezondheid, naar Leven.

woensdag 11 februari 2015

Geestelijke mens

Bewustwording is een wedergeboorte. Job zegt (14:1): “De mens uit een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust.” Jezus toonde ons hoe wij daarentegen opnieuw geboren kunnen worden. Hij vergeleek de geestelijke mens met de wind: “Gij weet niet vanwaar hij komt en waar hij heengaat; alzo is eenieder die uit de Geest geboren is.” (Joh. 3:8) Wanneer wij over iemand denken in termen van geboren worden en sterven, of in termen van ik weet vanwaar hij komt en waar hij heen gaat, dan denken we aan de sterveling die “kort van dagen” is. Om vrij te zijn van het geloof aan de dood daarentegen moeten we in geestelijke termen denken. Christian Science openbaart ons de praktische aard van geestelijk denken. “Hetgeen uit de Geest geboren is, dat is Geest.” (Joh. 3:8) Iedere ervaring in ons leven kunnen we aangrijpen om ons denken te vergeestelijken, ons steeds meer bewust te worden van de substantie van Geest of God, Beginsel, Leven, Liefde, en om onszelf en onze vrienden te erkennen als ideeën of weerspiegelingen van het tijdloze zijn.

zaterdag 7 februari 2015

Next chat 17 Februari 2015

Defeating jealousy

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on February 17, 2015 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Melanie Wahlberg
Have you ever felt jealous? It's not a good feeling to have. Being jealous evokes feelings of anger, insecurity, fear, anxiety, and it eats away at our self-worth. If jealousy seems to have a hold on us, is there anything that can be done about it?
Join Christian Science practitioner, Melanie Wahlberg, as she answers questions in a live Sentinel audio chat about how we can unclasp the hold jealousy may seem to have on us. She will show how we can discover our radiant, spiritual individuality as a child of God, which includes the joy of loving others unselfishly and the ability to bless all humanity.
About Melanie Wahlberg: Melanie Wahlberg has helped others overcome issues of jealousy in her work as a college professor, Christian Science practitioner, and mother. Her heart's desire is to find, and to help others find, that deep spiritual peace within that heals heartache, sickness, financial problems, or other concerns, and restores a natural sense of self-worth and completeness.

vrijdag 6 februari 2015

Besef en erkenning

Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van  Christian Science, schrijft in Wetenschap en Gezondheid, blz. 1: “Verlangen is gebed en wij kunnen niets verliezen door onze verlangens aan God toe te vertrouwen, opdat zij gevormd en gelouterd mogen worden, voordat zij in woorden en daden worden omgezet.” Bidden is verlangen naar het goede. Het reikt verder dan persoonlijke zelfzuchtige verlangens van de wereld zoals: Ik wil geld; ik wil macht; ik wil de schoonheid; ik wil roem; ik wil een vooraanstaande positie bekleden; ik wil in hoog aanzien staan; ik wil gezondheid; ik wil geluk. Christus Jezus verhief “Ik wil” tot het hogere peil van een gebed dat verhoord wordt, toen hij zei (Lukas 22:42): “Niet mijn wil, maar de uwe geschiedde.” Jezus begreep dat Gods wil de uitdrukking van de goddelijke Liefde is. Hij leerde zijn volgelingen te bidden (Matt. 6-10): “Uw wil geschiedde gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.” Christian Science leert ons dat bidden niet dient ter bevrediging van bepaalde persoonlijke wensen of verlangens. In Christian Science is bidden het besef en de erkenning van Gods goedheid en liefde. Het rustige weten, dat het bestaan onder de rechtsbevoegdheid van de al-liefhebbende God valt, is het gebed dat geneest.

zondag 1 februari 2015

Ware zelfheid

In Miscellany blz. 248 schrijft Mrs. Eddy: “Gij stijgt slechts, naarmate gij opgeheven wordt door de macht van God, of gij valt door het ontbreken van de goddelijke stuwkracht.” Wanneer men begrijpt wat alleen werkelijk, waardevol en blijvend is, zoekt men geen andere macht dan deze en verlangt geen andere stuwkracht. Alleen hierdoor wordt Gods wil gedaan, en Zijn gelijkenis wordt in stand gehouden. Dit moet altijd het enige voorbeeld zijn, de enige bron van inspiratie en macht. In dit één-zijn van God en de mens, dat door Jezus is geleefd en geleerd, dat door Mrs. Eddy is uitgelegd en onmiddellijk uitvoerbaar is gemaakt, vinden wij onszelf, maar niet als stervelingen; wij  treden het ware bewustzijn van de ware zelfheid binnen, de zelfheid, die door God in stand wordt gehouden en aangegeven. Jezus was gode-gelijkend, omdat in het gebed, in woord en in daad, hij voortdurend en consequent geen ander vaderschap erkende, geen ander zoonschap kende, dan de goddelijke. Door trouw waakzaam en standvastig te zijn aan de betekenis van het ware en zich af te keren van  het onware leren de mensen wat heerschappij betekent. Hun ervaring leert hun dat hun leven niet langer beheerst wordt door vrees en onzekerheid, maar door de hoedanigheden van Geest. Dit is de ‘goddelijke stuwkracht’, die de mensen de macht geeft om volmaaktheid te zoeken en daarna te demonstreren.