zaterdag 31 januari 2015

Goddelijke of geestelijke identiteit

Mrs. Eddy’s ontdekking was het resultaat van verruimd breed denken. De godsdienst die zij stichtte, brak radicaal met alle conventionele opvattingen. Zij zag steeds duidelijker in dat de stof niet de werkelijke mens kan zijn. Zij besefte, dat zij zichzelf en anderen, de mens en het leven, moest zien als de geestelijke mentale uitdrukking van het goddelijk Gemoed, God. De mens in zijn ware aard brengt al de hoedanigheden en eigenschappen van zijn oorspronkelijk Beginsel, God, tot uitdrukking. In werkelijkheid is hij volkomen gezond en ontbreekt het hem aan geen enkel noodzakelijk element van het goede. Hij is de belichaming van geestelijke eigenschappen. Op het eerste gezicht lijkt het natuurlijk alsof dit voorbijgaat aan het feit dat wij fysieke lichamen hebben, dat er andere lichamelijke wezens om ons heen zijn en dat we in een fysieke wereld leven. Maar ik zou een ieder die deze terechte vraag stelt, willen vragen de lichamelijke mens en zijn omgeving te beschouwen als een tijdelijk besef van het leven, een veronderstelling waarin verbetering gebracht kan worden. Waarom? Omdat we gaan zien dat onze levens eenvoudigweg de objectivering zijn van ons denken. Beter denken leidt onvermijdelijk tot een beter leven en tot grotere levensvervulling. Waaruit bestaat beter denken? Uit het zien van het leven en de mens in termen van goddelijke of geestelijke identiteit, in termen van God-gelijke of geestelijke eigenschappen, in plaats van als een mengeling van lichamelijke eigenschappen en onvolmaaktheden. Uiterlijke schijn geeft niet de mens weer. We moeten “letten op de volmaakte mens”, ons bewust worden van de geestelijke volmaaktheid van de mens als Gods uitdrukking.

vrijdag 30 januari 2015

Heraut

Nooit gescheiden van God

van De Christian Science Heraut- - 1 mei 2011
The Christian Science Journal, 4. 2011
“Wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt?” (Ps. 8:5)
Jarenlang heb ik deze aanhaling uit de Bijbel gelezen en overdacht. Hoeveel mensen hebben door de jaren heen deze aanhaling overdacht? En hoeveel woorden zijn er niet gesproken en geschreven over God en de mens, de zonen en dochters van God? Voordat ik in Christian Science kwam, zag ik God, die altijd met de mens bezig was en Zich om hem bekommerde, om het zo maar eens te zeggen, maar ik zag steeds twee entiteiten: God, die naar de mens kijkt. Maar toen ik met Christian Science in aanraking kwam, vond ik het heerlijk om over onze onvernietigbare eenheid met God te leren – God, die Zich uitdrukt als de mens – wat vele jaren geleden voor mij een genezing van symptomen van een ernstige hartkwaal tot gevolg had.

woensdag 28 januari 2015

Heraut

Je bent altijd veilig

van De Christian Science Heraut- - 4 augustus 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de 21 oktober 1996 editie van de Christian Science Sentinel.
Op het moment van schrijven was de tragedie over vlucht TWA 800 nog steeds in het nieuws; op radio, televisie en in de kranten en er werd gespeculeerd of het een technisch mankement aan het vliegtuig of een terroristische aanslag betrof. Wat ook de oorzaak was, de vraag bleef, hoe je verzekerd kan zijn van een veilige reis door de lucht.
De afgelopen jaren hebben mijn vrouw en ik op veel vluchten gezeten binnen de Verenigde Staten, Europa en elders. Als wij zo’n vliegreis maakten, hebben wij altijd gebeden om te weten dat de beschermende macht van God actief is, waar wij ook heengingen – in feite overal.

dinsdag 27 januari 2015

Next chat 3 februari 2015

Defend yourself daily—with prayer

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on February 03, 2015 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Kevin Graunke
Throughout her writings, Mary Baker Eddy frequently counsels students of Christian Science to pray daily for themselves, and she shows how this prayer enables them to effectively demonstrate God’s goodness and power in their lives.
In The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany she writes, “Watch, and pray daily that evil suggestions, in whatever guise, take no root in your thought nor bear fruit. Ofttimes examine yourselves, and see if there be found anywhere a deterrent of Truth and Love, and ‘hold fast that which is good’ ” (pp. 128–129).
To learn more about this steadfast prayer and its power for good, join the chat with Christian Science practitioner and teacher Kevin Graunke.
About Kevin Graunke: Kevin's early professional work in business-to-business advertising was rewarding, but he had a deepening desire to serve God and man in a much more substantial way. In 1994, he became the Christian Science Committee on Publication for Wisconsin. A few years later, he was advertising as a practitioner in The Christian Science Journal.
After serving the Committee both at the state level for six years and in the Manager’s Office in Boston for another four, Kevin and his wife, Bonnie, returned to Wisconsin. In 2006, he received his teaching certificate and began teaching Christian Science Primary classes.

donderdag 22 januari 2015

Stoffelijke sluier

Wanneer Christian Scientisten het vraagstuk van voorziening en de vervulling van menselijke noden overdenken, komt de geliefde uitspraak van Mary Baker Eddy altijd als eerste in gedachten. Op blz. 494 van Wetenschap en Gezondheid schrijft zij: “De goddelijke Liefde heeft altijd voorzien en zal altijd voorzien in alles wat de mens van node heeft.” De vraagt rijst misschien: “Hoe voorziet de goddelijke Liefde in mijn menselijke nood? Moet ik de een of andere stap nemen, of wacht ik geduldig totdat God Zijn gaven schenkt?” Veronderstel, dat iemand op een heldere, zonnige morgen wakker wordt en merkt dat hij in een kamer zit, waar de zware gordijnen voor de ramen gesloten zijn. Zou hij wachten, totdat het zonlicht de duisternis doordringt en de kamer verlicht? Het antwoord is: Neen, hij zou zelf handelend optreden en de gordijnen opentrekken. Dan zou het zonlicht vrij naar binnen stromen en de duisternis verdrijven. Zo ook is het licht van de goddelijke Liefde altijd aanwezig om in onze menselijke noden te voorzien, maar wij moeten eerst het gordijn of de stoffelijke sluier van het stoffelijk denken opzij trekken en toelaten dat het licht van Waarheid en Liefde onze blik verheldert en ons bewustzijn vergeestelijkt. Dan zullen wij ervaren, dat de goddelijke Liefde ons tegemoet komt en in onze menselijke noden voorziet. Indien wij met ernst en eerlijk ons deel doen, zullen we merken, dat de goddelijke Liefde altijd bereid is om in onze behoefte te voorzien en ons te helpen.

woensdag 21 januari 2015

Annual Meeting 2015

Annual Meeting

2015: "A spiritual foundation of Christ-healing"—continuing to build

Come to Boston or join online

2015 AnMtg page image
Annual Meeting 2015 begins with the theme from 2014 and moves forward into a new year. The meeting will be held in the Extension of The Mother Church and broadcast live online Monday, June 8, at 1:00 p.m. EDT. (You can find your local time on World Clock.) 

What events can you attend June 6 to June 9? Check them out. 


Let us know if you are coming to Boston so we will be ready for you. Fill out the "Are you coming?" form.  Also please make your accommodation reservations soon. See the FAQ's for information on hotels, childcare, etc.


For more information, please see the Frequently Asked Questions.
This theme is from a statement by Mary Baker Eddy, "Jesus established his church and maintained his mission on a spiritual foundation of Christ-healing" (Science and Health with Key to the Scripturesp. 136.1). 

dinsdag 20 januari 2015

Christus verschijnt

Het is de geestelijke zin, die het menselijk bewustzijn met het goddelijke verbindt en het toegang verleent tot de onbeperkte bronnen van het goede, die de mens als Gods beeld weerspiegelt. Tot de geestelijke zin is het, dat de Christus verschijnt, die aan de mensen Liefdes alheid en de tijdelijke, bedrieglijke aard van de stof en het stoffelijk gemoed openbaart en hen scheiding leert maken tussen het geestelijke en het stoffelijke, waardoor zij in staat wordt gesteld te bewijzen, dat alleen het goede werkelijk is. Het is deze aan Ziel ontleende zin, die altijd in het menselijk bewustzijn aanwezig is, dat de godheid de mensheid bereikt en de weg tot verlossing uit de dwaling ontvouwt. Mary Baker Eddy schrijft in The first message of Christ, Scientist, and Miscellany (blz. 160): “Zo te leven, dat het menselijk bewustzijn in voortdurende verbinding met het goddelijke, het geestelijke en het eeuwige blijft, betekent dat wij de oneindige macht individueel tot uiting brengen en dit is Christian Science.”

zaterdag 17 januari 2015

Heraut

Toen een collega me vertelde ...

van De Christian Science Heraut- - 5 december 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de 15 september 2014 editie van de Christian Science Sentinel.
In mijn mid-twintiger jaren was ik erg ongelukkig en vroeg me af wat het leven eigenlijk betekende – verdiende ik het niet om gelukkig te zijn? Ik had me in gebed tot God gewend en Hem gevraagd mij te leiden en me duidelijk te maken wat de bedoeling van mijn leven was. Ik wist dat er iets beters moest zijn dan de onharmonische toestand in mijn huwelijk.
Op zekere dag was ik zo wanhopig dat ik God vertelde dat als Hij mij het ware doel van het leven zou openbaren, ik Hem de rest van mijn leven zo goed als ik kon zou dienen. Vanwege al de disharmonie thuis besloot ik dat het beter zou zijn als ik terugging naar de werkvloer, dus regelde ik dagopvang voor mijn zoontje van vijf en mijn dochtertje van een jaar, en begon te werken.

dinsdag 13 januari 2015

Ware bewustzijn

Christian Science leert dat God volkomen goed is. Wij leren dat de mens in waarheid het volmaakte gevolg is van een volmaakte oorzaak. De mens is zonder zonde, tijdloos, onvermoeid, leeftijdloos, onveranderlijk en onsterfelijk. De mens is in werkelijkheid nooit stoffelijk geweest, hij is voor 100 procent geestelijk. En toch blijven wij jarenlang geloven dat wij nog altijd sterfelijk en stoffelijk zijn - tenminste voor een deel - misschien. Het is dit gedeeltelijk geloof in sterfelijkheid waardoor onze problemen zich vormen en niet weg willen gaan. Hoe kunnen we wij onszelf zien als voor 100 procent geestelijk? Door in te zien dat wij nooit in de stof geboren zijn, en dat het lichaam er misschien uitziet als een stoffelijk lichaam, maar dat is niet meer dan een vervalst beeld. Wat zich voordoet als uw stoffelijk lichaam en gemoed en karakter, is in feite uw identiteit zoals die gezien wordt vanuit een onvolmaakt standpunt - dat van de stoffelijke zinnen. En de stoffelijke zinnen hebben ons nooit de absolute waarheid verteld over wat dan ook. De stoffelijke zinnen zetten het koninkrijk Gods, of het ware heelal, om in een stoffelijke kosmos. En zij zetten de reine zonen en dochters van God om in zieke en zondige stervelingen. Door de mens en het heelal vanuit de geestelijke zin te bekijken - de enige ware zin - het bewustzijn van de Christus, niet omhoogwerkend naar de volmaaktheid, maar wetend dat u op dit ogenblik op het hoogtepunt van volmaaktheid bent, dan is dat het enige wat u werkelijk kunt weten, of zien, of voelen of zijn,  dat wat u van de Vader  te weten krijgt, de ware uitdrukking van Zijn eigen ware wezen. U kunt niets anders weten en niets anders voelen. Merk dan dat uw ware bewustzijn uitsluitend afweet van de dingen van God. Het kan van geen andere dingen iets afweten.

maandag 12 januari 2015

Dat bent u

Laat God Zelf de loop van uw gebeden bepalen. Als wij ons Vader-Gemoed de engelengedachten voor onze gebeden laten leveren, zullen wij merken dat ons bewustzijn wemelt van een oneindige variatie van Christus-ingevingen. Laat God ons Zelf Zijn eigen aard verklaren, en laat deze verklaring de substantie van onze gebeden vormen. God, of de goddelijke Liefde, verheugt zich in heel de stralende uitdrukking van Zichzelf, en die vreugdevolle manifestatie is de mens - die bent u. God, de ene goddelijke Ziel, uit Zich in reinheid, schoonheid en welsprekendheid, en die zuivere, mooie en welsprekende uitdrukking is de mens - bent u. God, het goddelijk Leven, manifesteert Zijn eeuwige wezen in energieke, harmonische activiteit - en die harmonische en energieke actie is de mens - bent u. God, de goddelijke Geest, straalt zijn overvloedige substantie uit in aanhoudende schepping, en die rijkelijke uitstraling is de mens, dat bent u.

zondag 11 januari 2015

Next chat 20 januari 2015

A prayerful defense against animal abuse

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on January 20, 2015 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Barbara Fife
In her book, Science and Health with Key to the Scriptures, Mary Baker Eddy writes, "All of God’s creatures, moving in the harmony of Science, are harmless, useful,indestructible" (p. 51). How can this spiritual sense of animals guide our prayers when we witness or read about cruelty toward animals?  To find out, join this chat with a Christian Science healer.
About Barbara Fife: Barbara lives in Vancouver, British Columbia, Canada. She has been a Christian Science practitioner for 25 years and is also a teacher of this Science. Barbara was a member of the Christian Science Board of Lectureship from 1997 to 2009, with lecture topics including mental health, physical health, and issues of abuse. She has a great love for animals, having bred both Persian cats for over 20 years, and also Rough Collies.

zaterdag 10 januari 2015

Mentale mechanisme

In Miscellaneous Wrtings (blz. 354:15) schrijft Mrs. Eddy: “Wat meer genade, een gezuiverde beweegreden, enkele waarheden met tederheid verteld, een hart dat tot zachtheid gestemd is, een karakter dat getemd is, en een leven vol toewijding, zouden het mentale mechanisme weer behoorlijk doen functioneren en de beweging van lichaam en ziel weer in overeenstemming brengen met God.” Eeuwenlang hebben mensen geloofd - en de meesten geloven dat nog steeds - dat hun fysieke lichaam onafhankelijk werkt van hun denken. Maar Christian Science leert dat het menselijk lichaam en het menselijk gemoed een en hetzelfde zijn. Het menselijke lichaam is de uiterlijke manifestatie van het menselijk denken. Wij zouden kunnen zeggen dat het menselijke gemoed het ‘mentale mechanisme’ is dat direct het ‘fysieke mechanisme’ van het menselijk lichaam beheerst.  Enkele punten die nodig zijn om het mentale mechanisme behoorlijk te laten functioneren kunnen zijn 1) Wat meer genade - We kunnen meer geestelijke genade krijgen door elke dag onze gebeden tot geestelijker hoogten te verheffen. 2) Een gezuiverde beweegreden. - Analyseer je beweegreden en zuiver het van zelfzucht door God en je medemens te dienen. 3) Enkele met tederheid vertelde waarheden. - Geef geestelijke waarheden aan anderen door, zodat de ander geholpen wordt zoals je zelf erdoor geholpen bent. 4) Een hart dat tot zachtheid gestemd is. - Vervang wrok door een stroom van liefde. 5) Een karakter dat getemd is. - Bepaalde karaktertrekken verduisteren je ware identiteit als kind van God. Doe je best om deze karaktertrekken weg te werken. 6) Een leven vol toewijding. - Besteed meer tijd aan godsdienstige studie, aan werk voor de kerk en taken buiten de kerk. Naarmate  de Christus-eigenschappen in het denken uitgewerkt worden  komt harmonie tot uiting. Het mentale mechanisme functioneert dan harmonisch en het fysieke mechanisme past zich aan.

vrijdag 9 januari 2015

Vermageringskuur

van De Christian Science Heraut- -11 december 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de 19 juli 1993 editie van de Christian Science Sentinel.
Herdrukt uit de april 1994 editie van De Christian Science Heraut.
Ik neem dit jaar een streng dieet in acht!
In nederig gebed
laat ik voortaan die verleidelijke hapjes
ongeduld en
onverschilligheid,
intolerantie
en kritiek
veilig staan.
En ik weiger mijn smakelijke portie
depressie
gevuld met ondankbaarheid
en gepeperd met egoïsme.
En ik ga mijzelf
een vreugdemaal bereiden
met onbeperkte hoeveelheden
zoet geduld
koele lavende teugen deernis
bruisende vreugde
een frisse hap begrip
borden vol onuitputtelijke vergiffenis
en onvoorwaardelijke liefde.
Ha, daar mag ik de hele dag door van smullen
zoveel als ik maar opkan!
Ook ga ik wat meer trainen!
Het gezag gebruiken dat God mij gegeven heeft –
al die oefeningen met meer visie,
gevoelens van liefde en
daden die geen zelfrechtvaardiging behoeven.
Niet zomaar een 10-minuten oefeningetje!
O nee, echt zonder ophouden, van minuut tot minuut.
Met allemaal r e k-  en  s t r e k o e f e n i n g e n
van mijn geestkracht
iedere dag iets meer
dan de dag daarvoor.
Zo komt
de ware vorm
de belichaming
van evenwichtigheid
de perfecte uitdrukking
de harmonie van zielenadel
heel Gods wezen
als ‘ik’
aan het licht.

dinsdag 6 januari 2015

Dualisme

Hoe kunnen wij de vreugde van onze verlossing hervinden of vergroten en meer de Christus, Waarheid, in ons leven ervaren? Een belangrijke manier is gebed.  Misschien zijn onze gebeden een dagelijkse routine geworden. Misschien staan we in onze gebeden tegenover een van de belangrijkste theologische dwalingen waarmee de mensheid te kampen heeft: de leer van het dualisme. Deze dwaalleer verkondigt dat de mens is weggevallen van God, dat hij op dit ogenblik gescheiden is van God en nu moet proberen zijn eenheid met God te herwinnen. Velen van ons houden vast aan dit negatieve standpunt en werken vanuit dit dualisme: dat wij een soort privé-gemoed hebben dat op de een of andere manier gescheiden is van  het ene goddelijk Gemoed, God; dat wij proberen licht te brengen in dit privé-gemoed door geestelijk denken, en dat wij misschien uiteindelijk onze eenheid met God tot stand zullen brengen. Oorzaak en gevolg, God en de mens, Vader en zoon, Gemoed en idee, zijn één in wezen. Wat zou Jezus anders bedoeld kunnen hebben toen hij zei: “Ik en de Vader zijn één”? Het moet zijn bedoeling zijn geweest om aan te geven dat het gevolg, of de mens, altijd één is met de oorzaak, of God. Als wij die twee konden scheiden, zouden wij een oorzaak zonder gevolg hebben, of God zonder de mens. En een dergelijke scheiding is metafysische en wetenschappelijk gesproken onmogelijk. Al onze moeilijkheden kunnen direct teruggebracht worden tot dit verkeerde geloof in dualisme - de mens gescheiden van God. En de oplossing van al onze problemen kan gevonden worden in eenheid - de mens voor eeuwig verenigd met God. Als wij in onze gebeden geprobeerd hebben een kloof te overbruggen die niet bestaat, kunnen wij die pogingen nu staken. Wij hoeven ons niet op te werken naar het toppunt van inspiratie. Wij moeten er van uit gaan dat wij al op het toppunt van inspiratie zijn.

zondag 4 januari 2015

Next chat 6 januari 2015


Our essential place in God's creation

 Sentinel Audio Chat

Audio begins on January 06, 2015 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Lois Carlson
We often hear about how much we need God in our lives, but some people have also asked, “Does God need us too?”
Mary Baker Eddy, the Discoverer and Founder of Christian Science explains the relationship that God has to us in her book Science and Health with Key to the Scriptures. She wrote, “God, without the image and likeness of Himself, would be a nonentity, or Mind unexpressed. He would be without a witness or proof of His own nature. Spiritual man is the image or idea of God, an idea which cannot be lost nor separated from its divine Principle.” (SH 303
Join Lois Carlson as she answers questions about how we can live with the confidence of our essential place in God's creation, and with the joy of knowing we are free to fill our unique niche.
About Lois Carlson: Lois Carlson has been a Christian Science teacher since 1991 and in the full-time healing ministry of Christian Science since 1975. Lois raised two sons and now lives with her husband in downtown Chicago where they are enjoying being new grandparents.

vrijdag 2 januari 2015

Zelfrechtvaardiging

Er is vast geen mens die niet zijn uiterste best gedaan heeft om de dingen in zijn menselijk leven of huis tot een oplossing te brengen. Wij hebben allemaal geprobeerd orde op zaken te stellen wat betreft onze gezondheid, ons huis en onze menselijke verhoudingen. Maar als we dan zover zijn, beginnen we dan te geeuwen, rekken we ons eens lekker uit en laten we ons wegzinken in de kussens van de materie? Uiteraard kan het Christendom meer orde scheppen in ons menselijk bestaan, het kan ons leven inderdaad gelukkiger, gezonder en heiliger  maken. Als dat niet het geval was, zou het Christendom alleen maar een godsdienst van woorden zijn zonder werken - een aardige theorie zonder praktische toepassing. Maar het Christendom is hier niet alleen om de druk van het stoffelijk leven te verlichten. Het is hier om ons geheel en al uit de stoffelijkheid te lichten en ons ware tehuis in het rijk van Geest te openbaren. Maar het is niet zo makkelijk om van het materialisme af te komen. Doen wij de ‘nieuwe mens’ aan?  (Ef 4:22-24). Nemen wij onze ware identiteit aan als de geestelijke zonen en dochters van onze geestelijke Vader-Moeder God? Als we het wat rustiger aan doen en de hoop hebben opgegeven, als wij al lang op die lekkere kussens zijn gaan liggen, dan is het tijd om ons eens af te vragen: Wat zijn de dierbaarste geloofsvormen en gebruiken waarvan ik nog geen afstand heb gedaan? Zouden er nog nog altijd enkele vormen van dat onware “ik” in ons leven zijn achtergebleven, zoals genotzucht, eigenzinnigheid, zelfvoldaanheid of zelfrechtvaardiging? En zelfrechtvaardiging is de ergste van al. Waarom? Omdat zelfrechtvaardiging al die andere vormen van dat onware “ik”  die ons terughouden verontschuldigt. Let  er eens op hoe vaak u zelfrechtvaardiging toepast. Dat soort bagage moet buiten de deur worden gelaten voor wij onze entree in het koninkrijk - in die woning van Christus, die ons ware tehuis is - kunnen bewerkstelligen.

donderdag 1 januari 2015

God rust in actie

Matt. 24: 12 “En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkoelen.”
Anders gezegd: ‘Het licht (=liefde) heeft weinig kracht als wij onze inspiratie laten varen en tevreden zijn met routine.” Waarom heeft voor een aantal van ons het licht zo weinig kracht? Waarom hebben enkelen van ons alle blijdschap verloren? Misschien zijn velen onder ons - jong en oud - afgedaald naar een bepaald niveau omdat wij tevreden waren met ons huidig begrip van God. Misschien hebben wij het tekort aan jaren of het verstrijken van jaren als excuus gebruikt om onze plichten te verzaken, en God en de medemens niet meer daadwerkelijk te dienen. Weet onze hemelse Vader wel iets van een oude dag, van verminderde energie of de moed laten zakken? Als God het kalm aan kon gaan doen, rust kon nemen, de actieve heerschappij over Zijn schepping kon laten varen, zou Zijn heelal tot stilstand komen. Het leerboek van Christian Science zegt: “God rust in actie.” (blz. 519). Omdat God, onze oorzaak, in actie rust, moeten ook wij, Zijn gevolg, rusten in actie. Als we deze stralende activiteit niet ten volle uitdragen, zien wij onszelf niet zoals God ons ziet. Hij ziet ons alleen als de tijdloze uitstraling van Zijn leeftijdsloze onsterfelijkheid. Daarom als wij onszelf op dit ogenblik beschouwen als stervelingen met steeds minder energie, zijn wij niet geïnspireerd. Dan zijn we eenvoudigweg niet wat de Vader ons maakte - Zijn voortdurende actieve zonen en dochters. We zijn “erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus,” verklaart Paulus. Maar wij kunnen deze erfenis nooit opeisen als wij onszelf als stervelingen blijven beschouwen - of als stervelingen die op weg zijn de onsterfelijkheid te veroveren.