donderdag 30 oktober 2014

Geestelijk zien

Als we om ons heen kijken zien we allerlei dingen, en misschien wel allerlei ongelukkige toestanden. Wat we willen zien is hoop - hoop op bevrijding, vrij zijn van ziekte en disharmonie. En wat als ons verteld wordt dat er niet alleen hoop is, maar dat die bevrijding hier en nu reeds aanwezig is? Hoe kunnen we hoop zien? Hoe kunnen we geluk zien? En hoe liefde? Met onze ogen zien we uiterlijke manifestaties van deze zaken. Het  z i e n  van ideeën en eigenschappen echter vraagt een onderscheidingsvermogen dat niet beperkt is tot onze ogen. En dan is het bovendien nog zo dat we niet alleen maar willen toekijken als bij een toneelstuk, maar we willen die ideeën ook zelf ervaren. Daarvoor moeten we het onderwerp van geestelijke visie uitdiepen. Deze ‘andere kijk’ hadden de Bijbelse profeten. Mrs. Eddy definieert in Wetenschap en Gezondheid op blz. 593 een profeet als volgt: “Een geestelijk ziener; het verdwijnen van de stoffelijke zin voor de bewuste feiten van geestelijke Waarheid.” Profetie is in feite geestelijk zien - een goddelijk inzicht. Hoe komt dat tot stand? De zon symboliseert God, de ene oneindige goddelijke Ziel. Het is Ziel of God, die ons in staat stelt de volkomenheid, de schoonheid en de individualiteit van ieder onderdeel van Zijn schepping te zien. De profeten uit bijbelse tijden verrichtten genezingen en deden veel goed, omdat zij deze waarheid onderscheidden. Maar ook heden ten dage worden tal van disharmonische situaties opgelost en wordt ziekte genezen door de toepassing van geestelijk inzicht.

dinsdag 28 oktober 2014

Eternal Life: Could it be that God didn't intend you to age?

Gepubliceerd op 8 okt. 2014
Lecture by Mark Swinney, Christian Science teacher and practitioner. Sponsored by Second Church of Christ, Scientist, Ventura, CA. You'll find more talks about prayer and healing at www.PrayerThatHeals.org.

maandag 27 oktober 2014

Zeer Goed

Gen.1: "En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed." Op blz. 525 van Wetenschap en Gezondheid geeft Mrs. Eddy ons de volgende duidelijke verklaring: "Alles wat goed is of waarde heeft, is door God gemaakt. Alles wat waardeloos is of verderfelijk, is niet door Hem gemaakt en is dus onwerkelijk."

De mens is Gods uitdrukking; het is dus ons werk aan te tonen wat ons ware ik in Gods algeheel goede schepping is, door het goede, voor zover wij dit zien, tot uitdrukking te brengen. Dit betekent niet dat wij moeten worstelen om iets wat vaag en onmogelijk is, te verkrijgen, iets wat ver weg schijnt en wat God al of niet zenden kan om ons te genezen of te helpen. 
Ons werk is het goddelijk Beginsel te weerspiegelen, het is niet een hangen aan anderen door een foutieve droom van persoonlijkheid. Het houdt in, dat wij alles in toepassing brengen, wat wij leren en dat wij niet steunen op het begrijpen van een ander. In de eerste plaats is het van het hoogste belang, dat wij in ons leven alles beleven en alles tot uitdrukking brengen, wat wij tot nu toe begrepen hebben van de werkelijkheid van het zijn, en voortdurend ernstig streven om meer te leren begrijpen.

In Christian Science leren wij begrijpen wat God is, wat Zijn Koninkrijk en wat gerechtigheid is. Het is het opgeven van de foutieve geloofswijze in een eigen-ik, afgescheiden van God, een ik, dat slaagt of faalt, dat gezond of ziek, gelukkig of ongelukkig is, in plaats daarvan te gaan zien, dat het ware zijn de weerspiegeling of uitdrukking is van God.
Wanneer wij de  waarheden van het zijn in ons dagelijks leven leren toepassen, zullen wij ervaren, dat het niet mogelijk is te falen, dat er geen gebrek is aan het goede en geen teleurstelling, want de mens is de uiting van God, van de Vader.
En als wij bidden, dat onze ogen geopend mogen worden om het bestuur van Liefde te verstaan, zullen wij merken, dat wij vrij zijn om alles tot uitdrukking te brengen, wat "zeer goed" is, want zoals Mrs. Eddy zegt op blz. 489 van Wetenschap en Gezondheid: "Buiten de stoffelijke zin der dingen is alles harmonie."

zondag 26 oktober 2014

Onzichtbare oneindige Waarheid

Wanneer we met fouten of disharmonie in het menselijk  leven te maken hebben, moeten we gaan inzien dat de oplossing niet in de problemen zelf te vinden is. We moeten onze gedachten richten op de feiten of de goddelijke Waarheid van het bestaan. Het kan zijn dat alleen de fouten en de disharmonie zichtbaar zijn, terwijl de goddelijke Waarheid van het zijn geheel onzichtbaar is. Toch is de onzichtbare, oneindige Waarheid wel degelijk van toepassing op de zichtbare fouten en disharmonie in ons menselijk leven. Zichtbare, stoffelijke begrippen van het bestaan zijn niet anders dan verkeerde begrippen van het bestaan in ons denken. Mary Baker Eddy zag dit duidelijk in.  In haar boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift p.282, schrijft ze: “Alles wat stoffelijk is, is een stoffelijke, menselijke, sterfelijke gedachte, die zichzelf altijd verkeerd bestuurt.” Daarom is alles wat stoffelijk is, hoe zichtbaar het ook schijnt te zijn, nooit iets anders dan een stoffelijke, menselijke, sterfelijke gedachte omtrent de mens en het heelal. Dus de gedachte die verlicht wordt door de onzichtbare, oneindige Waarheid wordt bevrijd van zichtbare menselijke fouten en disharmonie. Het resultaat is een zichtbare oplossing voor het menselijke probleem.

zaterdag 25 oktober 2014

Next chat 28 oktober 2014

Supporting honest government

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on October 28, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Maryl Walters
From small towns to metropolitan areas, large countries to small ones, honesty is a vital part of good government, both in the decisions made by elected officials, and in the work of government employees. Individual citizens also have a supporting role. In this live chat with a Christian Science healer, you'll be able to ask about how your prayers about issues relating to honesty in your community and in the world can make a difference.
About Maryl Walters: Maryl found her conviction and calling in Christian Science in her early twenties when praying through her first pregnancy. She has a BA degree in education from Principia College and a Masters degree in Theological Studies from Eden Seminary. For several decades she has participated in interfaith activities and dialogue groups and currently represents Christian Science on the Cabinet of Interfaith Partnership in St. Louis. She serves on the Compassionate St. Louis co-ordinating initiative. She also represents the Christian Science Church on an observer basis at the National Council of Churches (NCC) and is serving on the Interfaith Relations Convening Table of the NCC. Maryl has been a member of the Christian Science Board of Lectureship and a teacher of Christian Science since 1994. Her home is St. Louis, Missouri where her three sons and their families live.

vrijdag 24 oktober 2014

Faith


maandag 20 oktober 2014

In Christus

Gemoed en Leven zijn synoniemen voor de éne God en betekenen altijd één ononderbroken, ondeelbaar Wezen of Ego. God verdeelt Zichzelf niet in stukjes die hij in u en mij en in de gehele mensheid inplant. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 204: “maar in de Wetenschap kan men nooit zeggen, dat de mens een eigen gemoed heeft, onderscheiden van God, het Al-Gemoed.” Iedere idee weerspiegelt op zijn eigen unieke wijze het éne goddelijke bewustzijn, maar die weerspiegeling heeft altijd plaats in God, binnen het Gemoed, en is in werkelijkheid de subjectieve activiteit van dit Gemoed. Het begrijpen van de werkelijke mens en zijn eenheid met God is het bewijs van de Christus, Waarheid, die de mens redt van ziekte, zonde, gebrek, en uiteindelijk van de dood zelf. Zoals de apostel Paulus het uitdrukt (2 Kor. 5:16,17): “Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden.” Ieder mens zal de waarheid van zijn eigen werkelijke zelf in gedachten houden en zal de goddelijke hoedanigheden uitdrukken waar dat zelf uit bestaat. Hij zal ook de identiteit van anderen liefhebben en eerbiedigen en die zien als in en van het goddelijk Beginsel dat regeert.

zondag 19 oktober 2014

Lives Lived: FreniGepubliceerd op 1 jul. 2013
Meet Freni. She'd been taking medication to address epilepsy, but later, after she had started reading a copy of Science and Health given to her sister, she was permanently healed of the disease.

Next chat 21 oktober 2014

Why loving God is key

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on October 21, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Michael Pabst
Living a happy, healthy, purpose-filled life is important to most people. Figuring out how to go about doing that can be the challenge. In the Bible, Christ Jesus' counsel to love God may be the answer. He said, “Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind ” (Matthew 22:37).
So what difference would actively loving God make in our lives? And how do we truly do it?
Join Christian Science practitioner and teacher Michael Pabst in a live Sentinel chat discussing this topic. He will answer questions about why loving God is the key to bringing healing and transformation to our lives.
About Michael Pabst: Michael is a native of Germany, as well as a citizen of the United States, and has a degree in civil engineering. After college, he conducted research projects on the containment of hazardous waste for the Technische Universität München for several years. He was asked to move to Boston, where he served for 14 years as managing editor for the print and radio editions of Der Herold der Christlichen Wissenschaft, and as Manager of Practitioner Services. During his time with the Herold he became a practitioner of Christian Science and later a Christian Science teacher. Michael has also served on the Board of Lectureship and on the Board of Directors for several years. Today he lives with his wife, a fellow practitioner, near Freeport, Maine.

zaterdag 18 oktober 2014

Bijbel quote


Want God is geen God van wanorde, maar van vrede
1 Kor 14:33donderdag 16 oktober 2014

Bidt

Jezus leerde zijn discipelen bidden. Hij zei (Matth. 21:22): “Al wat gij zult begeren in ‘t gebed, gelovende, zult gij ontvangen.” In Wetenschap en Gezondheid lezen wij: “Onuitgesproken gedachten zijn aan het goddelijk Gemoed niet onbekend. Verlangen is gebed en wij kunnen niets verliezen door onze verlangens aan God toe te vertrouwen, opdat zij gevormd en gelouterd mogen worden, voordat zij in woorden en daden worden omgezet.” Deze bezielende passage komt voor op de eerste bladzijde van het eerste hoofdstuk, getiteld “Gebed.”
In de Bergrede heeft Christus Jezus gezegd (Matth. 6:6): “Wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader Die in ‘t verborgen is; en uw Vader Die in ‘t verborgen ziet, zal het u in ‘t openbaar vergelden.” Wanneer wij leren wat God is en begrijpen, dat de mens naar Gods beeld het wezen van God, het goddelijk Gemoed, tot uitdrukking brengt, kunnen wij dan niet ten volle verwachten, dat onze gebeden verhoord zullen worden? Christus Jezus kende de waarde van het gebed en hij bad zonder ophouden. Zijn verheven kalmte en gemoedsrust vonden niet haar oorsprong in enige uiterlijke omstandigheid, maar in innerlijke bronnen.
Al de wereldproblemen kunnen door rechtvaardig gebed worden opgelost. Maar alleen naarmate wij het wezen Gods tot uitdrukking brengen in toenemende wijsheid, barmhartigheid en goedertierenheid, kan worden gezegd, dat wij juist hebben leren bidden. De weg is ons gewezen. Wij moeten het onze doen.

woensdag 15 oktober 2014

Eigenschappen

In het Onze Vader met zijn geestelijke vertolking, zoals die wordt gegeven in Wetenschap en Gezondheid (blz. 17), komt deze passage voor: “Geef ons heden ons dagelijks brood; Geef ons genade voor heden; voedt de hongerende gevoelens van liefde.”  Terwijl de lichamelijke zinnen misschien beweren, dat voedsel, kleding en geld datgene is, wat wij nodig hebben om te kunnen leven, is het in werkelijkheid genade en het voeden van de liefdegevoelens, datgene waar we behoefte aan hebben.
Liefde, zo onontbeerlijk voor het met succes toepassen van Christian Science, wordt niet verworven door geweld of wilskracht, maar komt tot het hart door geduld, zachtmoedigheid en genade. Deze leiden vanzelfsprekend tot goede daden en in deze eigenschappen en daden vinden wij “genade voor heden” en tevens het voeden van de hongerende gevoelens van liefde, die op hun beurt ons dagelijks brood geven en voorzien in onze menselijke noden. Geduld leidt tot zachtmoedigheid en ware zachtmoedigheid is kracht, geen zwakheid, want iemand, die deze eigenschappen bezit, weet, dat hij van zichzelf niets kan doen, maar dat hij de macht van God weerspiegelt.

dinsdag 14 oktober 2014

Verdraagzaamheid

Wij kunnen in de ware zin van het woord verdraagzaam zijn, wanneer wij weigeren zowel voor onszelf als voor onze naasten dwaling in welke vorm dan ook, zowel zonde, ziekte of gebrek, als werkelijk te aanvaarden.
Ten einde ons een beter inzicht te geven en ons te bemoedigen, heeft Mrs. Eddy geschreven in Miscellaneous Writings (blz. 284): "Het kwade is niet iets, waarvoor wij moeten vrezen of vluchten of dat meer werkelijk wordt, wanneer wij het bestrijden. Wanneer het kwade aan zichzelf wordt overgelaten, zal het steeds werkelijker en brutaler worden en meerdere aanspraken doen gelden, maar wanneer wij het met Science tegemoet treden, kan en zal het door Science overwonnen worden." Jacobus bevestigt deze verklaring in de woorden: "Weerstaat den duivel, en hij zal van u vlieden."
In het licht van Waarheid gezien, wordt verdraagzaamheid voor ons een zeer belangrijke eigenschap, welke wij in ons dagelijks leven voortdurend in toepassing moeten brengen. In Christian Science leren wij begrijpen dat we onmiddellijk alle plaats en macht kunnen ontzeggen aan dat wat niet "de schoonheid der heiligheid" (naar de Engelse Bijbelvertaling) weerspiegelt en de alomtegenwoordigheid en almacht van oneindige volmaaktheid kunnen erkennen. Op die manier verwerpen wij het foutieve, stoffelijke geloof, dat verdraagzaamheid van ons zou eisen, dat wij onaantrekkelijke karaktertrekken in onszelf of in anderen geduldig over het hoofd moeten zien, terwijl wij ze toch voor werkelijk blijven houden; het brengt ons daarentegen de ware vreugde, die de zondeloze ikheid en smetteloze reinheid kent van alle zonen en dochteren Gods. Paulus heeft geschreven: "Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen maar naar den Geest."
In gehoorzaamheid aan de woorden van Mrs. Eddy in Message to the Mother Church for 1902 (blz. 2) zullen wij onvermijdelijk de ware geest van verdraagzaamheid tot openbaring brengen: "Te leven en te laten leven zonder onderscheidingen of erkenning te eisen, de goddelijke Liefde te verbeiden, vóór alles de waarheid in ons eigen hart te schrijven, - dit is leven in al zijn gezondheid en volmaaktheid - en het is mijn ideaal voor de mens."
Ons loon voor verdraagzaamheid zal zijn de oogst van een rijker en stralender leven, waardoor wij onszelf en onze naaste medemens ten zegen zijn.

zondag 12 oktober 2014

Next chat 14 oktober 2014

Seeing clearly: how sight can be restored through spiritual vision

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on October 14, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Janet Clements
The teachings of Christian Science explain that sight is not actually material, but spiritual. Sight is not really a physical function—it is a faculty of Spirit, God. Sight, in its spiritual meaning, is how we “see” or perceive God and all reality spiritually. This means that sight is something we always have. It can never diminish or be lost because it is not dependent on the human eye, but is eternal as a faculty of Mind, God.
Many have found freedom from a whole host of so-called eyesight problems through this understanding of what sight really is. If you would like to learn more about this, bring your questions to the chat and explore how the spiritual sense of sight can bring healing.
About Janet Heineman Clements: Before entering the public practice of Christian Science, Janet worked in the creative field of advertising and publishing. She also taught classes in design at the university level. Janet has been a Christian Science practitioner for nearly 30 years and became a teacher of Christian Science in 2006. Over the years, she has written numerous articles for the periodicals.  She lives in the Chicago suburb of Evanston.

zaterdag 11 oktober 2014

Bewustzijn

Bewustzijn is een belangrijk woord in de woordenschat van Christian Sience. Wij zien dat Mary Baker Eddy, de ontdekster en grondlegster van Christian Science, dit woord vele malen in haar geschriften gebruikt. Hierom lijkt het raadzaam de verschillende betekenissen er van in de gezaghebbende woordenboeken na te gaan en te bestuderen en daarna de talrijke verklaringen, waarin Mrs. Eddy op dit onderwerp doelt, in hun geestelijke betekenis te vergelijken. Vrijwel alle gezaghebbende woordenboeken omschrijven bewustzijn als die staat van het zijn, die zich kenmerkt door gedachte; als gemoed in de ruimst mogelijke zin. Bewustzijn wordt door enkele denkers omschreven als een hoedanigheid of toestand van Ziel, of geestelijke substantie. Het wordt beschouwd als datgene, waarvan alle verschijnselen vormen aannemen, de uiteindelijke werkelijkheid van het bestaan.
Het bewuste gemoed wordt in de Wetenschap gezien als een fundamenteel feit, omdat het bewustzijn aan alles ten grondslag ligt. Volgens logica en rede zien wij, dat u en ik geen enkele idee of gedachte zouden hebben en zouden kunnen hebben zonder het fundamentele feit, dat het bewustzijn bestaat. Het bewustzijn openbaart en identificeert al wat werkelijk is. Christian Science leert ook, dat Gemoed, of God, de door zichzelf bestaande oorzaak en drijfkracht van alle zijn is, en dat elke ware of juiste idee het getuigenis van dat Gemoed is.
Lees meer>>>Voortdurende vernieuwing.

vrijdag 10 oktober 2014

Question today

To do


zaterdag 4 oktober 2014

Next chat 7 oktober 2014

Aging is not inevitable

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on October 07, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
While there may be plenty of commentary in the media about the burden of aging, the Bible tells a completely different story, one that is full of promise.  For example, Moses "was an hundred and twenty years old when he died; his eye was not dim, nor was his natural force abated" (Deuteronomy 34:7). And Christ Jesus promised, "I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly" (John 10:10).
Mary Baker Eddy's textbook on Christian Science opens the door to that abundant life in these words:  "Man, governed by immortal Mind, is always beautiful and grand. Each succeeding year unfolds wisdom, beauty, and holiness (Science and Health with Key to the Scripturesp. 246).  To find more about how to experience this promise yourself, join this chat with a Christian Science healer.
About Melanie Ball: Melanie grew up in Anchorage, Alaska, and moved to California in 1982 after marrying her husband, Tim.  She has been actively involved in branch Churches of Christ, Scientist, since she was a teenager, and has served in various capacities including Sunday School teacher and superintendent, First Reader, and board member.  She enjoys writing for the Christian Science periodicals.  She entered the full-time practice of Christian Science healing in 2010. Between 2011-12, Melanie spent 18 months in Manila, Philippines, with her family and found many opportunities there to serve the cause of Christian Science through her healing practice.  She also conducted two seminars in Baguio City and Manila on the topic of preparing readings for church services.  She is happy to be living at home again in Thousand Oaks, California, with her family.

vrijdag 3 oktober 2014

Religious freedom


Clay Christensen on Religious Freedom

Gepubliceerd op 29 mei 2014
Clay Christensen,Professor of Business Administration at the Harvard Business School, speaks on the function of religion in democratic society.

Religie en Kapitalisme

Clayton Christensen on Religion and Capitalism
Gepubliceerd op 29 mei 2014
Clay Christensen,Professor of Business Administration at the Harvard Business School, speaks on the function of religion in democratic society.