vrijdag 30 mei 2014

Nieuwe opvattingen

Het is interessant om enig inzicht te hebben in de manier waarop een groot denker worstelt met nieuwe opvattingen en de transformatie van denken ondergaat die daarvoor vereist wordt. Mary Baker Eddy licht iets van de sluier op die over dat proces ligt in haar autobiografie. Daar zegt ze: “De Bijbel was mijn leerboek. Alle antwoorden op mijn vragen over de wijze waarop ik genezen was, stonden erin; maar de Heilige Schrift had voor mij een nieuwe betekenis gekregen, een nieuwe taal. De geestelijke betekenis ervan werd duidelijk en ik begreep voor het eerst dat Jezus’ leer en bewijsgeving een geestelijke boodschap inhielden, en ontwaarde het Beginsel en de regel van de geestelijke Wetenschap en metafysische genezing - met andere woorden: de Christelijke Wetenschap (Christian Science). Ik gebruikte de term Christelijk, omdat die Wetenschap vol mededogen, behulpzaam en geestelijk is. God noemde ik het onsterfelijk Gemoed.  Dat wat zondigt, lijdt, sterft, noemde ik het sterfelijk gemoed. De lichamelijke zinnen, of zinnelijke natuur, noemde ik dwaling en schaduw. Aan Ziel gaf ik de naam substantie, omdat alleen Ziel waarlijk substantieel is … Ik noemde Geest Werkelijkheid en de stof onwerkelijkheid.” (Retrospection and Introspection, blz. 25). Mrs. Eddy begreep dat wat zij aan het ontdekken was precies beantwoordde aan de belofte van Jezus: “Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, zal hij u in alle waarheid leiden” … (Joh. 16:12,13).

donderdag 29 mei 2014

Vertrouwen in de toekomst

Toen een kennis van mij door omstandigheden naar de Verenigde Staten vertrok om daar bij familie te gaan wonen, bleek haar school Engels totaal onvoldoende om de mensen te verstaan of behoorlijk met ze te praten. Iemand gaf haar toen een boek en zei, dat men hieruit op een prachtige manier Engels zou kunnen leren. Een boek vol nieuwe ideeën over wat het leven werkelijk was, wat God is en wat de mens is. Dit boek was Wetenschap en Gezondheid en ze leerde niet alleen beter Engels, maar het opende een hele nieuwe dimensie van gezondheid. Er vond een radicale verandering in het denken plaats. Ze ontdekte dat  God de mensen niet straft voor zonden, waartoe Hij ze zelf in staat stelde. Maar dat God het goddelijk Beginsel is, Leven, Waarheid en Liefde, de schepper van een volmaakt, geestelijk heelal, waarvan het stoffelijke alleen maar het omgekeerde symbool is. En wat het belangrijkste was, ze begon de mens niet langer te zien als een door gevaren omringde sterveling, in een stoffelijk lichaam dat hem soms plezier, maar veel vaker pijn of last bezorgde - maar als Gods geestelijk kind, voorbestemd om te genieten. Ze begreep al gauw dat de werkelijke mens geestelijk en volmaakt is, dat de mens de onsterfelijke uitdrukking is van God, Geest en Zijn eigenschappen, dat al het goede, tot uitdrukking brengt. Toen haar gedachten steeds meer vervuld werden met het ware, geestelijke begrip van de mens en het heelal, veranderden angstige, verdrietige gedachten in een gevoel van geluk en vertrouwen in de toekomst.

zondag 25 mei 2014

Heraut


Herinneren en vergeten

van De Christian Science Heraut- - 1 augustus 2012
JSH-Online, 5.16.2012

Het menselijk geheugen – het vermogen zich details te herinneren zoals bijvoorbeeld de straatnamen in een stad als je een adres zoekt, of hoe je een ingewikkelde wiskundige formule moet toepassen – wordt dus feitelijk scherper als wij ons realiseren dat er één Gemoed is, want Gemoed ondersteunt het geheugenvermogen.
Lees meer>>>

zaterdag 24 mei 2014

Next chat 27 mei 2014

Parenting with the divine Parent

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on May 27, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Ann Kneeland
Have you ever felt weighed down by the responsibilities of parenthood? Would you like to find new ways to relate to and help your children? Many people have found peace, comfort, and guidance in their parenting by turning to God in prayer on a daily basis. They find trusting God's guidance not only brings joy into their parenting, but also safety and healing for their children.
Join Christian Science practitioner Ann Kneeland in a live Sentinel chat where she will answer questions on how turning to God helps us be good parents, and will share how her reliance on God helped her, when it came to parenting her children.
About Ann Kneeland: Ann grew up in St. Louis, Missouri, and graduated from Principia College with a degree in English literature. After a business career in human resources, she began a family with her husband, Stu. Their son is in college, and their daughter, a recent college-graduate, is living at home while starting her career.
A lifelong student of Christian Science, Ann has been listed in The Christian Science Journal as a public practitioner since 2009. Her testimonies have been aired on Sentinel Radio, and she has published articles and testimonies in The Christian Science Journal and Sentinelmagazines. As a Christian Science chaplain, Ann meets weekly with inmates at the county jail. Ann and her family make their home in San Rafael, California.

donderdag 22 mei 2014

Vredevorst

Door televisie, internet en andere ‘social media’ is de wereld zo klein geworden dat ze een dorp lijkt en wij zijn allemaal op de een of andere manier wel betrokken geraakt bij toestanden die ons zó hebben aangegrepen dat ook wij niet vrij zijn van gevoelens van opstandigheid en verwarring, van schuld en verontwaardiging. En zo worden we beroofd van vrede en vreugde. Deze onrust verspreid zich als een besmettelijke ziekte. Daarom is het nodig aan die gevoelens een eind te maken. Als wij ervan uitgaan dat een mens, een plaats of een ding, een omstandigheid of een gebeurtenis onze vrede bepaalt, dan nemen wij tezelfdertijd aan dat onze vrede gebaseerd is op de stoffelijke opvatting van het bestaan. Die vrede kan geen stand houden. Dat is niet werkelijke vrede, het is de schijn van een vrede, die door de stof of door stoffelijke opvattingen wordt geboden, een vrede die komt en gaat en geen stabiliteit biedt. Christus Jezus werd de “vredevorst” genoemd. En omdat hij ons geleerd heeft dat wij allemaal kinderen van God zijn, zijn ook wij vredevorsten, erfgenamen van een koninkrijk. En ons koninkrijk is het koninkrijk der hemelen, een toestand van eeuwige vrede en gelukzaligheid. Gods koninkrijk is een koninkrijk van vrede, d.w.z. dat Hij in Zijn alomtegenwoordigheid en almacht Zijn wezen, bestaan en leven, die vrede zijn, overal tot uitdrukking brengt en dat altijd gedaan heeft. Die vrede is de waarheid die er altijd geweest is en er altijd zijn zal, en niets en niemand, geen omstandigheid, gebeurtenis, persoon, plaats of ding is in staat Zijn vrede te verbreken, zelfs niet voor een seconde. Hij is het ene grote onverstoorbare Zijn . . . “dat was en is en zijn zal en dat door niets kan worden uitgewist” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 290).

woensdag 21 mei 2014

Vrede in de wereld

In een situatie wanneer je bang en ongerust bent is bidden een manier om de vrede  niet alleen te voelen, maar ook uit te stralen. God heeft ieder van ons lief. Hij weet wat elk hart nodig heeft, want Hij is de goddelijke Liefde en die Liefde is niet vóór de een en tegen de ander, die is totaal onpartijdig, dat is de universele Liefde. In de eerste plaats is het belangrijk te weten dat je zelf vrede moet vinden, voordat je die voor je omgeving kunt opeisen. Het is niet nodig eerst door een soort onderhandelingsfase te gaan om die vrede te bereiken, nee, eerst is er vrede en die opent de weg tot verdere communicatie, tot vertrouwen, tot uitwisseling. En die vrede resulteert in een gemeenschappelijke band als kinderen van dezelfde Vader. De wens dat u deze vrede mag vinden is altijd een deel van mijn gebed - en u vindt die vrede door te weigeren u van de wijs te laten brengen door wat er dan ook in uw leven, uw lichaam, of in uw huis, of zelfs in de wereld, gebeurt. God laat zich niet van de wijs brengen en als wij Hem gelijk willen worden, is het noodzakelijk dat wij deze vrede vinden. Dat is de moeite waard, want het brengt genezing in ons gemoed, in ons lichaam, en bovenal in onze wereld.

dinsdag 20 mei 2014

The Christian Science Monitor

Ongeveer 125 jaar geleden stichtte Mrs. Eddy een eigen kerk, hetgeen toen een moedige daad was en misschien zou dat ook vandaag de dag op sommige plaatsen nog veel verzet oproepen. Dat weerhield haar echter niet haar hand in Gods hand te leggen en Hem bij elke volgende stap geheel te vertrouwen. Door al dit verzet, zelfs van haar eigen familie, van vrienden en van enkele van haar leerlingen, leerde zij geduld, vergevingsgezindheid en boven al dat zij haar vijanden moest liefhebben. Al die aanvallen en al dit verzet hield voor haar een zegen in, doordat het haar dwong zich geheel tot God te keren, weg van allerlei persoonlijke opvattingen, om het antwoord te vinden op de vele vragen in haar zoeken naar waarheid. Dit gaf haar de vrede en onaantastbaarheid die zij nodig had. Zij hield een levendige belangstelling voor de zaken die de wereld bezig hielden, las de kranten en ze zorgde ervoor dat zij op de hoogte bleef van haar tijd. Op zevenentachtigjarige leeftijd richtte zij haar eigen krant op, omdat zij niet gelukkig was met de kwaliteit van de berichtgeving in haar tijd en ze het gevoel had dat de wereld iets beters verdiende. Het motto van deze krant, The Christian Science Monitor, luidt: “... niemand te kwetsen, maar de gehele mensheid tot zegen te zijn.” In feite: “Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.”

maandag 19 mei 2014

Quote


zondag 18 mei 2014

Heraut

Echte spiritualiteit – of spiritisme?

van De Christian Science Heraut- - 1 november 2012
The Christian Science Journal, 09.2012
Aanvankelijk dacht ik dat de belevenis waarover ik nu ga vertellen de vreemdste was die ik ooit had meegemaakt, maar achteraf begrijp ik dat het in wezen een waardevolle les was die me in staat stelt anderen met een soortgelijk probleem te helpen.
Op een woensdagavond toen mijn man en ik thuiskwamen van een getuigenisbijeenkomst in onze kerk, zagen wij een berichtenlichtje op onze telefoon knipperen. Het bericht was van onze zoon, die ongewoon opgewonden klonk en ons vroeg om hem zo snel mogelijk terug te bellen.

zaterdag 17 mei 2014

Next chat 20 mei 2014

Heaven: It’s not only real, it’s here

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on May 20, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Mark Swinney
The recently released film Heaven Is for Real, based on the best-selling book with the same title, has once again brought to light a story of someone telling of a visit to heaven during a near death experience. Such accounts have flourished in recent years, and they all attempt to explain an individual’s perception of heaven or an afterlife. But what is heaven? Is it a far-off place that can be known only after death, or is it possible to gain glimpses of heaven here and now?
Jesus said, “The kingdom of heaven is at hand” (Matthew 3:2), implying that any one of us can discover heaven at any time. And Mary Baker Eddy defines heaven as “harmony; the reign of Spirit; government by divine Principle; spirituality; bliss; the atmosphere of Soul” (Science and Health with Key to the Scripturesp. 587). As we deepen our understanding of God, Spirit, Soul, we find more of this heavenly harmony operating in our lives right now.
To further explore this present reality of heaven, join the chat and bring your questions for Christian Science practitioner and teacher Mark Swinney, from Albuquerque, New Mexico.
About Mark Swinney: Mark has dedicated his life to praying with people and, as a teacher of Christian Science, empowering people to pray effectively for themselves. For more than two decades now, Mark has devoted his full time to the public practice of healing spiritually. His love for God shines very brightly, and he has traveled much of the world speaking honestly and candidly about the healing power of prayer.
A long-time writer, Mark was managing editor for some of the Christian Science magazines, editor of the book, Healing Spiritually, as well as editor for The Mother Church’s first web site. Since serving as President of the church, Mark and his wife, Renee, reside full time in beautiful New Mexico.

vrijdag 16 mei 2014

Crossing your Niagara

Gepubliceerd op 14 mei 2014
Christie Hanzlik, CS shares a metaphor at Niagara Falls for overcoming fear with Love.

donderdag 15 mei 2014

Ware idee

In Christian Science wordt Jezus terecht geïdentificeerd als Jezus de Christus of Christus Jezus. Hij is de mens, die op elk punt van zijn loopbaan de Christus het meest volledig vertegenwoordigde door God volkomen tot uitdrukking te brengen. Maar de Christus is meer dan een afzonderlijk menselijk wezen. De Christus is de ware idee van God, het goddelijk Leven, de goddelijke Waarheid en Liefde, van het goddelijk Gemoed en Geest, van alles wat God is of inhoudt; de ware idee van het heelal en de mens, weer overgebracht in Geest. Deze idee van het werkelijke zijn heeft altijd bestaan - lang voordat de mens Jezus op aarde kwam. Jezus zei met verwijzing naar de eeuwige Christus “Eer Abraham was, ben ik.” Het is deze eeuwige Christus, deze ware idee van God, die wij allemaal tot uitdrukking kunnen brengen. Als we dit doen, brengen we elk onderdeel van onze menselijke ervaring terug tot zijn geestelijke oorsprong. Stap voor stap leidt de Christus, Waarheid, ons naar de ontdekking van ons geestelijk heelal en ons geestelijk bestaan.

dinsdag 13 mei 2014

Church News

Dear Fellow Members and Friends,

You are warmly invited to join the Christian Science Board of Directors, President of The Mother Church, Treasurer, and Manager of the Committees on Publication as well as other speakers at Annual Meeting 2014. The meeting will be live webcast online only on Monday, June 2, at 1 p.m. EDT (check the local time at Time Zone Converter). You will find more information at christianscience.com/annualmeeting.

The conversation will be about healing. As we get ready for this meeting of our church family, let’s consider this statement of Mrs. Eddy’s: “Jesus established his church and maintained his mission on a spiritual foundation of Christ-healing” (Science and Health with Key to the Scriptures, p. 136). The Board also invites you to join with them in the study of her article “‘Choose Ye’” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, pp.3-6) and ponder its message.

As we gain a better understanding of Christ-healing and what it requires of us, we will more fully demonstrate the true, healing substance of Church. What a blessing for us, our Church, and the world!

The meeting will include updates and reports. The replay will be available within 24 hours. The download will be available by the end of that week. Versions in French, German, Portuguese, and Spanish will be ready no later than June 10.

With appreciation for your support of our Mother Church,

Lyle Young
Clerk of The Mother Church

Our Mission is to Heal

Our Mission is to Heal

In a keynote address at the Pacific Northwest Church Alive Summit in Portland, Oregon (April 4-6) Victoria church member Anna Bowness-Park CS, and media representative for the Christian Science Church in British Columbia, provides an inspired and witty perspective on our God-given ability to heal—and why we can’t fail!

maandag 12 mei 2014

Levend Beginsel

Het vermogen om lief te hebben is een deel van onze identiteit. Het is onze verantwoordelijkheid ons open te stellen voor de macht van de goddelijke Liefde en plaats te maken voor stromen van Liefde. Wij doen dit door te geven. Wij verliezen niet wat wij geven, we verliezen alleen wat we behouden. Ware zelfontplooiing komt door de wil om te leven, opdat het oneindig Beginsel van Leven, dat ons altijd op de juiste wijze leidt tot uitdrukking wordt gebracht. Deze leiding is niet onze activiteit, maar die is van God. Het verkeerde op het eigen ik gericht zijn van mensen, bijvoorbeeld een gevoel van verlies, zelfkritiek en zelfverachting, belet hen te zien en te voelen wat voortdurend voortkomt uit de goddelijke bron. Onbewust gaan ze voorbij aan de alomtegenwoordigheid van Gods volmaaktheid en van Zijn volmaakte schepping. Echter niemand kan ooit buiten deze geestelijke schepping zijn. Identiteit bestaat alleen in de alheid van de ene Geest! We kunnen dus nooit in een luchtledigheid bestaan! “Identiteit is de weerspiegeling van Geest, de weerspiegeling in verlerlei vormen van het levend Beginsel Liefde” (Wetenschap en Gezondheid blz. 477).

zondag 11 mei 2014

Heraut

Waarom bidden we?

van De Christian Science Heraut- - 1 mei 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de mei 2014 editie van The Christian Science Journal.
Als ik merk dat ik aan het bidden ben om mijn menselijke omstandigheden te verbeteren, weet ik dat ik op de verkeerde weg ben.
Deze uitspraak mag op het eerste gezicht vreemd lijken. Moeten we dan niet verwachten dat onze gebeden resultaat afwerpen? Ja, dat moeten we zeker. Maar wat voor resultaat? Waarom bidden we eigenlijk?

zaterdag 10 mei 2014

Next chat 13 mei 2014

Dealing with astrology and superstition

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on May 13, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Monica Karal
Where do you look for guidance about your prospects for the future? To astrology? Superstition?
Research reports that a billion people worldwide—including about 30% of Americans—believe in astrology. Others rely on superstition for protection and guidance. Wouldn't you really rather have a sure source for guidance? Christ Jesus' life and works show that each of us can know the blessings of God's loving guidance through life's challenges. And the testimonies on this website offer proof of his promise.
To learn more about God's purpose for you, sign on to this chat with a Christian Science healer. She will answer your questions about how to know God's guidance, to trust in His love for you, and to gain healing. Walking in the path of spiritual truth, you will find strength and joy for the present and the future.
About Monica Karal: Monica is a Christian Science practitioner who speaks English, French, and Spanish. She loves to see how the application of spiritual laws brings healing and progress to every aspect of human experience. She has written many articles for the Christian Science periodicals.
Monica has led workshops on “Talking with others about Christian Science” and recently gave a talk at a Christian Science nursing facility. She currently serves as Committee on Publication for Quebec (media and legislative representative for Christian Science). She has filled many roles in her branch church, and has served The Mother Church as Trustee for the Christian Science Trust in Canada.
Before becoming a Christian Science practitioner, Monica worked as a counsellor and supervisor in women’s shelters, supporting families' divine right to be free from violence. Monica loves spending time in nature, travelling, and getting to know all kinds of people.

vrijdag 9 mei 2014

Wordle


donderdag 8 mei 2014

Middelpunt en omtrek

Een onjuist begrip van identiteit leidt talloze mensen naar crises en naar ziekte. Om het verkeerde beeld van identiteit, de verkeerde waarneming van het ik, weg te wissen, werk ik met de woorden uit het boek Wetenschap en Gezondheid. “God is het middelpunt en de omtrek van het zijn” (Wetenschap en Gezondheid blz. 203). Liefde is het middelpunt en de omtrek van het zijn! In Liefde bestaat geen op zichzelf geconcentreerd zijn, geen zelfaanmatiging noch overgevoeligheid, er zijn geen complexen, er is geen rusteloosheid, noch haast. Met de eigenschappen van Liefde als middelpunt en omtrek van ons denken en doen, ervaren wij geen beperking van binnenuit, noch van buitenaf en niets kan de normale activiteit verlammen. “Liefde als middelpunt en omtrek” betekent vrijheid en dat alleen is onze ware aard.

woensdag 7 mei 2014

Begrijpende liefde

Het internationale dagblad “The Christian Science Monitor” is door Mary Baker Eddy opgericht met de leus: “Niemand te kwetsen maar allen te zegenen.” Wat betekent deze leus? Het houdt in o.a. een niet egocentrisch denken, niet alles vanuit een eigen standpunt te bekijken, maar ook vanuit het standpunt van anderen. Het betekent elke toestand en de oorzaak van gedrag liefdevol te begrijpen; het betekent onder het lelijke oppervlak van alles te kijken en rechtvaardig te zijn. Dit was haar begrip van ‘volmaakte liefde.” In de woorden van Johannes sprekend: “God is liefde.; en hij die in de liefde blijft, blijft in de almacht van het Goede en de almacht van het Goede in hem. Er is in de liefde geen vrees, in het bewustzijn van de almacht van Geest - want de volmaakte liefde, het bewustzijn dat alles ziet als in God besloten, drijft de vrees buiten. Hij die vreest, vulle zijn bewustzijn geheel met begrijpende liefde! Dit is de weg naar een leven zonder vrees.” Christus Jezus heeft ons deze weg gewezen. Als we proberen de wederzijdse menselijke betrekking tot ontwikkeling te laten komen zonder strijd om superioriteit, als men zichzelf noch anderen onderwerpt aan spanning en niet neemt wat anderen toebehoort, of onszelf boven hen stellen, dan draagt dat bij tot ontvouwing en maakt dat wij samenleven in een opbouwende betekenis van gemeenschap.

dinsdag 6 mei 2014

Activiteit

Omdat in onze “wereldeconomie” alles te koop is, proberen veel mensen liefde te kopen via succes en macht, kleding en cosmetica. Veel mensen worden ‘workaholics’ en zwoegers. In werkelijkheid is hun activiteit passief, omdat innerlijke vrees en dwang, zowel als die van buiten af de fundamentele factoren zijn die de ‘workaholic’ dwingen tot werken zonder ophouden. In feite is hij een ‘lijder’ en niet een ‘volbrenger’ van alles wat hem blijvende waarde en vervulling schenkt. Aan de andere kant wordt iemand die bidt en in stilte overdenkt, beschouwd als passief, omdat hij schijnbaar ‘niets’ doet. Gebed is echter de hoogste vorm van activiteit. Bidden betekent leren lief te hebben. Het betekent dat wij de wet van Liefde begrijpen en leren deze te ervaren. Bidden betekent dat we trachten Gods Liefde te begrijpen en leren deze te ervaren. Bidden betekent dat we trachten Gods Liefde in ieder afzonderlijk deel van ons dagelijks leven te laten heersen. De centrale gedachte is hier Jezus’ gebed: “Uw wil geschiedde”. Dat betekent dat we de gehele dag door luisteren en door de wijsheid van Liefde geleid worden.

maandag 5 mei 2014

Open your sails

Open your sailsGepubliceerd op 30 apr. 2014
Evan Mehlenbacher, CSB shares an analogy for keeping our thought open to the presence of Divine Love that brings blessings into our lives.

zondag 4 mei 2014

Heraut

Heeft u Judas vergeven?
Dorothy Estes
van De Christian Science Heraut- -22 april 2014

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 7 april 2014 editie van de Christian Science Sentinel.

Jezus vergaf Judas. Ondanks dat hij door Judas was verraden en overgeleverd aan degenen die hem zouden kruisigen, probeerde Jezus niet het verraad te verijdelen noch was hij er verbitterd over. Zijn welbekende verklaring van totale vergiffenis: “Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen” (Lukas:23: 34), gold ook voor Judas. Hoe kon Jezus zo’n verschrikkelijk onrecht vergeven van zijn eigen discipel die hem bedroog en van degenen die hem kruisigden? Hij begreep en was zich volkomen bewust van de alheid, de almacht van God, het goede, en de absolute nietsheid van het kwaad in al zijn vormen. Hij begreep dat al deze dingen slechts konden “meewerken ten goede voor hen die God liefhebben” (volgens King James bijbelvertaling, Romeinen 8:28). En dat is ook precies wat er gebeurde. De kruisiging maakte Jezus’ opstanding uit de dood mogelijk, die voor eeuwig het 
bewijs levert dat het kwaad in welke vorm dan ook, zelfs de dood, geen enkele macht heeft.

zaterdag 3 mei 2014

Next chat 6 mei 2014

Persistence in healing

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on May 06, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Ken Girard
If you're feeling discouraged because of some lingering physical, financial, or other trouble, there is a solution—to persist in turning to God for help through prayer. The Bible says to "Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving.” (Colossians 4:2) The Scriptures reveal that God is all-powerful and entirely good, and prayer that's based on this understanding can turn things around and bring healing. God never abandons us, and His power is more than sufficient to care for our every need.
Join Christian Science practitioner Ken Girard as he answers questions in a live Sentinel chat on this topic. He'll explore what the Bible and Science and Health with Key to the Scriptures, by Mary Baker Eddy tells us about our true spiritual nature and how understanding this helps us not only to persist in times of trouble, but brings healing.
About Ken Girard: Ken is a Christian Science practitioner listed in The Christian Science Journal since 2006. From 2008 to 2012, he served The Mother Church as Christian Science Committee on Publication for Massachusetts. He has also been a regular contributor to the Church’s magazines and radio programs.
Prior to entering the full-time healing practice, Ken had a career for over 30 years as a professional composer, pianist, and teacher of classical music holding degrees from The New England Conservatory of Music. He first encountered Christian Science in 1990 and within two years became a member of The Mother Church and took class instruction in Christian Science—both of which were life-changing events. Ken’s also an avid cyclist, who enjoys the wealth of vistas available from the roads of New England.

vrijdag 2 mei 2014

Zelfbeschikking

Ik probeer ieder mens als een gelijkwaardige medemens te zien, te begrijpen dat we allen dezelfde bron, God, hebben, broeders zijn, en dat iedereen een onvervreembaar recht op vrijheid en zelfbeschikking heeft. Ik zie in dat respect voor het door God geschonken wezen van anderen een eerste vereiste is voor een constructieve samenwerking. Dit is natuurlijk niet mogelijke tenzij wij afkomen van onze eigen angst. Allereerst moet ik leren mijzelf te aanvaarden en op de juiste wijze te waarderen, om mijn gedachten en gevoelens in evenwicht te brengen. Als ik mij bewust ben van mijn ware identiteit als uitdrukking van de goddelijke Liefde, dan draag ik bij tot het evenwicht van mijn omgeving door mijn eigen evenwicht. Daarom vraag ik mij dagelijks af: “Leer ik iedereen in deze Liefde omvatten?” Alleen op deze wijze kan ik vrij zijn van de angst die bij mij stress veroorzaakt, en vrij zijn van veinzen en toneelspelen. Elke dag ervaar ik dat deze manier van denken tot meer samenwerking en discipline en wederzijdse achting leidt.

donderdag 1 mei 2014

Uit God geboren

In zijn goddelijke zelfheid als de Christus veraanschouwelijkt Jezus de ware geestelijke mens van Gods schepping, voor wie zonde onmogelijk is en die geen verlossing behoeft. Dit is de mens op wie Johannes doelde in zijn woorden (1Joh.3:9): “Een ieder, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.” Het is waar dat Jezus op aarde deel scheen te hebben in de menselijke omstandigheden die verlossing noodzakelijk maken. Toch blijft het onomstotelijk waar dat wij, als wij in alle oprechtheid zijn leer aanvaarden en in ons dagelijks leven zijn woorden gehoorzamen, de waarheid zullen aanschouwen van ons ware wezen als kinderen van God - zondeloos, gezond, vreugdevol en vrij.