maandag 31 maart 2014

Read Tony Lobl's article

AIDS – how deeply can love remove the stigma?

by Tony Lobl
When it comes to dealing with AIDS can love overcome stigma...and more? The article below was published on the Huffington Post UK as: Is There a Healthier, Healing Way to See Ourselves?
Below is an excerpt...
© Glowimages – Models for illustrative purposes only
© Glowimages – Models for illustrative purposes only
The grateful father attributed the return of health to a spiritual understanding of identity - one poetically captured in a Mindy Jostyn song called "In His Eyes", written specially for clients at a New York AIDS treatment center.
In His eyes you're a radiant vision of beauty
A gemstone cut one of a kind
You're fine as a diamond, deep as a ruby
Rare as a jade in His mind
No need to believe all you may have been told
No need to live in disguise
You're brighter than silver, purer than gold
A pearl beyond price in His eyes...

Summit Closing (+afspeellijst)Gepubliceerd op 15 jun. 2013
South Africa Church Alive Summit closing remarks.

Produced as a part of the South Africa Church Alive Summit, held in Johannesburg April 6-7, 2013. This is an activity for members and friends of the Christian Science church community.

zondag 30 maart 2014

Heraut

Een volmaakt hart

van De Christian Science Heraut- -11 maart 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de 8 juli 2013 editie van de Christian Science Sentinel.
Ruim een jaar geleden raakten mijn man en ik onze zorgverzekering kwijt die via de collectieve verzekering van de werkgever was afgesloten. Dus moesten wij er zelf een afsluiten. Mijn echtgenoot die geen Christian Scientist is, had een uitgebreide medische voorgeschiedenis. Maar omdat ik geen recente medische geschiedenis had verlangde de verzekeringsmaatschappij dat ik een volledig fysiek onderzoek zou ondergaan.

zaterdag 29 maart 2014

A world more bright

Rich in historical context and brimming with lively detail, A World More Bright offers an engaging portrait of this bold Christian pioneer and her undaunted search for truth. This compelling biography, while written for young adults, will appeal to any reader seeking an accessible introduction to Mary Baker Eddy and her remarkable life. A World More Bright covers Mrs. Eddy's life from the early days in Bow, New Hampshire to her later years in Chestnut Hill, Massachusetts. The reader will learn not only about her remarkable achievements, but also about the discovery of Christian Science and the international church which she founded. This biography is an easy to read and fascinating account for newcomers, as well as those already acquainted with Mary Baker Eddy.
Next chat 1 April 2013

Always employed

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on April 01, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Doug Paul
News reports about unemployment portray young people in competition with seasoned workers who have been let go as employers of all types have cut back. It spreads a tale of untapped talent and career stagnation. What's the solution? Are there spiritual ideas that can help us navigate through these challenges into productive, satisfying work opportunities and career growth?
Through his work as manager of human resources at The First Church of Christ, Scientist, and his other career experiences, Doug has had many opportunities to work with spiritual concepts about employment that inspire and guide. Join this chat with your questions, thoughts, and experiences.
About Douglas Paul: Doug has been Manager of the Human Resources department at The First Church of Christ, Scientist, in Boston for the past five years. During his management career, which spans several decades and includes service in the academic (both for profit and not-for-profit) and business sectors, he has had the opportunity to discuss employment opportunities and challenges as well as performance issues, career goals, and retirement concerns with many people of diverse backgrounds and interests. His own career path has included several changes in direction and has benefited from thinking in fresh ways about employment.

donderdag 27 maart 2014

Quote


Genezen

Het genezen van fysieke problemen door een juist inzicht in de Oneindige. Wanneer de Christian Scientist geconfronteerd wordt met gezondheidsproblemen, of wat voor onharmonische situaties dan ook, dan vindt hij een uitkomst uit zijn probleem, niet door er dieper op in te gaan, maar door zich ervan af te wenden naar God, naar de Oneindige toe. Door het bevestigen van de macht en goedheid van God, wiens schepping volkomen geestelijk is, en door daarbij tevens de werkelijkheid van het kwaad en van lijden te ontkennen, wordt het denken van zijn boeien bevrijd en kan het genezing ontvangen. De erkenning dat God Zijn geestelijke schepping harmonisch bestuurt en bewaart, vermindert vrees - die zo  vaak de oorzaak is van ziekte. Naarmate het bewustzijn ontvankelijk wordt voor de genezende, verlossende macht van de Christus, Waarheid, verdwijnt ziekte geleidelijk uit ons leven. Genezing in Christian Science is niet slechts een kwestie van het terugkrijgen van onze gezondheid, maar van duidelijker te beseffen wie wij in werkelijkheid zijn als kinderen van God. Genezing betekent in feite dat wij een stoffelijke opvatting afleggen en die vervangen door een besef van de eenheid van de mens met God.

woensdag 26 maart 2014

Dagelijks proces

Verlossing betekent voor de Christian Scientist een dagelijks erkennen van Gods geestelijke koninkrijk als de goddelijke werkelijkheid. Wij eren Hem als oorzaak en schepper van een heelal dat geheel en al goed is, een feit dat onderstreept wordt door de volledige overwinning die Jezus behaalde over de verschillende vormen van het kwaad. Maar hoewel de leerstellingen van Jezus onze onvoorwaardelijke gehoorzaamheid eisen, maakte hij duidelijk dat wij zelfs niets kunnen doen zonder Gods hulp. Maar met Gods hulp zijn alle dingen mogelijk. Wij dienen de Christus in ons binnenste te erkennen en ons aan hem over te geven als de enige genezende en verlossende kracht. Mrs. Eddy definieert deze genezende en helpende rol van de Christus als “de goddelijke openbaarwording van God, die tot het vlees komt om vleesgeworden dwaling te vernietigen” (Wetenschap en Gezondheid pg. 583). De Christus is, zoals Jezus aangaf, altijd met ons, om te helpen, te genezen, te redden en te verlossen. Verlossing wordt op die manier een dagelijks proces van het aantrekken van “de klederen van Christus”. Verlossing eist bereidwilligheid om God, Geest, te eren als de schepper van al wat goed en rein is en een bereidwilligheid elke uiting van het kwaad - ellende, zondigheid, ziekte of verlies - ter verantwoording te roepen met behulp van de tegenwoordigheid en macht van de Christus, Waarheid, die heden evenzeer beschikbaar is als in de tijd van Jezus.

dinsdag 25 maart 2014

Ontwakingsproces

Het Christendom is een godsdienst van vreugde. De twee woorden ‘vreugde’ en ‘verlossing’ hebben beide een belangrijke plaats in de woordenschat van het Christendom, al worden ze niet zo dikwijls in één adem genoemd. Toch voorspelde Jesaja (51:11): “de vrijgekochten des Heeren [zullen] wederkeren en met gejuich te Sion komen, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen.” De Bijbel zegt over Jezus dat hij zich “voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid” (Tit 2:14). Maar tevens beloofde hij zijn aanhangers grote vreugde wanneer ze zijn voorbeeld zouden volgen om God en de hele mensheid, lief te hebben en de mensen te helpen zich vrij te maken uit verdrukking. De Engelstalige Oxford Dictionary geeft als eerste definitie van “verlossing”: ‘Bevrijding van zonde en de gevolgen daarvan door de verzoening van Jezus Christus.’ Het woord “verzoening” houdt de gedachte van “één-zijn” met God in, en Jezus onderrichtte de mensen over zijn eigen één-zijn met God en tevens dat dit in werkelijkheid gold voor alle mensen. Mrs. Eddy heeft gezegd: “Jezus van Nazareth leerde en bewees het één-zijn van de mens met de Vader en hiervoor dienen wij hem eindeloos hulde te brengen” (Wetenschap en Gezondheid pg.18). De alheid van een God die oneindig goed is en die weerspiegeld wordt in de volmaaktheid van Zijn schepping, maakt vreugde en verlossing een ontwakingsproces voor wat reeds waar is - en niet het herwinnen van een verloren paradijs.

maandag 24 maart 2014

Benaderingswijze

Veronderstel eens dat we voor het woord ‘openbaring” een wat minder Bijbelse term gebruiken, namelijk “inspiratie” of “intuïtie” of “dieper inzicht”. Veel intelligente mensen spannen zich in om door uitsluitend intellectueel te redeneren om achter de een of andere grote waarheid te komen. En dat zonder veel succes. Een bepaalde dosis aan intuïtie of inspiratie is voor de ontdekking zeker noodzakelijk. Dit geldt bijvoorbeeld  op het gebied van uitvindingen. Heel vaak heeft men een ingeving. Door inspiratie te combineren met logisch redeneren wordt een nieuw idee ontwikkeld tot een of ander nuttige uitvinding voor de mensen. Hoe kun je inspiratie vinden? Als Christian Scientist weet je dat een oplossing in gebed gezocht moet worden. God als uitgangspunt. God is Gemoed zowel als Ziel. Gemoed is de bron van op logische wijze redeneren, en Ziel is de oorsprong van spontaniteit en ingeving. Door het evenwicht van oorzaak en gevolg, God en de mens, kun je geen moment gescheiden zijn van de goddelijke hoedanigheden, omdat het werkelijk bestaan het gevolg van God is. Door met vastheid in de bekrachtiging van deze geestelijke waarheid te blijven en de soepelheid van een denkwijze die onmiddellijk reageert en open is om te ontvangen, vormen zich snel nieuwe gedachten en ideeën. Zo’n benaderingswijze resulteert in een veel betere  menselijke prestatie. We voorkomen hiermee ook dat we terechtkomen in onverzoenlijke tegenstrijdigheden, zoals het goede en het kwade, met elkaar in evenwicht proberen te brengen. Waar het om gaat is het evenwicht tussen positieve, uit God voortvloeiende kwaliteiten, die weliswaar verschillen, ja zelfs contrasteren, maar altijd elkaar aanvullen en nooit met elkaar in strijd zijn.

zondag 23 maart 2014

Heraut

DE CHRISTUS RIEP MIJ

Mijn vader stierf een paar jaar geleden. Hij was een voorbeeld voor me geweest en actief aanwezig in mijn leven.

zaterdag 22 maart 2014

Next chat 25 Maart 2014

Being the you God made you to be

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on March 25, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Susan Booth Mack Snipes
Have you ever asked the questions, Who am I and why am I here? Often the answers we come up with relate to our job title, financial status, or place in a family, but is that really who we are? And if those human parameters change, then what? Do we feel lost and stripped of our identity and self-worth?
Join Christian Science practitioner and teacher Susan Booth Mack Snipes in a live Sentinelchat where she'll explore this topic from a spiritual perspective. Susan will bring a wealth of ideas from the Bible and the teachings of Christian Science that reveal our true spiritual identity as the wonderful, valued, beloved child of God. And she will answer questions that show us how to live this spiritual heritage in a joyous and fruitful way.
About Susan Booth Mack Snipes: Susan is a Christian Science practitioner and teacher who, with her husband, Bob, splits her time between Shepherdstown, West Virginia (near Washington, DC) and Orland, Maine (near Bangor and Bar Harbor). She has written many articles for The Christian Science Journal and the Christian Science Sentinel and has been serving in the practice of Christian Science for over 25 years. Susan has engaged in interfaith work, been an Institutional chaplain, Reader, Sunday School teacher, soloist, and now, in addition to being an active church member, she is learning to ski.

vrijdag 21 maart 2014

Zachtmoedigheid en macht

Voor Jezus waren zachtmoedigheid en macht niet te scheiden. De macht waarop hij aanspraak maakte was namelijk niet zijn eigen macht, maar iets dat oneindig veel groter was. Daarom kon hij ook vol vertrouwen zeggen: “Ik kan van mijzelf niets doen” (Joh.5:30). Stel je dat eens voor. Bij alles wat hij tot stand bracht was er absoluut niets dat hij voor zichzelf persoonlijk opeiste. Omdat hij wist zoals hij dat uitdrukte: “de Vader die in mij blijft, die doet de werken” (Joh.14:10). De Vader die in hem bleef was de goddelijke Geest, God, die oneindige kracht en genezende macht dóór hem openbaarde. Hier maakte Jezus aanspraak op zijn geestelijke zelfheid, of Christus, welke altijd één is met de Vader. Hij onderkende dat goddelijk evenwicht tussen gevolg en oorzaak, die altijd één zijn. Zijn goddelijke aard of Christus was één met de Vader, zelfs vóór Abraham en ook na de hemelvaart. De Christus werd nooit geboren en nooit gekruisigd, ofschoon geboorte en kruisiging wel ervaren werden door de menselijke Jezus. Jezus begreep volkomen dat de Christus zijn ware natuur was, maar dat maakte geen scheiding tussen hem en de mensheid. Integendeel, het was juist de grondslag van zjn genezingswerk omdat het hem in staat stelde deze ware Christelijke natuur bij ieder mens te onderkennen en aan het licht te brengen. In het verwerpen van elke gedachte aan een eigen ik, en in de erkenning van de Christus als zijn echte natuur, zien we de zachtmoedigheid en  nederigheid van zijn macht en de macht van zijn zachtmoedigheid.

donderdag 20 maart 2014

Evenredig

Wat is de aard van God? Christian Science openbaart dit in zeven synonieme termen: Ziel, Leven en Gemoed, Beginsel, Geest, Liefde en Waarheid. Deze termen hebben geen betrekking op zeven goden of op zeven delen van één God. Elk van deze synoniemen heeft betrekking op God als geheel, maar elk synoniem belicht een bepaald facet, dat wil zeggen zijn bepaalde hoedanigheden van de aard van de Godheid. Deze zijn “even sterk” of “in volmaakt evenwicht” in God, en zijn Zijn ontelbare hoedanigheden die tot uiting moeten komen in het volmaakte evenwicht van de werkelijke aard van de mens. Naarmate we dit volkomen evenwicht van God, dat tot uiting komt in onszelf zowel als in anderen, onderkennen, ervaren we het koninkrijk der hemelen op aarde. We gaan dan zien dat harmonie binnenin ons regeert, op dit ogenblik, hier en nu. We ondervinden een toenemend geestelijk evenwicht, dat heel ons leven bestuurt. Mrs. Eddy vat het als volgt samen: “De evenredig grote macht van God bracht nog een wondermooie stelling aan het licht: de mogelijkheid tot vervolmaking van de mens en de vestiging van het koninkrijk der hemelen op aarde.” (Wetenschap en Gezondheid pg. 110)

woensdag 19 maart 2014

Podcast

Start podcast

Women's History Month - Annie Knott - A

March 25, 2008 by TMC Youth
She was the first female to serve on the Christian Science Board of Directors, one of the first women to lecture on Christian Science, and a beloved student of Mary Baker Eddy. Her name? Annie Knott.
In celebration of Women's History Month, Judy Huenneke, chief archivist of the Mary Baker Eddy Library, sat down with her daughter Leah and TMC Youth's David Bates to talk about the amazing accomplishments of a remarkable woman from the early 20th century.

maandag 17 maart 2014

zondag 16 maart 2014

Heraut

IK LUISTERDE EN DE WEG WERD ME AANGEWEZEN

Christian Science kwam in ons gezin door allebei mijn grootmoeders. Op een keer, toen we op bezoek waren in een grote drukke stad in Nederland, werden een van mijn grootmoeders en ik gescheiden van de rest van de familie.

zaterdag 15 maart 2014

Next chat 18 Maart 2014

Can a 'miracle' really occur?

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on March 18, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Nate Frederick
From beginning to end, the Bible is full of accounts of what many would call miracles—from Moses parting the Red Sea to Jesus raising Lazarus from the dead and many other phenomena seen in the examples and healing works of Jesus, the apostles, and the prophets. Skeptics might write these off as fiction or as having some “natural” explanation, but so-called miracles occur regularly today as well, including individuals making what doctors would say are impossible recoveries from comas, or being healed of cancer or HIV/AIDS.
What is the basis for such “miracles,” and are they something that anyone can experience in everyday life? Mary Baker Eddy says that “a miracle fulfils God’s law” (Science and Health with Key to the Scripturesp. 134). So, miracles are actually the natural outcome of God’s law, and they can be experienced consistently through prayer and a deep understanding of God’s law operating in our lives.
To explore this subject further, join this chat and bring your questions for Christian Science practitioner and lecturer Nate Frederick from Boston, Massachusetts.
About Nate Frederick: Nate is a Christian Science practitioner advertising in The Christian Science Journal and is also serving as a member of the Christian Science Board of Lectureship. Nate has produced a variety of media productions for The First Church of Christ, Scientist, including “The Weekly Musician” and “Your Daily Lift” audio series.
While studying theology in college, Nate was introduced to Christian Science. After witnessing some definitive spiritual healings, he spent a year researching miracle experiences from different faith-traditions and nonbelievers. He now loves to share the miracle of God’s love with others.

vrijdag 14 maart 2014

Evenwicht

Een starre houding, standvastigheid zonder soepelheid, gaat al te gemakkelijk over in een slecht humeur of vervalt in neerslachtigheid. Een soepele denkwijze daarentegen, die in evenwicht gehouden wordt door een vaste grond van gezonde opvattingen kan echter de tegenwerkende krachten zonder schade weerstaan. We hebben allemaal behoefte aan vastheid en soepelheid en ook aan een evenwicht van andere kwaliteiten, zoals kracht en zachtmoedigheid, gehoorzaamheid en vrijheid, rust en actie. Ook dienen onze mannelijke eigenschappen in evenwicht te zijn met onze vrouwelijke eigenschappen. Zo’n evenwicht is even noodzakelijk voor de structuur van ons leven als voor de structuur van een gebouw. Vastheid en soepelheid zijn  contrasterende eigenschappen die elkaar aanvullen en maken dat een bouwwerk drukkrachten en trekkrachten kan weerstaan. Evenals een vogel, om te vliegen, twee vleugels nodig heeft die elkaars tegenwicht vormen, zo hebben wij een evenwicht van eigenschappen nodig om compleet te zijn. Een vogel die een vleugel mist is aan de aarde gebonden. Zo is het ook in de menselijke ervaring. En een soepele denkwijze is zeker noodzakelijk in de verhoudingen tussen verschillende naties.

donderdag 13 maart 2014

dinsdag 11 maart 2014

Onze wereld

Alle mensen verlangen met hart en ziel naar vrede - en waarschijnlijk het meest degenen die een oorlog meegemaakt hebben. Wat doen u en ik hier nu voor? Misschien denkt u dat wij grote beslissingen teveel aan politici overlaten, terwijl we onszelf het recht voorbehouden hun pogingen te bekritiseren? Hoe meer je er over nadenkt, hoe meer ik tot de verontrustende overtuiging kom dat wij allen deze verantwoordelijkheid moeten delen. Het is ònze wereld, niet alleen de hunne. Natuurlijk moet onze eerste bijdrage zijn, vrede in onze eigen harten te vinden. Wanneer wij ons dagelijks tot God wenden voor leiding, zullen we geleidelijk een hele last van zorg en vrees kwijtraken. God-gelijke eigenschappen zullen ons denken gaan besturen. Ongeduld wordt vervangen door geduld, zelfzucht door denken aan anderen, haat door liefde. Daardoor worden de relaties tot onze medemensen steeds harmonischer. Wanneer we vooruitgang boeken met betrekking tot vrede in eigen hart en huis, kunnen we onze sfeer van belangstelling steeds verder uitbreiden. Wij hebben intelligente leiding nodig om de oorzaak van de onrust op te sporen, en edelmoedigheid en liefde voor onze medemensen om het onrecht ongedaan te maken. Mrs. Eddy schrijft op blz. 286 van Miscellany: “Jarenlang heb ik dagelijks gebeden dat er geen oorlog meer zou zijn, geen barbaarse afslachting meer van onze medemensen; heb ik gebeden, dat alle volkeren der aarde en van de eilanden in de zee één God, één Gemoed zouden hebben; dat ze God boven alles lief zouden hebben en hun naaste als zichzelf.”

zondag 9 maart 2014

Trusting in God


Heraut

Het lichaam is niet de baas

van De Christian Science Heraut- - 6 februari 2014
Twee jaar geleden werd ik genezen van moeilijkheden met mijn schouder dankzij veel gebed direct gericht op deze situatie. Op een dag toen ik aan het lezen was in Mary Baker Eddy: Christian Healer, kwam ik de volgende aanhaling tegen die Eddy had gestuurd aan een van haar studenten, en waardoor er een verschuiving in mijn denken plaatsvond: “Je gedachten alleen bepalen of je toestand verbetert of verslechtert. Het lichaam en zijn symptomen hebben daar niets over te zeggen” (Yvonne Caché von Fettweis en Robert Townsend Warnick, blz. 234).

zaterdag 8 maart 2014

Next chat 11 Maart 2014

World changers: Mary Baker Eddy and her book

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on March 11, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Melanie Daglian
In 1992 Mary Baker Eddy's book, Science and Health with Key to the Scriptures, was recognized as one of 75 works by major women whose words have changed the world—and its influence continues to be felt today. Based on a spiritual healing that literally saved Mary Baker Eddy's life, the practical and inspired explanations of Jesus' teachings in Science and Health have cured countless readers over more than a century.
To discover how Science and Health can bring spiritual light and healing to your life, bring your questions to this live chat with Christian Science healer, Melanie Daglian, C.S. Find out more about the book, its author, and how spiritual healing can transform your life.
About Melanie Daglian: Melanie is a full-time Christian Science practitioner listed in The Christian Science Journal. She currently lives and works in the New York City area, after having served many years in communications at The Mother Church as a senior writer, communications and training manager, and as a coordinator for Christian Science college organizations around the world. During the launch of The Mary Baker Eddy Library, she developed some of the communications and tours to help the public as they were introduced to the life and ideas of this remarkable woman.

vrijdag 7 maart 2014

Zaligsprekingen

De wet die door Mozes tot ons kwam, was niet volledig. De Geboden zijn strenge verboden. Er was nog iets meer nodig en dat kwam door Christus Jezus. De kern van zijn leringen wordt in de Bergrede gevonden. Deze bevat, net als de Tien Geboden, ook een heleboel wet, maar dit is de wet van Liefde. In Wetenschap en Gezondheid wordt de Christus als volgt omschreven: “Christus is de ware idee, die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van God aan de mensen, die tot het menselijk bewustzijn spreekt” (blz. 332). Wij noemen Jezus de Christus omdat het vermogen Gods stem te horen en te volgen zo volledig in hem ontwikkeld was. Dit vermogen stelde Jezus in staat ons de goddelijke boodschap door te geven, die in de Zaligsprekingen vervat is. Alle acht, beginnend met het woord “zalig”, spreken ons van het geluk dat gevonden wordt door te gehoorzamen aan Gods wet. Zo groot was de liefde van Jezus, dat hij zelfs aan het kruis zijn vijanden kon vergeven. Door deze liefde bleef hij één met de goddelijke Liefde en kon hij triomferen over alle stoffelijke omstandigheden, tot zelfs over de dood.

donderdag 6 maart 2014

Gods stem

Voor velen komt bevrijding van de suggesties van een stoffelijk, sterfelijk gemoed - mesmerisme - door een nederig besef van de noodzaak, geleid te worden door een grotere en hogere macht dan zijzelf - een bereidheid alleen naar de stem van God, het goddelijk Gemoed, te luisteren. Vaak zullen we om dit te doen, met opzet een rustige omgeving moeten zoeken. Deed Jezus niet hetzelfde, wanneer hij zich in de woestijn of op een berg terugtrok? Maar dit op zichzelf is niet genoeg. Het komt niet in de eerste plaats aan op de stoffelijke omgeving. Gods stem kan in een drukke straat net zo goed gehoord worden als temidden van landelijke rust of in de beslotenheid van een kamer. Maar hoe kunnen wij Gods stem horen en onderscheid maken tussen de juiste leiding van het goddelijk Gemoed en de misleidende opwellingen van het menselijk gemoed - of sterfelijk gemoed, zoals het in Christian Science vaak genoemd wordt? Het antwoord is: door gebed, en door steeds meer gewend te raken aan Gods stem, als gevolg van dat gebed. Laten we dus door gebed vertrouwd raken met Gods stem. Het eerste hoofdstuk van Mrs. Eddy’s belangrijkste werk, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, is aan dit onderwerp gewijd.

woensdag 5 maart 2014

Weegschaal

Het nare van ons afvragen waarom de dingen soms zo moeizaam zijn is, dat het daardoor alleen maar langer duurt voor we ons bewust worden hoe volkomen God Alles is en hoe volkomen wij in werkelijkheid zijn. Als Daniël zich afgevraagd had waarom hij in de leeuwenkuil geworpen werd, dan was hij verslonden. Genees de gedachte die gelooft dat er lichamelijkheid bestaat en u geneest de ziekte die, naar men denkt, in dat lichamelijke is. Als de sterfelijke gedachte gehoor geeft aan de waarheid dat de mens Gods geestelijke beeld is, dan reageert daarop wat men denkt dat een fysiek lichaam is. De harmonie van de goddelijke Waarheid gaat altijd samen met gelijkvormigheid aan die goddelijke Waarheid. Het is belangrijk te weten dat, wat individueel goddelijk waar is, ook universeel goddelijk waar is. Het enige heelal is de alheid van het volmaakte Leven. De enige mentaliteit is de alheid van het goddelijk Gemoed. De alheid van Gemoed laat noch plaats, noch ruimte open voor een individueel sterfelijk Gemoed, noch voor een heelal van sterfelijke gemoederen. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid, blz.445: “U maakt de goddelijke wet van genezing duister en van nul en gener waarde, wanneer u het menselijke met het goddelijke in de weegschaal legt, of in enige richting van denken de alomtegenwoordigheid en de almacht van God beperkt.”

dinsdag 4 maart 2014

Oogst

Als we geloven dat er ergens gebrek is, dan geloven we dat God ergens in gebreke is ALLES te zijn. Christus Jezus maakte dit heel duidelijk toen hij zei: “Zegt gij niet: Het zijn nog vier maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouwt de landen, want zij zijn alreeds wit om te oogsten” (Joh. 4:35). Dat betekent: “Geloof niet dat Gods voorziening voor de mens moet wachten op een voorbijgaan van tijd, of een verandering in de stoffelijke toestanden. Hef uw begrip van de mens en het heelal uit boven het stoffelijke en beperkte tot het geestelijke en onbeperkte. Nu is God Alles. Nu is God goed. Nu is het goede alomtegenwoordig. Nu bezit u al het goede.” De goddelijke openbaring van Gods onbeperkte alheid, waarin de mens voor eeuwig besloten is, is een van de hoofdgedachten van Christian Science. In de volgende passage licht Mrs. Eddy dat toe: “Geheel gescheiden van deze sterfelijke droom, dit waandenkbeeld en drogbeeld van zinnen, komt de Christelijke Wetenschap om de mens te openbaren als Gods beeld, Zijn idee, die tezamen met Hem bestaat - God die alles geeft en de mens die alles heeft wat God geeft” (Miscellany blz. 5). Het is opmerkelijk dat Mrs. Eddy niet zegt: “de mens die alles krijgt”, maar “de mens die alles heeft.” Christian Science is de Wetenschap van het zijn, niet van het worden. Omdat God IS, HEEFT de mens.

maandag 3 maart 2014

zondag 2 maart 2014

Heraut

SLECHTS ÉÉN VIJAND?

Ja, maar één vijand. Hoewel hij erg kan lijken op een pestkop op school of het werk, de vervreemde echtgenoot, de ongeduldige bestuurder die je zojuist afsneed, de buurman wiens muziek ’s avonds laat of zijn schuttingtaal de harmonie van je huis verstoort, of op grotere schaal, een natie die de wapens opneemt tegen een andere of enkele van zijn machtigste wapens gebruikt om zijn eigen volk te knechten, toch komt het er uiteindelijk op neer dat er slechts één vijand is – het sterfelijk gemoed.

zaterdag 1 maart 2014

Next chat 4 Maart 2014

Exercising discipline and self-government

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on March 04, 2014 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Evan Mehlenbacher
Most people see the necessity of exercising some level of discipline in their lives. For example, we may have a need to control a bad temper, or want to cease over-eating, or stop spending money we really don't have. In addition to stopping any kind of bad behavior, we may see a need to focus our talents and energy toward accomplishing a good project or goal. Another way of defining discipline is self-government. In her textbook on Christian Science, Science and Health with Key to the Scriptures, Mary Baker Eddy talks about the importance of self-government and how we can attain it. She writes, “God has endowed man with inalienable rights, among which are self-government, reason, and conscience. Man is properly self-governed only when he is guided rightly and governed by his Maker, divine Truth and Love” (p. 106)
Join Evan Mehlenbacher, a Christian Science practitioner and teacher, in a live Sentinel chat where he answers questions about self-government—What is it? How can we exercise it? And what is its true source? Discover how you too can turn to God and understand your true God-governed spiritual nature and the freedom this brings.
About Evan Mehlenbacher: In 1987, Evan went into the full-time practice of Christian Science healing. He has written dozens of articles for The Christian Science Publishing Society and lectured for the Christian Science Board of Lectureship. He received Normal class instruction in 1994.
Evan once worked in Boston for The Mother Church as supervisor of Sunday School activities and Christian Science organizations at colleges and universities, and later as Manager of the Board of Lectureship. He lives with his wife in Richland, Washington. They have two college-aged children.