vrijdag 10 januari 2014

Harmonische verstandhouding

Over het doel van zijn leven sprekend zei Jezus: “Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou.” (Joh.18:37) Wat bedoelde hij daarmee? De Christus in Christian Science is niet een persoon. Het is Gods boodschapper aan de mensen over de goddelijke Waarheid. Jezus was de boodschapper. De Christus is de boodschap. En Jezus drukte de Christus zo volmaakt uit, dat hij de mensenfamilie kon laten zien hoe elke vorm van disharmonie vervangen kon worden door harmonie. Boven alles toonde hij aan hoe we in vrede met elkaar kunnen leven. Wat zijn deze dingen die Jezus leerde over het leven onder de goddelijke wet van Liefde? Hij sprak van ‘Zijns Vaders huis’ of ‘het Koninkrijk der hemelen’. Hij leerde dat dit koninkrijk een volmaakte staat van het zijn is in ons bewustzijn. Jezus begreep dat de mensen daarvan bewijzen wilden zien. Een bewijs dat hij gaf was bijvoorbeeld de genezing van de zondige staat van de overspelige vrouw door in plaats daarvan waarheid te zien, haar reine aard als kind van God. Hij genas de tien melaatsen, doordat hij niet erkende wat de fysieke zinnen getuigden, maar door alleen de onveranderlijke volmaaktheid van de substantie van de mens in Gods koninkrijk te zien. Hoe zag hij de menselijke relaties en verstandhoudingen in Gods Koninkrijk, die bestaan onder de goddelijke wet? Hij plaatste die relaties op een goddelijke basis toen hij zei: “Gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want één is uw Vader, namelijk die in de hemelen is.” (Matt.23:9) Op een andere keer vroeg hij: “Wie is mijn moeder, en wie zijn mijn broeders? Want zo wie den wil mijns Vaders doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.” (Matt.12:48,50) Hier zegt Jezus onomwonden dat gehoorzaamheid aan Gods wil het wezen van werkelijk harmonische verstandhouding openbaart. Gehoorzaamheid onthult de waarheid over het wezen van de mens, de waarheid van de broederschap der mensen onder het Vaderschap en het bestuur van God. Gehoorzaamheid aan God toont ons de actualiteit van de broederschap van ons allemaal, hier en nu.

Geen opmerkingen: