vrijdag 31 januari 2014

Kracht en macht waarnemen

We kunnen allen vandaag het voorbeeld van Jezus volgen, zoals Mrs. Eddy dat deed. Ook kunnen we onze gedachten openen, het geestelijk inzicht tot ontwikkeling laten komen en er in ons leven uiting aan geven. Het resultaat is genezing. Begin met uw geestelijk inzicht te gebruiken. Bid om meer te zien en te begrijpen van de geestelijke aard van God en van de mens, los van wat de stoffelijke zinnen ons tonen. Open uw hart om de macht en tegenwoordigheid van God bevestigd te zien. Betekent het gebruikmaken van geestelijke visie nu dat u zich een gezond lichaam voor de geest moet oproepen? Nee. Geestelijke visie laat ons geestelijke ideeën zien. Geestelijke visie stelt ons in staat geestelijke kracht en macht waar te nemen, onaangetast door ongevallen. Geestelijke visie weet dat de mens nooit zijn greep op het goede verliest, en het geestelijk goede de mens nooit verlaat. Het ziet de ware aard van ieder door God geschapen individu. Als de dag aanbreekt kunt u werkelijk de schoonheid zien die door het licht wordt onthuld. U kunt zien hoe de bloemen zich openen in het warme zonlicht. U kunt de warmte van de warme zonneschijn zelf voelen. Waar we ook zijn we kunnen altijd gebruik maken van de geestelijke visie die ons eigen is. Wees bereid gehoor te geven aan het contact met Christus.

donderdag 30 januari 2014

Praise the Lord
"Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden."
Psalm 103:2

woensdag 29 januari 2014

Geestelijk onderscheidingsvermogen

Geestelijk inzicht is niet iets dat je kunt krijgen. Het is iets dat je moet herkennen en gebruiken. Het is iets dat iedereen in werkelijkheid reeds bezit. Menselijkerwijs gesproken heeft het geen zin om te zeggen dat we een mooi uitzicht kunnen genieten en er dan bij staan met onze ogen dicht. We moeten onze ogen open doen en kijken. Op dezelfde wijze is het niet voldoende alleen maar te zeggen dat we geestelijk inzicht hebben. We moeten ons hart openen, erkennen en dan beginnen ons geestelijk inzicht te gebruiken. En dat kunnen we doen met Gods hulp. God zorgt liefdevol voor ons allen. God, Ziel is het goede te zien in onze buurman, ons gezin en in onze familieleden. Als u een kind zou vragen waarom hij zoveel van zijn moeder houdt, zou u als antwoord  krijgen: omdat ze zo lief is, zo zorgzaam en omdat ze altijd aan alles denkt wat helpt en goed is. Ik betwijfel of u ooit iets zou horen over de maat schoenen die ze draagt of omdat ze 60 kg weegt. Het kind houdt van de geestelijke kwaliteiten die het voelt. Menselijke vriendelijkheid en zorgzaamheid zijn een indicatie van de geestelijke liefde en betrouwbaarheid die in ieder idee van God aanwezig zijn. Als u déze kwaliteiten ziet, duidt dat erop dat u uw geestelijke onderscheidingsvermogen gebruikt, dat u van God gekregen heeft.

dinsdag 28 januari 2014

Opzien

Het verhaal in het Evangelie van Marcus 8:22-26 over de genezing door Jezus van een blinde man, maakt duidelijk dat het vermogen om te zien een onvernietigbare eigenschap van Ziel is. Het verhaal gaat dat Jezus de blinde bij de hand nam en hem de stad uitleidde. Letterlijk genomen leidde Jezus deze man buiten Bethsaïda. Er zit echter meer aan vast. Zou  de diepere zin niet zijn dat Jezus door gebruik te maken van zijn geestelijke macht, de man weg leidde van het geloof dat hij in een stoffelijk lichaam leefde? In Marcus staat dat Jezus hem in zijn ogen spuugde en hem de handen oplegde. Toentertijd betekende spugen, net zoals nu, volkomen minachting. Dat Jezus in de mans ogen spuugde kon er dus op wijzen dat hij absoluut geen waarde hechtte aan het geloof, dat de stof invloed zou kunnen hebben op het gezichtsvermogen van de man. De macht die samenging met Jezus’ geestelijk waarnemen van de volmaaktheid van deze man, werd gebruikt om de situatie te genezen. Toen vroeg Jezus aan de man of hij al iets kon zien. De man antwoordde ‘de mensen lijken op wandelende bomen”. Jezus deed geen half werk, hij hielp de man verder. Hij legde opnieuw de handen op zijn ogen en deed hem “opzien”. Opzien, wijst dit er niet op dat de man door de werking van de Christus gedwongen werd het licht van Ziel, zijn door God geschonken geestelijk inzicht te gebruiken en op te zien? Dit had ogenblikkelijk resultaat. Het verslag eindigt: “en hij werd hersteld en zag ze allen, ver en klaar.”

maandag 27 januari 2014

Geestelijke werkelijkheid

In Wetenschap en Gezondheid, blz. 249, lezen we: “De mens is de weerspiegeling van Ziel.” Wat betekent dit?  Als u voor de spiegel staat en glimlacht, dan glimlacht uw spiegelbeeld ook. Het heeft eenvoudigweg geen andere keus. De mens, als de weerspiegeling van God, Ziel is altijd daar waar zijn Schepper is - hij is één met zijn Schepper. Mrs. Eddy gebruikt deze vergelijking van de weerspiegeling vele malen in haar boeken. Op een bepaald ogenblik zegt ze: “Evenals de weerspiegeling van uzelf in de spiegel verschijnt, bent u, omdat u geestelijk bent, de weerspiegeling van God.” Dan maakt ze de gevolgtrekking: “De Substantie, het Leven, de Intelligentie, Waarheid en Liefde, die de Godheid vormen, worden door Zijn schepping weerspiegeld en wanneer wij het valse getuigenis der lichamelijke zinnen ondergeschikt maken aan de feiten van de Wetenschap, zullen wij deze ware gelijkenis en weerspiegeling overal zien.” (Wetenschap en Gezondheid blz.516) Merk op dat ze zegt: “we zullen deze weerspiegeling zien”. Al is het stoffelijke beeld soms duister, in de geestelijke werkelijkheid is de volmaaktheid van de mens als het beeld van God, Ziel, altijd voor iedereen te zien.

zondag 26 januari 2014

Healing with scientific certainty through the ChristGepubliceerd op 16 jan 2014

"Healing with scientific certainty through the Christ" by Christine Driessen, CSB. Find out how the scientific system of prayer-based healing can be used by anyone to bring consistent and reliable health to their lives. Learn more at www.PrayerThatHeals.org

zaterdag 25 januari 2014

Next chat 28 Januari 2014

What's fundamental about fundamentalism?

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on January 28, 2014 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Fundamentalism sometimes has negative connotations, but Christians labeled in this way have much in common with other people who long to know God and to do His will. They often are willing to go against popular materialism in order to maintain their spiritual identity. They can be deeply spiritual—and this is an aspiration many Christians share.
Unfortunately, fundamentalism may also include exclusivity, intolerance within and without an organization, and may even demonize modern society and its institutions. Extremists may perpetrate hatred and violence in the name of God. So how do we make a distinction between such extremist actions and fundamentalism in general? And how can our prayers bring about understanding and healing?
Join this live chat with two Christian Science healers, both of whom have served as military chaplains and learn more about the joys and challenges of understanding and living with fundamentalism.
Rob Gilbert
About Rob Gilbert: Rob has been a practitioner and teacher of Christian Science for many years. He has a Master of Theology degree from Boston University School of Theology, where he majored in Biblical Studies. While serving as a chaplain in the United States Army, he had a variety of assignments including military prisons, hospitals, and a tour of duty in Vietnam. He worked closely with clergy from a variety of faith backgrounds while in the military ministry. Rob retired from the Army as a Lieutenant Colonel.
For nine years, he worked closely with state and federal legislators preserving religious accommodations in law that affected the practice of spiritual healing. Rob has been a Christian Science lecturer and has spoken to a variety of medical audiences on the practice of spiritual healing, to college classes in women’s studies and alternative healing, high school classes on the subject of comparative religions, and in jails and prisons. He has two grown sons and lives with his wife, Judy, in Upland, California.
Janet Horton
About Janet Horton: Chaplain (Colonel) Ret. Janet Horton entered the US Army in June 1976 as a chaplain and was the first woman assigned as a Division or Corps Chaplain. She supervised religious support for Joint Task Forces in Albania, Macedonia, and Kosovo. She was present at the Pentagon when it was attacked on 9/11 and subsequently advised the Department of Defense (DoD) on Muslim Issues and on the terrorist mindset.
Janet is currently a Military Chaplain Endorser for The Mother Church, training new Christian Science Military Chaplains, and lives in Ocala, Florida.

vrijdag 24 januari 2014

Geestelijk zien

Als we om ons heen kijken zien we allerlei dingen, en misschien wel allerlei ongelukkige toestanden. Wat we willen zien is hoop - hoop op bevrijding, vrij zijn van ziekte en disharmonie. En wat als ons verteld wordt dat er niet alleen hoop is, maar dat die bevrijding hier en nu reeds aanwezig is? Hoe kunnen we hoop zien? Hoe kunnen we geluk zien? En hoe liefde? Met onze ogen zien we uiterlijke manifestaties van deze zaken. Het  z i e n  van ideeën en eigenschappen echter vraagt een onderscheidingsvermogen dat niet beperkt is tot onze ogen. En dan is het bovendien nog zo dat we niet alleen maar willen toekijken als bij een toneelstuk, maar we willen die ideeën ook zelf ervaren. Daarvoor moeten we het onderwerp van geestelijke visie uitdiepen. Deze ‘andere kijk’ hadden de Bijbelse profeten. Mrs. Eddy definieert in Wetenschap en Gezondheid op blz. 593 een profeet als volgt: “Een geestelijk ziener; het verdwijnen van de stoffelijke zin voor de bewuste feiten van geestelijke Waarheid.” Profetie is in feite geestelijk zien - een goddelijk inzicht. Hoe komt dat tot stand? De zon symboliseert God, de ene oneindige goddelijke Ziel. Het is Ziel of God, die ons in staat stelt de volkomenheid, de schoonheid en de individualiteit van ieder onderdeel van Zijn schepping te zien. De profeten uit bijbelse tijden verrichtten genezingen en deden veel goed, omdat zij deze waarheid onderscheidden. Maar ook heden ten dage worden tal van disharmonische situaties opgelost en wordt ziekte genezen door de toepassing van geestelijk inzicht.

donderdag 23 januari 2014

Grondwaarheid

De leer van Jezus over de volkomen geestelijkheid van de mens was niet alleen maar een theorie. De leer was gegrond op een aantal wezenlijke feiten, die hij als wetten beschouwde en die zich ook onderling als wetten verhouden. Op die grondslag gaf hij de bewijzen dat zijn stellingen over God en de mens waar zijn. Zo’n verzameling van bewezen wetten noemen wij een wetenschap. Daarom noemde Mrs. Eddy haar ontdekking, die gebaseerd is op de leer van Christus Jezus, “Christian Science”, “De Christelijke Wetenschap”. Hier is slechts sprake van een eenvoudige erkenning van de feiten. De sleutel tot deze methode is gewoon te beseffen dat de mens geestelijk is - geheel en al geestelijk - de zoon van God in de meest volledige betekenis van deze woorden. Als we van deze grondwaarheid uitgaan komen er allerlei nieuwe mogelijkheden voor ons beschikbaar. We moeten onze oorspronkelijke identiteit ontdekken, onze onsterfelijkheid, onze oneindige intelligentie, onze geestelijke macht en schoonheid. Deze volledige ontdekking zal niet plotseling komen in een flits van begrijpen. Bij de meesten van ons gaat dit ontdekken geleidelijk, naarmate we, stap voor stap, steeds beter leren hoe we onze oude opvoeding - waarin we onszelf zien als een stoffelijk wezen - moeten afleggen en hoe we deze nieuwe identiteit, deze pas verworven ontdekking van de geestelijke mens, moeten aannemen. Maar doen we die stappen eenmaal, dan brengen ook wij deze ontdekkingen in praktijk door onszelf en anderen te genezen.

dinsdag 21 januari 2014

Volwassenheid

De geneeswijze van Jezus, zoals alles in Christian Science, is geenszins geheimzinnig, raadselachtig of bovennatuurlijk. Het tegendeel is juist het geval: deze geneeswijze is open, natuurlijk en ongecompliceerd. God wordt erkend als enige oorzaak en de mens, als een gevolg of uitvloeisel van God, wordt gezien als een geestelijk wezen, ondanks alles wat ons in strijd daarmee wordt geleerd. De mens is niet gedeeltelijk stoffelijk en gedeeltelijk geestelijk, maar is een volkomen geestelijk schepsel, de uitdrukking of emanatie van Geest, God. Daarom is genezing de correctie van ons denken, zodat  we gaan beseffen wat waar is omtrent onszelf. En die verbeterde gedachten laten het licht van Waarheid binnen, dat ons vrijmaakt. Vrij van wat? Vrij van de aangeleerde denkgewoonten die erop gericht schijnen te zijn ons ervan te overtuigen dat de mens althans voor een deel aan de stof gebonden is. Het is duidelijk dat als we de werkelijke, geestelijke mens willen ontdekken, we nog veel moeten afleren. Paulus schreef aan de de Christenen in Rome: “En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehaaglijke en volmaakte wil Gods is.” (Rom.12:2) Dit Bijbelvers wordt door J.B.Phillips als volgt weergegeven: “Laat de wereld om je heen je niet persen in de door haar gewenste vorm, maar laat God je gemoed opnieuw vormen van binnenuit, zodat je in de praktijk het bewijs kunt leveren dat wat God met je voorheeft, goed is, dat het aan al Zijn eisen voldoet en dat het je helpt het doel, namelijk ware volwassenheid te bereiken.”  (Rom.12:2 naar The New Testament in Modern English van J.B.Phillips).

maandag 20 januari 2014

God dienen

Lukas beschrijft een van de verzoekingen waaraan Jezus blootstond als volgt: “En nadat de duivel hem geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken van de wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem: Ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze aan wie ik ook wil. Indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles van u zijn. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Ga weg van mij, satan; want er is geschreven: Gij zult den Heere uw God aanbidden en Hem alleen dienen.” (Luk. 4:5-8)  Jezus had kunnen toegeven aan de verleiding om te denken dat de politieke onderdrukking van zijn tijd kon worden opgelost door persoonlijke macht - door een groot leider die precies de verlangde politieke oplossing zou vinden. Hij had voor de verleiding kunnen zwichten om te geloven dat de oplossing voor oorlogsdreiging of voor wanbeleid en voor corruptie was gelegen in het verbeteren van menselijke instellingen, zoals uitbreiding van veiligheidsmaatregelen en meer nadruk op wetshandhaving. Dat was in die tijd het traditionele denkpatroon en dat is nu nog zo. Jezus wees echter de verleiding om zo te denken onmiddellijk terug. Hij weigerde zich af te keren van het “Gij zult den Heere uw God aanbidden en Hem alleen dienen”. We hebben hier te maken met een diep inzicht. De argumenten waarmee Jezus door de duivel werd benaderd, werden door Jezus omgekeerd. En daarbij opende hij een geheel nieuwe weg naar de oplossing van sociale en politieke problemen. Hij liet zien dat alleen door God te erkennen als de enige oorzaak, we voorgoed kunnen afrekenen met de problemen van onderdrukking, corruptie en politieke onzekerheid. We kunnen daar tegenwoordig aan toevoegen de problemen van economische teruggang, inflatie, werkeloosheid.Jezus' overtuiging dat God de enige oorzaak is, was zo diep en zo consequent dat hij nooit zwichtte voor de verleiding om het probleem te onderzoeken teneinde het te begrijpen.

zaterdag 18 januari 2014

Next chat 21 January 2014

Competition or cooperation? You have a choice!

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on January 21, 2014 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Phil Davis
Whether it's office politics or government issues, it's not always easy to work together. Strongly held views about work or which political party has the right agenda can slow down production and progress for companies and nations. Even at home, competition can have detrimental effects when one spouse or sibling aggressively competes with another. So how do we turn unhealthy competition into mutual cooperation and harmony?
Bring your questions to this live chat with Phil Davis a Christian Science practitioner and teacher. His answers will give you fresh ideas about how to get past harmful competition to the peace, productivity, and harmony that are right for you, your work mates, and your family.
About Phil Davis: Phil has been a professional Christian Science practitioner, available to help others through prayer, for over 25 years. He also has been an authorized teacher of Christian Science for over 20 years. Phil has a background in technology, having worked on missile electronics in the military and also as a recording studio engineer. He has served The Mother Church by giving workshops to churches and college groups, and managing Christian Science Practitioner and Christian Science Nursing Activities.
Phil has had much experience with the public. He represented Christian Science to the media and government for nearly 20 years—working for the Committee on Publication at a state and federal level, and then managing on a global level from Boston.
Phil lives in the Chicago, Illinois, area where he maintains his practice and teaching.

vrijdag 17 januari 2014

Activiteit van het goddelijk goede

Hoe kan je liefdevol tegenover iemand staan die je openlijk vijandig gezind is? Het leven van Mrs. Eddy geeft een antwoord op die vraag. Uit haar ervaringen kunnen we leren dat we uit onszelf niets kunnen doen, maar dat de activiteit van het goddelijk goede altijd zichzelf tot uitdrukking brengt. Als we dit erkennen, worden alle dingen mogelijk voor ons, omdat we dan niet zelf de dingen doen, maar die activiteit van het geestelijk goede, die zichzelf openbaart, aan het werk laten. Het is de intelligentie van het goddelijk goede, de kracht en het vermogen van het goddelijk goede dat in ieder onderdeel van ons leven aan het werk is. Het geestelijk inzicht van Mrs. Eddy stelde haar in staat in te zien dat Liefde het goddelijk Beginsel van het heelal is. Ze begreep dit zo goed dat daardoor liefhebben het doel van haar leven werd. Zelfs de scherpste aanvallen op haar werk konden die liefde niet tegenhouden of verminderen. In 1899 deed een van haar leerlingen, die haar niet begreep, een poging haar in het openbaar verdacht te maken en haar levenswerk te vernietigen. Als gewoonlijk steunde Mrs. Eddy door gebed geheel op God, de goddelijke Liefde. Ze realiseerde zich dat het grote hart van Liefde haar en elk van haar volgelingen omvatte en hen allen opriep tot de Christelijke plicht hun vijanden lief te hebben. Zij bad vol overgave dat de goddelijke Liefde iedereen de oneerlijkheid van deze situatie zou laten inzien. Kort daarna vond ze veel troost in een brief van haar trouwe leerlingen, die daarin schreven dat ze haar als hun lerares en Leidsvrouw erkenden en dankbaar waren voor haar onzelfzuchtig werk. Ze beloofden elkaar meer lief te hebben.

donderdag 16 januari 2014

Kinderkens

Aan Jezus vroeg men eens wie de grootste was in het Koninkrijk der hemelen. Hij antwoordde toen: “Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan” (Matt.18:3). Wordt gelijk de kinderkens. Wie is nederiger dan een klein kind? Toch brengt een kind zo’n groot vertrouwen, tederheid en vreugde tot uitdrukking. Jezus zei ook: ”Laat de kinderkens tot mij komen, en verhindert ze niet.” (Mark.10:14) Wie bedoelde hij dan met ‘mij’? Verwees hij daarmee naar de menselijke Jezus? Als dat zo was, zouden zijn woorden in deze tijd geen waarde meer hebben: dan golden zij alleen voor zijn eigen tijd. Maar hij heeft ook gezegd: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.” (Matt.24:35)  Jezus en de Christus zijn onafscheidelijk, omdat de Christus de identiteit van Jezus is. Mevrouw Eddy legt dat zo uit: “De goddelijkheid van de Christus openbaarde zich in de menselijkheid van Jezus” (W&G 413). De Christus is even eeuwig als God. Het is een actieve geestelijke kracht in het menselijk bewustzijn. Wat bedoelde Jezus met zijn verwijzing naar kinderen? Ook hier sprak hij niet alleen over de kinderen van zijn eigen tijd. Toen hij zei: “Laat de kinderkens tot  mij komen, en verhindert ze niet”, zei hij eigenlijk: “Laat uw reinheid, uw onschuld, uw vertrouwen en uw vreugde tot de Christus komen.” Het kind dat wij naar de Christus toe moeten laten gaan, is ons ware, individuele wezen en wij moeten dat kind laten groeien door het te koesteren en lief te hebben totdat het “de grootte der volheid van Christus” (Ef.4:13) bereikt, Gods geestelijke volmaakte model van het menszijn.

woensdag 15 januari 2014

Upcoming events

About upcoming events, media, and regular conference calls or meetings

Members of branch churches and societies around the world are coming together to share inspiration and experiences gained from their church activity. Enjoy replaying session videos from many of these events at home or with your church family and learn more about hosting your own Church Alive summit or workshop.

dinsdag 14 januari 2014

Heraut

Op de vleugels van gebed

van De Christian Science Heraut- -10 januari 2014
Oorspronklijk gepubliceerd in de 23 september 2013 editie van de Christian Science Sentinel.

In mijn tienerjaren woonde ik in Californië, in een gebied waar rijst werd verbouwd. Een van mijn geliefde activiteiten was op regenachtige en bewolkte dagen als de wind over de vlakte joeg er op uit te trekken. Het stadje waarin wij woonden lag op de vliegroute van migrerende ganzen. Het was geweldig om ze in V-formatie over de stad te zien vliegen en te horen hoe ze elkaar toeriepen. Op een bepaalde manier voelde ik dat zo’n moment voor mij het toppunt van vrijheid vertegenwoordigde. Hoog boven mij, volkomen in hun element, waren zij met sterke wiekslagen op weg naar hun bestemming.

Lees meer>>>

maandag 13 januari 2014

Faith


"The evidence of divine Mind's healing power and absolute control is to me as certain as the evidence of my own existence." 

(Voor mij staat de zekerheid van de genezingsmacht en de volstrekte heerschappij van het goddelijk Gemoed even vast als de zekerheid van mijn eigen bestaan.)

- Science and Health p. 177
by Mary Baker EddyFaith is having the courage to let God have control.

zondag 12 januari 2014

Goddelijke werkzaamheid

Christian Science leert dat God het goddelijk, scheppende Beginsel is van het heelal en van de mens. Dit goddelijk Beginsel geeft aan zichzelf uitdrukking door te geven. Het geeft al het goede, zoals leven, harmonie, schoonheid, die geopenbaard worden in het geestelijk heelal en de geestelijke mens. Deze goddelijke werkzaamheid van geven is Liefde, is de goddelijke Liefde. Maar hoe is deze Liefde? Wat houdt het in? Ze is anders dan menselijke liefde, die zelfzuchtig en beperkt is en zowel goed als kwaad, deugden als ondeugden inhoudt. Gods liefde is volmaakt en omdat ze volmaakt is kan ze geen kwaad bevatten. De goddelijke Liefde is de werking van het goede. En deze werking is het geestelijke heelal en de geestelijke mens. Dit is de enige werkelijkheid die er is. Alles wat afwijkt van deze reine, volmaakte, geestelijke activiteit van de goddelijke Liefde is een luchtspiegeling. Luchtspiegelingen die we in ons menselijk leven tegenkomen zijn gedachtelijke verschijnselen. Vaak denken we geluk, zekerheid en liefde te zien waar dat helemaal niet het geval is. Als moede en teleurgestelde reizigers van de ene luchtspiegeling naar de andere gehold te zijn, kunnen we ons terecht afvragen: Waarom gaat mijn hoop nooit in vervulling? Waarom stellen degenen van wie ik mijn geluk verwacht, me telkens teleur? Waarom geeft mijn werk me geen werkelijke zekerheid en voldoening, terwijl ik toch een goede positie heb? Waarom heeft niemand mij lief? Dergelijke vragen leiden er vaak toe dat we naar een werkelijker en geestelijker levenswijze gaan zoeken. Er kan alleen verandering komen wanneer we onze gevoelens, beweegredenen en genegenheden op een hoger plan brengen en stoppen met het najagen van de luchtspiegeling van menselijk geluk. We moeten meer vasthouden aan de werkelijke mens, de geestelijke mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Door de goddelijke werkzaamheid verandert verbittering dan in vreugde, spanning in kalmte en de mens als kind van God komt aan het licht.

zaterdag 11 januari 2014

Next chat 14 Januari 2014

The Bible’s healing message

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on January 14, 2014 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
David Robertson
In recent years, more and more effort has been invested in archeological attempts to validate the authenticity of Bible stories. Sometimes new discoveries have confirmed these efforts, but many answers still elude researchers. But what if there were a different and even more authentic way to affirm the truth of the Bible? For example, Jesus said, “He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father” (John 14:12). This teaching indicates that followers of Jesus today can heal as he did, and by this healing, confirm the truth of Jesus’ healings recorded in the Gospels.
How can we heal as Jesus did? The Bible and Science and Health with Key to the Scripturesby Mary Baker Eddy answer that question. To explore this topic further, participate in this chat with Christian Science practitioner and teacher David Robertson, based in Stanfordville, New York, and Cedar Island, North Carolina.
About David Robertson: Before entering the full-time practice of Christian Science, David worked in international systems development for IBM. He began to further his Bible study, and attended Bangor (Maine) Theological Seminary, where he worked toward his master’s degree.
David has served The Mother Church in a variety of roles, including working in the Practitioners Department as well as serving as the Committee on Publication for the State of New York. He has written many articles published in the Christian Science periodicals. David practices and teaches Christian Science healing in Stanfordville, New York.

vrijdag 10 januari 2014

Harmonische verstandhouding

Over het doel van zijn leven sprekend zei Jezus: “Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou.” (Joh.18:37) Wat bedoelde hij daarmee? De Christus in Christian Science is niet een persoon. Het is Gods boodschapper aan de mensen over de goddelijke Waarheid. Jezus was de boodschapper. De Christus is de boodschap. En Jezus drukte de Christus zo volmaakt uit, dat hij de mensenfamilie kon laten zien hoe elke vorm van disharmonie vervangen kon worden door harmonie. Boven alles toonde hij aan hoe we in vrede met elkaar kunnen leven. Wat zijn deze dingen die Jezus leerde over het leven onder de goddelijke wet van Liefde? Hij sprak van ‘Zijns Vaders huis’ of ‘het Koninkrijk der hemelen’. Hij leerde dat dit koninkrijk een volmaakte staat van het zijn is in ons bewustzijn. Jezus begreep dat de mensen daarvan bewijzen wilden zien. Een bewijs dat hij gaf was bijvoorbeeld de genezing van de zondige staat van de overspelige vrouw door in plaats daarvan waarheid te zien, haar reine aard als kind van God. Hij genas de tien melaatsen, doordat hij niet erkende wat de fysieke zinnen getuigden, maar door alleen de onveranderlijke volmaaktheid van de substantie van de mens in Gods koninkrijk te zien. Hoe zag hij de menselijke relaties en verstandhoudingen in Gods Koninkrijk, die bestaan onder de goddelijke wet? Hij plaatste die relaties op een goddelijke basis toen hij zei: “Gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want één is uw Vader, namelijk die in de hemelen is.” (Matt.23:9) Op een andere keer vroeg hij: “Wie is mijn moeder, en wie zijn mijn broeders? Want zo wie den wil mijns Vaders doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.” (Matt.12:48,50) Hier zegt Jezus onomwonden dat gehoorzaamheid aan Gods wil het wezen van werkelijk harmonische verstandhouding openbaart. Gehoorzaamheid onthult de waarheid over het wezen van de mens, de waarheid van de broederschap der mensen onder het Vaderschap en het bestuur van God. Gehoorzaamheid aan God toont ons de actualiteit van de broederschap van ons allemaal, hier en nu.

donderdag 9 januari 2014

WapenrustingClad in the panoply of Love, human hatred cannot reach you.
Bekleed met de wapenrusting van Liefde, bent u door menselijke haat niet te treffen.

Uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift door Mary Baker Eddy, p. 571

dinsdag 7 januari 2014

Geestelijke dimensie

Jezus wist, dat het geloof aan een stoffelijk leven geheel verworpen moest worden. Een toenemende geestelijkheid en steeds verdergaande verwerping van materiële begrippen kunnen ons tenslotte die extra levensdimensie binnenvoeren - die dimensie waarin de mens en het heelal weer zijn overgebracht in Geest. Een buitengewoon voorbeeld hiervan vinden we in het Evangelie van Mattheus 17. Daar wordt verteld hoe Jezus drie van zijn meest veelbelovende discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes meenam. Met zijn vieren beklommen zij een berg, waar zij een geestverruimende ervaring hadden, die met niets te vergelijken is. De discipelen zagen de transfiguratie van Jezus. Zij zagen hem inderdaad van gedaante veranderen en hoorden, hoe hij met Mozes en Elias sprak, die beiden al honderden jaren tevoren deze aarde hadden verlaten. Werden de mens en het heelal op dat moment niet door Jezus weer overgebracht in Geest? Toonde hij niet het bestaan aan van een heelal waarin geen tijd bestaat en waar de mens zijn identiteit en individualiteit in het rijk van Geest vindt - waar de mens niet stoffelijk en vergankelijk is, maar een eeuwige geestelijke idee binnen het goddelijk Gemoed, dat God is? De Bijbel vertelt ons dat gedurende  zijn transfiguratie of omzetting in een andere dimensie, de kleding van Jezus blinkend wit was, van een witheid zoals ‘geen voller aarde’ - geen stoffelijk reinigingsmiddel - ‘zo wit maken kan’. (Mark.9:3) Deze symboliek toont aan, dat geestelijke zuiverheid ons in staat stelt deze dimensie van Geest binnen te gaan en daar kunnen wij meteen mee beginnen. Maar voordat de dimensie van Geest zich volledig voor ons kan ontvouwen, moeten wij geestelijke reinheid bezitten, een zuiver geestelijk besef - vrij van begrenzingen van tijd en ruimte, en van een fysiek bestaan.

maandag 6 januari 2014

Ware idee

Christian Science leert dat Jezus terecht geïdentificeerd wordt als Jezus de Christus of Christus Jezus. Geen enkele omstandigheid kon hem scheiden van de Christus. Hij is de mens, die op elk punt van zijn loopbaan de Christus het meest volledig vertegenwoordigde door God volkomen tot uitdrukking te brengen. Maar de Christus is meer dan een afzonderlijk menselijk wezen. De Christus is de ware idee van God, het goddelijk Leven, de goddelijke Waarheid en Liefde, van het goddelijk Gemoed en Geest, van alles wat God is of inhoudt; de ware idee van het heelal en de mens, weer overgebracht in Geest. Deze idee van het werkelijke zijn heeft altijd bestaan - lang voordat de mens Jezus op aarde kwam. Jezus zei met verwijzing naar de eeuwige Christus “Eer Abraham was, ben ik.” (Joh. 8:58) Het is deze eeuwige Christus, deze ware idee van God, die wij allemaal tot uitdrukking kunnen brengen. Als we dit doen, brengen we elk onderdeel van onze menselijke ervaring terug tot zijn geestelijke oorsprong. Stap voor stap leidt de Christus, Waarheid, ons naar de ontdekking van ons geestelijk heelal en ons geestelijk bestaan, onafhankelijk van de stof; ons bestaan als zonen en dochters van God. Als we dan ons uiterste best doen om de Christus tot  uitdrukking te brengen, zullen we de woorden van Jezus kunnen begrijpen en zijn genezingbrengend voorbeeld kunnen volgen.

zondag 5 januari 2014

Voorbestemd

Christian Science leert dat God de mensen niet straft voor zonden, waartoe Hij ze zelf in staat stelde. Ik leerde, dat God het goddelijk Beginsel is, Leven, Waarheid en Liefde, de schepper van een volmaakt, geestelijk heelal, waarvan het stoffelijke alleen maar het omgekeerde is of op zijn best een symbool. Ik begon de mens niet langer te zien als een door gevaren omringde sterveling, in een stoffelijk lichaam dat hem soms plezier, maar veel vaker pijn of last bezorgde - maar ik begon de mens te zien als Gods geestelijk kind, voorbestemd om te genieten van al het goede, dat zijn hemelse Vader hem reeds geschonken heeft. Ik begon al gauw te begrijpen dat de werkelijke mens geestelijk en volmaakt is, dat de mens de onsterfelijke uitdrukking is van God, Geest en al Zijn eigenschappen, al het goede, tot uitdrukking brengt. Toen mijn gedachten steeds meer vervuld werden met het ware, geestelijke begrip van de mens en het heelal, veranderden mijn angstige, verdrietige gedachten in een gevoel van geluk en vertrouwen in de toekomst. Het leven leek niet meer de ene narigheid na de andere te zijn en zo verdwenen ook mijn nerveuze hoofdpijnen en ik voelde me vrij en gezond. Door de openbaring van Christian Science en het herleiden van de mens en het heelal in Geest, had ik het land achter de horizon gevonden waar alleen schoonheid en harmonie heersen. Dat wil zeggen ik vond het achter de horizon van een begrensde, stoffelijke manier van denken en leven, in de glorievolle dimensie van Geest.

zaterdag 4 januari 2014

Radicale inzicht

Christian Science leert dat we duidelijk het goede in onszelf en in anderen zien en er bewust naar streven dit aan het licht te brengen. Om dit te bereiken moeten we in ons binnenste het verlangen bevorderen om deze geestelijke aard van de mens, van het leven, te leren zien. Hoe u de mens ziet is van het grootste belang. Er is een verhaal over een man die haastig door een busstation liep. Hij gooide een geldstuk in de hoed van iemand die potloden verkocht. Even later kwam hij terug en vroeg om zijn potlood. “Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden,” zei hij. “Ik heb u behandeld als een bedelaar, maar u bent natuurlijk een zakenman.” Een paar maanden later, toen hij weer in dit busstation kwam, werd hij door iemand aangeroepen. De stem kwam vanuit een keurig verzorgde tijdschriftenkiosk. “Ik heb naar u uitgekeken”, zei de man. “U was de eerste die me behandelde als een zakenman, en zoals u ziet ben ik dat nu geworden.” Wij zijn allemaal in zaken - het is onze zaak de volmaakte mens van Gods schepping te zijn en deze volmaakte mens te zien in alle andere mensen. Wanneer we dit beeld van de mens in het licht van Liefde houden, zullen we meer dan louter een menselijk besef van het goede uitstralen. We brengen dan het radicale inzicht tot uitdrukking dat om andere mensen geeft, dat bemoedigt, geneest, menselijke betrekkingen hernieuwt, en ons leven en onze maatschappij opheft en waardevol maakt. En dit alles als gevolg van het zien van de volmaakte mens - overal.

vrijdag 3 januari 2014

donderdag 2 januari 2014

Heraut

Geen spijt meer

van De Christian Science Heraut- -27 Juni 2013
Oorspronkelijk gepubliceerd in de Christian Science Sentinel van 18 maart 2013
Zijn we voorbestemd om met kwellende gedachten van spijt, schuld of verdriet te leven? Worstelen we met herinneringen aan teleurstellingen, gemiste kansen of onvervulde verlangens? Het levensverhaal van een mens lijkt wel te bestaan uit goede perioden die we ons met plezier herinneren en voorvallen die we liever zouden vergeten omdat ze ongemakkelijk of pijnlijk zijn – en die als spookbeelden terug in ons bewustzijn kunnen sluipen en onze vrede en harmonie belagen. Maar moeten we geloven dat we gedoemd zijn om te leven met kwellende gedachten die ons gevoel van eigenwaarde aantasten, ons gevangen houden in het verleden en ons beletten vooruitgang te boeken op onze geestelijke reis? Zo’n vonnis wordt in elk geval niet door God opgelegd aan Zijn geliefde dochters en zonen.