zaterdag 30 november 2013

Next chat 3 december 2013

To feel rested and refreshed

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on December 03, 2013 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Kittie Burris
Insomnia and sleep deprivation are major problems affecting people today. Many turn to sleeping pills and other sleep aids to find rest. But does our sense of rest really depend on how much sleep we get at night? Christian Science teaches that rest and sleep are not necessarily related. Rest is a spiritual quality of God. It’s independent of how much sleep the body gets. As children of God, our peace is determined by God’s ability to care for us, so we always have a divine right to feel rested and refreshed, even if we’ve missed a good night’s sleep.
To explore this topic further, and to gain a greater sense of how you can demonstrate this promise of rest in your life, join this live chat and bring your questions for Christian Science practitioner and teacher Kittie Burris from Chesterfield, Missouri.
About Kittie Burris: Kittie is a practitioner and teacher of Christian Science. Her background includes work in banking and also for the United States Federal Bureau of Investigation. She has given talks to groups at religious, hospital, and school facilities, and while she was serving as a college advisor to the Christian Science Organization at Occidental College in Los Angeles she was on the Interfaith Council there.

vrijdag 29 november 2013

Divine Love


woensdag 27 november 2013

Thanksgiving Service


On Thursday, November 28, at 10:00 a.m. ET, The Mother Church will host a special Thanksgiving service in the Extension of The Mother Church. This special service will include music and hymns, a reading of the Thanksgiving Proclamation by the President of the United States, a Scriptural reading, prayer, a Thanksgiving Bible Lesson (download, print, listen to, and share for free) from our pastor (the Bible and Science and Health with Key to the Scripturesby Mary Baker Eddy), and testimonies of gratitude from attendees that are appropriate for the occasion. There will also be an organ prelude and postlude (see the full order of service). The meeting will be conducted by the First and Second Reader of The Mother Church.

Join us

Video

San Juan Capistrano, CA
After attending many churches but never feeling impelled to join a church, something changed when this woman attended a Thanksgiving service at the San Juan Capistrano Society. Listen as she talks about her experience.

Impelled to join

video

dinsdag 26 november 2013

Intelligentie

Eens werden de discussies over de oorsprong van de mens beheerst door protoplasma en celelementen. Nu we een stapje verder zijn, beweert de erfelijkheidsleer dat de intelligentie, het gedragspatroon en de persoonlijkheid van de mens, evenals zijn hersenstructuur gecontroleerd worden door chemicaliën, DNA genoemd, de basis van de genen. Als we echter aannemen dat ons ego of onze individualiteit voortkomt uit protoplasma, kosmische ingrediënten of een chemische formule, dan zijn we onderhevig aan alle mogelijke ongewenste stoffelijke invloeden. Dan geven we onze opvatting over het bestaan aan allerlei onzekerheden prijs, als ongelukken, veranderingen en evoluties. Het is echter duidelijk dat een chemische samenstelling geen karaktereigenschappen kan inhouden met morele en geestelijke kwaliteiten, omdat die geen bewustzijn heeft. Logisch dat deze stoffelijke aanpak van het leven en de intelligentie vrees en ziekten ten gevolge heeft, en zonde en ellende voortbrengt. Meer en meer mensen zijn dan ook in toenemende mate onvoldaan over een stoffelijke bepaling van de identiteit van de mens. Zij willen niet in vakjes worden gedeeld, gemanipuleerd of gegeneraliseerd worden. Er is een tendens om tot een hogere uitleg van het bestaan te komen. Christian Science openbaart dat intelligentie niet in de stof zetelt en er ook niet uit voortkomt. We moeten leren begrijpen wat intelligentie werkelijk is en waar deze vandaan komt. Deze intelligentie is Gemoed en niet in de stof.

maandag 25 november 2013

Beloofde land

Zijn ouders waren Hebreeërs en door bepaalde omstandigheden werd hij opgevoed aan het hof van Farao. Toen Mozes een man geworden was, werd zijn probleem wat zijn identiteit werkelijk was steeds groter. Hij vroeg zich waarschijnlijk hetzelfde af als zovelen onder ons doen, nl. “Wie ben ik eigenlijk?” In zijn wanhopig zoeken naar een antwoord reageerde hij met zo’n heftig geweld op een onrechtvaardigheid, dat hij moest vluchten in de woestijn en hij werd herder. Maar de vraag naar zjin identiteit liet hem niet los. Terwijl hij bezig was een brandende braambos in het bergachtige woestijngebied nader te onderzoeken, werd hem iets groots geopenbaard. Hij hoorde God de volgende belangrijke woorden spreken: “IK BEN DIE IK BEN” (Ex.3:14). Op dat moment begon Mozes in te zien dat God, Geest, het enige Ego is, de bron van alle identiteit. En dat de mens de uitdrukking is van dit goddelijk Ego. Mozes begreep dat God zijn enige Ego was, en dat betekende een keerpunt in zijn leven. Letterlijk gesproken “vond” hij zichzelf toen hem duidelijk werd dat de mens het beeld en de gelijkenis van God is. Onder Gods leiding was Mozes in staat de kinderen Israëls uit gevangenschap en onderwerping te leiden naar het beloofde land. Let even goed op deze volgorde: de ontdekking dat God het enige Ego is; de ontdekking dat de identiteit van de mens de uitdrukking is van dit goddelijk Ego, en hoe dit leidt tot vrijheid uit onderwerping en gevangenschap en voert naar het beloofde land.

zondag 24 november 2013

Heraut

GEEN SPIJT MEER

Zijn we voorbestemd om met kwellende gedachten van spijt, schuld of verdriet te leven? Worstelen we met herinneringen aan teleurstellingen, gemiste kansen of onvervulde verlangens? Het levensverhaal van een mens lijkt wel te bestaan uit goede perioden die we ons met plezier herinneren en voorvallen die we liever zouden vergeten omdat ze ongemakkelijk of pijnlijk zijn – en die als spookbeelden terug in ons bewustzijn kunnen sluipen en onze vrede en harmonie belagen. Maar moeten we geloven dat we gedoemd zijn om te leven met kwellende gedachten die ons gevoel van eigenwaarde aantasten, ons gevangen houden in het verleden en ons beletten vooruitgang te boeken op onze geestelijke reis? Zo’n vonnis wordt in elk geval niet door God opgelegd aan Zijn geliefde dochters en zonen.

zaterdag 23 november 2013

Next chat 26 november 2013

Harmony in the family--how to get it, how to keep it

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on November 26, 2013 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Michele Newport
“Home is the dearest spot on earth, and it should be the centre, though not the boundary, of the affections,” writes Mary Baker Eddy in Science and Health with Key to the Scriptures (p. 58). This chat will give you spiritual ideas that will help you in your prayers for a better home life. Family pressures, rivalry, distrust, and other challenges—can all be addressed by prayer and by gaining a clearer understanding of God's goodness and love.
To learn more about God's tender love and how it can bring healing to your family relations, bring your questions and concerns to this chat with a Christian Science healer.
About Michele Newport: Michele grew up in Provo, Utah where she attended Christian Science Sunday school. As a young adult she moved to Redondo Beach, California and worked as a secretary in the aerospace industry for several years. Years later she and her husband moved to Salt Lake City where she served as Christian Science Committee on Publication for almost 9 years. She became a Journal-listed practitioner in 1997. In 2001 they moved to Boston where she served in the Committee on Publication office for several years and then worked part-time in the TMC Reading Room. Now in Albuquerque, New Mexico, Michele devotes her full time to the healing practice.

vrijdag 22 november 2013

God is Geest

Het Beginsel van Christian Science is God; en Jezus leerde ons dat er een rein hart voor nodig is om Hem te zien. En een rein hart krijgen we slechts als de stoffelijke zin van het bestaan plaats maakt voor de geestelijke zin van het bestaan. God is Geest, zegt ons de Bijbel. En Mrs. Eddy brengt de absolute logica van Christian Science in deze verklaring tot uitdrukking: “Geest is God en de mens is Zijn beeld en gelijkenis. Daarom is de mens niet stoffelijk: hij is geestelijk” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 465). Deze verklaring is niet alleen een mooie theorie. Zij kan worden aangetoond. Als u hiervan uitgaat en ermee werkt kan zij genezing tot stand brengen. Waarom? Of liever hoe? Het vergeestelijkt ons denken; wat het gevolg is als we deze waarheid in ons dagelijks leven toepassen. Door ons geestelijk begrijpen in praktijk te brengen - een geestelijk begrijpen dat ervan uitgaat dat Geest, God is, de enige oorzaak en enige Schepper en dat daarom de schepping geestelijk moet zijn, worden onjuiste voorstellingen van zaken gecorrigeerd. Vanuit dit absolute gezichtspunt van Christian Science is er geen plaats voor het kwaad of voor onvolmaaktheid omdat God goed en volmaakt is, zoals Jezus heeft verklaard en gedemonstreerd.

donderdag 21 november 2013

Thanksgiving song

This Weekly Musician podcast was first posted on July 29th, 2013 and is being rerun as part of our Thanksgiving series this November.

Jay and Tessa Frost: Father of lights

Audio Only


Christian Science

Christian Science is geen nieuwe vorm van Christendom. Zij is geen “bedachte” godsdienst. Zij is niet de bekrompen leer van een sekte. Zij is het Christendom van Jezus en zijn apostelen. Zij is de ontdekking en verklaring van het oorspronkelijke Christendom. De mens Jezus leerde met zijn helder begrip en feilloze toepassing aan de mensheid hoe zij Christus, de goddelijke idee, op aarde moesten demonstreren. Dit was de betekenis van zijn zending. Dit was wat hem tot de weg maakte.  Dit essentiële onderscheid had volstrekt niet tot gevolg, dat de unieke en onschatbare aard van ‘s Heilands loopbaan werd gekleineerd. Integendeel. Door dit onderscheid kreeg de grootsheid van zijn zelfverloochening, de verbluffende uitwerking van zijn voorbeeld veel meer betekenis. Jezus was de Heiland - inderdaad. Niet alleen omdat hij de verzoening was voor de zonden van de mens, maar omdat hij de mensheid het verheven bewijs had geleverd dat een juist begrip van God en de mens over het kwaad zegeviert door de nietsheid ervan te onthullen. Christus is noch mens, noch God. Christus is de Waarheid, die de geestelijke en goede aard van alle dingen aan het licht brengt en de leugens van de stof en van het kwaad ontmaskert. Deze Christus is werkzaam door alle eeuwen heen. Hij is de bron en de inhoud van een eeuwige Wetenschap, de Wetenschap van de Christus, Christian Science, die iedereen kan begrijpen en in praktijk brengen. Zo kunnen wij onze eigen zaligheid bewerken, door Jezus’ voorbeeld te volgen en zijn geboden te houden - al zijn geboden. Op deze manier openbaart God Zichzelf waarlijk aan ons en wordt het Woord vlees. Toepassing, op hoe kleine schaal ook, van de Wetenschap van Christus, een Wetenschap die genezing brengt, is daarom volkomen gerechtvaardigd en zelfs onmisbaar voor elk van Jezus’ discipelen.

woensdag 20 november 2013

Christus' geboden

Uit liefde voor Jezus doen wij ons best goede discipelen te zijn. Maar soms schieten wij tekort - herkent u dat? Misschien voelen wij ons niet bij machte zijn voorbeeld te volgen en zijn geboden te gehoorzamen, vooral die zo uitdagende geboden: “Geneest de kranken, reinigt de melaatsen, wekt de doden op, werpt duivelen uit” (Matt.10:8). Kan het zijn dat we het gevoel hebben dat deze geboden alleen gericht waren tot de onmiddellijke discipelen van Jezus en niet voor ons? Jezus zei echter ook: “Die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerdere doen dan deze. Want ik ga henen tot mijn Vader” (Joh. 14:12). Wat zeggen wij tegen onszelf: “Nooit zou ik de werken kunnen doen die Jezus heeft gedaan en zeker geen grotere. En toch geloof ik dat hij de Heiland is. Maar hij werd door God gezonden. Hij bezat mogelijkheden die ik niet bezit en nooit zal bezitten. Hij liet er destijds zijn discipelen van profiteren. En daarom konden zij wonderen verrichten.” Christian Science verklaart echter dat een juist begrip van God en van de Christus, en niet bovennatuurlijke bekwaamheid, de basis vormt voor de geestelijke genezingen van Jezus. Op hun beurt kregen zijn discipelen dit juiste begrip slechts stukje bij beetje, en het was dit begrip dat hen in staat stelde duivelen uit te werpen en melaatsen te reinigen, ook nog nadat Jezus hen had verlaten. Christian Science laat zien dat de Christus niet beperkt is tot een menselijke persoonlijkheid, en dat ook nooit geweest is. De Christus is “zonder begin van dagen of einde des levens” ((Heb. 7:3).  Hij is de ware idee van God en de mens. De Christus, indien begrepen, kan ook in deze tijd nog gedemonstreerd worden door middel van het succesvol genezen van ziekte in al haar vormen.

dinsdag 19 november 2013

God met ons

1Kor. 13:13 - “En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.” Geloof en hoop vertegenwoordigen het menselijke dat uitreikt naar het goddelijke, maar Liefde is synoniem met God Zelf. Liefde is daarom zowel oorzaak als gevolg. ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.”  (1Joh. 4:19)  Naarmate het menselijk bewustzijn zich vult met de eigenschappen van de liefde begint dit het menselijke af te leggen voor het goddelijke en heeft de verlossing van de mensheid een begin gemaakt. Het bijzondere van liefde is dat zij door iedereen van elke leeftijd of positie of intellect gevoeld kan worden Liefde deelt zich onaflaatbaar aan anderen mee en doet steeds alles wegsmelten, wat niet aan haar gelijk is. Zij is Emmanuel, “God met ons”, en daarom is de Bijbel, die voor ons het begrip van de koninklijke wet van liefde ontsluit, het kostbaarste voorwerp in de wereld.

maandag 18 november 2013

Uitdaging

“De liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen; zij handelt niet ongeschikt” (1Kor.13:4). Jezus was de ootmoedigste man op aarde, maar tevens de machtigste. Voor de Christian Scientist is de eigenschap van ootmoedigheid van het grootste belang. Bereidheid naar Gods stem te luisteren en onze eigen menselijke opinies of eigendunk het zwijgen op te leggen, is altijd heilzaam. Als wij God erkennen als het enige Ego, en ons ware zelf als Zijn weerspiegeling, ligt de weg naar succes voor ons uitgestippeld. Ootmoedigheid als eigenschap van liefde verlost ons van ijdelheid en verwaandheid aan de ene kant, en van zelf-onderschatting en verlegenheid aan de andere. Succes is steeds afhankelijk van onze mogelijkheid het menselijk egoïsme opzij te zetten om aan God de mogelijkheid te laten Zijn volmaaktheid via ons tot uitdrukking te brengen. En wat dan volgt zouden we kunnen noemen “liefde die met het kwaad wordt geconfronteerd” - “[liefde] wordt niet verbitterd, denkt geen kwaad; verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar verblijdt zich in de waarheid.” (1Kor. 13:5,6).  Dit is een aspect van liefde dat speciaal de Christian Scientist aanspreekt, die er altijd naar streeft, de uitingen die het kwaad tot realiteit zouden willen maken, te vervangen door een besef dat God Zijn ware en volmaakte beeld in de mens tot uitdrukking brengt. Dit aspect van de liefde verlost ons van veel menselijke tekortkomingen: van slecht humeur, van geroddel, van veroordeling en bittere kritiek en vele andere beklagenswaardige gemoedstoestanden. Ootmoedigheid is een eigenschap vol uitdagingen.

Heraut

Geen spijt meer

van De Christian Science Heraut- -27 Juni 2013
Oorspronkelijk gepubliceerd in de Christian Science Sentinel van 18 maart 2013
Zijn we voorbestemd om met kwellende gedachten van spijt, schuld of verdriet te leven? Worstelen we met herinneringen aan teleurstellingen, gemiste kansen of onvervulde verlangens?
Het levensverhaal van een mens lijkt wel te bestaan uit goede perioden die we ons met plezier herinneren en voorvallen die we liever zouden vergeten omdat ze ongemakkelijk of pijnlijk zijn – en die als spookbeelden terug in ons bewustzijn kunnen sluipen en onze vrede en harmonie belagen.
Maar moeten we geloven dat we gedoemd zijn om te leven met kwellende gedachten die ons gevoel van eigenwaarde aantasten, ons gevangen houden in het verleden en ons beletten vooruitgang te boeken op onze geestelijke reis? Zo’n vonnis wordt in elk geval niet door God opgelegd aan Zijn geliefde dochters en zonen.

zaterdag 16 november 2013

Next chat 19 november 2013

The 'midlife crisis' and proactive prayers

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on November 19, 2013 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Norm Bleichman
What do you do if you come to a point in your life when you feel unfulfilled, without purpose or direction, burdened by disappointment? In essence you may feel as if you're experiencing what the world calls a "midlife crisis.” Rather than following the world's remedy of buying a new car or leaving your marriage, there's a more practical and permanent solution: discovering the unchanging goodness and completeness that are already and always a part of you as an idea of God. Understanding your spiritual identity could very well lead to a radical lifestyle makeover that is joyful and satisfying.
Mary Baker Eddy wrote a book called Science and Health with Key to the Scriptures that shows us how to free ourselves from midlife maladies and other labels associated with age and aging. In this book she writes, “Each successive stage of experience unfolds new views of divine goodness and love” (p. 66).
Join Christian Science practitioner Norm Bleichman in a live question-and-answer chat as he explores the spiritual, eternal—ageless—nature of men and women and answers questions about how we can recognize that nature in our own lives.
About Norm Bleichman: After college, Norm served in the United States Navy, including a tour of duty in Vietnam. He then worked in Los Angeles as a writer for television and advertising. He and his family moved to New England in 1987 when he began serving The Mother Church as Managing Editor of World Monitor Magazine. Since then, he’s worked in communications and media production for several Church departments, including the Committee on Publication, the Clerk’s Office, and The Writings of Mary Baker Eddy (now called the Office of the Publisher’s Agent). He’s also been involved in producing The Mother Church Annual Meeting for many years. He became listed as a practitioner in The Christian Science Journal in 2011 and served on the Christian Science Board of Lectureship for three years. Norm is currently serving as Second Reader of The Mother Church.

vrijdag 15 november 2013

Tomorrow


De goddelijke Liefde heeft altijd voorzien en zal altijd voorzien in alles wat de mens van node heeft.
- Wetenschap en Gezondheid (blz. 494:11) door Mary Baker Eddy


donderdag 14 november 2013

Video's over genezingen

Ervaringen van genezing uit het leven gegrepen

Christian Science verandert het leven ten goede op velerlei manieren. Zij verbetert de gezondheid en heeft fysieke genezing tot resultaat. In bijna 130 jaar zijn er meer dan 80.000 genezingen, zoals de onderstaande, geverifieerd en gepubliceerd door The Christian Science JournalChristian Science Sentinelen The Heraut of Christian Science.

woensdag 13 november 2013

Prayer to support the Philppines

Prayer to support those affected by the typhoon in the Philippines

A collection of articles, comments, and discussions offering prayer and support to those affected by typhoon Haiyan in the Philippines.
I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust. Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler. Psalms 91:2-4.

dinsdag 12 november 2013

Opeisen door te bewijzen

Jezus was zich altijd bewust van zijn geestelijke staat als de Christus - “koninklijke weerspiegeling van het oneindige” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 313), die kon zeggen: “Eer Abraham was ben ik” (Joh 8:58) - was hij tevens onze Wegbereider op aarde. Hij moedigt ons aan ons zoonschap met de Vader op te eisen. Paulus zegt dat wij het moeten opeisen als “erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus” (Rom. 8:17). Om dit goddelijk zoonschap te bewijzen, was gehoorzaamheid aan de wet een eerste vereiste - de onverbiddelijke eis God met heel ons verstand en onze hele ziel lief te hebben - en onze naaste als onszelf. Waar we ook zijn, als wij ons wenden tot God als onze Vader-Moeder, de goddelijke Liefde, geeft ons dit het gevoel van vrede, veiligheid en rust dat in al onze behoeften zal voorzien; want welke goede vader of moeder zou de behoeften van zijn kinderen over het hoofd zien, of hen pijn laten lijden als hij dit kan voorkomen? Hoe meer wij de wet om  “de Heere uw God lief te hebben” gehoorzamen, des te meer zal deze liefde voor God groeien. Net als alle menselijke ouders dankbaar zijn voor al het goede dat voor het kind gedaan wordt door een ander, evenzo is het duidelijk dat wij het beste kunnen groeien in onze liefde voor God door te groeien in onze liefde voor de mens. Johannes zegt zelfs: “indien wij elkander liefhebben, zo blijft God in ons” (1Joh. 4:12). God lief te hebben vergt een grondig aftasten van onze houding tegenover onze medemens en stelt hoge eisen.

maandag 11 november 2013

Sentinel Broadcast

Christian Science Sentinel—Radio Edition

Each week programs from the Sentinel Radio audio archive are broadcast throughout the United States and in other parts of the world. Tune in and find strength, comfort, and renewal through uplifting interviews and inspiring testimonies from people who rely on God for healing.

WEEKLY SENTINEL RADIO BROADCAST

"Beauty is a thing of life"

Guests: Fenella Bennetts, Abby Hillman, Rick Lipsey, Victoria Butler
Airing from November 9 - 15, 2013

zondag 10 november 2013

Heraut

De continuïteit van het goede

van De Christian Science Heraut- - 1 januari 2013
Christian Science Sentinel, 5.1.1937 
Wat het goddelijk Gemoed met zijn idee voorheeft, wat onze hemelse Vader voor Zijn kind bestemd heeft, is het goede dat zonder onderbreking voortgaat. Het goede ontvouwt zich eeuwig in onbeperkte mate, maar hoe weinig kennis heeft de mensheid hiervan! Als men optimaal gezond en succesvol is, is er de voortdurende suggestie dat deze goede situatie niet zo zal blijven, en als men in moeilijkheden zit, suggereert de dwaling dat de problemen nooit voorbij zullen gaan.

zaterdag 9 november 2013

Next chat 12 november 2013

Peace instead of war; a refuge for refugees

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on November 12, 2013 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Joshua Niles
As streams of Syrian refugees continue to leave that war-torn land, North Africans risk their lives in shoddy boats in the hope of gaining a new life in Europe, and Asians try to reach Australia across dangerous waters, there's a need to pray not just about their circumstances but also about the nations and local communities where the refugees are headed. In this chat we'll explore ideas about how both refugees and countries receiving them can change outcomes—from despair to hope, from desperate measures to inspired answers.
Bring your questions, thoughts, and ideas to this live chat with a Christian Science healer who served as head of a US Army platoon during the Iraq war.
About Joshua Niles: Josh has been actively serving others for much of his life, in things such as tutoring, coaching, teaching Sunday School, as well as serving as an officer in the United States Army and leading a platoon in Baghdad, Iraq. Since 2008, Josh has been dedicated to healing spiritually as a Christian Science practitioner and to sharing with others this scientific prayer-based system of healing.
As a member of the Christian Science Board of Lectureship, Josh has shared the message of God’s healing and transforming love with diverse audiences in many parts of the world, discussing how to detect and overcome mental ambushes, shed the burdensome weight of fear and doubt, as well as open the doors to see the spiritual nature of life, health, and prosperity.
Josh and his wife, Darci, live in Boise, Idaho.

vrijdag 8 november 2013

Christelijke liefde

Christian Science levert haar eigen unieke bijdrage aan de Christelijke liefde. Terwijl deze Wetenschap alle goede eigenschappen waardeert die in dat woord liefde besloten liggen, leert zij ons dat de hoogste vorm van liefde, zoals die door Jezus zo volmaakt werd toegepast, is de mens te zien zoals God hem ziet. Wij kennen allemaal het warme gevoel dat ons bevangt als wij door anderen worden gewaardeerd - als wij door hen worden aangezien als iemand die zij kunnen liefhebben en respecteren. Maar hoger nog is de liefde die voortspruit uit een geestelijk standpunt, die de mens erkent als een kind van God, als iemand die als Gods uitdrukking van Zichzelf, alle goddelijke eigenschappen weerspiegelt. Dus proberen wij, als wij geconfronteerd worden met een weerzinwekkend menselijk beeld, te beseffen dat hetgeen ons zo tegenstaat slechts een masker is dat de volmaakte mens van Gods schepping vermomt. Op blz. 297 van Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: “Verkeerd geloof wordt door Waarheid vernietigd. Wijzig het getuigenis en datgene verdwijnt, wat tevoren werkelijkheid toescheen aan dit verkeerde geloof en het menselijk bewustzijn komt op een hoger peil.” Met andere woorden we moeten de mens zien zoals God hem ziet; volmaakt, als zoon van God, geliefd en gezegend.

donderdag 7 november 2013

Goddelijke Liefde

Mrs. Eddy spreekt van God als Moeder. Het moederschap van God is de bron van alle troost en zorg, is in feite Liefde zelf. In deze Liefde kan er onmogelijk zoiets bestaan als onverschilligheid, vooroordeel, of zelfzucht. Daar is alleen liefde, waardering, bewondering. De mens heeft maar één familielid, zijn altijd aanwezige vriend, zijn voortdurende metgezel, de goddelijke Liefde. Wij moeten ook de Bijbelomschrijving van God als de Grote Heelmeester erkennen, die eeuwigdurende gezondheid in Zijn Koninkrijk handhaaft. Geen ziekte of kwalen kunnen toegang vinden in het wezen van Liefde. Wetenschappelijk gebed eist van ons dat wij ons ware zelf en dat van ieder ander zien als het gevolg van de goddelijke Liefde, als een bewijs van Liefdes aanwezigheid, dat onder alle omstandigheden en in elk opzicht de eigenschappen van Liefde tot uitdrukking brengt, zonder een enkele liefdeloze of onaantrekkelijke eigenschap. U en ik kunnen als kinderen van Liefde evenmin van Liefde gescheiden worden of gebrek aan liefde hebben, als de goddelijke Liefde kan ophouden liefde te schenken of van het voorwerp van haar liefde beroofd worden. Als de bron zelf van liefde staat God borg voor de voorziening van alles wat met liefde te maken heeft. Er wordt een beroep op ons gedaan om de goddelijke Liefde in ons leven op de eerste plaats te zetten; om onszelf lief te hebben omdat we deel uitmaken van het plan van de goddelijke Liefde; en om de ware en liefdevolle identiteit van ieder ander aan te nemen. Dan zullen wij niet alleen zelf in vrede leven en liefde ontvangen, maar ook meehelpen om liefde en vrede te geven aan de gehele mensheid.

woensdag 6 november 2013

Betere wereld

Het is van heel groot belang om in te zien dat geestelijke volmaaktheid de werkelijkheid is voor AL Gods kinderen. Hoeveel ellende komt niet voort uit het geloof dat er goede EN slechte mensen bestaan! En dat is nu juist niet waar! Als wij begrijpen dat de goddelijke Liefde en de kinderen van Liefde  geestelijke feiten zijn, zien we dat er maar één soort mens bestaat, Liefdes geestelijke idee, in elk opzicht geheel volmaakt. En daarom bannen we in het wetenschappelijk gebed de gedachte uit, dat er zoiets als slechte mensen bestaat, die goede mensen iets kunnen aandoen. Het wordt tijd dat we beseffen dat de goddelijke Liefde de mens, als Haar weerspiegeling, altijd voorziet van liefde om aan anderen te schenken, en dat we ervan verzekerd kunnen zijn, dat die constante stroom van liefde ons zonder onderbreking wordt geschonken. Zoals de Bijbel formuleert: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft” (1 Joh. 4:19). Mrs. Eddy heeft de diepe betekenis van God als Liefde voor de mensheid duidelijk gemaakt. In haar leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, gaf zij ons een beter begrip van de Wetenschap van de Christus, de Wetenschap van de goddelijke Liefde, en toonde zij ons hoe wij de geestelijke waarheden kunnen toepassen om alle mogelijke conflicten uit de weg te ruimen. Wij kunnen allemaal een enorme bijdrage leveren aan de totstandkoming van een betere wereld voor onszelf als enkeling en voor onze naasten.

dinsdag 5 november 2013

Dierlijk magnetisme

Christian Science maakt duidelijk dat het de aard van het kwaad is zich te vermommen zodat wij het als werkelijk zullen erkennen - ja zelfs werkelijker dan vrede en Liefde.  Deze subtiele wijze van werken van het kwaad wordt door Mrs. Eddy dierlijk magnetisme genoemd - dierlijk omdat deze wortelt in het geloof dat de mens dierlijk is, dat zijn leven en intelligentie in wezen lichamelijk zijn. En magnetisch omdat onze gedachten door het kwaad worden aangetrokken en erdoor worden vastgehouden. Door het dierlijk magnetisme schrijven we elkaar allerlei slechte beweegredenen en gedachten toe. Daardoor ontstaan misverstanden en tenslotte de oorlogen. De goddelijke Liefde daarentegen brengt ons tot Waarheid en brengt de geestelijke natuur van de mens aan het licht. Liefdes kinderen zijn niet dierlijk, maar volmaakte, liefdevolle ideeën van het goddelijk Gemoed, te allen tijde in vrede met elkaar.

maandag 4 november 2013

Your Daily Lift: 4 november 2013

De Tien Geboden11/4: Exodus 20—Ten Commandments