woensdag 23 oktober 2013

Christusnatuur

Jezus zag en weerspiegelde altijd de werkelijke mens. De onverbrekelijke band die hij voelde tussen God en hemzelf, bewees dat hij zich van de Christus bewust was. De roeping van Jezus was om aan de wereld de Christusnatuur, de werkelijke of ideale mens, te openbaren. Daarom zal hij alleen te allen tijde degene zijn die de naam Christus toekomt. De eeuwige Christus die door Jezus tot uitdrukking werd gebracht, is evenals  toen ook nu en hier aanwezig. Door deze ideale mens aan het licht te brengen en de geestelijke eeuwigdurende aard van God te openbaren, heeft Jezus ons getoond hoe ook wij aan de Christusnatuur uiting kunnen geven. We zien deze natuur, deze manifestatie van God, in onbaatzuchtige, universele, onpartijdige liefde, de Christusliefde. We ontdekken de Christusnatuur in de wijsheid die altijd door Jezus tot uitdrukking werd gebracht, het Christusgemoed. De Christusnatuur stelt ons in staat de onwerkelijkheid te onderkennen van wat de stoffelijke zinnen ons willen doen geloven, en de waarheid te zien van de geestelijke werkelijkheid. De goddelijke orde is de aanwezigheid van Gods onveranderlijke wet die zichzelf handhaaft, het Christusbeginsel. Het begrijpen van de Christusnatuur en het in praktijk brengen ervan in ons dagelijks leven, brengt genezing.

Geen opmerkingen: