donderdag 31 oktober 2013

Uw naaste liefhebben

In hoeverre is onze naaste liefhebben nu hetzelfde als zijn geestelijke identiteit zien? Stel uzelf de volgende vraag: als iemand voet bij stuk zou houden u alleen maar als werkelijk volmaakt te zien en zou weigeren uw fouten te aanvaarden als enig deel van uw ware wezen, zou u dat dan niet als liefde ervaren? Vooral als deze zienswijze u daadwerkelijk zou bevrijden van uw tekortkomingen en u zelfs lichamelijk zou genezen? Dit is werkelijke liefde! En degene die liefheeft wordt er zelf ook door gezegend, want het goede dat hij in de ander ziet bewijst hij automatisch ook als waarheid omtrent zichzelf. En waarom? Omdat wat we zijn - ons leven, onze capaciteiten - de objectivering van onze gedachten is. Iemand die geestelijk liefheeft ontdekt onvermijdelijk dat hij ook menselijkerwijs liefdevoller wordt. Wanneer we als mens niet liefdevoller worden, heeft er iets aan onze manier van redeneren ontbroken. Wij moeten van liefde vervuld zijn in ons denken en ons doen. Dit is de Gulden Regel in werking - ik moet voor een ander net zo zorgen als ik zou willen dat hij voor mij zou doen.

Board of Directors

Video van de Board of Directors 

You might recall that the theme of Annual Meeting 2013 was “Small seeds … vital growth.” Since that time the Board has continued to pray about the growth of our church. This prayer naturally leads thought tohealing—the foundation on which our church is built. (See S&H 136.1). This video includes examples how naturally Christian Science Sunday Schools around the world are teaching and nurturing young people to be healers.

Gulden Regel

Veel mensen twijfelen aan de praktische uitvoerbaarheid van de Gulden Regel: “aan anderen te doen zoals wij zouden willen dat zij ons deden.” Wat is het praktische nut van de Gulden Regel? Wat gebeurt er met de conflicten in onszelf en in de wereld wanneer wij werkelijk gaan begrijpen dat het wezen van God Liefde is? De Gulden Regel spreekt over de geestelijke natuur van ieder van ons; niet over een vergankelijk stoffelijk wezen met een lelijk of onaangenaam karakter. Om aan de Gulden Regel te gehoorzamen moeten we dus op z’n minst een klein beetje de geestelijke identiteit van elkaar zien, anders blijven we we opgescheept zitten met al de onplezierige en lastige eigenschappen die aan alle persoonlijke onenigheden, zowel als aan de strijd in de wereld ten grondslag liggen. Is zo’n radicale ommekeer in onze opvatting over de mens te verwezenlijken? Dit is inderdaad mogelijk! Zeker, en er valt ook mee te werken. Onze eigen innerlijke conflicten worden erdoor opgeruimd en tegelijkertijd worden anderen geholpen  zich vrij te maken van hun minder prettige karaktertrekken. Wat moeten we doen om deze volmaakte geestelijke mens beter te begrijpen? Hoe kunnen we ons meer van hem bewust worden? Een goed begin is de Bijbeluitspraak: “En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld en Onze gelijkenis.” En omdat de Bijbel God vaak omschrijft als Geest, houdt dit in dat de werkelijke mens inderdaad de gelijkenis is van Geest, niet van de stof. De Gulden Regel eist van ons dat we liefhebben, door de sluier van de de stoffelijke schijn heenzien en vasthouden aan de geestelijke natuur van de mens. In de mate waarin we dat doen, zien we Gods geestelijke eigenschappen in onszelf en anderen tevoorschijn komen. We beginnen de geestelijke mens te ontdekken en de conflicten nemen af.

dinsdag 29 oktober 2013

Zekerheid

Toen in de dertiger jaren, in de tijd van de depressie, een weduwvrouw met vier kinderen en nog twee inwonende familieleden de hypotheek van het huis niet meer kon opbrengen, volgde een gesprek met de bankdirecteur, die haar vroeg hoe ze zich voorstelde de hypotheekrente te gaan betalen. Haar antwoord was: “Ik ben van plan op God te vertrouwen!” De directeur was verbluft en was een paar ogenblikken sprakeloos. Tenslotte zei hij: “Ik hoop dat u dat kunt doen.” De weduwvrouw deed wat ze zei - door elk ogenblik tot ogenblik op God te vertrouwen en de valse goden, vrees en gebrek, geen kans te geven. De hypotheek werd na een tijd afbetaald en de familie heeft nog vele gelukkige jaren in dat huis doorgebracht. Voor welke keuze werd de vrouw gesteld? Was dat het huis te behouden of het zich te laten ontnemen? Nee, in feite niet. Dat was alleen maar het gevolg. De keuze was tussen de valse goden vrees en gebrek enerzijds en de zekerheid van de Christus anderzijds. Door onwankelbaar vertrouwen in de Christus, Waarheid, rekende zij erop dat ze niet kon verliezen wat God haar gegeven had. Natuurlijk geeft God ons geen stoffelijke dingen zoals een huis. Christian Science leert dat we de voorwerpen van de stoffelijke zin, zoals een huis of een zaak, moeten zien als gedachten. En het zijn de juiste ideeën achter de voorwerpen die God ons geeft en voor ons in stand houdt. En die kunnen in ons menselijk leven niet anders tot uitdrukking komen dan in de dingen die juist, nuttig en mooi zijn. Ter verduidelijking zou je een huis kunnen zien als het menselijk symbool van liefde, vreugde, bescherming, vrede, zekerheid, geestelijke substantie. Deze kwaliteiten kunnen nooit afgenomen worden. Zij zijn de werking van de Christus.

maandag 28 oktober 2013

Diep in de werkelijkheid

Een vriend van mij wilde er heel graag zeker van zijn dat echte geborgenheid bestond. Hij begreep de tegenstelling niet, die er is tussen wat hij enerzijds in de wereld zag aan ziekte, oorlog, corruptie, tragedies en anderzijds het volmaakte heelal Gods, waarover hij leerde in Christian Science. Op een dag maakte hij een bergtocht en zag toen iets heel merkwaardigs. De bergen, de wolkeloze hemel en de bomen weerspiegelden zich zo volmaakt in een meer, dat wanneer hij er een foto van zou hebben genomen, het moeilijk geweest zou zijn het echte landschap van de weerspiegeling te onderscheiden. Hij verlangde naar een wereld met net zo veel orde en schoonheid. Om te bewijzen dat zo’n wereld, indien toch aanwezig, in een oogwenk kon worden vernietigd, keilde hij vanaf de waterkant een steen over het wateroppervlak, waardoor de heldere weerspiegeling in een vaag warrig beeld veranderde. Snel knielde hij aan de waterkant en stak zijn gezicht onder water. Daar zag hij tot zijn vreugde en verbazing, onder de rimpelige oppervlakte weer de volmaakte weerspiegeling, ongehinderd door de beweging van het oppervlakte water. Een kenner van onderwater situaties zal hier zeggen dat het licht van boven weerspiegeld werd door een dieper liggende laag koud water. Deze ervaring was voor mijn vriend echter van veel verder strekkende betekenis. Hij herinnerde zich een regel uit Wetenschap en Gezondheid, blz.129: “Wij moeten diep in de werkelijkheid doordringen, in plaats van alleen de uiterlijke zin der dingen te aanvaarden.” Hij realiseerde zich een beetje wat echte geborgenheid betekent. Zij bestaat nooit in de ogenschijnlijke buitenkant, maar altijd in de dieper liggende geestelijke werkelijkheid. Zo is het ook wanneer ziekte onze gezondheid lijkt te verstoren, een oorlog land en volk verwoest en corruptie onschuldigen bedriegt. Zulke dingen zijn niet de feiten van het bestaan.

zaterdag 26 oktober 2013

Heraut


Een normale en natuurlijke geboorte

van De Christian Science Heraut- -16 september 2013
Oorspronkelijk gepubliceerd in de september 2013 editie van The Christian Science Journal.

Toen ik zwanger was van mijn eerste kind bad ik dagelijks met een Christian Science practitioner om me voor te bereiden op de geboorte. Gebed had me al bij veel gelegenheden geholpen.
Al vroeg tijdens de zwangerschap deed mijn verloskundige een bloedtest om mijn ijzergehalte te controleren, waarvan de uitkomst normaal was. Maar toen de datum van de bevalling dichterbij kwam en ze weer een test deed, bleek dat mijn ijzergehalte beduidend lager was. Mijn verloskundige zei, dat als dit niet verbeterde, ze mij moest aanraden om de bevalling in een ziekenhuis te laten plaatsvinden, in plaats van thuis, wat mijn man en ik graag wilden. Ook raadde ze aan dat ik direct zou beginnen met aanvullende middelen te gebruiken om mijn ijzergehalte weer omhoog te krijgen.

vrijdag 25 oktober 2013

Verder zien

Wat gewoonlijk wordt bedoeld met stoffelijk denken, wordt door Paulus het “bedenken van het vlees” (Rom.8:7) genoemd, terwijl Mrs. Eddy dan over het “sterfelijk gemoed” (Wetenschap en Gezondheid blz. 311) spreekt. Dit zogenaamde gemoed is echter geenszins de bron van intelligentie. Dit gemoed brengt tot uitdrukking de indruk die de stoffelijke zinnen erop achterlaten. Het kan slechts ”weten” wat de stoffelijke zinnen vermelden. Omdat deze indrukken of meldingen zich steeds herhalen, worden ze al spoedig beschouwd als een soort wet die de mens bestuurt. We weten echter allen dat de stoffelijke zinnen onbetrouwbaar zijn. Omdat de stof veranderlijk, onstabiel en vernietigbaar is, kan zij niet de oorsprong van wetten zijn. De bron van echte wetten moet onveranderlijk, eeuwig en volmaakt zijn. Hetgeen door de fysieke zin doorgaans als een stoffelijke wet wordt beschouwd, is eigenlijk alleen maar een heersende theorie of mening. Alleen de goddelijke, onveranderlijke wet van God heeft recht op de naam wet. Wanneer “dat gevoelen  . . .  dat ook in Christus Jezus was” in ons is, beginnen we verder te zien dan het uiterlijke beeld dat ons getoond wordt door het vleselijke of sterfelijke, zogenaamde gemoed. We gaan zien dat de valse wetten slechts tijdelijke theorieën zijn. We ontdekken dat ons leven in werkelijkheid wordt bestuurd door de goddelijke orde, niet gebonden aan een erfelijk karakter, niet beperkt door leeftijd of geslacht, niet begrensd door plaats, opleiding of economische omstandigheden. Het staat ons vrij ons ware bestaan te onderkennen, onze mogelijkheden te beseffen en ons doel te bereiken. We beginnen te zien dat harmonie zich in ons leven herstelt en ervaren geborgenheid die het gevolg is van vertrouwen op de goddelijke orde.

donderdag 24 oktober 2013

Next chat 29 October 2013


Knowing God's will

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on October 29, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Glory Holzworth
Are you looking for divine direction? How do you know if an idea has been inspired by God?  Noah, Nehemiah, and certainly Jesus, as well as many others in the Bible were inspired and directed by God. Sometimes this direction was obvious such as when Moses saw a burning bush. Sometimes, as with Elijah, it was a still, small voice. Can we expect to actually hear divine guidance today, as people in the Bible did? And if we're looking for direction on careers, relationships, finances, and other issues, how does God guide us in these aspects of our lives?
Join Glory Holzworth, a Christian Science practitioner from Westford, Massachusetts, in a live chat, to explore how to recognize God's will and distinguish it from personal ambition or human will, and how to move forward confidently.
About Glory Holzworth: Glory has been in the full-time public practice of Christian Science healing since 2004. She is a former elementary school teacher, and she and her husband raised two children. Throughout those years, she continually listened for God’s direction and sought to do His will when facing challenges, finding clear, healing answers through prayer.
In addition to working and raising her children, Glory has been very active in church work, including teaching Sunday School and volunteering at a local women’s prison to share her love for the Bible.
Glory also served as a guide and supervisor of the tours at Mary Baker Eddy’s former home in Chestnut Hill, where The Christian Science Monitor was founded, as well as at The Mother Church, The First Church of Christ, Scientist, in Boston. Speaking to thousands of tourists from all over the world, she found God’s guidance to be invaluable. She has published numerous articles in the Christian Science periodicals.

woensdag 23 oktober 2013

Christusnatuur

Jezus zag en weerspiegelde altijd de werkelijke mens. De onverbrekelijke band die hij voelde tussen God en hemzelf, bewees dat hij zich van de Christus bewust was. De roeping van Jezus was om aan de wereld de Christusnatuur, de werkelijke of ideale mens, te openbaren. Daarom zal hij alleen te allen tijde degene zijn die de naam Christus toekomt. De eeuwige Christus die door Jezus tot uitdrukking werd gebracht, is evenals  toen ook nu en hier aanwezig. Door deze ideale mens aan het licht te brengen en de geestelijke eeuwigdurende aard van God te openbaren, heeft Jezus ons getoond hoe ook wij aan de Christusnatuur uiting kunnen geven. We zien deze natuur, deze manifestatie van God, in onbaatzuchtige, universele, onpartijdige liefde, de Christusliefde. We ontdekken de Christusnatuur in de wijsheid die altijd door Jezus tot uitdrukking werd gebracht, het Christusgemoed. De Christusnatuur stelt ons in staat de onwerkelijkheid te onderkennen van wat de stoffelijke zinnen ons willen doen geloven, en de waarheid te zien van de geestelijke werkelijkheid. De goddelijke orde is de aanwezigheid van Gods onveranderlijke wet die zichzelf handhaaft, het Christusbeginsel. Het begrijpen van de Christusnatuur en het in praktijk brengen ervan in ons dagelijks leven, brengt genezing.

dinsdag 22 oktober 2013

Onsterfelijke geestelijke mens

“Alleen de onsterfelijke, geestelijke mens vertegenwoordigt de waarheid van de schepping” (Wetenschap en Gezondheid, blz.263). Wie is deze onsterfelijke geestelijke mens? De mens door God geschapen, kan geen stoffelijke mens zijn. Hersenen, beenderen, zenuwen, spieren, kunnen hem geen identiteit geven. De mens moet wel geestelijk zijn, omdat God Geest is. Deze identiteit begint niet in het embryo en verandert niet met de jaren. Zij kan niet ziek worden, in verval raken, of uitgeput zijn. De mens is de samengestelde idee van God (W&G blz.591). Hij brengt al Gods hoedanigheden tot uitdrukking - de orde en wetmatigheid van Beginsel; de wijsheid en intelligentie van Gemoed; de schoonheid en harmonie van Ziel; de onschendbaarheid en volkomenheid van Waarheid; de ongedwongen activiteit en onsterfelijkheid van Leven; de onvergankelijke, onbeperkte substantie van Geest. De mens is geliefd, heeft lief en is waard om lief te hebben omdat hij de uitdrukking van Liefde is. Al deze hoedanigheden worden individueel door ieder van ons tot uitdrukking gebracht. De werkelijke mens is zich zijn ware identiteit bewust. Omtrent zijn oorsprong, zijn plaats en zijn bestemming kan hij nooit in het duister tasten. Deze onsterfelijke geestelijke mens nu, bent u, op dit ogenblik. Dit is niet een toestand die we in de toekomst ééns moeten bereiken. het is de actuele en altijd durende identiteit van een ieder van ons.

maandag 21 oktober 2013

Bidden

Velen schrikken voor gebed terug, omdat ze niet weten hoe ze moeten bidden. Dat is trouwens begrijpelijk. Maar dan is het logisch om als eerste stap God te leren kennen. Want als we dat doen, gaan we onze verhouding tot Hem beseffen. We menen soms dat Hij een vreemdeling voor ons is, maar wij zijn geen vreemden voor Hem! In Christian Science leren we dat een gebed niet een poging is om met een onbekende godheid in contact te komen, teneinde iets van hem gedaan te krijgen, zoals we bij een persoon zouden doen. Bidden is een goed contact hebben met de éne God, die ons liefheeft, koestert en onpartijdig altijd voor ons zorgt.  Wanneer we lezen hoe Jezus bad, zien we een nauwe verwantschap, een goede verstandhouding tussen Vader en zoon, tussen een liefhebbende ouder en een geliefd kind. En dit is onze eigen werkelijke verhouding tot God. Om het luide geroep van menselijke behoeften, eigenwil en angstige twijfel tot zwijgen te brengen, moeten we nederig naar die ouder luisteren. Aan een kind op de Zondagsschool werd eens gevraagd of hij wist wat stil gebed was. Hij antwoordde geestdriftig: “O, ja! dat is je ogen dicht doen en je gedachten open doen.” Gebed is echt zo eenvoudig. Wanneer we werkelijk bidden, erkennen we Gods goddelijke orde en dat brengt harmonie in ons leven.

zondag 20 oktober 2013

Heraut


En God zei…

van De Christian Science Heraut- -21 augustus 2013
Oorspronkelijk gepubliceerd in de 3 december 2012 editie van de Christian Science Sentinel.

Onlangs dacht ik er weer aan waarom ik zo blij ben om een Christian Scientist te zijn. Het geeft me een heleboel plezier. En ik kan er altijd op vertrouwen.
We leren in Christian Science dat luisteren naar Gods stem een heel belangrijk onderdeel is van gebed. We leren dat God onze Herder is en dat wij Zijn schapen zijn die gewillig volgen waarheen Hij leidt.
Toen ik pas geleden de bagage in mijn auto laadde op de parkeerplaats van een vliegveld, zette ik even mijn laptop (die niet in een omhulset zat) en een elektronisch tablet bovenop de auto. Toen ik thuis arriveerde ontdekte ik dat zij nergens te vinden waren. Ze waren onderweg blijkbaar van de auto afgevallen.

zaterdag 19 oktober 2013

Next chat 22 October 2013


Saving the planet--one prayer at a time

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on October 22, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Deborah Huebsch
Most of us are well aware of challenges to the environment: pollution, rapidly rising population, endangered species, deforestation, shortage of energy resources, and climate change are just a few. These and other problems would darken our vision of the creation that God called "very good" (Genesis 1: 31). This is not the end of hope however. Christian Science reveals that it is still, and always will be, possible to see the light of God's goodness. And in this spiritual light, there are solutions to every environmental challenge.
To find out more and to discover how you can make a difference right where you are, join this chat with a Christian Science healer and practitioner. 
About Deborah Huebsch: Deborah grew up in an abusive childhood, which led to drug addiction, severe depression, suicidal tendencies, and eating disorders. While she was in college, an introduction to Christian Science allowed Deborah to find healing and a reason for living. She earned a bachelor's degree in theatre from the University of California, Berkeley, and later an MA from the University of Oregon in interdisciplinary studies.
Deborah has danced professionally, directed a ballet company, and choreographed in various dance forms (ballet, modern, jazz). Learning to listen for God's guidance became incredibly helpful as she made major decisions about career, marriage, and where to settle.
As she furthered her understanding of God, Deborah entered the full-time practice of Christian Science healing and is currently a practitioner and teacher who lives in San Juan Capistrano, California. She has found her work immensely satisfying, challenging at times, and she strives to see how spiritual laws become practical and evident in ways that better people's lives.

vrijdag 18 oktober 2013

Rechtspraak

Jezus kende God als de enige oorzaak of bron, hij wist dat werkelijke orde goddelijke orde is. Toen op zekere dag in de tempel een vrouw bij hem werd gebracht die op overspel betrapt was, doorbrak hij de uiterlijke schijn van de situatie. Openbaren en genezen was zijn doel. Hij veroordeelde de vrouw niet, waardoor haar schaamtegevoelens en zondebesef niet onnodig werden vergroot. Hij sprak slechts enkele woorden: “Wie van ulieden zonder zonde is, werpe het eerst de steen op haar”(Joh. 8:7). Jezus verdiepte zich niet in de stoffelijke oorzaken die de vrouw in deze situatie hadden gebracht en hij keurde het systeem van de menselijke rechtspraak niet af. Hij wist dat in de goddelijke orde hun leven vlekkeloos was. Eerst diende echter de zelfgenoegzaamheid van de beschuldigers te worden blootgelegd en ter verantwoording geroepen te worden. Het herstellen van orde in het leven van de vrouw en de praktische genezende rechtspraak waarmee haar beschuldigers werden geconfronteerd, waren duidelijk een uiting van verlicht denken. Jezus was geen ervaren jurist, geen socioloog en zelfs geen rabbi. Zijn onderscheidingsvermogen en wijsheid waren de uiterlijke bewijzen van een absolute overtuiging dat er één goddelijk Gemoed bestaat, dat orde voortbrengt en handhaaft. Hij wist dat dit Gemoed God was. Het feit dat hij de harmonie herstelde in zo’n geladen sfeer, laat zien hoe hij zijn begrip in zijn dagelijkse leven toepaste.

donderdag 17 oktober 2013

Eeuwig Leven

Het werkelijke goede is altijd goed, het ware Leven is altijd Leven, zonder begin en einde. Het goede van het eeuwige Leven is nu, op dit moment, een geestelijk feit. Neem bijvoorbeeld eens de algemeen aanvaarde handicap van het ouder worden. De oorzaken van dementie zijn mentaal, niet lichamelijk. De fysieke toestand van zwakte en verval is slechts het symptoom van de ouderdom. Het is het gevolg van de wijze van denken van het individu. De oude dag is niet iets, dat ons pas later overvalt. Het is geen lichamelijke toestand die geleidelijk ontstaat. Het is iets waarmee we al geboren schijnen te worden. Het is het geloof dat geboorte, groei, rijpheid, verval en dood onvermijdelijk zijn en dat we ons individueel in één van deze stadia bevinden. Het tijdstip om met dit soort gedachten af te rekenen, is nu, op dit moment. We moeten er niet mee wachten tot we oud zijn. Als we een of ander lichamelijk probleem hebben, moeten we niet toestemmen “ermee te leven”, alleen omdat het niet levensgevaarlijk is of - als het een karakterfout betreft - omdat we er niet door in de gevangenis raken!  We moeten deze problemen meteen te lijf gaan en NU oplossen, als we een lang, actief en nuttig menselijk bestaan willen leiden als een eerste stap tot het demonstreren van het eeuwige en onsterfelijke leven. Maar het is nooit te laat om de belemmeringen van de ouderdom te overwinnen en op hoge leeftijd een nuttig en en gelukkig leven te leiden. Hoe komt dat? Omdat het geloof dat het leven stoffelijk is, te allen tijde kan beginnen te wijken voor het ware, geestelijke bewustzijn van het eeuwige leven - nu op dit ogenblik. “Laten wij dan onze voorstellingen van het bestaan liever de vorm geven van lieflijkheid, frisheid en continuïteit, dan van ouderdom en verval” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 246).

woensdag 16 oktober 2013

Onsterfelijkheid

De mensen streven in deze tijd naar onsterfelijkheid, zoals ze altijd gedaan hebben. Maar zoeken ze op de juiste manier? Over het algemeen denkt men dat onsterfelijkheid betekent een leven dat begint en dan nooit meer ophoudt - - een eindeloos stoffelijk leven. Maar een stoffelijk leven is een stervend leven. Vanaf het ogenblik van de geboorte begint het al de weg naar de dood af te leggen. Dat is niet het werkelijke leven waarover we spreken in Christian Science, het leven dat geheel goed en geestelijk is en dat voor altijd en eeuwig voortduurt. Werkelijk leven wordt niet in de stof gevonden, evenmin als intelligentie in de hersenen. Leven, werkelijk leven, is datgene wat IS, nu en voor altijd. En het leven van de mens, de ware mens, is de individuele uitdrukking van dit oneindige, goddelijke Leven, God. De mens is dus niet iets waardoor Leven tot uitdrukking gebracht wordt; de mens is die uitdrukking zelf. Christus Jezus zei: “En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt” (Joh. 17:3). Door meer van God als Leven te weten, krijgen we een beter begrip van de ware mens, zoals die door Jezus Christus getoond werd.

dinsdag 15 oktober 2013

Gezondheid

Geest, God, is de ware bron van alle genezing die betrouwbaar en blijvend is. Er is geen bondgenootschap tussen Geest en de stof. Zij zijn tegenstellingen, die zich nooit vermengen. Toch openbaart de macht van Geest zich in de menselijke ervaring, in het vlees. Dit verstaan wij onder de activiteit van de Christus, die door Mrs. Eddy omschreven wordt als: “de goddelijke openbaarwording van God, die tot het vlees komt om vleesgeworden dwaling te vernietigen” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 583). Het mag ons toeschijnen, dat vlees en bloed uit zichzelf werkzaam zijn en dat scheikundige processen genezing tot stand brengen, maar deze genezingsprocessen zijn slechts de nevenwerkingen van onze gedeeltelijke erkenning dat leven geheel geestelijk is. In Christian Science krijgen we een besef van wat gezondheid werkelijk is, een geestelijke eigenschap van Leven. En dit heeft een gunstige uitwerking op het lichaam. We verliezen het besef van ziekte en de genezing vindt plaats. Of we ons dit nu bewust zijn of niet, we kunnen allen door de Christus naar Geest, God reiken om ware gezondheid te vinden. Leven, God is in ons aller bewustzijn aanwezig. Zijn macht is een onweerstaanbare, geestelijke stuwkracht naar gezondheid, naar Leven.

maandag 14 oktober 2013

Vader


1379620_307823189358611_1100545527_n.jpg

Poem

TRUE HERITAGE 
By Grace B. Ladd 
From the July 25, 1953 issue of the Christian Science Sentinel 

All that the Father has,
Dear child, belongs to you.
Why do you stand in want?
For this is true:
No other can receive
That which is yours.
Why spend in grieving
Precious hours?
Go, claim your heritage.
If you but turn your face
Toward home,
You'll find all that the Father has
Your own!

http://sentinel.christianscience.com/issues/1953/7/55-30/true-heritage

Heraut“Ik wilde er alles van weten…”

van De Christian Science Heraut- - 4 september 2013
Oorspronkelijk gepubliceerd in de september 2013 editie van The Christian Science Journal.

Op 3 oktober 2010 bevond ik me in een gevangenis in Los Angeles, Californië, en vroeg me af wat er eigenlijk was gebeurd dat ik daar terecht was gekomen. Alles was zo verwarrend voor me. Ik had nooit eerder in een gevangenis gezeten.
Met een van de mensen daar werd ik bevriend en hij liet me zijn Bijbel gebruiken. Toen ik jonger was had ik geprobeerd om de Bijbel te lezen, maar ik begreep de ouderwetse bijbeltaal niet. En sinds ik in groep 8 van school was gegaan, was mijn lezen er niet beter op geworden.

zaterdag 12 oktober 2013

Next chat 15 October 2013


For a stable marriage

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on October 15, 2013 at 1:45 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Jenny Lobl
In today’s world, a stable, long-lasting marriage seems more and more to be an anomaly or a thing of the past. With divorce so common, how can a married couple find faithful, loving, permanent companionship? While every marriage is unique, the teachings of Christian Science can help uplift one’s concept of marriage. “Marriage should signify a union of hearts,” writes Mary Baker Eddy (Science and Health with Key to the Scripturesp. 64). Marriage should be a source of affection, tenderness, mutual appreciation, support, friendship, and love. When couples allow such spiritual qualities to take center stage, the marriage relationship will be strong and secure.
To further explore some of the key spiritual ingredients of a successful, stable marriage, join this chat, and bring your questions for Christian Science practitioner and teacher Jenny Lobl from London, England.
About Jenny Lobl: After completing a Bachelor of Science degree at Melbourne University in Australia, Jenny worked in the computer field. At that time she was introduced to Christian Science and soon after became a Christian Science nurse, working in Australia and London. While working in London, she met and married her husband, Tony. They have been married for 24 years. After living in the United States for some years, they are now back in London, where they are both active in the public healing practice of Christian Science. Jenny became listed as a practitioner in 2006 and as a Christian Science teacher in 2012. 

vrijdag 11 oktober 2013

Geestelijk bewustzijn

Op de vraag “Wat is intelligentie?“ antwoordde een bekende geleerde die belangrijke onderzoeken gedaan had op het gebied van de hersenleer: “Wij kunnen niet zeggen wat dat precies is. Je bestudeert de hersenen van een genie en ze verschillen in niets van die van een imbeciel. Het weefsel is hetzelfde, de hersengolven bewegen zich op dezelfde manier. In een wetenschappelijk laboratorium zal men nooit ontdekken, waarom de ene mens zo goed kan schrijven, of schilderen, of zo goed is in wiskunde en de andere mens niet.” Waar is het leven, dat genialiteit voortbrengt en moraliteit, kunst, geestelijke liefde? Het wordt niet in de stof gevonden. De kernenergie kan voor een nuttige fabriek gebruikt worden of een alles-vernietigende bom, maar wie of wat neemt de beslissing? Wat wij nodig hebben, is de erkenning dat God, oneindige Geest, niet alleen een levende God is, maar het Leven zelf; en dat ons leven, de individuele uitdrukking van God, goddelijk Leven, in werkelijkheid geheel geestelijk is. Wanneer we deze waarheid begrijpen en in ons dagelijks Leven in praktijk gaan brengen, kunnen we onszelf doeltreffend besturen met onze door God geschonken morele en geestelijke ideeën. Dan zullen rampen, die ons bedreigen door het geloof dat leven geheel stoffelijk is, afgewend kunnen worden. De geestelijke eigenschappen en kenmerken van integriteit, reinheid, intelligentie, barmhartigheid, rechtvaardigheid, geestelijke liefde, enz., zijn de ware uitdrukkingen van Leven; ze zijn geheel geestelijk en kunnen niet in de hersenen gevonden worden en niet door de lichamelijke zintuigen worden waargenomen. God is hun bron en schepper en ieder van ons brengt door middel van zijn geestelijke bewustzijn dit Leven, dat Geest is, tot uitdrukking. Ons geestelijk bewustzijn van het goede is het werkelijke leven en dit wordt ons door God gegeven. In de woorden van Wetenschap en Gezondheid p. 550: “Welk nut heeft het, datgene te onderzoeken, wat ten onrechte het stoffelijk leven wordt genoemd, waarvan het einde zowel als het begin in naamloze nietsheid ligt? Het ware begrip van het zijn met eeuwige volmaaktheid moet nú aan het licht komen, zoals dit ook hiernamaals zal gebeuren.”

donderdag 10 oktober 2013

Volmaakt

“Volmaakt, volmaaktheid, wie of wat is volmaakt? Dat bestaat toch niet!” Er wordt ons maar al te vaak verteld, dat we moeten leren leven met onvolmaaktheid en dat volmaaktheid een ideaal is, dat nooit bereikt kan worden. Toch hebben we allemaal de elementen van volmaaktheid in ons. We kunnen deze zien in geestelijke liefde, in wijsheid, schoonheid, al de geestelijke eigenschappen van God. Deze eigenschappen hebben geen enkele fout, geen enkel gebrek, geen onvolmaaktheid. En wij allen brengen deze volmaakte eigenschappen dagelijks tot op zekere hoogte tot uitdrukking. Weliswaar niet volkomen, maar toch brengen we ze tot uitdrukking, en die eigenschappen zijn op zichzelf volmaakt. En deze volmaaktheid is waar met betrekking tot het leven zelf, hoe onvolledig wij dit menselijkerwijs ook tot uitdrukking mogen brengen. Leven is volmaakt en het feit, dat we ons bewust zijn dat we leven, drukt op zichzelf al iets van die volmaaktheid van het leven uit. Christus Jezus leerde ons niet, dat we met onvolmaaktheid moeten leven. Hij bepaalde de norm voor werkelijk leven, werkelijk levend zijn, toen hij zei: “Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk Uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is.” (Mattheus 5:48) En wanneer wij leren dat leven in werkelijkheid geheel goed is, kunnen we stap voor stap beginnen ons te bevrijden van het kwaad, van illusies, van het voorbijgaande en onvolmaakte

woensdag 9 oktober 2013

Your daily Lift
10/8: No more storm


2 min. podcast.

dinsdag 8 oktober 2013

Heraut


Christian Science ‘practitioner-journalisten’

van De Christian Science Heraut- -12 augustus 2013
Oorspronkelijk gepubliceerd in The Christian Science Journal van augustus 2013.


The Christian Science Monitor is niet zomaar een krant. Mary Baker Eddy heeft dezekrant niet alleen opgericht om het nieuws van menselijke gebeurtenissen te verslaan, maar om de mensheid te zegenen. Zo definiëerde zij het “oogmerk” van de Monitor als “niemand onrecht aan te doen, maar de gehele mensheid te zegenen” met als doel “onverdeeld de Wetenschap te verbreiden die onuitputtelijk werkzaam is”(The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 353).

maandag 7 oktober 2013

Het goede

Het goede in het leven is het werkelijke en het enig werkelijke. Maar niet alles wat goed lijkt te zijn, is dat ook werkelijk. Soms lijkt het goed, maar is eigenlijk slecht. Wanneer we bijvoorbeeld meer eten dan nodig is, hebben we tijdelijk een plezierig gevoel, maar het eindresultaat is verkeerd, want we worden te dik! Wanneer we ons kwaad maken over een wegpiraat krijgen we een gevoel van verontwaardiging, dat alleszins gerechtvaardigd schijnt. Maar woede, al dan niet gerechtvaardigd, heeft een slechte uitwerking op ons; we kunnen er zelfs ziek van worden, of een neerslachtig of schuldig gevoel door krijgen. Het plezier van teveel eten of het toegeven aan boos worden is, al lijkt het soms goed, in werkelijkheid helemaal niet goed; hun schijnbare genoegen is niet duurzaam, dus niet werkelijk. Wanneer we het goede tot uitdrukking brengen dat God is, het goede dat geestelijk en eeuwig is, dan ervaren we het werkelijk duurzame goede. We blijven ons gelukkig en tevreden voelen. Dit goede stelt ons niet teleur. Het wordt niet gevolgd door narigheid of ziekte - is niet vermengd met verdriet, schuldgevoelens, angst of schaamte. Het brengt niet aan de één wat goeds en aan de ander ellende. Het is altijd goed en brengt alleen goed voort.

zondag 6 oktober 2013

Werkelijk

Er zijn tijden, dat we weten dat het leven goed is. Tijden, dat dit heel duidelijk is. Maar dan weer schijnt het erg slecht te zijn, miserabel, ellendig, vol wreedheid en haat. De vraag die we dan moeten stellen en beantwoorden is: wat is werkelijkheid, het goede of het kwade leven? Of kunnen beide werkelijk zijn? Er zijn twee manieren om dit Christelijk-wetenschappelijk te toetsen: eerst door te vragen: is het blijvend? Ten tweede, door te vragen is het volmaakt? Elke situatie die zich voordoet, alles wat we dagelijks ervaren kunnen we toetsen aan deze vragen en vaststellen of iets werkelijk is of niet. Iets is niet werkelijk, tenzij het blijvend en duurzaam is. In die diepste betekenis gebruiken wij het woord ‘werkelijk” in Christian Science. Hoe staat het nu met het kwaad? Is het kwade blijvend en dus werkelijk? Wij geloven van niet. O ja, het lijkt inderdaad waar te zijn en de Christian Scientist denkt er niet licht over en sluit er niet de ogen voor, in de hoop dat het dan weg zal gaan. Laten we bijvoorbeeld eens veronderstellen, dat iemand droomt en denkt, dat hij zich in een roeiboot bevindt, die op het punt staat in de Niagara Watervallen meegesleurd te worden. Hij worstelt tegen de snelle stroom op om de boot veilig aan land te krijgen. Hij staat de vreselijkste angsten uit. Maar dan ontwaakt hij uit zijn droom en hoeft niet aan land getrokken of gered te worden. Er hoeft niets voor hem gedaan te worden, en geen enkele lichamelijk omstandigheid hoeft veranderd te worden. Het gevaar, dat hem zo’n angst bezorgde, was alleen maar een illusie; het bestaat niet meer; de hele toestand bestond nooit werkelijk. Dit bedoelen we nu, wanneer we in Christian Science zeggen, dat het lijden en het kwaad in het menselijk bestaan onwerkelijk zijn. Het kwaad is, zoals Mrs. Eddy het noemt: “de waakdroom van het sterfelijk bestaan”.

zaterdag 5 oktober 2013

Poem


Shekinah

From the October 14, 2013 issue of the Christian Science Sentinel
open wood door
© Ingram Publishing/Thinkstock
Sweet sanctuary known
only to God and man.
Hallowed, unseen, felt. 
Love warms the air,
pervades the very heart and soul
through prayer,
and we feel Shekinah,
sacred refuge—a living presence. 
When we pray,
we enter the invisible door.
The carnal mind melts
in the reality of the entireness of God
—perfection, harmony, healing. 
Those who enter receive the blessing.
What is divinely true is realized.
We find the kingdom of heaven
… always within.
Keep the door open.
What rewards spring forth! 
Ours to claim.
Listen, enter, and rejoice. 

vrijdag 4 oktober 2013

Next chat 8 Oktober 2013


Challenging pornography with purity

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on October 08, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Ron Mangelsdorf
In recent years, online pornography has spread rapidly across the Internet, with millions of websites and billions of dollars in revenue. How can individuals combat the temptation to access this content? Is a little bit of fantasy OK? Does this widespread usage obscure a person's perception of intimacy and other relationships? And how can we pray about those who are abused and mistreated as a result of the production of and exposure to pornography?
Explore these questions and more, as we discuss ways to move beyond sexually explicit content, toward the pure sense of reality, toward the one true attraction, God. Join Ron Mangelsdorf, a Christian Science practitioner and teacher, as he answers questions on this topic and helps people find true lasting satisfaction by discovering the sinless joy of Spirit.
About Ron Mangelsdorf: Originally from Illinois, Ron has lived in Alaska now for nearly 40 years. It has been a great place to pursue his love of the outdoors, raise a family, and devote his life to practicing and teaching Christian Science. As a practitioner, Ron has been called upon to pray about almost every kind of issue that may arise in human thought or experience. He has found the Bible and teachings of Christian Science to be valuable resources in finding answers to individual problems, as well as the countless complex challenges confronting our world every day.

donderdag 3 oktober 2013

Geestelijk gezind

Het hoogste peil van de geestelijke gezindheid van Jezus was altijd nog van praktische waarde voor degenen die op het laagste peil van stoffelijke gezindheid stonden. Hij gaf ons een duidelijke richtlijn hoe wij geestelijk gezind kunnen worden, toen hij zei: “Oordeel niet naar het aanzien, maar oordeel een rechtvaardig oordeel. (Joh. 7:24)” “Oordeel niet naar het aanzien.” Daarna gaf hij ons iets, waaraan we gelijkvormig moeten blijven - oordeel een rechtvaardig oordeel. De betekenis van het woord dat hier door “rechtvaardig” vertaald is, is eigenlijk “God-gelijk”; dus rechtvaardig oordelen betekent onze gedachten in overeenstemming te houden met wat God-gelijk is of wat goddelijk waar is over de mens. En alles wat goddelijk waar is over God en de mens, kan niet vastgesteld worden door wat we te zien krijgen van de stof en de fysieke wereld, net zo min als we de essentie van de muziek kunnen vaststellen door het zien van een piano. In plaats van te proberen een sterveling te zien als liefdevol of hatelijk, kijk naar de identiteit van de mens als onsterfelijk en geestelijk, het eeuwige beeld van Liefde met een hoofdletter. Christian Science is de Wetenschap van het zijn, niet van het worden.

woensdag 2 oktober 2013

Jesaja 65:24"Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen,
Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken."
Jes. 65:24

dinsdag 1 oktober 2013

Bereid zijn

Er is één speciale valse god die altijd probeert het ons allen lastig te maken en geprobeerd heeft ieder mens die ooit op aarde geleefd heeft voor zich te laten buigen om hem te vereren. Die valse god wil ons wijsmaken dat we ons leven aan zijn doel moeten toewijden, namelijk het verwerven van stoffelijk bezit en daar vertrouwen in te stellen. Natuurlijk betekent dit niet dat we geen mooie dingen in het leven mogen hebben: een comfortabel huis, een auto, veilige beleggingen. Maar het is het aanhangen en verheerlijken van deze dingen die onze geestelijke groei belemmeren, en zonder een geestelijke instelling zijn we arm. Een overdreven respect voor stoffelijke dingen en de angst ze te verliezen vervult het denken. Er komt een moment dat we keuzes moeten maken. Wat zou jouw keuze zijn als je moet kiezen tussen de dingen van de wereld of voor de Christus. Ben je bereid net als de discipelen destijds Jezus te volgen? Toen hij hun gezegd had hun netten in de steek te laten en het vissen vaarwel te zeggen deden ze dat. Er was geen besluiteloosheid bij, geen aarzeling. Ze waren bereid. Ook wij kunnen ons allemaal afvragen: Ben ik bereid? Jezus zei: "Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn" (Matt 6:21). Onze schat is wat we boven alles waard vinden en waar we boven alles aan denken. Maar als we het Christusbesef van substantie niet liefhebben, d.w.z. de goddelijke kwaliteiten van liefde, eerlijkheid en reinheid, dan ontbreekt het onze schat aan duurzaamheid en onze bezittingen worden vergankelijk.