zondag 29 september 2013

Story


A university professor challenged his students with this question. Did God create everything that exists?
A student bravely replied yes, he did!"
"God created everything?" The professor asked.
"Yes, sir," the student replied.
The professor answered, "If God created everything, then God created evil since evil exists, and according to the principal that our works define who we are then God is evil.” The student became quiet before such an answer.
The professor was quite pleased with himself and boasted to the students that he had proven once more that the Christian faith was a myth.
Another student raised his hand and said, "Can I ask you a question professor?" "Of course", replied the professor. The student stood up and asked, "Professor, does cold exist?"
"What kind of question is this? Of course it exists. Have you never been cold?" The students snickered at the young man's question.
The young man replied, "In fact sir, cold does not exist. According to the laws of physics, what we consider cold is in reality the absence of heat. Everybody and every object is susceptible to study when it has or transmits energy, and heat is what makes a body or matter have or transmit energy. Absolute zero (- 460 degrees F) is the total absence of heat; all matter becomes inert and incapable of reaction at that temperature. Cold does not exist. We have created this word to describe how we feel if we have too little heat.
The student continued. "Professor, does darkness exist?"
The professor responded, "Of course it does."
The student replied, "Once again you are wrong sir, darkness does not exist either. Darkness is in reality the absence of light. Light we can study, but not darkness. In fact we can use Newton's prism to break white light into many colors and study the various wavelengths of each color. You cannot measure darkness. A simple ray of light can break into a world of darkness and illuminate it. How can you know how dark a certain space is? You measure the amount of light present. Isn't this correct? Darkness is a term used by man to describe what happens when there is no light present."
Finally the young man asked the professor. "Sir, does evil exist?"
Now uncertain, the professor responded, "Of course as I have already said. We see it every day. It is in the daily example of man's inhumanity to man. It is in the multitude of crime and violence everywhere in the world. "These manifestations are nothing else but evil."
To this the student replied, "Evil does not exist sir, or at least it does not exist unto itself. Evil is simply the absence of God. It is just like darkness and cold, a word that man has created to describe the absence of God. God did not create evil. Evil is not like faith, or love, that exist just as does light and heat. Evil is the result of what happens when man does not have God's love present in his heart. It's like the cold that comes when there is no heat or the darkness that comes when there is no light."
The professor sat down.
The young man’s name --- Albert Einstein

zaterdag 28 september 2013

Next chat 1 Oktober 2013Never unwanted, never alone

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on October 01, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Diane Marrapodi
Some of the greatest people of the Bible faced times when they were alone—Jacob and Elijah, to mention two. Yet God's love and sure guidance kept them going and led them to solid accomplishments. God can lead you too. Christ Jesus pointed to a spiritual fact that is true of us all: "I am not alone, because the Father is with me" ( John 16:32). And Mary Baker Eddy, the discoverer of Christian Science wrote, "Each individual must fill his own niche in time and eternity" (Retrospection and Introspectionp. 70).  
God loves you and has created you for a purpose.  Join this chat with a Christian Science healer, to get insights into how to discover that purpose.
About Diane Marrapodi: Throughout her life, Diane has experienced, firsthand, the value of approaching life from the spiritual perspective taught by Christian Science. She cherishes the fact that God's love and the truth of Christian Science are unchanging, eternal, and universal—available to all. The Bible and Mary Baker Eddy's discovery of Christian Science, recorded in her book Science and Health with Key to the Scriptures, were the basis for Diane's reason for hope and healing of grief when she received word of her brother's suicide. Several years later, this same Science sustained her after a serious car accident, when the doctors who first treated her held out no hope that she would walk again or be in full possession of her mental faculties if she lived.
The constancy and effectiveness of Christian Science and its healing application led Diane, right out of college, to devote her life to its study, teachings, and public practice—serving first for a decade as a Christian Science nurse, and then as a Christian Science practitioner since 1981 and a teacher since 1985.

donderdag 26 september 2013

Heraut


De donderende stem

van De Christian Science Heraut- -17 september 2013
Oorspronkelijk gepubliceerd in de juli 2013 editie van The Christian Science Journal.
Als je op zoek bent naar een baan zou je het dan niet prettig vinden om intuïtief geleid te worden door de mazen van de banenmarkt naar een opening met jouw naam er op? Naar een positie die op maat gemaakt lijkt te zijn, die vraagt om al jouw unieke talenten en gaven?
Uren werken op het internet om de advertenties en de aangeboden functies door te nemen om te zien er er iets voor je bij is, geeft geen garantie dat we net die baan vinden die perfect voor ons is, en – sprekend uit ervaring – het kan heel ontmoedigend zijn. Het is gemakkelijk overweldigd te worden door de stortvloed van werkeloosheidcijfers, of te ontdekken dat onze vaardigheden niet meer van deze tijd zijn, en zelfs in onbruik zijn geraakt.

woensdag 25 september 2013

Woensdag avond dienst on-line

Laat je inspireren door de on-line woensdagavond dienst vanuit Boston
Dit is de gelegenheid om je getuigenis te laten voorlezen.
20.00 uur Nederlandse tijd.

Ontmoet scientisten wereldwijd in de on-line lobby na de dienst.

 klik hier en luister om 20.00 uur

De replay is te beluisteren tot 24 u. na de dienst.
Who will you meet at church.

dinsdag 24 september 2013

De Vader getuigt

Christus Jezus heeft eens gezegd: “De Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd.”  (Joh. 5:37) Zoals De Vader getuigt van Jezus, zo getuigt Hij ook van ons. Waar? In het bewustzijn. In het bewustzijn van onze broeder. En in ons eigen Bewustzijn. Een andere plaats om van ons te getuigen is er niet. En Hij getuigt van onze broeder in ons bewustzijn. Met andere woorden, de Vader - het ene Gemoed of de ene oorzaak - laat ons zien wat waar is over onze broeder en laat hem zien wat waar is over ons. Tot deze logische conclusie komen we omdat het goddelijk Gemoed of God evenzeer het Gemoed is van onze broeder als van u of mij. En hoe getuigt dit ene goddelijke Gemoed van u in het bewustzijn van uw medemens? De Vader kan alleen van u getuigen in overeenstemming met de identiteit die Hij u gegeven heeft, dat wil zeggen, Hij maakt dat uw broeder u ziet zoals u waarlijk bent, voor honderd procent geestelijk, naar Gods beeld en gelijkenis, rechtschapen, betrouwbaar, rechtvaardig, waar, goed, edelmoedig, liefdevol. De Vader kan met geen mogelijkheid van u getuigen als een sterveling, geclassificeerd naar sociale status, naar een politiek systeem of als iemand die door zijn medemens gehaat of niet begrepen wordt. En de Vader maakt ook dat wij onze broeder in hetzelfde heldere geestelijke licht zien - niet als een sterveling vol kritiek en kwaadwilligheid, maar als de liefhebbende zoon van een liefdevolle Vader, die handelt uit mededogen en vergevingsgezindheid. Waarlijk de Vader getuigt voortdurend in ons en in onze broeder, in u en mij, van onze harmonische verwantschap in Zijn ene, goddelijke gezin, die voor altijd bestuurd wordt door Zijn wet en voor altijd uitdrukking geeft aan Zijn liefde. Er is geen verschil, geen vijandschap, geen misverstand alleen harmonie.

zondag 22 september 2013

Gods Tempel

Wat bedoelt Paulus wanneer hij zegt dat “Gij Gods tempel zijt en de Geest Gods in ulieden woont”? Ongetwijfeld moet hij aan meer gedacht hebben dan aan ons fysieke lichaam alleen. Hij spreekt stellig over ons bewustzijn. Geestelijk bewustzijn is waarlijk een tempel omdat het een heilige plaats is, een heiligdom, een plaats waar de Christus, Gods tegenwoordigheid, aanwezig is. Ons bewustzijn is een plaats waar God verheerlijkt wordt met dankzegging en vreugde, een plaats die door Liefde omvat wordt. Wanneer we weten dat onze ware identiteit de tempel van God is, dan is er geen plaats over voor de duisternis van vrees, maar alleen voor het licht van de Christus. In onze tempel is geen ziekte of pijn, maar alleen de gezondheid en het welzijn van de Christus. Ook is er in die tempel geen ontmoediging en mislukking te vinden, maar alleen de bezieling en de steun van de Christus. Laten we onszelf dikwijls in herinnering brengen: “Ik ben Gods tempel en de Geest Gods woont in mij. Het licht van de Christus zelf schijnt door mij heen.”

zaterdag 21 september 2013

Next chat 24 september 2013


Retirement—a spiritual perspective

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on September 24, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Barbara Vining
A peaceful, comfortable retirement is something many people look forward to in their senior years. Yet, some may find it to be full of challenges, such as finances drying up, health failing, or a sense of identity and purpose disappearing. Thankfully, these challenges can be overcome—through the understanding and trust that God cares for each one of us forever and always gives us meaningful purpose throughout our entire lives. Retirement should be a prosperous, productive time of life, not a period that lapses into decline.
To discover more about how leaning on God’s love can uplift your retirement years, join this chat, and bring your questions for Christian Science practitioner and teacher Barbara Vining, from Perrysburg, Ohio.
About Barbara Vining: A full-time practitioner and teacher of Christian Science, Barbara has also written and edited for the Christian Science periodicals, served on the Christian Science Boards of Education and Lectureship, and served as President of The Mother Church. Barbara lives in Perrysburg, near Toledo, Ohio.

vrijdag 20 september 2013

Juiste ideeën

“Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. “(Matt.6:33) Bedenk goed dat we niet beginnen met al deze dingen. Jezus zei dat het Koninkrijk Gods eerst gezocht moet worden. Liefde voor de Christus komt op de eerste plaats; dan zullen de voorwerpen  in ons menselijk leven volgen. Waar kan het Koninkrijk Gods gevonden worden? In ons bewustzijn. Wanneer we dit begrijpen maakt dit een eind aan de fabel van zekerheid in de stof. Dan zien we dat het niet tot armoede leidt, wanneer we ons tot de Christus wenden; integendeel, het leidt tot een ervaring waarin het bewijs gegeven wordt van ruime voorziening. Natuurlijk geeft God ons geen stoffelijke dingen zoals een huis. Christian Science leert dat we de voorwerpen van de stoffelijke zin, zoals een huis of een zaak, moeten zien als gedachten. Het zijn de juiste ideeën achter de voorwerpen die God ons geeft en voor ons in stand houdt. En die kunnen in ons menselijk leven niet anders tot uitdrukking komen dan in dingen, die juist, nuttig en mooi zijn. Ter verduidelijking zou je een huis kunnen zien als het menselijk symbool van liefde, vreugde, bescherming, vrede, zekerheid, geestelijke substantie. Deze kwaliteiten kunnen nooit afgenomen worden, hypothecair geëxecuteerd of vernietigd worden. Zij zijn de werking van de Christus.

donderdag 19 september 2013

Omhoog kijken

In onze tuin staat een grote kersenboom. Op een dag waren er twee vogels onder de boom die naar elkaar pikten om een kers die daar op de grond lag. Boven hen hing de boom vol rijpe kersen. De beide vogels voerden een kleine oorlog omdat ze niet bereid waren omhoog te kijken naar wat daar voor hen te genieten viel. En zo is het met de mensen. Velen van ons beperken hun blik  tot de grond, tot wat er zich menselijks voor onze ogen afspeelt, waarbij we gebrek, ongelijkheid, trots, agressie en onderdrukking vinden. Maar wat is het gevolg als we onze blik opheffen? Als we iets zien van onze ware verwantschap met God, en dus in de juiste relatie met onze medemens? Dan zouden we ook iets zien van de overvloed en liefde die ons zullen helpen harmonie tot stand te brengen, en niet alleen voor onszelf. We kunnen God niet waarlijk liefhebben, tenzij we onze broeder liefhebben. En in de mate waarin we God, de Vader gehoorzamen en onze broeders en zusters liefhebben zoals ze werkelijk zijn - door liefde voor de wet en door de wet van Liefde - in die mate zullen we helpen het gezin der mensen te verenigen in de harmonie van Gods grote symfonie.

woensdag 18 september 2013

Bron van alle leven

Omdat God Geest is, moet Gods koninkrijk of de goddelijke orde deel uit maken van Zijn natuur en daarom voor 100 procent geestelijk zijn. In de woorden van Jezus: “De geest is het die levend maakt.” (Matt.12:48) - dat wil zeggen, het is God, Geest, die de bron van alle leven is. “Het vlees is niets nut.” Het vlees of de  stof - het tegengestelde  van Geest - heeft geen grond voor zijn bestaan, geen werkelijkheid. Mrs. Eddy zag dat de werkelijke orde de goddelijke orde is; dat het menselijk gebeuren - zoals wij dat met de stoffelijke zintuigen waarnemen - slechts de schijn van werkelijkheid heeft. Langs deze lijnen verder denkend begreep Mrs. Eddy dat de mens, als schepping of idee van de goddelijke intelligentie, voor altijd moet leven onder het bestuur van deze intelligentie. Hij moet even geestelijk zijn als God, zijn Vader, en dezelfde intelligentie uitdrukken. En dat leidde Mrs. Eddy tot de conclusie dat het goddelijk heelal het enig werkelijke heelal is, want hoe zou er een tegenstelling kunnen bestaan van oneindige, onvernietigbare Geest? Hoe zou een tegenstelling als de stof werkelijk kunnen bestaan of ook maar enige werkelijke substantie kunnen hebben?

dinsdag 17 september 2013

Podcast


Hid with Christ in God - 

September 9, 2011 by TMC Youth
We asked the Christian Science Board of Directors to share their thoughts about healing terrorism on the worldwide scale as well as some times when they've personally dealt with terror. You're in for a treat.

maandag 16 september 2013

Gedicht


Na de genezing

van De Christian Science Heraut- -12 augustus 2013
uit de Christian Science Sentinel van 8 mei 1954
De Nederlandse vertaling van dit gedicht – onder de naam van Carol Chapin Lindsey – verscheen oorspronkelijk in de Christian Science Heraut van januari/februari 1977.
Laat los die droom dat de mens ooit
zondig of ziek was, maak los de band
die jou, of die je lief is, scheen te binden.
Wis uit de weerstand tegen
de wet van Liefde
en laat niet toe
dat ruimte blijft voor dwaling in je denken.
Nu is het tijd om los te laten!
Houd vast ’t verworven inzicht en
bezield bewustzijn – nieuwe vreugd;
wend nog standvastiger je tot de waarheid
en houd krachtig daarin stand.
De wet van Liefde
werkt altijd;
houd hieraan vast, want Liefde moet je vrijheid hoeden.
Nu is het tijd om vast te houden!

zaterdag 14 september 2013

Next chat 17 september 2013


Prayer for the global economy

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on September 17, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Kevin Graunke
Today's economy is so interconnected that a crisis in one country can have an impact on neighboring countries or even nations far away from the actual events. And that influence isn't just theoretical—it can affect our jobs and other activities, no matter where we live. By the same token, advances—strong economic growth, for example—in one nation, can spark progress for its neighbors and  trading partners. That translates into opportunities for individuals too.
The question this chat will help answer is: how can prayer support progress at these national and international levels, and also within the smaller community setting? And what about your own and your family's economic progress? To find out how prayer can make a difference, check out this chat!
About Kevin Graunke: Kevin's early professional work in business-to-business advertising was rewarding, but he had a deepening desire to serve God and man in a much more substantial way. In 1994, he became the Christian Science Committee on Publication for Wisconsin. A few years later, he was advertising as a practitioner in The Christian Science Journal.
After serving the Committee both at the state level for six years and in the Manager’s Office in Boston for another four, Kevin and his wife returned to Wisconsin. In 2006, he received his teaching certificate and began teaching Christian Science Primary classes.

vrijdag 13 september 2013

Liefhebben

Hoe omschreef Jezus de wil of wet van God? Hij noemde die de twee grootste geboden - geboden die op geestelijke, niet op de stoffelijke waarneming gebaseerd zijn. Wet en liefde is wat ze beiden uitdrukken: “En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Markus 12:30-31). Door liefde voor God en liefde voor de mens wordt ons de ware verstandhouding steeds duidelijker: De mens in de juiste relatie tot God en in de juiste relatie tot de mens. Deze tweevoudige liefde is niet uit de tijd en zal dat ook nooit zijn. Zij vertegenwoordigt de onveranderlijke Christus, of Waarheid in een veranderende wereld. Zowel de goddelijke Liefde als de goddelijke wet zijn van fundamentale betekenis in Gods heelal. Bedenk, dat ze onverbrekelijk met het universum verbonden zijn door het wezen van God Zelf, de schepper en bestuurder van het heelal, de mens inbegrepen. Wat de stoffelijke zintuigen soms ook mogen beweren, deze geestelijke feiten kunnen niet ontkend worden. Als we ze negeren, ervaren we disharmonie. Gehoorzamen we daarentegen Gods wet en geven we uitdrukking aan Zijn liefde, dan ervaren we harmonie en Gods wil geschiedt gelijk in de hemel alzo op de aarde. Dan straalt de volmaaktheid van onze goddelijke relatie door al onze menselijke relaties heen.

donderdag 12 september 2013

Harmonische verstandhouding

Als we uitgaan van wat we met de lichamelijke zintuigen waarnemen, van de stoffelijke opvatting van het menselijk gebeuren, dan is het niet mogelijk dat we ooit harmonie vinden, rechtvaardigheid of troost - of zelfs maar gezondheid. Omdat Jezus uitging van God, het oneindig goede, en niet van de zintuiglijke waarneming met zijn mengsel van goed en kwaad, was zijn ideaal niet in een ver verwijderde plaats of tijd. Zijn ideaal was hier en nu aanwezig, het was actueel. Over het doel van zijn leven sprekend, zei hij: “Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou” (Joh. 18:37). Wat bedoelde hij daarmee? Hij toonde ons hoe we in vrede met elkaar kunnen leven. Hij leerde ons over het leven onder de goddelijke wet van Liefde. Hij sprak van Zijns Vaders huis of het koninkrijk der hemelen. Hij leerde dat dit Koninkrijk Gods een volmaakte staat van het zijn is in ons bewustzijn, hier en nu. Jezus plaatste relaties op een goddelijke basis toen hij zei: “Gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want één is uw Vader, namelijk die in de hemelen is” (Matt.23:9).  Op een andere keer vroeg hij: “Wie is mijn moeder, en wie zijn mijn broeders? Want zo wie dan de wil mijns Vaders doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder “ (Matt. 12:48).  Hier zegt Jezus heel onomwonden dat gehoorzaamheid aan Gods wil het wezen van de werkelijke harmonische verstandhouding openbaart.

woensdag 11 september 2013

Sentinel audiochat


Filling an empty nest with joy

 Sentinel Audio Chat
In this chat, Janet reminds listeners to start with God and to see family members from His point of view. She says, "Respect the fact that God is leading your children." And when a family situation is tense, Janet references Jesus' ability and instruction to forgive—she says "hatred from children [or any family member] cannot be their true nature." Janet offers the comforting message that when the next step seems unclear, "there is something greater going on than what appears to be on the surface." What God is doing is the reality, and as we put our hand in His and rely completely on Him, this reality is seen in our lives.

dinsdag 10 september 2013

Eenheid door gebed

Oneindige Geest of Gemoed is altijd tegenwoordig en is de besturende macht van alles wat werkelijk bestaat. De mens in zijn ware identiteit is altijd één met deze goddelijke kracht. We kunnen ons eenzijn met de kosmos realiseren - met het geestelijk heelal of de enige werkelijke kosmos - met Geest als uitgangspunt, met het ene goddelijke Gemoed als basis. Deze eenheid ervaren we door gebed of communicatie met het goddelijke Gemoed. Gebed vraagt van ons het valse sterfelijke ego op te geven, het geloof aan een eigen leven en intelligentie in de stof. Het vraagt van ons onze menselijke meningen, eigenwil, hebbelijk- en onhebbelijkheden en misplaatst vertrouwen op te geven. Dan pas zijn we gereed de leiding van het goddelijk Gemoed te zoeken. Dan leren we ons over te geven aan Gods macht en tegenwoordigheid.


maandag 9 september 2013

Heraut


Je hebt geen houdbaarheidsdatum

van De Christian Science Heraut- - 4 september 2013
Oorspronkelijk gepubliceerd in de 17 juni 2013 editie van de Christian Science Sentinel.
“Teminste houdbaar tot …” Dit staat op verpakkingen als we onze koelkast schoonmaken. Het is best een welkome waarschuwing om de kaas of de yoghurt weg te gooien als de datum op de verpakking voorbij is.  En wij waarderen het advies om geen dingen te bewaren die niet meer te gebruiken of verouderd zijn.
Kortgeleden hoorde ik iemand een dergelijke toespeling maken op mensen, bedoeld als grap, dat iemand “voorbij zijn houdbaarheidsdatum was”.

zondag 8 september 2013

Gezien

Als we aan onze samenleving denken als bestaande uit miljoenen kleine ikjes die in sterfelijke lichamen rondlopen, allemaal met egoïstische interesses en tegenstrijdige verlangens, dan begrijpen we waarom de samenleving chaotisch is en soms als los zand aan elkaar hangt. Maar als we ons realiseren dat er slechts één goddelijk Ego is dat zichzelf uitdrukt in oneindige individualiteit, dan zien we dat er een basis is voor harmonie, dat we onze naaste kunnen liefhebben als onszelf, en vrede kunnen ervaren in onze samenleving. Als u zich bijvoorbeeld geroepen voelt iets vriendelijks te doen, iets onzelfzuchtigs, waar denkt u dan dat het motief vandaan komt? Het is zonder twijfel God, die tot u spreekt. Het is de enige oorzaak, het ene Ego, dat werkzaam is. Op een keer toen Jezus met Filippus aan het praten was, zei Filippus tegen hem: “Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg.” En Jezus antwoordde: “Ben ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Wie mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. “ (Joh.14:8,9). Het goddelijk Ego was zo duidelijk zichtbaar in het leven van Jezus - de goddelijke Liefde sprak zo duidelijk uit zijn genezingswerk en in de omgang met z’n medemensen, dat hij zeggen kon: “Wie mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.” Hoe staat het nu met ons? Is in ons leven het goddelijk Ego duidelijk te onderscheiden? Is de goddelijke Liefde aanwijsbaar in onze daden, in onze verhouding met anderen, zodat we net als Jezus kunnen zeggen: “Wie mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.”?

zaterdag 7 september 2013

Poem


'Acquaint now thyself with him, and be at peace,'


In learning God aright men are made free.
Truth, like a symphony, bestirs mankind
To seek divine acquaintanceship and find
Love's workmanship at one with harmony;
In Spirit's holy handiwork to see
Perfection imaged; to behold in Mind
Man's Godlike grace and sovereignty defined

By Mind's dominion and its majesty.
While truthful views reveal the Principle
Of spiritual being as complete, divine
Interrelation of a perfect whole
Held in accord by law invincible,
Life's focal radiancies forever shine,
Prismatically beautiful by Soul.House, Annie Lorena, 
"'Acquaint now thyself with him, and be at peace,'"
POEM, Journal, Vol. 74 
(September 1956), p. 464.