zaterdag 31 augustus 2013

Next chat 3 september 2013


What is influencing you?

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on September 03, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Elizabeth Kellogg
Each day is full of information competing for our attention—radio, TV, film, and the Internet are just some of the channels through which we're bombarded with messages that attempt to influence our thought. Some of these influences are good, some harmless, some not helpful at all. Have you asked yourself, “What is influencing me?” Mary Baker Eddy, a spiritual pioneer and author, wrote in her book Science and Health with Key to the Scriptures, “In a world of sin and sensuality hastening to a greater development of power, it is wise earnestly to consider whether it is the human mind or the divine Mind which is influencing one” ( pp. 82-83). We can all listen to God, divine Mind, throughout our day, letting the ideas this Mind is communicating to us influence our decisions.
To discuss this further join Christian Science practitioner Elizabeth Kellogg, who will answer questions on this topic and share how the Bible's teachings can help us be more alert to the harmful influences of the carnal mind, as well as the healing influence of the divine Mind.
About Elizabeth Kellogg: Through Christian Science treatment, Elizabeth had a significant healing that inspired her to devote full time to the public practice of Christian Science healing. Before this, she earned a Master's Degree in Diplomacy and International Commerce and worked in various fields—banking, real estate, manufacturing, and investments. Elizabeth is a frequent contributor to the Christian Science periodicals. She and her husband, Scott, have two grown children and live in Michigan.

vrijdag 30 augustus 2013

Overtuigd

In Spreuken 8:22,23,30, lezen we “De Heere bezat mij in het begin van zijn weg, voor zijn werken, van toen af. Ik ben van eeuwigheid gezalfd geweest, van den aanvang, van de oudheden der aarde af. Toen was ik een voedsterling bij Hem, en ik was dagelijks zijn vermaak, te allen tijde voor zijn aangezicht spelende.” “De Heere bezat mij.” Wat een mooie belofte uit het Oude Testament - de belofte dat de mens door God bestuurd wordt. De mens, geplaatst in het harmonisch geheel van de goddelijke orde. “Toen was ik een voedsterling bij Hem.” Wat een duidelijke verklaring omtrent de identiteit van de mens, voor altijd ongerept, zich steeds verder ontvouwend. De mens, Gods idee, ontvouwt zich geleidelijk aan vanuit God, met God, en naar God toe. In ons ware en werkelijke wezen kunnen we nooit gescheiden zijn van de actie van Gods weten. Kort gezegd, ons levenswerk is te laten zien wat God doet. Het leven van Jezus bewees dat de identiteit van de mens van God afkomstig is. Hij was ervan overtuigd dat de mens een idee  was van God. Overtuigd ook dat de oneindige Geest de bron is van harmonische, onvernietigbare substantie, van een bestaan dat eeuwig is. Daarom moet de identiteit van de mens altijd Gods leiding weerspiegelen in gezondheid en harmonie.

donderdag 29 augustus 2013

Mentale baksteen

Als iemand mij een baksteen aanbood en tegen mij zei dat ik die overal mee moest slepen en hem altijd bij me moest houden, zou ik het dan doen? Nee natuurlijk.  Ik zou hem niet aannemen. Waarom zou ik geen zin hebben die steen mee te dragen? Omdat hij geen deel uitmaakt van mezelf. Het zou een last zijn, ik zou er niet door kunnen opschieten en ik zou er in alles wat ik deed door gehinderd worden. Als iemand me nu eens een mentale baksteen aanbood, die haat heette, en als me verteld werd dat ik daarmee altijd rond moest lopen en die nooit loslaten, zou ik dat dan doen? Nee natuurlijk! Waarom zou ik er geen zin in hebben? Omdat hij geen deel uitmaakt van mezelf, het zou een last zijn, ik zou er in alles door gehinderd worden. Hoe staat het met anderen? Geloof ik dat haat wel deel uitmaakt van hun wezen? Denk ik dat de goddelijke Liefde alleen maar daar is waar ik ben, maar toevallig niet waar zij zijn? Wees doordrongen van de goddelijke Waarheid dat God het oneindige alomtegenwoordige goede is. Door gedachten te veranderen, van stof naar geest,  van de stoffelijke schijn naar het geestelijke zijn, veranderen de omstandigheden ten goede. We hebben nooit te maken met menselijke omstandigheden, maar alleen met de verkeerde  gedachte dat er menselijke omstandigheden zijn; alleen met de verkeerde gedachte dat er iets bestaat wat ongelijk is aan God en buiten God ligt.

woensdag 28 augustus 2013

Heraut


Ik kan weer horen

van De Christian Science Heraut- -31 juli 2013
Oorspronkelijk gepubliceerd in de Christian Science Sentinel van 24 juni  2013
Jarenlang kon ik moeilijk gesprekken volgen en bepaalde geluiden
horen. Ik had last van één oor en vaak moest ik de mensen vragen om
te herhalen wat ze zeiden. Daar voelde ik me ongemakkelijk over. Ik
probeerde mensen te ontwijken die zachtjes praatten en ergerde me
dat ze niet een beetje luider spraken. Omdat ik het vervelend vond de
mensen te vragen hun woorden te herhalen, gaf ik soms een antwoord
op iets wat ik dacht dat ze gezegd hadden, en dan keken ze me aan en
zeiden: “Waar heb je het over?”
Lees verder >>>

dinsdag 27 augustus 2013

Geestelijk heelal

Een geheel geestelijke God houdt niet alleen een geheel geestelijke mens in, maar ook een geheel geestelijk heelal. Dat betekent niet dat de stof of de stoffelijke wereld daardoor geestelijk worden, maar het vergeestelijkt de gedachte die gelooft, dat er stof of lichamelijkheid bestaat of dat er iets buiten God kan zijn of iets dat niet aan Hem gelijk is. Paulus zegt het in deze woorden: “Wij geven geen acht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig” (2 Kor. 4:18). Ongetwijfeld is wat men stoffelijk ziet niet de grondslag voor het geestelijk ware. De alheid van het onzichtbare, goddelijke Beginsel van het bestaan kan niet door enige menselijke theorie van het bestaan verdeeld worden.

maandag 26 augustus 2013

Christian Science


Wat is Christian Science?

Christian Science laat je de wereld zien door een geestelijke lens. Als je de wetenschap achter het christendom begrijpt, ben je in staat geestelijke oplossingen te vinden voor je problemen en een beter en gezonder leven te leiden. Christian Science beantwoordt die vragen die iedereen op een bepaald moment in zijn leven heeft: over de zin van het bestaan, het wezen van God en de bron van geluk en genezing.

zaterdag 24 augustus 2013

Audio


Life without fear!

October 13, 2010 by TMC Youth
Have no fear, God is here! Do you have doubts? Chrisitian Science lecturer Ginny Luedeman talks about how she overcame fear by leaning on God, and how you can too.

vrijdag 23 augustus 2013

Onzichtbare oneindige Waarheid

Wanneer we met fouten of disharmonie in het menselijk  leven te maken hebben, moeten we gaan inzien dat de oplossing niet in de problemen zelf te vinden is. We moeten onze gedachten richten op de feiten of de goddelijke Waarheid van het bestaan. Het kan zijn dat alleen de fouten en de disharmonie zichtbaar zijn, terwijl de goddelijke Waarheid van het zijn geheel onzichtbaar is. Toch is de onzichtbare, oneindige Waarheid wel degelijk van toepassing op de zichtbare fouten en disharmonie in ons menselijk leven. Zichtbare, stoffelijke begrippen van het bestaan zijn niet anders dan verkeerde begrippen van het bestaan in ons denken. Mary Baker Eddy zag dit duidelijk in.  In haar boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift p.282, schrijft ze: “Alles wat stoffelijk is, is een stoffelijke, menselijke, sterfelijke gedachte, die zichzelf altijd verkeerd bestuurt.” Daarom is alles wat stoffelijk is, hoe zichtbaar het ook schijnt te zijn, nooit iets anders dan een stoffelijke, menselijke, sterfelijke gedachte omtrent de mens en het heelal. Dus de gedachte die verlicht wordt door de onzichtbare, oneindige Waarheid wordt bevrijd van zichtbare menselijke fouten en disharmonie. Het resultaat is een zichtbare oplossing voor het menselijke probleem.

donderdag 22 augustus 2013

HerautBoycot kwade invloeden

van De Christian Science Heraut- -27 Juni 2013
Oorspronkelijk gepubliceerd in de Christian Science Sentinel van 10 juni 2013

Mary Baker Eddy zag duidelijk in dat het voor iedereen belangrijk is zichzelf en anderen te verdedigen tegen destructieve invloeden, zoals tweedracht, angst, wantrouwen, oneerlijkheid, chaos, en gewelddadigheden. Zij schrijft: “In een wereld van zonde en zinnelijkheid, die naar een grotere machtsontwikkeling voortjaagt, is het verstandig ernstig te overwegen of men door het menselijk gemoed of door het goddelijk Gemoed wordt beïnvloed”(Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, blz. 82-83).

woensdag 21 augustus 2013

Next chat 27 Augustus 2013


Back to school

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on August 27, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Melanie Wahlberg
For some students, returning to school can be a time full of possibilities—new friends, interesting studies, exciting activities. But for other students, it’s a time to deal with bullying, cliques, disappointment over “not making the team,” stress with balancing schoolwork and other activities, or difficulty making good grades.
The Bible spells out quite clearly in Genesis that “God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.” Understanding the biblical view of each person’s spiritual identity as made in God’s likeness helps remove these challenges, and it also sets parents, teachers, and coaches free to more fully appreciate their students. Join Christian Science practitioner Melanie Wahlberg in a live Sentinel chat where she’ll answer questions about how we can discover more about our spiritual identity and find healing.
About Melanie Wahlberg: Formerly a college professor, Melanie Wahlberg has been a Christian Science practitioner for about ten years. During this time, her children have been students in public and charter schools as well as being homeschooled. Melanie has found prayer to be a vital support to her kids’ academic experiences and has enjoyed helping other parents and teachers find joy and satisfaction through their prayers as well. She is the joyful mother of three (two elementary school students and a middle-schooler).

dinsdag 20 augustus 2013

Vraag van de week


Why are there only seven synonyms that we use for God?

QUESTION: Why do Christian Scientists only use seven synonyms for God? There could be a lot more.
Amy RichmondAmy Richmond says: I love this question because it’s the very question that first made me realize just how important it is to think things through.  And to question our assumptions, even assumptions that seem benign. Why base your beliefs and actions on something that may not have basis in fact?

Synoniemen

God is oneindige Geest en het enige Leven, maar God is ook het enige Gemoed, alomtegenwoordige Liefde, onbetwistbare Waarheid, alles-besturend Beginsel en onbegrensde Ziel. Ieder van deze zeven synoniemen voor God draagt ertoe bij de andere zes te omschrijven. En de zes andere weer de éne. Ze werken alle samen om de absolute alheid van de ene en enige God uit te drukken. Zoals u opgemerkt zult hebben, bestaat de alheid van God niet uit materie of lichamelijkheid. Ook bestaat de niet tezamen met de materie of de fysieke wereld. De alheid van God bestaat hier, en nu, overal en voor altijd, in plaats van de materie of fysieke wereld. Dit betekent niet dat de mens en het heelal door Christian Science niet erkend worden. Ze worden erdoor verklaard. De volle betekenis van dit geïnspireerde Bijbelverhaal over de werkelijke identiteit van de mens wordt erdoor geopenbaard; de Bijbelpassage luidt: “God schiep de mens naar zijn eigen beeld, naar het beeld Gods schiep Hij hem” (Gen 1:27). Bedenk eens wat dat betekent. Er staat niet dat de mens een beetje op God lijkt, of dat hij eens het beeld van God zal worden. De mens is het beeld van God.

maandag 19 augustus 2013

Ongelijkvormig

De apostel Paulus uit de Bijbel schrijft: “Wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat ge moogt beproeven welke de goede en welbehaaglijke wil Gods is.” (Rom.12:2)  Het is alsof Paulus gezegd heeft: “Zorg dat uw gedachten niet gelijkvormig worden of vast komen te zitten aan een stoffelijk begrip van het bestaan.” Gelijkvormig betekent in dit geval dat je nog altijd mentaal vast zit aan een stoffelijk begrip van bestaan en die mentale slavernij is de oorzaak van alle problemen en van de hele lijdensweg van de mensheid. Wat wordt er dan bedoeld met volledige ongelijkvormigheid? Het grootste voorbeeld en de grootste exponent van de volledige ongelijkvormigheid aan deze wereld was Christus Jezus. Zijn hele zending was er aan gewijd de gedachte van de mensheid te bevrijden van en te verheffen boven een stoffelijk verkeerd begrip van het bestaan en te brengen tot een geestelijk of waar begrip van het bestaan. De genezingen en de harmonie die het gevolg waren van zijn bezielde leer toonden aan dat de bevrijding van de gedachte uit een menselijk begrip van het bestaan niet aan de mens voorbijgaat en ze ook niet op de lange baan schuift, maar ze daadwerkelijk tot een oplossing brengt.

Video

Een episode van 'Becker' met een Christian Science tintje.Written by Perry Rein and Gigi McCreery, directed by Randy Carter and starring Ted Danson - who played Sam Malone in "Cheers" - as Doctor John Becker, the 108th episode of the successful sitcom series has three interweaving plots, one of which features a patient who chooses Christian Science healing over medical care. In their portrayal of the  interaction between doctor and patient, the Becker team proved how possible it is for TV to represent a Christian Scientist sympathetically and still end up with a really funny show.

zondag 18 augustus 2013

Vraag


Door een wetenschappelijk begrip van de Christus zullen de mensen een nieuwe dimensie vinden om in de universele broederschap samen te leven en elkaar te zien, zoals zij werkelijk zijn, als Gods geestelijke ideeën. En is dat niet wat de wereld werkelijk dringend nodig heeft vandaag - een heel nieuwe levensdimensie? En is het voor ons allemaal niet de vraag: Zullen we verder dromen in het geloof, dat we in de stof leven en vol vrees tot het einde verder lijden òf zullen we de mens en het heelal weer overbrengen in de Geest en glorierijk verder leven, vrij van haat, zonde, ziekte en dood? Christian Science roept heden alle mensen de volgende woorden uit Wetenschap en Gezondheid toe: “Door het geestelijk tegengestelde van de stoffelijkheid te gaan zien, de weg door Christus, Waarheid, zal de mens met de sleutel van de goddelijke Wetenschap de poorten van het Paradijs heropenen, die door menselijke geloofsvormen zijn gesloten en zal hij ontdekken, dat hij niet gevallen is, maar dat hij rechtschapen, rein en vrij is; dat hij voor zijn levenskansen of weervoorspellingen geen almanakken hoeft te raadplegen en geen hersenleer hoeft te bestuderen om te weten, in hoeverre hij mens is. De heerschappij van Gemoed over het heelal, de mens inbegrepen, is niet langer een open vraag, maar is bewijsbare Wetenschap” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 171).

vrijdag 16 augustus 2013

Next chat 20 augustus 2013


Spirituality and sports

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on August 20, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Jan Keeler
From the exuberance of an athlete on a high school playing field to the intensity of an Olympic gymnast, sports teach lessons about perseverance, courage, and excellence. Sometimes they also include examples of dishonesty, egotism, and violence. Yet at their best, sports of whatever kind can be a blessing to people of all ages. In this chat you'll be able to find out how a spiritual approach can be beneficial even if you're only mildly interested in sports. And if you're curious about how prayer can help athletes overcome the challenges in today's high pressure sports world, this is the place to pose those questions.
Join this chat with a Christian Science healer to get some great ideas about how a spiritual approach to sports—or any worthwhile endeavor—can benefit you, too.
About Jan Keeler: Jan is a native Texan. She did venture up to Boston to get a graduate degree in speech communication from Emerson College, work at The Mother Church, and teach classes at Emerson College and Suffolk University. Shortly after graduation, she went into the full-time practice of Christian Science healing and has since become a teacher of Christian Science. She has also been a frequent contributor to the Christian Science periodicals. She currently lives in Austin, Texas, where she enjoys the vistas and sunsets of the Texas Hill Country.

woensdag 14 augustus 2013

Video

Conversation with Mary Baker EddyGepubliceerd op 14 jun 2013
A talk "Conversation with Mary Baker Eddy." by Chet Manchester and narrated by Chet Manchester and Anne Early.

dinsdag 13 augustus 2013

Poem


Beyond Peniel

From the July 1987 issue of The Christian Science Journal


Seeing your face before me
so guileless, so always-have-you-been-my-brother,
I know why Jacob wept in Esau's embrace—
so heartless he had been
so driven by other gods.
I know why Jacob wept against that grace.
I've tasted that remorse
now washed clean in sweet repentance
that no longer needs to wrestle for its place.
I know why Jacob's God swept out
those clinging fears of adversary in every bush
and let His son see grace,
face to face.
I know why Jacob wept in Esau's embrace.

maandag 12 augustus 2013

Onbegrensde dimensie

In de Bijbel staat beschreven dat Jezus 5000 mannen, buiten de vrouwen en kinderen gevoed heeft met slechts een paar broden en vissen. Hoe kon dat? Wat deed Jezus en wat leerde hij zijn discipelen en ons, door dit voorbeeld? De discipelen konden de menigte niet voeden. Zij werden geconfronteerd met de beperkingen van de stof. Maar Christus Jezus bewees, door de oneindigheidsrekening van Geest te benutten, dat er een onbegrensde dimensie bestaat, waarin geen plaats is voor tegengestelde, zogenaamde materiële wetten,  - maar alleen de wet van Geest, de goddelijke Liefde bestaat, waardoor in elke behoefte van de mens volledig wordt voorzien. De discipelen konden vanuit hun beperkte geestelijke ontwikkeling alleen maar rekenen binnen het raam van hun stoffelijke, drie-dimensionele begrip van het zijn; en konden dus alleen maar berekenen, dat vijf broden en twee vissen onmogelijk voldoende waren voor 5000 mannen, behalve vrouwen en kinderen. En vanuit hun beperkte standpunt geredeneerd, was dat ook zo. Maar Jezus onthulde een onbegrensde dimensie en gebruikte de oneindigheidsrekening van Geest om het goede te vermenigvuldigen. En, zoals de Bijbel verhaalt, dit had een overvloed aan voedsel als gevolg.

vrijdag 9 augustus 2013

Gezin

Denkt u eens in wat er zou gebeuren als de mensen zich hielden aan de richtlijn van Jezus iedereen als broer, zuster of moeder te beschouwen die “den wil (des) Vaders doet die in de hemelen is” (Matt. 12:50). Wat moeten we hiervoor doen?  In de praktijk betekent het dat we moeten redeneren vanuit een geestelijk standpunt. We moeten ons ontdoen van een flink aantal inzichten die we ons in de loop van de tijd hebben eigen gemaakt, stereotiepe begrippen over anderen verwijderen. We moeten gaan begrijpen dat elke man en vrouw een schepping is van God, een deel van Gods universele gezin. Beschouw in dit geheel van verschillende groepen niet meer iedere betrokkene als het totaalresultaat van alle invloeden van zijn of haar baan, van opleiding of ras, maar veeleer als het rechtstreeks gevolg van de ene oorzaak: God, de oneindige alliefhebbende Vader. Christus riep de wereld - onze wereld - op het volgende te doen: 1) Ons te bekeren en onze identiteit opnieuw te bepalen. 2) Te beseffen dat we geestelijk zijn. 3) Onze oorsprong opnieuw te bepalen, zodat het begrip “gezin” voor ons een universele betekenis krijgt. Het is duidelijk dat het woord “gezin” hier een radicaal andere betekenis krijgt. Als we deze nieuwe betekenis leren kennen en in toepassing brengen, kan die ons leven in ieder opzicht veranderen. Deze nieuwe betekenis kan zelfs de algehele sociale en politieke ontwikkeling van dit land en van de wereld aanzienlijk beinvloeden.

donderdag 8 augustus 2013

Next chat 13 augustus 2013


Getting beyond regret

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on August 13, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Barbara Fife
No matter what anyone may have done in the past—or may have failed to do—regret never has to carry the day. Each one of us can find freedom from any tendency to dwell on past events so that life can be lived to the fullest—today. The past need not dictate the present. Each day, each moment, brings fresh opportunities to become better, stronger, holier. Christian Science reveals that every one of us is presently—right now—the loved child of God, always and forever blessed by God, always and forever free to accept God’s blessings in our lives, no matter what mistakes may have been made.
Join this chat with Christian Science practitioner and teacher Barbara Fife from Vancouver, British Columbia, Canada, and bring your questions to discover more about how regrets can cease to haunt one’s thoughts and life, and how today and every day can be filled with good.
About Barbara Fife: Barbara has been a Christian Science practitioner for over 20 years and is also a teacher of this Science. She was a member of the Christian Science Board of Lectureship from 1997 to 2009, with lecture topics including mental health, physical health, and issues of abuse. During her time as a lecturer, Barbara participated in panel discussions, interfaith forums, and lectured at college campuses, churches, libraries, bookstores, and other locations. She has also done community volunteer work with children and women. Barbara lives in Vancouver, British Columbia, Canada.

Grondtoon

In het eerste openbare optreden van Jezus, zoals beschreven in het evangelie van Mattheus, zei hij: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” (Matt.4:17). Dit evangelie is in Grieks geschreven, en het Griekse woord voor bekeren is “metanoeo”, wat betekent ‘anders denken, ‘van gedachten veranderen’, ‘omgevormd worden’. Dit was een duidelijk appèl aan iedereen in Jezus’ tijd - en ook aan ons in deze tijd - om te overdenken, opnieuw te gaan bepalen, wat de mens is. Het is duidelijk dat Jezus een beroep op ons deed om wakker te worden en onze werkelijke identiteit te beseffen. Hij besefte de noodzaak van een begrijpen van de mens dat niet gehinderd wordt  door een geloof aan een stoffelijk lichaam of aan enige andere beperking. De grondtoon van wat Jezus onderwezen heeft, is dat de mens totaal afhankelijk is van God en van niets anders. Alles wat Jezus over de mens wist, kwam in feite voort uit zijn godsbegrip. God is de Vader en de oorsprong van de mens, en hij bestuurt en handhaaft de mens onafgebroken. De relatie met God is zo nauw dat Jezus zelfs spreekt over de mens die één is met God. In Johannes 17:20,21 lezen we dat Jezus met betrekking tot zijn leerlingen, zowel als tot ons zegt: “En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in mij, en ik in U, dat zij in ons één zijn”.

woensdag 7 augustus 2013

Video

KeukenhofEvan Mehlenbacher

maandag 5 augustus 2013

Zuiver geestelijk

Jezus liet zien dat alleen door God te erkennen als de enige oorzaak, we voorgoed kunnen afrekenen met de problemen van onderdrukking, corruptie en politieke onzekerheid. We kunnen daar tegenwoordig aan toevoegen de problemen van economische teruggang, inflatie, werkeloosheid. Jezus begon met de oorzaak terug te grijpen. Zijn overtuiging dat God, Geest, de enige oorzaak is, was zo diep en zo consequent dat hij nooit zwichtte voor de verleiding om het probleem te onderzoeken teneinde het te begrijpen. Als de mens geheel afhankelijk is van God - en dat is hij - dan leidt het ergens anders zoeken naar oorzaken of invloeden alleen maar tot meer verwarring. Het leidt onze aandacht af van de echte oorzaak. Jezus was in staat zijn werk te doen doordat hij zich een fundamenteel feit realiseerde dat in het begin van de Bijbel staat: God schiep de mens naar zijn (Gods) gelijkenis (Gen. 1:27). Dit betekent dat de mens zuiver geestelijk is. Dit was altijd het uitgangspunt van Jezus. Hij onderwees zijn discipelen dienovereenkomstig. Hij spoorde hen aan: “Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is” (Matt.5:48). Let eens op de zuivere logica: een volmaakte Vader, God, en daarom volmaakte zonen en dochters. Op deze grondslag moesten de discipelen genezen en onderwijzen. De kern van zijn leer ging echter spoedig verloren. Zo’n zestien-zeventien honderd jaar lang werd hier en daar wel een glimp opgevangen van de echte betekenis van Jezus’ boodschap, maar het duurde tot ongeveer 1870 voordat de gehele leer van Jezus opnieuw in zijn totaal werd begrepen, en in zijn zuivere, geestelijke diepe betekenis werd beschreven voor onze moderne wetenschappelijke eeuw.

zondag 4 augustus 2013

Poem


"Who touched Me?"

I am one who touched you, Lord.
My need became so great, I dared.
Before the congregation
I confessed this faith and shared
how it has, trembling, grown
from something small as mustard seed
into a heart that knows God's love
is here to meet each need.

Yes, I who dared to touch you, Lord,
now know that just one touch reveals
how [the] seamless garment of the Christ
still heals.Cantlon, Margery Macdonald, "Who touched Me?," POEM, 
Christian Science Sentinel, Vol. 71 
(25 October 1969), p. 1864.

zaterdag 3 augustus 2013

Heraut

Is ziekte echt een ‘dwaling’?

van De Christian Science Heraut- - 1 augustus 2013
Oorspronkelijk gepubliceerd in The Christian Science Journal van augustus 2013.
In Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift verklaart Mary Baker Eddy ideeën die zij in de Bijbel vond. Een van deze is dat ziekte ‘dwaling’ is. Refererend aan Jezus’ gelijkenis van het onkruid en de tarwe, waarin datgene wat geen waarde heeft gescheiden wordt van dat wat blijvend is (zie Matthéus 13: 24-30, 36-43), geeft zij de geestelijke definitie van onkruid als: “Sterfelijkheid; dwaling; zonde; ziekte; kwalen; dood” (blz. 595).
- Lees meer >>>

vrijdag 2 augustus 2013

Oorzaak en gevolg

Voor Jezus was God niet alleen hoogst belangrijk als het uitgangspunt van de mens. Alle kennis die Jezus over de mens bezat kwam rechtstreeks voort uit een begrijpen van God. Het gangbare denken van zijn tijd, en ook van onze tijd, werd door hem radicaal van de hand gewezen. In de tijd van Jezus was afkomst de belangrijkste factor voor de persoonsbepaling. Mannen werden bijvoorbeeld altijd aangeduid als ‘Johannes, zoon  van Zebedeus’, of ‘Simon, de zoon van Jona’. Als je meer wilde weten over een man of een vrouw, dan keek je naar zijn gezin, familie, zijn afkomst of levensloop. Tegenwoordig doen we hetzelfde, en vragen bovendien nog welke scholen iemand heeft doorlopen en misschien informeren we ook nog hoe iemand in zijn jeugd met zijn ouders kon opschieten. We zijn onbewust zodanig opgevoed dat we onszelf zien als het resultaat van een groot aantal invloeden. Heeft u zich wel eens afgevraagd hoeveel procent van wat u als uw ‘persoon’ beschouwt eigenlijk het resultaat is van een soortgelijke opvoeding? Christus Jezus begreep dat zo’n opvoeding een fundamenteel probleem vormde. Mannen en vrouwen waren zodanig opgevoed dat ze zichzelf zagen als resultaat van een dozijn verschillende invloeden en krachten waar God part noch deel aan had of ver van verwijderd was. Jezus begreep hoe noodzakelijk het was mannen en vrouwen tot het inzicht te brengen dat hun ware herkomst niet ligt in voorgeslacht, levensgeschiedenis of lichamelijkheid, maar dat ze rechtstreeks voortkomen uit God en derhalve geestelijk zijn, het onmiddellijke gevolg van de ENE oorzaak. Feitelijk heeft God de mens veroorzaakt en doet Hij dat voortdurend. Dit gebeurt niet op een bepaald ogenblik in de tijd, het is een verhouding tussen oorzaak en gevolg die altijd doorgaat.

donderdag 1 augustus 2013

Zaligmaker

Jezus openbaarde de geestelijke mens in een zeer letterlijke betekenis: Hij legde de feiten van ‘s mensen bestaan bloot. Hij demonstreerde dat de mens goddelijk is, dat wil zeggen dat elk facet van zijn bestaan door God gemaakt en gehandhaafd wordt. Jezus was in staat deze feiten aan ons te openbaren en dit maakte hem tot de Zaligmaker of Messias, en de Christus. Toen Jezus zei: “Ik ben het licht der wereld”, sprak hij over de Christus. De Christus is geen sterveling, maar Gods geestelijke idee die duidelijk maakt dat we in werkelijkheid de zonen en dochters van God zijn. Deze openbaring of zuiver geestelijke visie wordt aanschouwelijk gemaakt door genezing. De Christus komt voortdurend en tot iedereen. Het is de openbaarwording, in ieder van ons, van een helder begrip van God en van het feit dat we Zijn zoon of dochter zijn. De ontdekking van de geestelijke mens, onze ontdekking van onze werkelijke identiteit, is het werk van de Christus. Als de Christus ons denken verlicht vindt bekering en verbetering altijd plaats. En het heeft altijd genezing tot gevolg.