woensdag 15 mei 2013

Steunen op goddelijk Gemoed

Soms wordt ziekte veroorzaakt door een morele fout, de een of andere ondeugd of immorele houding zoals haat, boosaardigheid, jaloezie of wellust. Als men in strijd leeft met Gods wetten moet men daarvoor lijden totdat men tot inkeer komt en weer leeft in harmonie met Gods liefdevolle bestuur. In ons gebed of behandeling moeten we onthouden dat we te maken hebben met onjuiste gedachten toestanden. In Wetenschap en Gezondheid blz. 411 lezen we “Ziekte is altijd het gevolg van een verkeerd begrip, dat in de gedachten geherbergd en niet vernietigd wordt.” Het doel van ons gebed is deze verkeerde geloofsvormen op te geven, dwaling met Waarheid recht te zetten en te beseffen dat er maar één Gemoed is, oneindige Geest, en dat de mens geen ander gemoed dan God heeft. We moeten goed begrijpen dat we in ons gebed niet steunen op de menselijke wil of het menselijke gemoed. We steunen altijd op het goddelijk Gemoed; op de goddelijke Waarheid, die de dwaling overwint; op de goddelijke Liefde, die haat overwint; op het goddelijk Leven, dat de dood overwint. De valsheid en ook de machteloosheid van het kwaad of de dwaling worden alleen door de werking van het goddelijk Beginsel blootgelegd. Angst bijvoorbeeld kan nooit door menselijk pogen overwonnen worden. U kunt angst niet verjagen met het menselijk gemoed of door menselijke wil. Alleen Gods aanwezigheid kan ons door Zijn Liefde geruststellen en de angst werkelijk vernietigen.

Geen opmerkingen: