vrijdag 31 mei 2013

Your daily lift


One creative Mind
Gepubliceerd op 31 mei 2013
Evan Mehlenbacher, CSB is in a warehouse in Holland as artist's prepare floats for a parade. He shares some ideas about our creative Mind.

donderdag 30 mei 2013

Leerlingen

De discipelen die Jezus om zich heen verzamelde zouden beschouwd kunnen worden als een doorsnee groep leerlingen: Peter, onstuimig en sympathiek, die zijn Leraar soms tot wanhoop dreef; de methodische Mattheus; de zwoegende Thomas; Judas met de twee gezichten en de broers Jacobus en Johannes, die door Jezus “zonen des donders” (Mark. 3:17) genoemd werden. Hoe was Jezus in staat zo’n middelmatige groep leerlingen zo te onderwijzen en te begeleiden dat althans een aantal van hen in staat was zijn werk met succes voort te zetten? Kwam dat niet omdat hij ze zag als zonen van de ene Vader, het oneindig Gemoed? “Zij waren Uwe,” zei hij, “en Gij hebt ze mij gegeven.” (Joh. 17:6) En zo erkende hij bij hen dezelfde vermogens en intelligentie die hij voor zichzelf erkende. Door hen op die manier te zien, was hij in staat hen stap voor stap door gelijkenis en bewijs te leiden naar het begrijpen van de grootste waarheid aller tijden. En na afloop van zijn laatste lessen - de kruisiging, de opstanding en de hemelvaart - zouden zij hun opleiding volbracht hebben in deze waarheid: dat leven en intelligentie nooit vernietigd kunnen worden, omdat zij goddelijk zijn, geheel aan God toebehoren. En zo zouden deze eenvoudige mannen de wereld in trekken om het allerbelangrijkste werk te doen dat er is.

woensdag 29 mei 2013

Goddelijke gedachten

Is de intelligentie die de sterren op hun plaats houdt dezelfde intelligentie die de vogels leiding geeft bij het bouwen van hun nest? Dezelfde intelligentie die u en mij duidelijk maakt wat we moeten doen bij het bouwen van ons huis? Wat en waar is intelligentie? Dat is wat iedereen weten wil die belangstelling heeft voor wat ons denken is en waar het vandaan komt. Wat precies is de bron van die intelligentie? Jezus van Nazareth begreep dat de bron van alle intelligentie zonder enige twijfel goddelijk was. Hij zei: “Ik kan van mijzelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig; want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders, Die mij gezonden heeft.” “Gelijk ik hoor” - de grootste Leermeester was de man die het beste luisteren kon. Wanneer dan ook de onplezierige, de slechte en meelijwekkende tonelen en geluiden van de wereld zich rondom hem verdrongen, wat stelde hij daar tegenover? De goddelijke gedachten die reeds stevig in zijn begrijpen verankerd lagen. Er was geen ruimte voor iets anders. Jezus liet in zijn denken nooit het onintelligente oordeel van de stof toe die zei: “Daar is een melaatse. Hier is een zondaar.” Hij luisterde naar het oordeel van de Vader: “Hier is mijn beeld en gelijkenis, even volmaakt als Ik hem geschapen heb.” En dit juiste oordeel genas de melaatse en verloste de zondaar.

dinsdag 28 mei 2013

God heeft geen tegengestelde


There's no opposite to GodGepubliceerd op 14 mei 2013
Mark Swinney, CSB, shares how God's ever-presence excludes an opposite. 

Nederigheid

Nederigheid is de sleutel om ons bewust te worden van de alomtegenwoordigheid van God. Nederigheid is gehoorzaamheid aan de goddelijke wet. We spreken niet over schijnnederigheid, over de verkapte hoogmoed die zich als nederigheid voordoet en zegt: ‘Dat heb ik niet verdiend’ of ‘Ik weet niet of ik al zo ver ben’, terwijl de gedachte daarachter is: ‘Nou zullen ze tenminste zien wat ik werkelijk waard ben.’ Net zo min is angst onder het mom van nederigheid enige werkelijke hulp. Verlegenheid, onderdanigheid, hulpeloosheid zijn niet echt nederigheid. Zij zijn angst. Nederigheid daarentegen is de erkenning van God, van Zijn macht en majesteit. De erkenning van Zijn alomtegenwoordig bewustzijn, dat alles van ons afweet. Nederigheid is het vertrouwen van een zoon die weet dat zijn vader altijd aan zijn zijde is en voor hem zorg draagt met eindeloze toegenegenheid. Nederigheid is onschuld, die zelfgenoegzaamheid en trots uitdelgt, en ons met overgave uit een eerlijk hart doet zeggen: “God, help mij. Ik kan niet zonder U!”

maandag 27 mei 2013

Suggestie

Is God in staat ons te beschermen? Zelfs Jezus stond voor deze vraag. Hij kreeg de impuls zichzelf van de tinnen van de de tempel naar beneden te werpen om God te testen en te zien of de belofte van de Bijbel - dat God de mens beschermt - wel waar was. Wat is de betekenis van deze twijfel? Jezus wist het antwoord. En daardoor was hij in staat onmiddellijk de zonde te onderkennen in die impuls. Hij zag de verborgen zonde in de gedachte die twijfelde aan de beschermende kracht van God. Hij herkende die en gaf er een naam aan: satan. Satan is de naam voor iedere suggestie die tracht God te ontkennen. Het is dezelfde suggestie waarmee alle mensen, door de eeuwen heen geconfronteerd worden. Wat deed Jezus? Werd hij erdoor in de war gebracht? Voelde hij zich schuldig? Nee, hij accepteerde die gedachte niet als iets  dat uit hemzelf voortkwam. Hij kende aan die gedachte geen enkele macht toe. En met gezag wierp hij die suggestie uit zijn gedachten met de woorden: “Ga weg van mij satan.” Is God in staat ons te beschermen? Wat is God? De Bijbel leert dat God Geest is; zonder begin en zonder einde; dat Hij alle ruimte vult. Zijn alomtegenwoordigheid maakt dat wij God beschouwen als oneindig, als alles, en er kan geen andere tegenwoordigheid of macht zijn. We kunnen ons geen plaats indenken waar God niet is.

zondag 26 mei 2013

Christus

Wat is Christus? Is de Christus voor een korte tijd op aarde geweest en zien wij nu uit naar een tweede persoonlijke verschijning van Christus? Nee, de Christus is tijdloos, voor immer aanwezig. Waar vinden we de Christus? In ons eigen bewustzijn - zo nabij als onze eigen gedachten. Dichterbij kan het niet! Christus is de geestelijke bezieling in u en in mij die ons aanzet om het goede te doen en het goede in anderen te ontdekken, die ons vertrouwen geeft in de goddelijke vergiffenis, die ons in staat stelt genezingen te verrichten en de geestelijke feiten te zien waar de stoffelijke zinnen het dwaalbeeld waarnemen. Christus is niet God, maar God communiceert met ons door Zijn Christus. In Wetenschap en Gezondheid blz. 332 schrijft Mrs. Eddy: “Christus is de ware idee, die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van God aan de mensen, die tot het menselijk bewustzijn spreekt.” Zij zegt dat de Christus spreekt tot het menselijk bewustzijn. Wat onze achtergrond ook is, de Christus spreekt tot ons op een wijze die wij individueel allemaal kunnen verstaan. De Christus geeft aan ieder van ons precies die gedachten die we nodig hebben. In het licht van de Christus wijken haat en wrok voor het geestelijke feit dat God immertegenwoordige alomvattende  Liefde is en dat de mens deze Liefde weerspiegelt.

Next chat 28 mei 2013


You can be healed--without delay

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on May 28, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Nathan Talbot
Many people today happily testify to the power of Christian Science to heal sickness quickly and often immediately. Yet sometimes even the most devoted Christian Scientists may find they need to persist in Christian Science treatment over a period of time, and deal with discouragement when a condition or circumstance isn't readily healed. This need for persistence is seen in the Bible, where Job prayed repeatedly for a recovery that was long in coming.
This live chat is an opportunity for listeners to ask honest questions about “delayed” healing, and to address any feelings of frustration. Join the discussion with Christian Science practitioner and teacher Nathan Talbot, from Boston, Massachusetts, to explore this topic further and find insight, inspiration, and, yes, even healing.
About Nathan Talbot: Nate earned a law degree at Willamette University in Salem, Oregon, before coming to work at The First Church of Christ, Scientist. Prior to his election to the Christian Science Board of Directors, he wrote and spoke for the Church in a variety of capacities. He has been Executive Editor of the Church’s religious magazines and also managed the Church’s office of legislative and media relations—the Committee on Publication. He has a lifelong interest in traveling and exploring mountains and the wilderness.

vrijdag 24 mei 2013

Olie

Als wij genezing zoeken in Christian Science heeft het zin ons af te vragen of wellicht een of andere on-Christelijke eigenschap in ons denken een beletsel vormt voor het binnenkomen van Christus. Een Christian Scientist kreeg op een gegeven moment te kampen met reumatische aandoening in de gewrichten, waardoor elke beweging hem pijn deed. Hij belde uiteindelijk een practitioner en vroeg om hulp door gebed. Uitgaande van het standpunt dat God Zijn schepping volmaakt bestuurt en beschermt, besefte de practitioner de volmaakte harmonie van de beweeglijkheid van de mens; niet als een machteloos worstelende sterveling, maar als Gods weerspiegeling, vreugdevol, harmonisch en vrij. Zij verzocht hem de definitie van “olie” te bestuderen. In de Bijbel heeft insmeren of zalven met olie grote geestelijke betekenis. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 592: “Olie; Wijding; naastenliefde; zachtheid; gebed; hemelse bezieling.” De practitioner vroeg om speciaal aandacht te besteden aan de eigenschap ‘zachtheid’. Hij besefte onmiddellijk dat dit het antwoord was op zijn probleem. Hij realiseerde zich dat hij op zijn werk vaak hard en kritisch over anderen dacht en deze liefdeloze gemoedstoestand had de genezing die hij zocht belemmerd. Hij begon een diepgaande studie van alle aanhalingen over olie. Hij probeerde in te zien dat hij, als Gods schepping, geen uiting kon geven aan lelijke, kritische gedachten. De studie en de uitwerking van de zachte drang van de goddelijke Liefde, schonken hem zoveel vreugde dat de pijn volkomen verdween en een blijvende genezing het resultaat was.

donderdag 23 mei 2013

Wonder

Accepteren dat het leven geestelijk is, ‘wat heb je daar aan?’ vroeg iemand mij.  ‘Je zoekt een opwindend leven in alle aspecten, kleur, afwisseling en schoonheid. Daar komt niets van terecht als je wilt beweren dat alles geestelijk van aard en van oorsprong is’. Maar het tegendeel is waar. Er gaat niets verloren als je erkent dat de essentiële fundamentele bron van alles geestelijk is. Alles wordt er zelfs levendiger door - werkelijker en van steeds meer betekenis. Een leven te leiden - in leven te zijn, kunnen spreken, zien, lopen, musiceren - van het ene wonder naar het andere is genieten van de kleur en de beweging van het leven. Veel mensen denken dat een wonder het bovennatuurlijk opzijzetten van een natuurwet is. Maar zo wordt dat niet opgevat in Christian Science. In Christian Science beschouwt men een wonder als de vervulling van een wet - de vervulling van een van Gods wetenschappelijke, geestelijke, natuurlijke wetten van het goede. Dus een mooie manier om gelukkig te leven zou zijn om te leven van de ene vervulling van een wet van God naar de volgende. Hoe doen we dat? Ik geloof dat we voortdurend moeten waken, luisteren, ons afvragen, onderzoeken, studeren en leren. Altijd open staan voor nieuwe geestelijke visie en avontuur. Het avontuur bekleedt een belangrijke plaats in een leven dat de moeite waard is.

woensdag 22 mei 2013

Audio podcast


Looking to the present, not the past

 Putting it on Record


Christian Science practitioner and teacher Phil Davis shows how discovering the love and grace of God helps us leave our past behind and brings progress, healing, and transformation to our daily lives. 

dinsdag 21 mei 2013

Annual Meeting 2013

Just once a year—the Annual Meeting of The Mother Church!

Dear Friends,

It is two weeks to the Annual Meeting, and the Christian Science Board of Directors invites you to join with them for the 90-minute meeting. Here is their invitation! It is a short video in which they share a preview of what you will see during the meeting.

Yes, Annual Meeting 2013 will be Monday, June 3, 1 p.m. Boston time*! The theme will be “Small seeds … vital growth: a Church rooted in healing.” This year it is LIVE on the INTERNET ONLY. This will give everyone around the world a front-row seat. If you can’t make this date, a replay will be available within 24  hours.

How do you get to your front-row seat? Go to this webpage:www.christianscience.com/annualmeeting. A few days before the meeting, the video player will be there, front and center.

On this same webpage, you can also learn about three online events: one on June 1 and two on June 2. Using the link above, just click on “Online events for 2013”.

Warmly,

Nathan Talbot
Clerk of The Mother Church

* If you wish to know the time in your own community, please check withWorld Clock.

maandag 20 mei 2013

Heraut


Houd hun hand vast in de kerk

van De Christian Science Heraut- - 1 februari 2013
 oorspronkelijk gepubliceerd in de 1.2013 editie van The Christan Science Journal
Hoe vaak heb je niet gewenst dat een relatie of vriend enkele van de genezende waarheden, die voor jezelf zo helpend zijn, zou omarmen? Je zou hem of haar deelgenoot willen maken van al het goede dat, zoals je weet, voor ieder beschikbaar is. Toch vinden zij dat, om de een of andere reden, vaak niet nodig of helpend. 
Lees meer>>>

zondag 19 mei 2013

Lives lived: Heather


Gepubliceerd op 5 nov 2012
Meet Heather. She was training for a ballet competition when she sprained her ankle. She decided to use prayer and work with a Christian Science practitioner. After that, she was able to finish preparing and compete without any problem.


vrijdag 17 mei 2013

Next chat 21 mei 2013


Spirituality: What it is, and what it isn't

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on May 21, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Virginia Harris
Perhaps you've heard about the mind-body connection and the role spirituality can play in health and healing.  If you haven't, consider this: spirituality is becoming increasingly important to today's healthcare providers as they explore the relation between the patient's thought and their health. Want to know how these ideas on spirituality can help you regarding your health issues? Join this chat with an experienced Christian Science healer who will respond to your questions about how God's laws of health and harmony can bring healing to your life.
About Virginia Harris: Having been raised in Christian Science, Virginia (Ginny), was always comfortable relying on Christian Science treatment as a method of healing. But it was the healing that occurred following a life-threatening car accident that set her on a whole new course. Ginny has been a schoolteacher, television host, businesswoman, an activist in the prevention of child abuse, and in 1979 she became a full-time Christian Science practitioner.
Ginny has since appeared in two exclusive interviews on Larry King Live and has been featured in The Boston GlobeThe New York TimesThe Los Angeles Times, NPR, and many other media. Ginny has served on the Christian Science Board of Directors and as a founding Trustee of The Mary Baker Eddy Library for the Betterment of Humanity. She is also a teacher of Christian Science in the greater Boston, Massachusetts, area. 

donderdag 16 mei 2013

Goddelijke Natuur

God is de scheppende macht die de mens het aanzijn geeft en hem de goddelijke natuur tot uitdrukking doet brengen. God is de bron van liefde en geeft in overvloed; God is de bron van intelligentie en vormt en bestuurt de mens naar Zijn beeld en gelijkenis; Hij is de bron van alle ware genezingsmacht. Deze bron is zuiver geestelijk, niet stoffelijk. In feite is het de macht van God, het goddelijk Leven, dat het heelal samenstelt en handhaaft. Wanneer men inziet dat God het goddelijk Beginsel is, de bron van alle werkelijke macht, dan wordt ook duidelijk dat die macht geheel en al goed moet zijn. Daar deze macht uit God, of het goede, voortkomt kan die nooit kwaad veroorzaken, evenmin als licht duisternis kan veroorzaken. God is almachtig, alomtegenwoordig, alwetend. Het is van fundamenteel belang te beseffen dat God, vanwege zijn Goddelijke aard, nooit enige vorm van kwaad kan voortbrengen. Hij zou nooit een mens ziek maken, of hem tot zondigen in staat stellen. En omdat de kwade gevolgen het wezen van God niet weerspiegelen, en Hij de enige oorzaak is, volgt daaruit dat zij geen deel van Zijn schepping uitmaken en ze derhalve ook niet tot de mens behoren, die naar Zijn beeld en gelijkenis is geschapen.

woensdag 15 mei 2013

Steunen op goddelijk Gemoed

Soms wordt ziekte veroorzaakt door een morele fout, de een of andere ondeugd of immorele houding zoals haat, boosaardigheid, jaloezie of wellust. Als men in strijd leeft met Gods wetten moet men daarvoor lijden totdat men tot inkeer komt en weer leeft in harmonie met Gods liefdevolle bestuur. In ons gebed of behandeling moeten we onthouden dat we te maken hebben met onjuiste gedachten toestanden. In Wetenschap en Gezondheid blz. 411 lezen we “Ziekte is altijd het gevolg van een verkeerd begrip, dat in de gedachten geherbergd en niet vernietigd wordt.” Het doel van ons gebed is deze verkeerde geloofsvormen op te geven, dwaling met Waarheid recht te zetten en te beseffen dat er maar één Gemoed is, oneindige Geest, en dat de mens geen ander gemoed dan God heeft. We moeten goed begrijpen dat we in ons gebed niet steunen op de menselijke wil of het menselijke gemoed. We steunen altijd op het goddelijk Gemoed; op de goddelijke Waarheid, die de dwaling overwint; op de goddelijke Liefde, die haat overwint; op het goddelijk Leven, dat de dood overwint. De valsheid en ook de machteloosheid van het kwaad of de dwaling worden alleen door de werking van het goddelijk Beginsel blootgelegd. Angst bijvoorbeeld kan nooit door menselijk pogen overwonnen worden. U kunt angst niet verjagen met het menselijk gemoed of door menselijke wil. Alleen Gods aanwezigheid kan ons door Zijn Liefde geruststellen en de angst werkelijk vernietigen.

dinsdag 14 mei 2013

Genezing

In Christian Science wordt genezing tot stand gebracht door gebed, door wat een “behandeling in Christian Science” genoemd wordt. Men vraagt wel eens: “Wat gebeurt er eigenlijk in zo’n gebed?” U moet beginnen te begrijpen dat Christian Scientisten niet bidden om God en Zijn wetten te veranderen. We proberen in ons gebed niet God te beïnvloeden. We vragen ook niet om een wonder. We weten dat God reeds het absolute goede is, dat Zijn wet een wet van harmonie is en dat Hij de mens volmaakt heeft geschapen en hem  aldus in harmonie en rust in stand houdt. Het doel van ons gebed is onze gedachten in overeenstemming te brengen met Gods wet, de reeds gevestigde Wetenschap van het Zijn te begrijpen, onjuiste geloofsvormen los te laten en Gods liefde en Zijn eeuwigdurende zorg voor de mens te erkennen. Jezus ging in zijn gebed hiervan uit. Zijn daden kwamen niet voort uit geloof, maar uit geestelijk begrijpen. Hij had inzicht in de wet van God en gebruikte die om te genezen en de menselijke gedachte tot nieuw leven te wekken. Het eerste wat we in ons gebed moeten doen is ons bevrijden van angst. U kunt uzelf bevrijden van angst door de alheid van God, de goedheid van God, en de almacht van God te beseffen. Wanneer we de waarheid, dat alles onder Gods leiding en bestuur staat, eigen hebben gemaakt, voelen we de nabijheid van de goddelijke Liefde, de alomvattendheid en de macht van Liefde en dan zijn we verlost van angst. Dit is vaak al voldoende om te genezen.

maandag 13 mei 2013

Lives lived: Nicki


Meet: NickiGepubliceerd op 8 apr 2013
Meet Nicki. She had an intense migraine one day and turned to God in prayer. Within moments, the discomfort completely went away.

zondag 12 mei 2013

Autoriteit

Het leven van de mens ontspringt direct aan God, even direct als de rivier aan zijn bron. Als we het leven op die manier beginnen te zien, zullen we merken dat we niet meer hoeven te vechten om tegen de stroom op te zwemmen naar het goede, maar dat we kunnen beginnen uit te kijken vanuit onze goddelijke bron, vanuit onze eenheid daarmee. En dan voelen we hoe we door de volle kracht ervan worden meegedragen. Kunnen wij dit werkelijk zeggen? Is dat wel eerlijk, terwijl wij zo sterfelijk lijken, zo stoffelijk, zo tijdelijk, zo genetisch geprogrammeerd? Laten we het anders stellen? Stroomt het zonlicht uit van de zon? Stroomt een rivier vanaf haar bron? En ontspringt geestelijke individualiteit van de mens als directe uitdrukking van God, van goddelijk Leven, soms niet aan zijn goddelijke bron, aan zijn eenheid daarmee, zijn bewuste begrip ervan? Ja, natuurlijk! Jezus begreep dit heel goed. Het vormde de basis van zijn grootse levenswerk. Hij kon met autoriteit zeggen: “Hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig; want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heenga” (Joh.8:14). Waar was hij zo zeker van? Waar was hij vandaan gekomen? In het antwoord op die vraag ligt de reden van de enorme invloed die het leven van Jezus van Nazareth op de wereld heeft gehad. Als hij had geloofd dat hij alleen maar was wat hij scheen te zijn - een sterfelijk mens - had hij nooit zijn grootse werken kunnen volbrengen. Maar terwijl Jezus op aarde wandelde als de zoon van Maria, wist hij dat hij de Christus was, de Zoon van God.

zaterdag 11 mei 2013

Veilig

Er wordt vaak gezegd dat de moeilijkheden van bepaalde mensen de top van de ijsberg zijn. Het zijn gevoelens diep in ons binnenste die deze moeilijkheden veroorzaken: gevoelens als frustratie, angst, depressie, angst niet geliefd of gewaardeerd te worden, angst niet in staat te zijn liefde te geven, of de gedachte voor niets en niemand nodig of onmisbaar te zijn. Christian Science leert hoe we de aanwezige capaciteiten van het goddelijk Gemoed moeten benutten. En hoe dit Gemoed zijn volle gloed tot in de koude donkere plaatsen van het menselijk denken laat doordringen. De uitwerking van deze Wetenschap is altijd het rechtzetten van een verkeerde vooropstelling over leven, een verkeerd concept ervan, om aan te tonen dat het goede, het goede van God, altijd aanwezig is, altijd aanwezig om gebruikt te worden. De menselijke geest doet niets liever dan de dingen uitstellen en zegt dan “Als ik eerst maar eerst een baan krijg.” “Als ik eenmaal met pensioen ben.” Als! Maar heeft u ooit bedacht dat de goddelijke Liefde, het goddelijk Leven, het goddelijk Gemoed nooit iets goeds uitstelt, om de eenvoudige reden dat het zelf het alomtegenwoordige goede is? Het ware leven begint in God, gaat voort in God en blijft in God. Geen mist van vele kleine gemoederen om het leven in verwarring te brengen. Wij zijn veilig waar we altijd geweest zijn. Veilig in geestelijke oneindigheid, veilig als de individuele ideeën ervan, de uitdrukkingen, de manifestaties ervan.

vrijdag 10 mei 2013

Next chat 14 mei 2013


Finding your passion

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on May 14, 2013 at 1:45 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Robin Hoadland
Do you have a passion in life? Does your work give you a sense of mission and purpose? Is there something in your life that motivates you to jump out of bed each morning with a sense of adventure and wonder? Or . . . do you find yourself yearning to break out of an endless routine and find something that really matters? Maybe it seems as if life is just an unfulfilling, unsatisfying, unhappy struggle, day after day?
Mary Baker Eddy didn't think so. She wrote, “Soul is the infinite source of bliss: only high and holy joy can satisfy immortal cravings” (Miscellaneous Writings 1883-1896,  p. 287). So what is this high and holy joy? And where can we get it?
You're invited to participate in a chat with Christian Science practitioner and teacher Robin Hoagland as she answers questions about how we can find our passion in life and experience the joy and satisfaction that come with it.
About Robin Hoagland: During college, Robin developed a raised-eyebrow reputation as the only rugby player on the team who didn’t drink—an outward expression of her commitment to spiritual living and healing in every activity in which she participated.  While graduating from Williams College magna cum laude and as a member of the Phi Beta Kappa Society, she feels that raising two children with her husband has given her the richest education of all.  Robin worked in publishing, public radio, and freelance writing before committing full time to sharing Christian Science with others. In 1999 she began advertising as a practitioner in The Christian Science Journal, and in 2006 became a teacher of Christian Science. She was a member of the Christian Science Board of Lectureship from 2007 until 2013 when she became a member of the Christian Science Board of Directors.

donderdag 9 mei 2013

Geestelijk vacuüm

Deze eeuw is een tijdperk van opzienbare materiële, wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Maar het is onmiskenbaar dat al deze menselijke activiteiten weinig gedaan hebben om de geestelijke kwaliteit van het leven te verbeteren. De mensen zijn dientengevolge niet gelukkiger, veiliger of meer tevreden geworden en zij beginnen onrustig te worden. Zij kijken opnieuw rond om ware voldoening en tevredenheid te vinden. Denkers in de wereld maken melding van een groot verlangen dit soort ‘geestelijk vacuüm’ te vullen. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid blz. 224: “Een verhevener en praktischer Christendom, dat de bewijzen van gerechtigheid geeft en voorziet in al wat stervelingen bij ziekte en gezondheid nodig hebben, staat aan de poort van onze tijd en klopt om binnengelaten te worden.” Dan vraagt zij: “Wilt u de deur openen of sluiten voor deze bezoeker, die in de stilte des ootmoeds als een engel tot ons komt, zoals hij eertijds op het midden van de dag aan de aartsvader verscheen?” In zijn nieuwe vorm klopt de Christus dringend op de mentale deur van de mensheid. Hij brengt het goede nieuws van Gods liefde en belooft gezondheid, harmonie en algehele volmaaktheid voor allen. Wilt u uw deur openen voor deze engel - deze goddelijke boodschap - die tot ons komt?

woensdag 8 mei 2013

Redeneren

De Bijbel vereist logisch redeneren vanuit een geestelijke basis. God is Alles-in-alles - almacht, alomtegenwoordigheid, alle bewustzijn. Dus moeten wij toegeven dat er geen enkele werkelijkheid kan zijn in het kwaad, in welke vorm dan ook. Als wij trouw zijn aan de Al-God, ontkennen wij het kwaad, in welke vorm vorm het zich dan ook voordoet, als een stuk bedrog - een waanvoorstelling. En dat is precies wat Christian Science van ons vraagt om te doen. De alheid van Geest, de alheid van Liefde, de alheid van het goddelijk Gemoed, de alheid van onsterfelijk Leven is een voortdurende uitdaging als wij de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid lezen. De erkenning van Gods alheid eist bovendien van ons dat de voortdurende erkenning dat wat niet geestelijk is, in feite niet bestaat. Dat alles wat niet liefheeft, in feite niet bestaat. Dat alles wat non-intelligent is, niet bestaat.  Zelfs de dood, die, naar men kan zeggen de afwezigheid van Leven is, moet als onwerkelijk worden erkend. De dood moet als een soort valse veronderstelling afgewezen worden, daar God, onsterfelijk Leven, immer tegenwoordig is. Zo moeten ook disharmonie en elke vorm van ziekte als onbestaanbaar worden erkend, omdat zij de alheid van God, of het goede ontkennen. Gebrek en lijden zijn dus in waarheid ook onwerkelijk, omdat anders God, Ziel, en Zijn wet van overvloed en harmonie niet door alles en in alles aanwezig zou zijn. Als gevolg van dit wetenschappelijk redeneren kunnen we de lijdende mensheid helpen door gebed en begrijpen van Zijn macht en genade.

dinsdag 7 mei 2013

Kind van God

De erkenning dat God Zijn geestelijke schepping harmonisch bestuurt en bewaart, vermindert de vrees - die zo vaak de oorzaak is van ziekte. Naarmate het bewustzijn ontvankelijk wordt voor de genezende, verlossende macht van de Christus, Waarheid, verdwijnt ziekte geleidelijk uit ons leven. Genezing in Christian Science is niet slechts een kwestie van het terugkrijgen van onze gezondheid, maar van duidelijker beseffen wie wij in werkelijkheid zijn als kinderen van God. Genezing betekent in feite dat wij een stoffelijke opvatting afleggen en die vervangen door een besef van de eenheid van de mens met God. Jezus had de mensen al verteld dat hij als de Messias of de Christus geheel één was met zijn hemelse Vader, de schepper van het heelal, voor altijd in vrede in de eeuwige harmonie. Zonder deze bewuste vereenzelviging met zijn ware geestelijke zelfheid, één met God, had hij nooit de steen van het graf kunnen afwentelen en aan zijn discipelen kunnen verschijnen in de heerlijkheid van de opstanding, als overwinnaar over de haat van wie hem aan het kruis hadden genageld, over de schijnbare onafwendbaarheid van de dood en zijn bijzetting in de donkere groeve. In zijn goddelijke zelfheid als de Christus veraanschouwelijkte hij de ware geestelijke mens van Gods schepping, voor wie zonde onmogelijk is en die geen verlossing nodig heeft. Dit is de mens op wie Johannes doelde in zijn woorden: “Een ieder, die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want Hij is uit God geboren“,  (1Joh 3:9). Als wij in alle oprechtheid Jezus’ leer aanvaarden en in ons dagelijks leven zijn woorden gehoorzamen zullen we de waarheid aanschouwen van ons ware wezen als kinderen van God - zondeloos, gezond, vreugdevol en vrij.

maandag 6 mei 2013

Verlossen

De Engelstalige Oxford Dictionary geeft als eerste definitie van ‘Verlossing’: “Bevrijding van zonde en de gevolgen daarvan door de verzoening van Jezus Christus.” Verlossing betekent voor de Christian Scientist een dagelijks erkennen van Gods geestelijke koninkrijk als de goddelijke werkelijkheid. Jezus liet ons duidelijk de essentiële stappen zien voor onze algehele verlossing. In de onvervangbare samenvatting van de Christelijke leer die bekend staat als de “bergrede” wees hij op de noodzaak dag in dag uit onaflaatbaar zelfzucht en zonde te overwinnen; hij leerde ons volkomen te vertrouwen op Gods liefhebbende zorg en voorzieningen en toonde ons hoe wij “aan hun vruchten” alle listen van het vleselijk gemoed kunnen herkennen en ze aldus kunnen afwijzen. Maar hoewel de leerstellingen van Jezus onze onvoorwaardelijke gehoorzaamheid eisen, maakte hij duidelijk dat wij niets kunnen doen zonder Gods hulp. Maar met Gods hulp zijn alle dingen mogelijk. Wij dienen de Christus in ons binnenste te erkennen en ons aan hem over te geven als de enige genezende en verlossende kracht. Mrs. Eddy definieert deze genezende en helpende rol van de Christus als “goddelijke openbaring van God, die tot het vlees komt om vleesgeworden dwaling te vernietigen. (Wetenschap en Gezondheid blz. 583)" De Christus is, zoals Jezus aangaf, altijd met ons, om te helpen, om te genezen, te redden en te verlossen.

zondag 5 mei 2013

Heraut


Ons aandeel in de zondagsdienst

van De Christian Science Heraut- - 1 februari 2013
oorspronkelijk gepubliceerd in de 12.1961 editie van The Christan Science Journal


In een gemeente waar een Christian Science kerk is gevestigd, vindt er iedere zondag een belangrijke gebeurtenis plaats. Hier wordt het brood des Levens uitgedeeld, en gezondheid en vrede worden aangeboden – het antwoord op de noden van alle mensen die in die gemeente wonen – “zonder geld en zonder prijs” (Jes. 55:1). Voor een succesvolle zondagsdienst is het vereist dat iedere oprechte Christian Scientist eraan deelneemt.

lees meer>>>

zaterdag 4 mei 2013

Next chat 7 mei 2013


How does Christian Science heal?

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on May 07, 2013 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Colleen Douglass
In a society that is slowly starting to question the effectiveness and high costs of medical health care, people may wish to know how Christian Science heals the sick. Christian Science is a wholly spiritual and mental method of healing, which anyone can learn to practice. It is a proven, effective, affordable, reliable, and safe means of treatment.
This chat is an opportunity to deepen your understanding of how Christian Science heals. Join the discussion and bring your questions for Christian Science practitioner and teacher Colleen Douglass, from Los Angeles, California, to explore how the laws of God can be applied to healing—can be demonstrated and proved in your life.
About Colleen Douglass: Colleen Douglass is a practitioner and teacher of Christian Science. She has also worked for the US Forest Service, led a recreation program on the Navajo reservation, and created marketing communication plans for clients in the tourism industry. But throughout her varied career, one thing has remained constant: her reliance on God. Her lifelong study of Christian Science has repeatedly proved the universal applicability and consistent reliability of God's law.

vrijdag 3 mei 2013

Evenwicht

Stel eens voor dat U veel talent heeft aan te bieden of grote bekwaamheid, maar dat er geen vraag naar is. Of stel u voor dat u enige rekeningen moet betalen maar geen geld genoeg heeft. Miljoenen van zulke onevenwichtigheden bij elkaar vormen enkele van de voornaamste problemen waarmee de wereld thans worstelt: werkloosheid, energiecrisis, voedseltekort, inflatie, economische recessie. Zulke wereldproblemen ontstaan uit het denken van de wereld. Dit totale denken van de wereld is echter de verzameling van het denken van enkelingen. Elk probleem dat in het individuele denken wordt opgelost, bevordert derhalve het oplossen van soortgelijke problemen op grotere schaal. Hoe kunnen we de werkelijkheid zien? In het rijk van het geestelijk werkelijke bestaat voortdurend een volmaakt evenwicht tussen vraag en aanbod. Daar is nooit een tekort, omdat dit het rijk van ideeën is. Kunt u zich indenken dat u zou zeggen: “ik kan die berekening niet afmaken want ik heb geen zevens meer”? Omdat zeven een numeriek idee is, kunnen er nooit te weinig of teveel van zijn. Het is voor het al-intelligente Gemoed niet mogelijk geestelijke ideeën voort te brengen waarvoor geen bestemming is. Ook kan Gemoed niet de behoefte aan iets scheppen zonder te voorzien in de ideeën die aan die behoefte voldoen. Mrs. Eddy zegt ons dat Gods wet “slechts datgene van ons eist, wat wij ook zeker kunnen volbrengen.” (Wetenschap en Gezondheid blz. 233) Naargelang we er naar streven om te volbrengen wat God van ons verlangt, namelijk Zijn uitdrukking te zijn, en erkennen dat God elk idee verschaft dat nodig is om aan dat verlangen te voldoen, ervaren we een gevoel van geestelijk evenwicht. En dit besef verschaft dan al wat nodig is om vraag en aanbod in het menselijk vlak in evenwicht te brengen.

donderdag 2 mei 2013

Geestelijk inzicht

Als we om ons heen kijken zien we allerlei dingen, en misschien wel allerlei ongelukkige toestanden. Hoe kunnen we hoop zien? Hoop op bevrijding, vrij zijn van ziekte en disharmonie? Hoe kunnen we geluk zien? En hoe liefde? Met onze ogen zien we de uiterlijke manifestaties van deze zaken. Het  z i e n van ideeën en eigenschappen echter vraagt een onderscheidingsvermogen dat niet beperkt is tot onze ogen. En dan is het bovendien nog zo dat we niet alleen maar willen ‘toekijken’ als bij een toneelstuk, maar we willen die ideeën ook zelf ‘ervaren’. Door geestelijk zien ontdekken we de geestelijke visie dat de ware aard van de werkelijkheid geheel geestelijk is. Deze geestelijke werkelijkheid is binnen bereik van iedereen. Dit betekent dat wij deze geestelijke werkelijkheid nu kunnen waarnemen - en dat we hoop in vervulling kunnen zien gaan. In de Bijbel lezen we over mannen en vrouwen en wat hun visie was over de ware aard van God en wat zij zagen van de wijze waarop Hij de mens zegent. Voor hen was het duidelijk dat de schepping meer is dan een louter stoffelijke kijk op de dingen. In Wetenschap en Gezondheid blz. 593 definieert Mrs. Eddy profeet als volgt: “Een geestelijk ziener; het verdwijnen van de stoffelijke zin voor de bewuste feiten van geestelijke Waarheid.” Profetie is dus geestelijk zien - een goddelijk geïnspireerd inzicht. Heden vinden we bewijzen dat tal van disharmonische zaken worden opgelost en ziekte wordt genezen door de toepassing van geestelijk inzicht.

woensdag 1 mei 2013

Geestelijke visie

Wij allen kunnen het voorbeeld van Jezus volgen, zoals Mrs. Eddy dat deed. Ook wij kunnen onze gedachten openen, het geestelijk inzicht tot ontwikkeling laten komen en er in ons leven uiting aan geven. Het resultaat is genezing. Een kennis van mij toonde dit overtuigend aan. Deze man werkte aan een experiment, waarbij uiterst brandbare vloeistof werd gebruikt. De vloeistof vatte vlam en hij verbrandde zijn hand. Stoffelijk gezien had mijn vriend een ernstig gewonde hand. Betekent het gebruikmaken van geestelijke visie nu dat hij zich een hand in gezonde staat voor de geest moest roepen? Nee. Geestelijke visie laat ons geestelijke ideeën zien. Geestelijke visie stelt ons in staat geestelijke kracht en macht waar te nemen, onaangetast door ongevallen. Geestelijke visie weet dat de mens nooit zijn greep op het goede verliest, en het geestelijk goede de mens nooit verlaat. Het ziet de ware aard van iedere door God geschapen individu. Mijn vriend bad om meer te zien en te begrijpen van de geestelijke aard van God en de mens, los van wat de stoffelijke zinnen hem toonden. Hij opende zijn hart om de macht en tegenwoordigheid van God bevestigd te zien. De hele toestand was volledig genezen. Op zijn hand was zelfs geen enkel spoor van het ongeluk. Het is niet een menselijk optimisme. Het is het gebruikmaken van de zuivere zintuigen van Ziel om te zien wat er al is.