donderdag 7 maart 2013

Rein van ogen

Mrs. Eddy was overtuigd van Gods immer-tegenwoordigheid en de verwantschap tussen de mens en Hem. Dit was de atmosfeer, die men voelde in haar tegenwoordigheid. Men kreeg de indruk, dat haar belangstelling niet persoonlijk was, maar de gehele wereld gold. In Miscellaneous Writings (blz. 367,368) zegt zij: “De zinnen zouden willen beweren, dat al wat van zonde verlost, de zonde moet kennen. Waarheid antwoordt hierop, dat God te rein van ogen is om ongerechtigheid te zien, en juist door Zijn onwetendheid omtrent datgene, wat niet is, kent Hij dat wat is, en verblijft Hij in Zichzelf, het enige Leven, de enige Waarheid en Liefde - en wordt weerspiegeld door een heelal naar Zijn eigen beeld en gelijkenis.” Zij zegt ook: “Langs de wegen van de stoffelijke zin, van wereldse gedragslijnen, van praal en hovaardij, wordt geen welslagen in Waarheid bereikt. Bevangen door verkeerd geleide aandoeningen zullen wij stranden op het drijfzand van wereldse beroering en praktisch te kort schieten in de wijsheid, welke vereist wordt om de overwinning over het eigen ik en over de zonde te onderwijzen en te demonstreren” (Terugblik en Inblik, blz. 79). Overeenkomstig het voorbeeld van Mrs. Eddy gaan de gebeden van Christian Scientisten uit naar de wereld.

Geen opmerkingen: