dinsdag 31 december 2013

Hymn

Hymn 82
Arthur C. Ainger

God is working His purpose out
As year succeeds to year,
God is working His purpose out
And the time is drawing near;
Nearer and nearer draws the time,
The time that shall surely be,
When the earth shall be filled with
the glory of God
As the waters cover the sea.

God volvoert Zijn heilig plan,
Door jaar en door getij,
God volvoert Zijn heilig plan
En Zijn dag komt naderbij;
Nader en nader komt Zijn dag, 
De dag van genade en vreê,
Dat deze' aard zal vervuld zijn van de
   eere van God,
Als de waatren vullen de zee.

zondag 29 december 2013

Volmaaktheid zien

God, die het scheppend, oorzakelijk, universeel Gemoed is, komt tot uitdrukking als de intelligentie en integriteit van de mens, zijn gevoel voor liefde en het goede, zijn gezondheid en nuttigheid, zijn geluk en veiligheid, zijn vermogens en mogelijkheden. Wanneer wij onszelf identificeren met dit Gemoed als de geestelijke volmaakte uitdrukking ervan, zullen we ons leven volledig benutten. Het in praktijk brengen van deze geestelijke benadering is buitengewoon interessant. En het is praktisch. Het helpt wanneer wij de mens zien in de ruimste zin van het woord, goed te zien als volmaakt door God geschapen, - m.a.w. de mens zien zoals hij werkelijk is. Mrs. Eddy omschrijft het als volgt in één van haar boeken: “De lens van de Wetenschap vergroot de goddelijke macht voor het oog van de mens; dan zien wij de alheid van Geest en dientengevolge de nietsheid van de stof.” (Message to The Mother Church for 1901, blz.12). Het wordt dan duidelijk dat de volmaakte mens die door God geschapen is, alleen maar volmaaktheid kan zien in de mens.

woensdag 25 december 2013

Bethlehem

The Wisemen of the East had wandered far
In search of Truth;
Led by a star,
Their earnest prayer to find the Christ-idea
Was realized.
They laid their precious offerings at his feet,
And bowed themselves before the Prince of Peace,
And thus went forth renewed, continuing
Their journey by another way,
Far richer than before.
The simple shepherds faithfully kept watch
Over their flocks,
And heard the call
That heralded the Christ: To all mankind
Good will and peace.
So these men came and knelt before their Lord,
Humility and joy their offering.
Within each heart were peace and thankfulness;
The glory they had glimpsed they knew
Would evermore increase.
So unto Bethlehem each one must come;
The star shines still.
He in whose heart there burns the pure desire
To seek and know the truth and live thereby,
Whate'er the cost,
Is led unerringly to find the Christ;
Whoever bows
With humble heart before the dawning truth,
And offers silently his every thought
To God, within his heart again today
God's spiritual idea is glimpsed—
The Holy Ghost received. 
From the December 25, 1943 issue of the Christian Science Sentinel

maandag 23 december 2013

Christ and Christmas


Behind the scenes - printing "Christ and Christmas" in 2012A wonderful “behind-the-scenes” look into making the book, including a peek at some of the original artwork. 

zondag 22 december 2013

Heraut

Kerstmis zonder stress en disharmonie

van De Christian Science Heraut- -12 november 2013
Oorspronkelijk verschenen in de Deense Christian Science Heraut van December 2011 en later gepubliceerd als een Journal origineel web-artikel op 1 december 2012.
Als kind zong ik een bekend Deens liedje dat ongeveer zo luidt: “Kerstmis komt nu, en Kerstmis duurt tot Pasen.” Tegenwoordig kunnen we daar aan toevoegen “en Kerstmis begint na Pasen”, want vaak liggen de eerste kerstkoekjes al in september in de winkels. Het valt niet mee om een kunstmatig geschapen kerstsfeer drie maanden in stand te houden. Dit zou zeker kunnen verklaren waarom voor zoveel mensen Kerstmis een vermoeiend toestand is in plaats van een geweldige gebeurtenis. Waar is de oude kerstatmosfeer gebleven gevuld met opwinding en vreugdevolle verwachting, met zelfgemaakte verrassingen, vrolijke liederen en prachtige verhalen die werden voorgelezen bij kaarslicht?

Next chat 7 Januari 2014

United against divisiveness

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on January 07, 2014 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Whether there's division in your household, at church, at work, or in government, there is a healing answer, and prayer will help you find it. For centuries, people have been turning to prayer and have found solutions and safety in times of war and times of peace, in times of lack and times of plenty. The Bible records many of these experiences, and the guests on this chat will be able to share other, more contemporary examples.
If you're looking for solutions to divisiveness in any part of your life—or the life of your country—join this chat with a practitioner and teacher of Christian Science and with a Christian Scientist who has founded an organization that is working for world peace.
John Minard
About John Minard: After getting a degree in telecommunications, John founded a corporate communications company in Michigan. He later moved to Boston to work for The Christian Science Monitor's broadcasting initiatives, and in other Church technology positions, including many Internet-related activities.
John and his family live in Collingswood, New Jersey, just outside of Philadelphia, where John works as a Christian Science practitioner and teacher.
Libby Hoffman
About Libby Hoffman: Libby has been active in peacebuilding for over 25 years. She is the founder and president of Catalyst for Peace, a private foundation that mobilizes locally owned and led peacebuilding and reconciliation and brings the stories of this work to the world. She co-founded Fambul Tok (Family Talk), which brings victims and perpetrators from the civil war in Sierra Leone together in tradition-based ceremonies of truth-telling and forgiveness. She produced the award-winning documentary film about this work, Fambul Tok, and is a lead author of the book of the same name – both released in 2011.
A former Political Science professor at Principia College, Libby has developed and led conflict resolution training programs in corporate, congregational, educational, and community settings. She lives in Maine, and is married with three children.

vrijdag 20 december 2013

De juiste kijk

Wat is de juiste kijk op de mens? Het is de waarheid omtrent de mens zien als het beeld en de gelijkenis van God. Deze waarheid is de Christus, de geestelijke kijk op de mens. En dit is onze Verlosser. Verlosser van wat? Van het stoffelijke, onvolmaakte beeld van het bestaan. De werkelijke identiteit van de mens wordt gevonden in de individuele uitdrukking van de geestelijke kwaliteiten van God: liefde, vriendelijkheid, vitaliteit, intelligentie, integriteit, goedheid. Zijn dit niet de soort eigenschappen die u en ik in elkaar liefhebben, waarderen en respecteren? Maken ze niet in feite het ware wezen van de mens uit? Maar hoe zit het met zonde en ziekte, onvolmaaktheid en beperking, zorgen en verdriet en andere negatieve aspecten? Die geven niet de onomstotelijke werkelijkheid van de mens te zien, maar slechts een onjuist beeld, een drogbeeld van de mens, dat door het geestelijke of juiste beeld, vernietigd kan worden. Mrs. Eddy geeft in haar boek Miscellaneous Writings blz. 353 een duidelijke verklaring “Wanneer iemand mij vraagt, is mijn opvatting over u juist? dan antwoord ik, De menselijke opvatting is altijd onvolmaakt; laat uw menselijke opvatting van mij of van wie dan ook, los, en vind de goddelijke, - dan hebt u de juiste verkregen - en nooit eerder.”

donderdag 19 december 2013

Mini-lecture


Step out of your story and into healing [23 mins ENG]"Step out of your story and into healing" with Jon Benson.  This is the fifth talk of a mini-lecture series held at the Angelika Film Center in Dallas, TX on March 3rd, 2012.  Jon has recently expanded this mini-lecture to a 60-minute lecture.

woensdag 18 december 2013

Poster


Zoals de kinderen Israëls zegevierend geleid werden door de Rode Zee, de duistere eb en vloed van menselijke vrees — zoals zij door de wildernis werden gevoerd, moeizaam trekkend door de grote woestijn van menselijke verwachtingen, in het vooruitzicht van de beloofde vreugde — zo zal de geestelijke idee alle rechtmatige verlangens leiden op hun doortocht van de zinnen naar Ziel, van een stoffelijk naar het geestelijk begrip van het bestaan, opwaarts naar de heerlijkheid, bereid voor hen die God liefhebben.

Wetenschap en Gezondheid blz. 566 door Mary Baker Eddy

dinsdag 17 december 2013

Beter denken

Mrs. Eddy’s ontdekking was het resultaat verruimd breed denken. De godsdienst die zij stichtte, brak radicaal met alle conventionele opvattingen. Zij zag steeds duidelijker in dat de stof niet de werkelijke mens kan zijn. Zij besefte, dat zij zichzelf en anderen, de mens en het leven, moest zien als de geestelijke mentale uitdrukking van het goddelijk Gemoed, God. De mens in zijn ware aard brengt al de hoedanigheden en eigenschappen van zijn oorspronkelijk Beginsel, God, tot uitdrukking. In werkelijkheid is hij volkomen gezond en ontbreekt het hem aan geen enkel noodzakelijk element van het goede. Hij is de belichaming van geestelijke eigenschappen. Op het eerste gezicht lijkt het natuurlijk alsof dit voorbijgaat aan het feit dat wij fysieke lichamen hebben, dat er andere lichamelijke wezens om ons heen zijn en dat we in een fysieke wereld leven. Maar ik zou een ieder die deze terechte vraag stelt, willen vragen de lichamelijke mens en zijn omgeving te beschouwen als een tijdelijk besef van het leven, een veronderstelling waarin verbetering gebracht kan worden. Waarom? Omdat we gaan zien dat onze levens eenvoudigweg de objectivering zijn van ons denken. Beter denken leidt onvermijdelijk tot een beter leven en tot grotere levensvervulling. Waaruit bestaat beter denken? Uit het zien van het leven en de mens in termen van goddelijke of geestelijke identiteit, in termen van God-gelijke of geestelijke eigenschappen, in plaats van als een mengeling van lichamelijke eigenschappen en onvolmaaktheden. Uiterlijke schijn geeft niet de mens weer. We moeten “letten op de volmaakte mens”, ons bewust worden van de geestelijke volmaaktheid van de mens als Gods uitdrukking.

maandag 16 december 2013

Manifestatie van God

“Het gaat er niet om hoe je redeneert”, zei een van mijn leraren eens, “maar van welke grondslag je uitgaat.” Waar het dus op aan komt, is dat we ons niet moeten laten verleiden van een verkeerde grondslag uit te redeneren en te geloven, dat de mens een fysiek of persoonlijk wezen is. In plaats daarvan moeten we de mens zien als goddelijke weerspiegeling of de belichaming van de geestelijke hoedanigheden van God - van Waarheid, Leven en Liefde. De mens is niet een combinatie van geestelijkheid en lichamelijkheid. Ziekte lijkt vaak zo’n frustrerend en onoverkomelijk probleem, als we in ons denken en handelen uitgaan van de verkeerde veronderstelling dat de mens stoffelijk is. Want deze veronderstelling zelf sluit de kern van alle moeilijkheden in zich. Verwerp deze grondslag - de gedachte dat de mens stoffelijk is - en u raakt de schadelijke gevolgen ervan kwijt, de mentale en lichamelijke moeilijkheden. We moeten vasthouden aan de juiste grondslag door te verklaren dat alle ware bestaan - het leven, de mens, zijn huis en gezin, zijn omgeving, mentaal is - de geestelijke volmaakte uitdrukking van een geestelijk volmaakt Gemoed. De lichamelijke, onvolmaakte verschijningsvorm van het bestaan is louter een verkeerd beeld dat vaste vorm heeft aangenomen. Met de geestelijke idee van het leven kunnen we dit verkeerde beeld corrigeren. Het komt allemaal neer op de noodzaak voor ieder van ons om overal de volmaakte mens of manifestatie van God te zien.

zondag 15 december 2013

Uiterlijke schijn

De werking van Christian Science is gelegen in gebed. Het is een bewijsbare godsdienst. Het is een denksysteem, dat berust op bewijsbare waarheden, niet op godsdienstige abstracties. Door gebed leren wij de uiterlijke, stoffelijke schijn met minder eerbied te behandelen. Het leert ons respect voor de grondgedachte, dat het leven, de mens, zijn omgeving, in wezen geestelijk zijn en uit geestelijke ideeën bestaan. Gebed is onze volkomen gemeenschap - of contact - met de goddelijke Liefde, liefde voor de mens als Gods beeld en gelijkenis. Wanneer gebed op een specifieke situatie wordt toegepast, kan het zowel individuele levens als een gemeenschap op een hoger peil brengen. De bekende schrijver Erich Fromm geeft de noodzaak aan werkelijk te proberen het hart van de mensen te doorgronden, in plaats van ons door de uiterlijke schijn te laten misleiden. Hij schrijft: “De verschillen in talent, intelligentie, kennis vallen in het niet vergeleken bij het wezen van de menselijke kern, die ons allen eigen is. Om dit wezen gewaar te worden, moeten we van buitenaf tot de kern doordringen. Als ik van een ander mens alleen maar de buitenkant zie, dan zie ik voornamelijk de verschillen, datgene wat ons scheidt. Als ik doordring tot de kern, dan ontwaar ik de identiteit, het feit dat wij broeders zijn.” Als we onze gedachten concentreren op onze ware identiteit, zien we waarlijk “de volmaakte mens”.

zaterdag 14 december 2013

Next audio chat 17 December 2013

Cherishing children at Christmas

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on December 17, 2013 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Judy Olson
A year has passed since the tragic shootings at Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut, and so, many parents will give their kids an extra hug of comfort during the Christmas season this year. One of the best ways to love and support our children is in prayer. Christian Science shows how prayer can be powerful and reliable to nurture, protect, guide, and heal children.
Christmas celebrates the birth of the child, Jesus, who represented the eternal Christ, God’s spiritual idea, here with us always. At Christmas we can celebrate the presence of the Christ with our children too, keeping them innocent, safe, and loved by God.
You’re invited to join this live audio chat with Christian Science practitioner and teacher Judy Olson from Westport, Connecticut. Bring your questions and prayers to join with others in supporting and cherishing children.
About Judith Hardy Olson: Judy is originally from Kansas City, Missouri. After graduating from college where she majored in English, she worked in public/employee relations and then married and became a stay-at-home mom and lived in eight different cities. She did volunteer work as a hotline worker, as a counselor for runaway teens and pregnant teens, and at a men’s rehabilitation center. Judy taught art to inner-city children, and she served on the board of a men's shelter. In 1982, Judy became listed as a practitioner in The Christian Science Journal, and in 1997 she became a Christian Science teacher. She was a member of the Christian Science Board of Lectureship for four years, and is a frequent contributor to the Christian Science periodicals. Judy is currently serving as First Reader of The Mother Church in Boston, Massachusetts.

vrijdag 13 december 2013

Verborgen vermogens

Hoe zou u de mensen om u heen beschrijven? Zeggen we bijvoorbeeld ze is “erg intelligent”. Of ”Hij heeft zoveel inzicht” of “Zij is zo’n warm iemand”. Dergelijke eigenschappen kunnen niet met meetinstrumenten worden geregistreerd. Maar daarom zijn ze niet minder “werkelijk”. De woorden “Ik mag hem graag” klinken ons gewoon toe. Maar als ik van iemand zou zeggen “Ik mag jou voor 84,7 procent” of “Ik respecteer  je 50 gram”, dan zou u mij waarschijnlijk raar aankijken. Deze dingen of eigenschappen zijn niet meetbaar en het is zelfs moeilijk ze concreet en objectief te omschrijven. En je kunt er ook niet zonder. Vanuit een fysiek standpunt alleen kunnen we onze werkelijke identiteit niet aan het licht brengen. We moeten diepgaander denken over de mens en niet stilstaan bij wat zich aan de oppervlakte voordoet. Mensen die we goed kennen lijken soms alledaags en oninteressant, totdat we ze gaan zien in het licht van warme appreciatie en begrip dat een terloopse, onverschillige blik te boven gaat. Dan zien we het goede in ze, hun verborgen vermogens en hun ware rijkdom. Pas wanneer wij aan de geestelijke eigenschappen van de mens beginnen te denken, die hij van nature bezit, kunnen we zien wat de mens in werkelijkheid is.

donderdag 12 december 2013

Geestelijke krachten

Hetzelfde Gemoed dat het lichaam geneest en de harmonie herstelt, maakt ook de samenleving gezond en harmonisch. Gods verklaring tegen Mozes: “IK BEN DIE IK BEN” is een wet ter vernietiging van het sterfelijk gemoed en alles wat daarmee samengaat, persoonlijk of in de gemeenschap. Het bevel één God te hebben, één Gemoed, wijst erop dat Geest de bron is van alle ware intelligentie die alles bestuurt. In feite komen de drang naar het goede in de mens en alle positieve invloeden in de samenleving voort uit deze ene bron, het goddelijk Gemoed. De betrouwbaarheid van Beginsel, de warmte van Liefde, de reinheid van Ziel, de onvernietigbaarheid van Waarheid, de eenheid en alheid van God, het goede, zijn de geestelijke krachten die de samenleving in stand houden. Geen van deze onontbeerlijke elementen komt uit de stof voort. Ze zijn uitdrukking van Geest, ze maken de wil van God, de grote “IK BEN”, openbaar.

dinsdag 10 december 2013

De mens

Hoe kunnen wij in ons dagelijks leven de onafgebroken zorg van God ervaren? Daarvoor is het noodzakelijk dat we begrijpen dat God de goddelijke Liefde is en de mens Gods beeld en gelijkenis, Gods weerspiegeling. In Christian Science kennen we God als oneindige Liefde, eeuwige Waarheid, almachtig Leven. Hij is de enige scheppende macht, het ene Gemoed, en de mens is Zijn idee, Zijn uitdrukking. Deze hechte band tussen God en de mens moet begrepen worden, zodat we onszelf in het ware licht zien en ons erfdeel als de zonen en dochteren van God tot werkelijkheid maken. Soms zijn we geneigd te denken dat God daarboven is en dat wij hier beneden leven, dat God Geest is en dat de mens stoffelijk is. Het feit is echter dat er slechts één Wezen, één Ziel, één Leven, één intelligentie of Gemoed bestaat. De mens als de uitdrukking van God kan nooit afgezonderd worden van deze goddelijke éénheid, net zo min als een zonnestraal gescheiden kan worden van zijn bron, de zon. Voor een correcte, juiste opvatting van de mens moeten we een juist idee hebben van zijn bron of oorzaak, zijn oorsprong. We kunnen een nauwkeurige beschrijving van een zonnestraal alleen ontlenen van een beschrijving van de zon zelf. Zo begrijpen we dat de identiteit van de mens afkomstig is van de ene IK BEN, het enige Ego. De mens heeft geen ego buiten God. Dit betekent dat we eerst moeten weten wat God is, voordat we kunnen begrijpen wat en wie de mens is.

maandag 9 december 2013

Aard van God

Iedere keer als we de aard van God duidelijker bewust worden, Zijn volmaaktheid, macht, harmonie en schoonheid, verdwijnt het verkeerde sterfelijke ego, of geloof in beperkingen en sterfelijkheid uit onze gedachten. Deze hogere gedachtestaat, dit goddelijk bewustzijn, resulteert natuurlijkerwijze in genezing. Het brengt de volkomenheid van het goddelijk Gemoed in onze menselijke ervaringen. Mrs. Eddy zegt in Miscellaneous Writings, blz. 185: “De zelfverzaking van alles dat de zogenaamde stoffelijke mens uitmaakt en de erkenning en verwerving van zijn geestelijke identiteit als kind van God, is de Wetenschap die de sluizen van de hemel opent, waaruit het goede ieder kanaal van het zijn binnenstroomt, stervelingen reinigt van alle onreinheid, alle lijden vernietigt, en het ware beeld en de ware gelijkenis laat zien.”

zaterdag 7 december 2013

Question of the week

At what point is the positive material stuff an expression of God, and when is it purely material and erroneous?

QUESTION: At what point is fun and pleasant material stuff an expression of God, and when is it purely material and erroneous?
Read this in German.
Annette Kreutziger-HerrAnnette Kreutziger-Herr says: I love the quote from Shakespeare that Mary Baker Eddy included at the beginning of Science and Health: “There is nothing either good or bad, but thinking makes it so.” 1 Could this really be true? Is thinking all that matters? Does everything really come down to our motives?

Next chat 10 December 2013

The Christ-power behind forgiveness

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on December 10, 2013 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Lois Carlson
Why is forgiveness inevitable? The human mind certainly does resist forgiveness, but nevertheless it is possible, essential, and irresistible.
Join Christian Science practitioner and teacher Lois Carlson in a liveSentinel chat where she explores this topic. She'll answer questions about what forgiveness is, where we find it, and how we can practice it. She'll also discuss the transforming power forgiveness can have in our lives.
About Lois Carlson: Lois has been a Christian Science teacher since 1991 and in the full-time healing ministry of Christian Science since 1975. Lois raised two sons and now lives with her husband in downtown Chicago.

donderdag 5 december 2013

Onverbrekelijke eenheid

Christus Jezus kwam om te bewijzen dat de mens Gods kind is. Hij maakte dat punt duidelijk aan degenen die hij genas. Bijvoorbeeld bij de genezing van de verlamde man was zijn eerste stap dat deze man zwaarbeladen was met schuldgevoelens - misschien zelfveroordeling. Jezus kwam niet om de mensen te veroordelen, maar om ze lief te hebben, om ze hun ware natuur te tonen als kinderen van God. De schriftgeleerden, begraven in de traditionele godgeleerdheid, betwistten Jezus’ autoriteit om zonden te vergeven. Hij antwoordde hierop met het genezen van de verlamming en de man te vertellen z’n bed op te nemen en naar huis te gaan. De man was bevrijd van zijn beperkingen en invaliditeit. Christus Jezus veranderde de gedachten van deze man over zichzelf en op deze wijze genas hij het lichaam. De mens naar Gods gelijkenis geschapen is geen zondaar, noch is hij onderworpen aan een wet van ziekte. Zulke dwalingen hebben geen macht het ware zelf van de mens te verbergen. De eeuwige Christus is ook nu aanwezig om ons op te wekken tot het besef van onze band met God, onze onverbrekelijke eenheid met onze goddelijke bron.

dinsdag 3 december 2013

Goddelijk Ego

God is het goddelijk Beginsel van het heelal. God houdt zichzelf in stand, Hij is het eeuwig Zelfbestaan. Hij is zich alleen bewust van het goede, van Liefde, die geen haat kent. Hij is zich alleen bewust  van Leven dat geen dood kent. Hij is Alles in alles, en dit goddelijk Alles is oneindige Geest. Zijn schepping is geheel geestelijk. Het zelfbewustzijn van het goddelijk Ego is totaal zonder vrees, absoluut zeker van zichzelf, volkomen bevredigd. En dit zelfbewustzijn wordt door de ware mens weerspiegeld, als Gods beeld en gelijkenis - wordt weerspiegeld door uw werkelijke wezen. Zelfbewustheid wordt over het algemeen beschouwd als een slechte karaktereigenschap. Het hangt er echter van af over welk zelf we het hebben. Het ego dat stervelingen menen te hebben is onwaar, beperkt en vol vrees. Maar het goddelijk Ego is de “IK BEN”, dat het geestelijk heelal en de mens in volmaakte harmonie bestuurt. Het punt dat ons allemaal aangaat en waar we in de praktijk allemaal mee te maken hebben is: “Waar vereenzelvigen we ons mee? Met een stoffelijk, sterfelijk ego, of met het geestelijk, goddelijk Ego?”

maandag 2 december 2013

Video lecture

The healing power of gratitude [39 mins ENG]


Watch "The healing power of gratitude" with Betty O'Neal.  This lecture was filmed on April 24, 2012 in the original edifice of The Mother Church in Boston, MA USA.

zondag 1 december 2013

Heraut

“ZEGEN MIJ, OOK MIJ, MIJN VADER!”

Als ik naar het nieuws kijk, en hoor of lees over haat, geweld, wraak en bedreiging, vraag ik me vaak af wat ik kan doen om bij te dragen aan verzoening. Het bijbelverhaal over Jakob en Ezau helpt me hierbij.

zaterdag 30 november 2013

Next chat 3 december 2013

To feel rested and refreshed

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on December 03, 2013 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Kittie Burris
Insomnia and sleep deprivation are major problems affecting people today. Many turn to sleeping pills and other sleep aids to find rest. But does our sense of rest really depend on how much sleep we get at night? Christian Science teaches that rest and sleep are not necessarily related. Rest is a spiritual quality of God. It’s independent of how much sleep the body gets. As children of God, our peace is determined by God’s ability to care for us, so we always have a divine right to feel rested and refreshed, even if we’ve missed a good night’s sleep.
To explore this topic further, and to gain a greater sense of how you can demonstrate this promise of rest in your life, join this live chat and bring your questions for Christian Science practitioner and teacher Kittie Burris from Chesterfield, Missouri.
About Kittie Burris: Kittie is a practitioner and teacher of Christian Science. Her background includes work in banking and also for the United States Federal Bureau of Investigation. She has given talks to groups at religious, hospital, and school facilities, and while she was serving as a college advisor to the Christian Science Organization at Occidental College in Los Angeles she was on the Interfaith Council there.

vrijdag 29 november 2013

Divine Love


woensdag 27 november 2013

Thanksgiving Service


On Thursday, November 28, at 10:00 a.m. ET, The Mother Church will host a special Thanksgiving service in the Extension of The Mother Church. This special service will include music and hymns, a reading of the Thanksgiving Proclamation by the President of the United States, a Scriptural reading, prayer, a Thanksgiving Bible Lesson (download, print, listen to, and share for free) from our pastor (the Bible and Science and Health with Key to the Scripturesby Mary Baker Eddy), and testimonies of gratitude from attendees that are appropriate for the occasion. There will also be an organ prelude and postlude (see the full order of service). The meeting will be conducted by the First and Second Reader of The Mother Church.

Join us

Video

San Juan Capistrano, CA
After attending many churches but never feeling impelled to join a church, something changed when this woman attended a Thanksgiving service at the San Juan Capistrano Society. Listen as she talks about her experience.

Impelled to join

video

dinsdag 26 november 2013

Intelligentie

Eens werden de discussies over de oorsprong van de mens beheerst door protoplasma en celelementen. Nu we een stapje verder zijn, beweert de erfelijkheidsleer dat de intelligentie, het gedragspatroon en de persoonlijkheid van de mens, evenals zijn hersenstructuur gecontroleerd worden door chemicaliën, DNA genoemd, de basis van de genen. Als we echter aannemen dat ons ego of onze individualiteit voortkomt uit protoplasma, kosmische ingrediënten of een chemische formule, dan zijn we onderhevig aan alle mogelijke ongewenste stoffelijke invloeden. Dan geven we onze opvatting over het bestaan aan allerlei onzekerheden prijs, als ongelukken, veranderingen en evoluties. Het is echter duidelijk dat een chemische samenstelling geen karaktereigenschappen kan inhouden met morele en geestelijke kwaliteiten, omdat die geen bewustzijn heeft. Logisch dat deze stoffelijke aanpak van het leven en de intelligentie vrees en ziekten ten gevolge heeft, en zonde en ellende voortbrengt. Meer en meer mensen zijn dan ook in toenemende mate onvoldaan over een stoffelijke bepaling van de identiteit van de mens. Zij willen niet in vakjes worden gedeeld, gemanipuleerd of gegeneraliseerd worden. Er is een tendens om tot een hogere uitleg van het bestaan te komen. Christian Science openbaart dat intelligentie niet in de stof zetelt en er ook niet uit voortkomt. We moeten leren begrijpen wat intelligentie werkelijk is en waar deze vandaan komt. Deze intelligentie is Gemoed en niet in de stof.

maandag 25 november 2013

Beloofde land

Zijn ouders waren Hebreeërs en door bepaalde omstandigheden werd hij opgevoed aan het hof van Farao. Toen Mozes een man geworden was, werd zijn probleem wat zijn identiteit werkelijk was steeds groter. Hij vroeg zich waarschijnlijk hetzelfde af als zovelen onder ons doen, nl. “Wie ben ik eigenlijk?” In zijn wanhopig zoeken naar een antwoord reageerde hij met zo’n heftig geweld op een onrechtvaardigheid, dat hij moest vluchten in de woestijn en hij werd herder. Maar de vraag naar zjin identiteit liet hem niet los. Terwijl hij bezig was een brandende braambos in het bergachtige woestijngebied nader te onderzoeken, werd hem iets groots geopenbaard. Hij hoorde God de volgende belangrijke woorden spreken: “IK BEN DIE IK BEN” (Ex.3:14). Op dat moment begon Mozes in te zien dat God, Geest, het enige Ego is, de bron van alle identiteit. En dat de mens de uitdrukking is van dit goddelijk Ego. Mozes begreep dat God zijn enige Ego was, en dat betekende een keerpunt in zijn leven. Letterlijk gesproken “vond” hij zichzelf toen hem duidelijk werd dat de mens het beeld en de gelijkenis van God is. Onder Gods leiding was Mozes in staat de kinderen Israëls uit gevangenschap en onderwerping te leiden naar het beloofde land. Let even goed op deze volgorde: de ontdekking dat God het enige Ego is; de ontdekking dat de identiteit van de mens de uitdrukking is van dit goddelijk Ego, en hoe dit leidt tot vrijheid uit onderwerping en gevangenschap en voert naar het beloofde land.

zondag 24 november 2013

Heraut

GEEN SPIJT MEER

Zijn we voorbestemd om met kwellende gedachten van spijt, schuld of verdriet te leven? Worstelen we met herinneringen aan teleurstellingen, gemiste kansen of onvervulde verlangens? Het levensverhaal van een mens lijkt wel te bestaan uit goede perioden die we ons met plezier herinneren en voorvallen die we liever zouden vergeten omdat ze ongemakkelijk of pijnlijk zijn – en die als spookbeelden terug in ons bewustzijn kunnen sluipen en onze vrede en harmonie belagen. Maar moeten we geloven dat we gedoemd zijn om te leven met kwellende gedachten die ons gevoel van eigenwaarde aantasten, ons gevangen houden in het verleden en ons beletten vooruitgang te boeken op onze geestelijke reis? Zo’n vonnis wordt in elk geval niet door God opgelegd aan Zijn geliefde dochters en zonen.

zaterdag 23 november 2013

Next chat 26 november 2013

Harmony in the family--how to get it, how to keep it

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on November 26, 2013 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Trouble listening? Try updating your Flash player.
Michele Newport
“Home is the dearest spot on earth, and it should be the centre, though not the boundary, of the affections,” writes Mary Baker Eddy in Science and Health with Key to the Scriptures (p. 58). This chat will give you spiritual ideas that will help you in your prayers for a better home life. Family pressures, rivalry, distrust, and other challenges—can all be addressed by prayer and by gaining a clearer understanding of God's goodness and love.
To learn more about God's tender love and how it can bring healing to your family relations, bring your questions and concerns to this chat with a Christian Science healer.
About Michele Newport: Michele grew up in Provo, Utah where she attended Christian Science Sunday school. As a young adult she moved to Redondo Beach, California and worked as a secretary in the aerospace industry for several years. Years later she and her husband moved to Salt Lake City where she served as Christian Science Committee on Publication for almost 9 years. She became a Journal-listed practitioner in 1997. In 2001 they moved to Boston where she served in the Committee on Publication office for several years and then worked part-time in the TMC Reading Room. Now in Albuquerque, New Mexico, Michele devotes her full time to the healing practice.

vrijdag 22 november 2013

God is Geest

Het Beginsel van Christian Science is God; en Jezus leerde ons dat er een rein hart voor nodig is om Hem te zien. En een rein hart krijgen we slechts als de stoffelijke zin van het bestaan plaats maakt voor de geestelijke zin van het bestaan. God is Geest, zegt ons de Bijbel. En Mrs. Eddy brengt de absolute logica van Christian Science in deze verklaring tot uitdrukking: “Geest is God en de mens is Zijn beeld en gelijkenis. Daarom is de mens niet stoffelijk: hij is geestelijk” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 465). Deze verklaring is niet alleen een mooie theorie. Zij kan worden aangetoond. Als u hiervan uitgaat en ermee werkt kan zij genezing tot stand brengen. Waarom? Of liever hoe? Het vergeestelijkt ons denken; wat het gevolg is als we deze waarheid in ons dagelijks leven toepassen. Door ons geestelijk begrijpen in praktijk te brengen - een geestelijk begrijpen dat ervan uitgaat dat Geest, God is, de enige oorzaak en enige Schepper en dat daarom de schepping geestelijk moet zijn, worden onjuiste voorstellingen van zaken gecorrigeerd. Vanuit dit absolute gezichtspunt van Christian Science is er geen plaats voor het kwaad of voor onvolmaaktheid omdat God goed en volmaakt is, zoals Jezus heeft verklaard en gedemonstreerd.