zondag 9 december 2012

Gerechtigheid

In Miscellany, blz. 283, schrijft Mrs. Eddy: “Individuen, zowel als volkeren kunnen in harmonie samengaan op de grondslag van gerechtigheid, en dit wordt bereikt wanneer het ik zichzelf verliest in Liefde - ofwel Gods eigen verlossingsplan. ‘Recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen’ is de standaard van Christian Science. Menselijke wetten zijn alleen goed voor zover zij de goddelijke als voorbeeld nemen. De grondslag van vertroosting en vrede is een verlicht besef van Gods bestuur.” Zij realiseerde zich dat menselijke wetten de goddelijke tot voorbeeld moeten nemen om rechtvaardig te zijn. Mrs. Eddy legt in Wetenschap en Gezondheid, blz. 560, de nadruk op de noodzaak een juist oordeel te hebben over Gods boodschapper. Zij schrijft: ”Het grote wonder voor het menselijk begrip is de goddelijke Liefde en de verheven noodzaak van het bestaan is tot de ware idee te komen van wat het koninkrijk der hemelen in de mens inhoudt. Dit doel wordt nooit bereikt, zolang wij onze naasten haten, of een verkeerd oordeel over iemand, die God geroepen heeft om Zijn woord te verkondigen. Of, anders gezegd, zonder een zuiver begrip van de hoogst denkbare idee van het goddelijk Beginsel kunnen wij dit Beginsel niet begrijpen.” Wij worden  in ons werk geïnspireerd, geleid en beschermd door het goddelijk Gemoed, het Gemoed “hetwelk ook in Christus Jezus was”.

Geen opmerkingen: