donderdag 27 december 2012

Broederschap

Christian Science leert ons, dat er slechts één oneindig scheppend Beginsel is, Liefde, de Vader-Moeder van de mens, die hiervan de uitdrukking is. Daarom bestaat er maar één familie van Gods ideeën; een oneindige familie. Als wij Gods welwillendheid voor onszelf willen voelen, dan moeten wij inzien dat deze op even werkelijke en altijd doeltreffende wijze ook onze naaste omvat. Als wij willen dat onze naaste geduld opbrengt voor onze tekortkomingen of fouten, moeten ook wij deze verlangde verdraagzaamheid tegenover hem beoefenen. Het rondvertellen van een boosaardige mededeling over een ander, kan het voor hem moeilijk maken. Er bestaat een groot verschil tussen louter roddel en het wetenschappelijk blootleggen van de dwaling, dat noodzakelijk is om deze te kunnen genezen. Hoe eenvoudig en zonder omwegen beschrijft de Prediker deze menselijke zwakheid: “Wees niet te snel met uw mond, en uw hart haaste zich niet een woord uit te brengen voor Gods aangezicht; want God is in de hemel en gij zijt op de aarde; daarom laat uw woorden weinig zijn. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem van de zot door de veelheid van woorden” (Pred. 5:1,2). Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 467: “Het tweede gebod: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” is daaraan gelijk. Men moet grondig begrijpen, dat alle mensen één Gemoed hebben, één God en Vader, één Leven, Waarheid en Liefde. Het mensdom zal volmaakt worden, naarmate dit feit aan het licht komt; er zal geen oorlog meer zijn en de ware broederschap der mensen zal worden gevestigd.”

Geen opmerkingen: