zondag 30 december 2012

In Christus

Gemoed en Leven zijn synoniemen voor de éne God en betekenen altijd één ononderbroken, ondeelbaar Wezen of Ego. God verdeelt Zichzelf niet in stukjes die hij in u en mij en in de gehele mensheid inplant. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 204: “maar in de Wetenschap kan men nooit zeggen, dat de mens een eigen gemoed heeft, onderscheiden van God, het Al-Gemoed.” Iedere idee weerspiegelt op zijn eigen unieke wijze het éne goddelijke bewustzijn, maar die weerspiegeling heeft altijd plaats in God, binnen het Gemoed, en is in werkelijkheid de subjectieve activiteit van dit Gemoed. Het begrijpen van de werkelijke mens en zijn eenheid met God is het bewijs van de Christus, Waarheid, die de mens redt van ziekte, zonde, gebrek, en uiteindelijk van de dood zelf. Zoals de apostel Paulus het uitdrukt (2 Kor. 5:16,17): “Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden.” Ieder mens zal de waarheid van zijn eigen werkelijke zelf in gedachten houden en zal de goddelijke hoedanigheden uitdrukken waar dat zelf uit bestaat. Hij zal ook de identiteit van anderen liefhebben en eerbiedigen en die zien als in en van het goddelijk Beginsel dat regeert.

zaterdag 29 december 2012

Geluk

Wanneer we lezen over de levens van de profeten en apostelen, dan zien we dat ze God beschouwden als een almachtige vriend, een altijd aanwezige toevlucht, een schepper die “te rein van ogen” was om het kwade te zien (Hab. 1:13). Jezus sprak over God als “Vader” en gaf daarmee Zijn liefhebbende zorg voor Zijn volmaakte idee, de mens, te kennen. Christian Science leert dat God oneindig, onlichamelijk, oppermachtig is, dat Hij Beginsel, Gemoed, Ziel, Geest, Waarheid, Leven en Liefde is. De apostel Paulus, die te kampen had met vele schijnbaar hopeloze situaties, heeft de volgende woorden geschreven, die een aanmoediging voor ons allen moeten zijn: “Wij weten, dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede” (Rom. 8:28). Die zinsnede houdt tegelijkertijd een belofte en het middel om die belofte waar te maken in. “Alle dingen werken ten goede” is de belofte; de enige werkelijke en daadwerkelijke ontvouwing is harmonie. “Degenen die God liefhebben” geeft de voorwaarde aan waarop men zich van deze altijd tegenwoordige harmonie bewust kan worden. Tegenover de problemen die zich voordoen, moet de vraag niet zijn: “Wat zal er gebeuren?”, maar “Heb ik God lief?” “Ben ik voldoende trouw om me er daadwerkelijk van bewust te zijn, dat Hij alle macht is en altijd tegenwoordig, of laat ik me in slaap wiegen door het getuigenis van de stoffelijke zinnen, dat beweert dat disharmonie werkelijk is?” Het geluk is binnen het bereik van ons allen, onverschillig waar we zijn.

vrijdag 28 december 2012

Rechten

Een Christian Scientist is zich duidelijk bewust van zijn individuele rechten als intelligent menselijk wezen, maar hij baseert dit op iets dat veel dieper gaat dan een verlichte politieke ideologie, hoe belangrijk die ook mag zijn. Mrs. Eddy heeft aangetoond dat er een geestelijke eenheid is die aan alle schepping ten grondslag ligt. Maar zij laat er geen twijfel over bestaan, dat ieder individueel onderdeel van de schepping een unieke, eigen herkenbare identiteit heeft en die door alle eeuwigheid heen houdt. Zij schrijft in Wetenschap en Gezondheid op blz. 70: “Het goddelijk Gemoed handhaaft duidelijk en eeuwig alle identiteit, van grashalm tot ster.” Dit feit spreekt op geen enkele manier de essentiële eenheid van het goede tegen. Christian Science leert, dat God letterlijk Alles is, dat Hij één oneindig ondeelbaar Gemoed of Ziel is - één onbegrensd, onverbroken geheel - en dat Hij het werkelijke zelf van alle mensen in Zich sluit. Gods identiteiten of ideeën verblijven in en zijn samengesteld uit de goddelijke substantie en kunnen zich nooit losmaken van of afgescheiden worden van die éne en enige substantie.

donderdag 27 december 2012

Broederschap

Christian Science leert ons, dat er slechts één oneindig scheppend Beginsel is, Liefde, de Vader-Moeder van de mens, die hiervan de uitdrukking is. Daarom bestaat er maar één familie van Gods ideeën; een oneindige familie. Als wij Gods welwillendheid voor onszelf willen voelen, dan moeten wij inzien dat deze op even werkelijke en altijd doeltreffende wijze ook onze naaste omvat. Als wij willen dat onze naaste geduld opbrengt voor onze tekortkomingen of fouten, moeten ook wij deze verlangde verdraagzaamheid tegenover hem beoefenen. Het rondvertellen van een boosaardige mededeling over een ander, kan het voor hem moeilijk maken. Er bestaat een groot verschil tussen louter roddel en het wetenschappelijk blootleggen van de dwaling, dat noodzakelijk is om deze te kunnen genezen. Hoe eenvoudig en zonder omwegen beschrijft de Prediker deze menselijke zwakheid: “Wees niet te snel met uw mond, en uw hart haaste zich niet een woord uit te brengen voor Gods aangezicht; want God is in de hemel en gij zijt op de aarde; daarom laat uw woorden weinig zijn. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem van de zot door de veelheid van woorden” (Pred. 5:1,2). Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 467: “Het tweede gebod: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” is daaraan gelijk. Men moet grondig begrijpen, dat alle mensen één Gemoed hebben, één God en Vader, één Leven, Waarheid en Liefde. Het mensdom zal volmaakt worden, naarmate dit feit aan het licht komt; er zal geen oorlog meer zijn en de ware broederschap der mensen zal worden gevestigd.”

maandag 24 december 2012

Gelukkig KerstfeestSter

Een verhaal over een ster die een belofte van verlossing inhield.Toen Jezus geboren werd, scheen er een ster boven de plaats waar zijn kribbe stond. De drie koningen zagen de ster en volgden die tot ze in Bethlehem kwamen, waar ze Maria en Jozef met het kind aantroffen. Ze wisten dat hij, Christus Jezus, de verlosser was. Jezus wees de weg aan voor alle mensen om hun ware huis in God te vinden. In Wetenschap en Gezondheid, blz. 332 lezen we: “Christus is de ware idee, die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van God aan de mensen, die tot het menselijk bewustzijn spreekt.” Je kunt je gedachten tot God richten als je angstig of verdwaald bent - en zelfs als je je schaamt over je dwaasheden. Zijn Christus - die boodschap van God dat Hij bij je is en dat alles goed is - is er altijd om je te helpen. De Christus maakt je duidelijk wat je doen moet en waar je heen moet. Hoe kunnen we de Christus vinden? Wij kunnen stil zijn en onze gedachten tot bedaren laten komen. Dan kunnen we bidden en luisteren naar Gods stem, die zegt dat Hij onze Vader-Moeder is en ons liefheeft. Dan voelen we ons veilig in het besef dat wij in feite al thuis zijn bij onze Vader-Moeder God. En dat is nog beter dan uit te kijken naar een ster.

zondag 23 december 2012

Zoonschap

Wij zijn allemaal zo veel meer dan wat aan de oppervlakte waarneembaar is. Naarmate wij ons het feit eigen maken dat de kracht van goedheid en gezondheid en wijsheid permanent deel uitmaakt van ons werkelijke zelf, gaan wij anders reageren op onze medemensen en iets meer zien van de oneindige mogelijkheden en we zullen minder vlug geneigd zijn iets als onvermijdelijk te bestempelen. Het leven heeft een geestelijke grondslag. Zelfs wanneer wij er een puinhoop van maken, komt de idee van de mens als de uitdrukking van God steeds weer naar voren. Jezus noemde het zoonschap. De apostel Paulus gebruikt de meer algemene termen van een nieuw zelf. Maar hoe het ook genoemd wordt, als wij gaan zien dat de uiteindelijke werkelijkheid van het leven goddelijk en goed is, dan gaan wij begrijpen dat deze uiteindelijke werkelijkheid tevens het tegenwoordige bestaansfeit is. Als we het leven gaan zien van dit geestelijke standpunt geeft ons dat kracht en de zekerheid die de grondslag vormen van christelijke genezing en wedergeboorte. Het stelt ons in staat met vooropgestelde meningen en angstgevoelens af te rekenen en verschillen achter ons te laten. Dan kunnen wij bidden: “Vader wat wilt Gij dat ik doen zal?”

zaterdag 22 december 2012

Juiste plaats

In Miscellaneous Writings, blz. 117, schrijft Mrs. Eddy in één korte zin: “Wees er zeker van dat God u de weg wijst; haast u dan die onder alle omstandigheden te volgen”. Wanneer God ons de weg wijst, komt er in onze dagelijkse bezigheden een besef van de alheid van het goede, een zekerheid dat Liefde leidt, het weten dat iedere idee van Gemoed op de juiste plaats in harmonie werkzaam is. Het goede is iets dat nu bewezen kan worden. Waarheen we onder Gods leiding ook gaan, we vinden er stille rustplaatsen in plaats van spanningen. Een glimp van het goddelijke op te vangen, in plaats van ons op te winden over de getuigenis van de stoffelijke zin, zegent en zuivert ons. Het bewustzijn van Gods leiding opent de weg naar resultaten en stelt ons in staat onze bestemming gemakkelijk, veilig en op tijd te bereiken.

donderdag 20 december 2012

Poem

 Acquaint now thyself with Him, and be at peace

In learning God aright men are made free.
Truth, like a symphony, bestirs mankind
To seek divine acquaintanceship and find
Love's workmanship at one with harmony;
In Spirit's holy handiwork to see
Perfection imaged; to behold in Mind
Man's Godlike grace and sovereignty defined

By Mind's dominion and its majesty.
While truthful views reveal the Principle
Of spiritual being as complete, divine
Interrelation of a perfect whole
Held in accord by law invincible,
Life's focal radiancies forever shine,
Prismatically beautiful by Soul.


House, Annie Lorena, "'Acquaint now thyself with him, and be at peace,'" POEM, Journal, Vol. 74 (September 1956), p. 464.

dinsdag 18 december 2012

Lives lived: DonnaGepubliceerd op 17 dec 2012
Meet Donna. She fully recovered from a severe car accident within two weeks, after being cared for in a Christian Science nursing facility and receiving Christian Science prayer. A physician later confirmed the healing.

maandag 17 december 2012

Gave Gods

De mens heeft altijd rust en vrede gehad en zal altijd rust en vrede vinden, wat er ook volgens de stoffelijke zinnen mag gebeuren. Wanneer wij merken dat onze vrede niet van stoffelijke factoren afhangt, maar door het altijd-tegenwoordige Gemoed in stand wordt gehouden, zullen wij inzien dat vrede altijd binnen handbereik ligt. Wanneer wij succes hopen te hebben in alles wat we ondernemen, is het van vitaal belang dat wij vaststellen wat ons besef van vrede inhoudt. Vrede is geestelijke kracht en zij geeft ons de vrijheid onszelf te zijn. Wanneer wij in ons de vrede ontdekken, zullen wij vrij zijn om andere hoedanigheden van God tot uitdrukking te brengen, zoals vreugde en intelligentie. Vrede is niet iets dat wij het ene moment wel en het volgende moment niet bezitten. Vrede is constant omdat God constant is en wij het vermogen bezitten Gods vrede te weerspiegelen. Vrede is een gave Gods. Christus Jezus bezat een intens gevoel van vrede. Maar God heeft genoeg vrede voor de gehele mensheid. En dus kon Jezus zeggen: “Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u” (Joh. 14:27). Overal waar we zijn kunnen wij onze bron van vrede vinden.

zondag 16 december 2012

Zichzelf

Alles wat werkelijk bestaat is in volkomen harmonie met het goddelijk Beginsel, het goede. Dit geldt zowel voor u als mij. We leven niet uit onszelf; maar zoals Paulus zegt “leven wij en bewegen we ons, en zijn wij” in God (Hand. 17:28). God maakt Zichzelf bekend in elk glinsterend facet van Zijn oneindige goedheid. Elk individu dat we zien, is in werkelijkheid een voorbeeld van God, het goede, dat Hem tot uitdrukking brengt. En dit is de reden voor de volmaakte schoonheid van de mens en ook voor zijn vermogen alles te volbrengen wat God hem tot taak heeft gesteld als een volmaakte, maar individuele manifestatie van het Beginsel van het zijn, het goede. Wat we zijn en wat we moeten doen kan nooit worden gescheiden van het Beginsel dat ons heeft voortgebracht en doen ontstaan. Gods uitdrukking van Zichzelf wordt nooit een zelf-handelende of zelf-bepalende eenheid, maar wordt voortdurende door God Zelf van energie en van beweegredenen voorzien en wat God wenst dat hij volbrengen zal, wordt zeer zeker volbracht. Dit is bepaald niet beperkend. Het bepaalt veel eerder onze werkelijke, onlichamelijke individualiteit en voorkomt zelfberokkende mislukkingen en onbekwaamheid.

zaterdag 15 december 2012

Next audio chat 18 December 2012Let there be peace on earth—a Christmas prayer

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on December 18, 2012 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Michael Pabst
For many people, 2012 has been a turbulent and trying year. This Christmas, each one of us has the opportunity to unite in prayer for a genuine and lasting peace for all. If you’re feeling troubled, hopeless, or distressed—if there seems to be no way out of the challenges ahead—you can pause and rejoice in the promise of Christmas. The healing Christ is always here to comfort and save.
Bring your questions and prayers to this live chat with Michael Pabst, a Christian Science practitioner and teacher from New York, and support an uplifting and joyous Christmas for everyone.
The world will feel the effect of our coming together in prayer.
About Michael Pabst: Michael is a native of Germany, as well as a citizen of the United States, and has a degree in civil engineering. Aftercollege, he conducted research projects on the containment of hazardous waste for the Technische Universität München (University of Technology, Munich) for several years. He was asked to move to Boston, where he served for 14 years as Producer of the radio programs associated with Der Herold der Christlichen Wissenschaft, Managing Editor for the print edition of the Herold, and Manager of Practitioner Services. Before his election to the Board of Directors, Michael also served on the Board of Lectureship for four years.

donderdag 13 december 2012

Bewustwording

Bewustwording is een wedergeboorte. Job zegt (14:1): “De mens uit een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust.” Jezus toonde ons hoe wij daarentegen opnieuw geboren kunnen worden. Hij vergeleek de geestelijke mens met de wind: “Gij weet niet vanwaar hij komt en waar hij heengaat; alzo is eenieder die uit de Geest geboren is.” (Joh. 3:8) Wanneer wij over iemand denken in termen van geboren worden en sterven, of in termen van ik weet vanwaar hij komt en waar hij heen gaat, dan denken we aan de sterveling die “kort van dagen” is. Om vrij te zijn van het geloof aan de dood daarentegen moeten we in geestelijke termen denken. Christian Science openbaart ons de praktische aard van geestelijk denken. “Hetgeen uit de Geest geboren is, dat is Geest.” (Joh. 3:8) Iedere ervaring in ons leven kunnen we aangrijpen om ons denken te vergeestelijken, ons steeds meer bewust te worden van de substantie van Geest of God, Beginsel, Leven, Liefde, en om onszelf en onze vrienden te erkennen als ideeën of weerspiegelingen van het tijdloze zijn.

dinsdag 11 december 2012

Vrede

In de Bijbel staat in Hebr. 11:1: “Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs van zaken die men niet ziet.” Met dit geloofsvertrouwen kunnen we sereen, veilig, kalm en mentaal rustig zijn, wat er ook om ons heen mag gebeuren in onze relatie tot andere mensen, in onze werkkring of de  wereld. Zulk een individueel ervaren van vrede is niet een zich zelfzuchtig terugtrekken uit de wereld. Het is geen metafysisch kloosterleven. Veeleer kunnen we zien, dat we daarmee een strategisch punt voor Liefde gewonnen hebben en voor Waarheid stelling genomen hebben, waardoor de zegevierende vrede van God de mensheid kan zegenen. Over de uiteindelijke triomf van Gods wil en het komen van Zijn vrede op aarde, schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid, blz. 96: “Deze stoffelijke wereld begint reeds nu het strijdperk te worden voor met elkaar in botsing komende krachten. Aan de ene zijde zullen er wanklank en wanhoop zijn; aan de andere zijde Wetenschap en vrede.” Door vertrouwen in dit soort vrede, kunnen we in deze tijd de “vaste grond” daarvan bezitten en de aanwezigheid daarvan voelen in ons bewustzijn.

maandag 10 december 2012

Message of the Clerk of The Mother Church


Dear Fellow Members and Friends,

In this holiday season, all those who love and follow our dear Master may be interested in this message from TMC Youth.

Warmly,
Nathan Talbot
Clerk of The Mother Church

---------------------------------------------------

Dear Church Family and Friends,

This time of year our thoughts turn naturally to the healing Christ. It’s sweet refreshment amidst the “mad ambition, rivalry, and ritual of our common Christmas” (Mary Baker Eddy, The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, p. 262).

In fact, this is the perfect time to reflect with gratitude on the past year’s healings—for ourselves, for friends and family, in our churches and communities, and in the world.

It’s also the perfect time to reread the Gospels, to appreciate the truly radical nature of Jesus’ teachings, and to ask ourselves the perennial question:  Jesus taught it. Can we live it?

In answer, cynics often trot out this quote, attributed to British writer G.K. Chesterton:  “The Christian ideal has not been tried and found wanting. It has been found difficult; and left untried.” But Christian Scientists do put our Master’s teachings into practice to some degree every single day. And that blesses the world.

You may be interested in sharing some of those blessings at Radical Acts, a TMC Youth project that began this year. Radical Acts is an ecumenical online community that’s following Jesus’ most challenging teachings together. Participants of all ages are challenging themselves to BE childlike, FORGIVE 70 x 7, LIVE more abundantly, SEEK the kingdom of God first, etc.—and they’re succeeding.

So we are wishing every member and friend a truly radical Christmas. Jesus taught it. Can we live it? Absolutely!

Warmly,

The TMC Youth team

TMC Youth is within the Office of the Clerk, the office tasked by the Church Manual with communicating with and convening members. Its role is to help grow a global community of youthful spiritual thinkers. For more information, email info@tmcyouth.com or phone 617-450-3700.

zondag 9 december 2012

Gerechtigheid

In Miscellany, blz. 283, schrijft Mrs. Eddy: “Individuen, zowel als volkeren kunnen in harmonie samengaan op de grondslag van gerechtigheid, en dit wordt bereikt wanneer het ik zichzelf verliest in Liefde - ofwel Gods eigen verlossingsplan. ‘Recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen’ is de standaard van Christian Science. Menselijke wetten zijn alleen goed voor zover zij de goddelijke als voorbeeld nemen. De grondslag van vertroosting en vrede is een verlicht besef van Gods bestuur.” Zij realiseerde zich dat menselijke wetten de goddelijke tot voorbeeld moeten nemen om rechtvaardig te zijn. Mrs. Eddy legt in Wetenschap en Gezondheid, blz. 560, de nadruk op de noodzaak een juist oordeel te hebben over Gods boodschapper. Zij schrijft: ”Het grote wonder voor het menselijk begrip is de goddelijke Liefde en de verheven noodzaak van het bestaan is tot de ware idee te komen van wat het koninkrijk der hemelen in de mens inhoudt. Dit doel wordt nooit bereikt, zolang wij onze naasten haten, of een verkeerd oordeel over iemand, die God geroepen heeft om Zijn woord te verkondigen. Of, anders gezegd, zonder een zuiver begrip van de hoogst denkbare idee van het goddelijk Beginsel kunnen wij dit Beginsel niet begrijpen.” Wij worden  in ons werk geïnspireerd, geleid en beschermd door het goddelijk Gemoed, het Gemoed “hetwelk ook in Christus Jezus was”.

zaterdag 8 december 2012

Next chat 11 December 2012


A spiritual diet you can stick to

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on December 11, 2012 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Evan Mehlenbacher
Do you struggle with weight and body image issues? Are you looking for a solution? Find answers by participating in a chat with Christian Science practitioner and teacher Evan Mehlenbacher as he explores how understanding our true identity, as made in God’s image, can lead to freedom from these problems and help you to know yourself as balanced, beautiful, satisfied, joyful, and complete.
About Evan Mehlenbacher: In 1987, Evan went into the full-time practice of Christian Science. He has written dozens of articles for The Christian Science Publishing Society and lectured for the Christian Science Board of Lectureship. He received Normal class instruction in 1994.
Evan once worked in Boston for The Mother Church as supervisor of Sunday School activities and Christian Science organizations at colleges and universities, and later as Manager of the Board of Lectureship. He lives with his wife and two children in Richland, Washington.

donderdag 6 december 2012

Aanwezigheid

De volgende regel uit ons Gezangboek, gezang 207, geeft een prachtige omschrijving van Gods liefdevolle nabijheid: “Zacht legt Zijn arm zich om ons allen heen.” Hoe kunnen wij de ons omringende aanwezigheid en tederheid van onze eeuwige Vader-Moeder God ervaren? Christian Science die de leer en de genezingen van Christus Jezus navolgt, maakt duidelijk, dat God, het goddelijk Gemoed, ons kent en liefheeft zoals wij in werkelijkheid zijn - elk van ons Zijn geestelijke, volmaakte kind of idee. Menselijkerwijs gesproken zullen wij wanneer we deze prachtige waarheid onderscheiden en aannemen en hiernaar leven, inderdaad Gods nabijheid en liefde om ons heen voelen, die altijd bij ons is. Omdat God geheel goed is en de eeuwige substantie van al het bestaan, moet de ware schepping ook goed, geestelijk, ongeschonden en volledig zijn. Dit vormt alle werkelijkheid en is ons ware, vreugdevolle bestaan.

woensdag 5 december 2012

Stralenglans

Meer dan tweeduizend jaar geleden verscheen er een ster boven een kribbe, die de geboorte aankondigde van de mens, die de algehele goedheid van God onder de mensen zou demonstreren. De reine stralenglans van weerspiegelde Liefde verlichtte het pad van Jezus, leidde de voetstappen van zijn volgelingen, vertroostte, genas en hervormde hen. Het licht van goddelijke wijsheid, dat nooit zo helder was aanschouwd, was discipel, apostel en in feite iedere goede luisteraar ter inspiratie en verbeterde hen. In zijn Bergrede herinnerde de Meester zijn discipelen aan het volgende: “Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar; en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn.” (Mat. 5:14) Wanneer wij God en Zijn eigenschappen begrijpen, wordt onze geestelijke individualiteit vollediger. Dit begrijpen brengt de natuurlijke, geestelijke mens, de weerspiegeling van Ziel stralend aan het licht.

dinsdag 4 december 2012

Individualiteit

De Christus is Waarheid, Leven en Liefde, die in ons bewustzijn opkomen door geestelijke ideeën; ideeën,die ons tonen wie we zijn, waarom we zijn, waar we heengaan, wat we kunnen doen. Paulus zegt in Fil. 2:13: “Het is God, die in u werkt, beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.” Anders gezegd: Het is God die binnen in u werkt en u de wil en de kracht geeft om Zijn doel te bereiken. Het moet onze bedoeling zijn de tegenwoordigheid, de macht en de heerlijkheid van God uit te stralen in wat we doen. Dit is zeker niet beperkend. Het doet geen afbreuk aan onze individualiteit of aan onze belangrijkheid. Het bepaalt meer onze werkelijke, onlichamelijke individualiteit en belangrijkheid en het bevrijdt ons van de remmende misvattingen over onszelf, die slechts leiden tot afdwalen en dromen of tot zelfberokkende mislukkingen en onbekwaamheid. Het is heerlijk in de ‘dingen mijns Vaders’ bezig te zijn. We merken dat we er meer plezier in krijgen om alles beter te doen, eerlijker, nauwkeuriger en intelligenter. We voelen de goedheid van bezig zijn met door God bezield werk en ook zij op wiens leven onze bezigheden invloed hebben, voelen dat.

maandag 3 december 2012

Next chat 4 December 2012Safety and security through God's law

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on December 04, 2012 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Suzanne Riedel
Safety is important to everyone. Whether you're at home, at work, or school, you want to make good decisions that will keep you safe. Taking time to pray for God's guidance each day can make huge difference. And it's the perfect way to prepare for travel, especially during the holiday season. To find out why this is true and to get some fresh ideas for prayer, join this live chat with a Christian Science healer.
About Suzanne Riedel: Suzanne was introduced to Christian Science while in college and found the closeness to God she had been looking for. After graduating and marrying, Suzanne taught math and English in secondary schools for 20 years while earning a graduate degree and learning the responsibilities of working professionally and raising five children.
Suzanne worked for six years for the Committee on Publication conducting workshops in the United States and abroad. She is currently a member of the Christian Science Board of Lectureship and has spoken to audiences in many locations, including prison and detention centers, shelters, and retirement and youth centers. She is a Christian Science practitioner and teacher living in Colorado.

zondag 2 december 2012

Beter genezen

Hoewel het genezingswerk van Christian Science veeleisend is, is het geen veroordeling tot hard werken, maar een opdracht tot opperste nederigheid. Het is de geestelijk verlichte gedachte verkregen door ernstige studie van Christian Science - die geneest, de gedachte die veel van het zichzelf dienende, persoonlijke ik heeft laten vallen, dat zich heeft laten bedriegen tot het verlangen uit verkeerde motieven te genezen. Het verlangen te genezen om vrienden te tonen dat onze godsdienst juist is, is niet het juiste motief. Beter genezen wordt mogelijk door onze bereidheid om God - Leven en Liefde - te voorschijn te laten komen als de enige macht en tegenwoordigheid. Het verlangen naar een aureool, dat naar wij menen bij een goede geestelijke genezer hoort, belemmert onze vooruitgang. God doet alles, God is Alles, en God geneest. De genezende  atmosfeer van zuivere Waarheid wordt de onze als wij onszelf verbeteren, met Waarheid op goede voet komen en gelovig erkennen wat de zieken geneest. Dit is de manier om beter te genezen. Wij kunnen dan ook niet anders dan instemmen met Mrs. Eddy’s raadgeving: “Ik, als een sterveling, ben het niet die geneest, maar het in nederigheid verbeteren van mijzelf.”

zaterdag 1 december 2012

Getuigen

Christian Science geneest vrees en haat door een hoger besef te geven van liefde en trouw. Zij leert ons hoe lief te hebben zoals Jezus liefhad, zowel vriend als zogenaamde vijand te zien als kinderen van de ene Vader, de ene God, het goede en van niets anders. “De goddelijke Liefde is oneindig”, schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid, blz. 340. “Daarom is alles wat werkelijk bestaat, in en van God en openbaart het Zijn liefde.“ Dit betekent dat alles wat deze liefde niet tot uitdrukking brengt, nooit werkelijk deel is of geweest is van onze ervaring of van onze naaste. Als men eenmaal hier iets van begrepen heeft, kan noch vrees noch een verkeerd begrip van loyaliteit ons verleiden om aan vroegere vijandschappen vast te houden. In de ogen van Jezus is de mens niet een gevangene van het verleden, gebonden door zonde en ziekte. Met oneindige liefde erkende hij slechts hun altijd aanwezige vermogen om te getuigen van ‘s mensen volmaaktheid als het beeld en de gelijkenis van God.