zondag 30 september 2012

Christusnatuur

Jezus zag en weerspiegelde altijd de werkelijke mens. De onverbrekelijke band die hij voelde tussen God en hemzelf, bewees dat hij zich van de Christus bewust was. De eeuwige Christus die door Jezus tot uitdrukking werd gebracht, is echter ook nu en hier aanwezig. Door deze ideale mens aan het licht te brengen en de geestelijke eeuwigdurende aard van God te openbaren, heeft Jezus ons getoond hoe ook wij aan de Christusnatuur uiting kunnen geven. We zien deze natuur, deze manifestatie van God, in onbaatzuchtige, universele, onpartijdige liefde, de Christusliefde. De Christusnatuur stelt ons in staat de onwerkelijkheid te erkennen van wat de stoffelijke zinnen ons willen doen geloven, en de waarheid te zien van de geestelijke werkelijkheid. De goddelijke orde is de aanwezigheid van Gods onveranderlijke wet die zichzelf handhaaft, het Christusbeginsel. Het begrijpen van de Christusnatuur en het in praktijk brengen ervan in ons dagelijks leven, brengt genezing. Mrs. Eddy zag dat de werken van Jezus nooit in overeenstemming waren met de stoffelijke wetten, maar dat hij bij zijn genezingswerk de goddelijke of geestelijke wetten nauwgezet in acht nam. Zij zag dat ook zij kon genezen en dat zij anderen kon leren te genezen. Iedereen is in staat geestelijk te genezen, zoals Jezus deed, indien aan de goddelijke orde wordt gehoor gegeven. Het is geen persoonlijke bekwaamheid. De mensheid kan deze genezingsmacht tonen door Gods wetten te begrijpen en ernaar te leven.

zaterdag 29 september 2012

Next chat 2 oktober 2012


A healing response to addiction

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on October 02, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Rebecca Odegaard
Whether you or someone you know is addicted to drugs, gambling, videogames, or some other compulsive behavior, there is a way out. No matter who you are or where you are, God loves you, and His Christ can empower you to gain your freedom. The Bible tells us that we can work out our own salvation under God's care, "for it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure" ( Philippians 2:13).
To learn more about how spiritual healing can help you—and to hear about people who have been helped by this method—bring your questions and concerns to this online chat with a Christian Science healer.
About Rebecca Odegaard: Rebecca and her husband lived in The Netherlands, England, and Australia before she opened a small country restaurant in the United States, after she’d been trained as a cook in London. She closed her restaurant and went into the full-time Christian Science practice in 1989 while raising two children. Rebecca became a teacher of Christian Science in 1994 and holds classes on healing in New York City. She is a frequent contributor to the Christian Science periodicals and The Christian Science Monitor

vrijdag 28 september 2012

Geestelijk idee

We zijn allemaal betrokken bij de onderneming die leven heet. Wij willen een levensstijl opbouwen die schoonheid met praktisch nut verenigt, maar die ook bestand moet zijn tegen stormen van vrees en vernietiging, tegen de stromingen van verdriet, ziekte en zonde. Om zo’n leven op te bouwen moeten we beginnen met een fundamenteel beter begrip van wat God werkelijk is en wat de mens is naar Zijn gelijkenis - een beter begrip van oorsprong, aard en doel van de mens. Sta eens een ogenblik stil bij het beeld dat we van onszelf hebben. Hoe zien we onszelf en anderen eigenlijk? Als lichamelijke wezens? Betekent identiteit een fysiek lichaam? Beschouwen we het leven als afhankelijk van een fysiek hart en de bloedsomloop? Geloven we dat intelligentie of gebrek aan intelligentie met de hersenen te maken heeft? Ons beeld van de mens begint vaak met het louter fysieke of stoffelijke. Heel veel mensen echter hebben een geheel andere conceptie gevonden - een beeld dat begint met het geestelijke. Mrs. Eddy definieert de mens als volgt (Wetenschap en Gezondheid blz.475): “De mens is niet stof; hij is niet samengesteld uit hersenen, bloed, beenderen en andere stoffelijke bestanddelen... De mens is idee, het beeld van Liefde; hij is niet een fysiek organisme.” Hebt u ooit zo over u zelf gedacht? Hoe staat de waarheid omtrent de mens - niet de mens van vlees en bloed, maar de mens als Gods geestelijke idee - in de Bijbel beschreven? Door de Christus was Jezus in staat afdoende bewijzen te leveren van de waarheid omtrent de werkelijke aard van de mens. Zijn unieke geboorte en wederopstanding gaven op het menselijk vlak blijk van de geestelijke oorsprong en eindstaat van de mens.

donderdag 27 september 2012

Heraut


Aangeraakt en genezen door engelen
Touched and healed by angels
Christian Science Sentinel, 6.27.2011 Tom McElroy 
Ik google bijna alles. Als er een onderwerp ter sprake komt waar ik weinig vanaf weet, begin ik vaak middenin de conversatie op het web te zoeken en gebruik daarbij mijn smartphone.
Kortgeleden zocht ik engelen op via Google. Ik woon in Los Angeles en de bovenste sites hadden betrekking op het Amerikaanse honkbalteam met dezelfde naam. De meeste links eronder sloegen op bovennatuurlijke wezens die gewoonlijk de rol vertolken van Gods boodschappers. 
Lees meer >>>

woensdag 26 september 2012

Follow me

Peter at the nets

I was doing my work,
Casting the broad net
That caught the fish
And brought my family’s bread.

Then looking up
I saw him there.
“Follow me,” he said.
I’d no idea, then,
What use he could have
For a sun-leathered fisherman, but
I knew that anything he asked of me,
I’d do. I’d try. I would.
For deep inside, I felt the power,
Not just of what I saw in him,
But a hint—a glimmering—
Of what he saw in me.
I turned to follow,
Fingers letting fall the nets.


Jacob R. Moon

POEM, Christian Science Sentinel, Vol. 90 (17 October 1988), p. 7.

dinsdag 25 september 2012

Relaties

Als we erkennen dat God de bron is van elke ware wet gaan we het belang van die goddelijke wet met betrekking tot alle onderlinge relaties beter begrijpen. Dat is een van de redenen waarom in Christian Science God ook het Beginsel genoemd wordt. Daarom ook zijn de wetten die van het goddelijke Beginsel, God, afkomstig zijn effectief. Zij zijn blijvend en altijd van kracht. Zij zijn niet aan aan verandering onderhevig. En naarmate wij Gods geestelijke wetten begrijpen en er in ons dagelijks leven aan gehoorzamen, krijgen we gevoel van rust en orde in onze menselijke contacten. Zoals God, het goddelijk Beginsel, de bron is van elke ware wet, zo moet God, de goddelijke Liefde, ook de bron zijn voor elk waarlijk liefhebben. En omdat God zowel Beginsel als Liefde is, moeten Zijn wetten wetten van Liefde zijn. De goddelijke wet is er op gericht te zegenen. En als wij het goddelijk Beginsel gehoorzamen, worden we gezegend door de goddelijke Liefde. Door gehoorzaamheid aan de goddelijke wet en door uitdrukking te geven aan de goddelijke Liefde worden we er ons van bewust dat God Zelf in ons dagelijks leven en in onze contacten met anderen aan het werk is. Wat de stoffelijke zintuigen soms ook mogen beweren, deze geestelijke feiten kunnen niet ontkend worden. Gehoorzamen we aan Gods wet en geven we uitdrukking aan Zijn liefde, dan ervaren we harmonie. Dan straalt de volmaaktheid van onze goddelijke relatie door al onze menselijke relaties heen.

maandag 24 september 2012

Identiteit

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. (Gen. 1:27) De mens is de samengestelde idee van God (Wetenschap en Gezondheid blz. 591). Hij brengt al Gods hoedanigheden tot uitdrukking - orde en wetmatigheid van Beginsel; de wijsheid en intelligentie van Gemoed; de schoonheid en harmonie van Ziel; de onschendbaarheid en volkomenheid van Waarheid; de ongedwongen activiteit en onsterfelijkheid van Leven; de onvergankelijke, onbeperkte substantie van Geest. De mens is geliefd, heeft lief en is waard om lief te hebben omdat hij de uitdrukking van Liefde is. Al deze hoedanigheden worden individueel door ieder van ons tot uitdrukking gebracht. De werkelijke mens is zich zijn ware identiteit bewust. Omtrent zijn oorsprong, zijn plaats en zijn bestemming kan hij nooit in het duister tasten. Deze onsterfelijke geestelijke mens nu, bent u, op dit ogenblik. Dit is niet een toestand die we in de toekomst ééns moeten bereiken. Het is de actuele en altijd durende identiteit van een ieder van ons. Jezus was zich bewust van zijn onlosmakelijke verbondenheid met de bron van wijsheid en energie en kon daarom de menigte toespreken, onderwijzen, voeden en genezen. Jezus zag en weerspiegelde altijd de werkelijke mens.

zondag 23 september 2012

Synoniemen voor God

Mary Baker Eddy, de grondlegster en ontdekster van Christian Science heeft nooit aanspraak gemaakt op bovennatuurlijke krachten. Ze hield zich niet met mystiek bezig. Ze weigerde om vergoddelijkt te worden en ze is niet verafgood. Maar ieder die tot haar openbaring zijn aangetrokken en erdoor geholpen en genezen zijn, voelen grote waardering en liefde voor haar. Niet alleen begreep ze dat God oneindige Geest is, en het enige Leven, maar ook dat God het enige Gemoed is, alomtegenwoordige Liefde, onbetwistbare Waarheid, alles-besturend Beginsel en onbegrensde Ziel. Ieder van deze zeven synoniemen voor God draagt ertoe bij de andere zes te omschrijven. En de zes andere weer de ene. Ze werken alle samen om de absolute alheid van de enige God uit te drukken. De alheid van God bestaat niet uit materie of de fysieke wereld. Ook bestaat die niet tezamen met de materie of de fysieke wereld. De alheid van God bestaat hier, en nu, overal en voor altijd, in plaats van de materie of fysieke wereld. Dit betekent niet dat de mens en het heelal door Christian Science niet erkend worden. Ze worden erdoor verklaard. De volle betekenis van dit  geïnspireerde Bijbelverhaal over de werkelijke identiteit van de mens wordt erdoor geopenbaard; de Bijbelpassage luidt: “God schiep de mens naar zijn eigen beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem.” (Gen. 1:27) Bedenk eens wat dat betekent?

zaterdag 22 september 2012

Heraut


Herinneren en vergeten 
Remembering and forgetting

God, het goddelijk Gemoed van het gehele universum, is alwetend en vergeet nooit. Gemoed kent, en heeft altijd gekend, de geestelijke feiten en werkelijkheid van elk van zijn geestelijke uitdrukkingen.
Maar welk verband bestaat er tussen het geestelijke feit van de alwetendheid van Gemoed en de menselijke feiten van herinnering en vergeetachtigheid? 
Lees meer >>>

vrijdag 21 september 2012

Next chat 25 September 2012


Finding home

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on September 25, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Jill Gooding
Probably everyone has felt a wonderful sense of being “at home” at some point in their lives—and at other times has felt far from home. What is home, really? Is it “the perfect house” or something more? A spiritual understanding of home can help each one of us keep that good, homey feeling at all times, regardless of our current living conditions or the state of the housing market.
Bring your questions to this chat with Christian Science practitioner and teacher Jill Gooding to further explore how this spiritual understanding can warm the heart and help one find peace.
About Jill Gooding: Jill has changed locations many times in the last few years, living in seven different houses, but “home” has always remained the same—beautiful, safe, harmonious—a stable Kingdom anchored in divine Love.
Jill has actively served The Mother Church as a member of the Christian Science Board of Directors, President of The Mother Church, and on the Christian Science Board of Lectureship. She has been a Christian Science Practitioner for 35 years and is currently a teacher of Christian Science living in Ripley, Surrey, England.
Jill has a son and a daughter and five grandchildren.

donderdag 20 september 2012

Broederschap

Zelfs in het aangezicht van de armoede in de wereld dromen mensen van een plek waar iedereen in overvloed leeft. Sommige politici en economen hebben zich dat ideale oord voorgesteld als een zeer reële plaats op aarde, onder een goed menselijk bestuur, met een rechtvaardige politiek en economisch systeem dat gebaseerd is op verstandig menselijk denken. Zij zijn logisch te werk gegaan en dat voerde hen naar fysieke oorzaken die uiteindelijk allemaal gebaseerd zijn op wat de zintuigen waarnemen. En een van de belangrijkste dingen die wij in onze tijd moeten uitmaken is of onze uitgangspunten wel juist zijn. Als we uitgaan van wat we met de lichamelijke zintuigen waarnemen, van de stoffelijke opvatting van het menselijk gebeuren, dan is het niet mogelijk dat we ooit harmonie vinden, rechtvaardigheid of troost. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat sommigen op een totaal andere wijze de oplossing van het probleem benaderen. Zij zochten de oplossing in het aanvaarden van een geestelijke in plaats van een stoffelijke basis. In Wetenschap en Gezondheid blz. 340 formuleert Mary Baker Eddy het als volgt: “Een oneindige God, het goede, verenigt mensen en volken; vormt de broederschap der mensen; maakt een einde aan oorlogen; doet het Schriftwoord in vervulling gaan: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”; doet heidens en Christelijke afgoderij teniet; - al wat verkeerd is in maatschappelijke, burgerrechtelijke, strafrechtelijke, staatkundige en kerkelijke wetten.” Voor een oplossing van onze problemen op het gebied van intermenselijke relaties moeten we daarom ook niet de blik richten op wat de lichamelijke zinnen vertellen, maar op God.

woensdag 19 september 2012

Gevoelen

Er staat een prachtige vermaning in de Bijbel, die tevens een uitspraak van Jezus was, namelijk (Fil.2:5): “Dat gevoelen zij in u hetwelk, ook in Christus Jezus was.” Maar wat is dat “gevoelen” dat in Christus Jezus was? Slechts weinigen zouden onder het “gevoelen” van Jezus de “hersenen” verstaan.  De hersenen vormen niet het “gevoelen”, of met andere woorden, het gemoed van de mens. Het woord “gemoed” betekent heel wat meer dan louter menselijk verstand. Jezus was zich zo bewust van zijn eenheid met God, dat hij de wijsheid, de intelligentie en de liefde van God volmaakt weergaf en in praktijk bracht. Het was juist zijn gedrag dat duidelijk maakt wat dat “gevoelen” is, dat in Christus Jezus was. En wat zijn de resultaten wanneer “dat gevoelen . . .  dat ook in Christus Jezus was” in ons is? We ontdekken dat ons leven in werkelijkheid wordt bestuurd door een goddelijke orde, gebaseerd op intelligentie, op echte, onveranderlijke wetten. We zien dat we niet van toevalligheden afhankelijk zijn, niet gebonden aan een erfelijk karakter, niet beperkt door leeftijd, ras of geslacht, niet begrensd door plaats, opleiding of economische omstandigheden. Het staat ons vrij ons ware bestaan te onderkennen, onze mogelijkheden te beseffen en ons doel te bereiken. We beginnen te zien dat harmonie zich in ons leven herstelt en ervaren de geborgenheid die het gevolg is van vertrouwen op de goddelijke orde.

dinsdag 18 september 2012

Alles

Tegenwoordig maakt men zich ernstig zorgen over de armoede. In het algemeen verstaan we onder armoede een gebrek aan geld, maar het kan ieder gebrek zijn aan wat we als mensen nodig hebben: gebrek aan gezondheid, gebrek aan liefde, gebrek aan gezelschap, gebrek aan vrede, gebrek aan rechtvaardigheid, gebrek aan gelijkheid, vooruitgang, enz. Maar hoe ook armoede omschreven wordt, het is altijd in wezen een armoede in ons denken. Armoede is niet alleen een gebrek aan stoffelijke dingen, het is een gebrek aan geestelijkheid. Bovendien is het net zo verkeerd te geloven dat armoede bij een ander hoort dan te geloven dat het bij onszelf hoort. Als we geloven dat er ergens gebrek is, dan geloven we dat God ergens in gebreke is ALLES te zijn. Christus Jezus maakte dit heel duidelijk toen hij zei: “Zegt gijlieden niet: Het zijn nog maar vier maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouwt de landen, want zij zijn alrede wit om te oogsten.”(Joh. 4:35)  Dat betekent: “Geloof niet dat Gods voorziening voor de mens moet wachten op een voorbijgaan van de tijd, of een verandering in de stoffelijke toestanden. Hef uw begrip van de mens en het heelal uit boven het stoffelijke en beperkte tot het geestelijke en onbeperkte. Nu is God alles. Nu is God goed. Nu is het goede alomtegenwoordig. Nu bezit u al het goede.”

maandag 17 september 2012

Verwantschap

Een van mijn vrienden heeft een hele grote kersenboom in haar tuin. Op een dag zag ze twee vogels onder de boom naar elkaar pikken om een kers die daar op de grond lag. Boven hen hing de boom uiteraard vol rijpe kersen. De beide vogels voerden hun kleine oorlog omdat ze niet bereid waren op te kijken naar wat daar voor hen te genieten viel. En zo is het met ons. Velen van ons beperken hun blik tot de grond, tot wat er zich aan menselijks voor onze ogen afspeelt, waarbij we gebrek, ongelijkheid, trots, agressie en onderdrukking vinden. Maar wat is het gevolg als we onze blik opheffen? Als we de mens iets zien van onze ware verwantschap in het goddelijke? Als we de mens zien in zijn ware verwantschap met God, en dus ook in de juiste relatie met zijn medemens? Dan zouden we ook iets zien van de overvloed en liefde die ons zullen helpen harmonie tot stand te brengen, niet alleen voor onszelf, maar voor de hele wereld.

zondag 16 september 2012

Stil gebed

Velen schrikken voor gebed terug, omdat ze niet weten hoe ze moeten bidden. Dat is begrijpelijk. Een eerste logische stap is om God te leren kennen. Want als we dat doen, gaan we onze verhouding tot Hem beseffen. Bidden is een goed contact hebben met de éne God, die ons liefheeft, koestert en onpartijdig altijd voor ons zorgt. Gebed bestaat meer uit luisteren dan uit een spervuur van woorden en verzoeken. Mary Baker Eddy schrijft over bidden in Wetenschap en Gezondheid blz.4: “Hardop bidden kan nooit de werken doen van het geestelijk begrijpen, waardoor wij herboren worden; maar stil gebed, waakzaamheid en toegewijde gehoorzaamheid stellen ons in staat het voorbeeld van Jezus te volgen.” Wanneer wij lezen hoe Jezus bad, zien we een nauwe verwantschap, een goede verstandhouding tussen Vader en zoon, tussen een liefhebbende ouder en een geliefd kind. En dit is onze eigen werkelijke verhouding tot God. Om het luide geroep van menselijke behoeften, eigenwil en angstige twijfel tot zwijgen te brengen, moeten we nederig naar die ouder luisteren. Wanneer we werkelijk bidden, erkennen we Gods goddelijke orde en dat brengt harmonie in ons leven.

zaterdag 15 september 2012

Next chat 18 september 2012


Back to school

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on September 18, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Lynn Jackson
September is “back to school time” in much of the world, and many students are looking forward to a new adventure in learning. Sadly, for some this is not the case. School can bring challenges associated with a variety of learning deficiencies. In addition, some students struggle with behavioral disorders, lack initiative or are socially unresponsive. What can be done to help these students?
Join Lynn Jackson, a Christian Science practitioner and teacher, in a chat where she answers questions and shares how these limitations can be healed and academic success achieved.
About Lynn Jackson: Lynn Jackson is a Christian Science practitioner and teacher from Lubbock, Texas. She has written extensively for the Christian Science magazines and also was a member of the Christian Board of Lectureship for a number of years. She has a deep interest in healing, historical theology, and their application to world issues today. She has a bachelor's degree in English literature and a Masters in Christian Ministry. She and her husband have three daughters.

donderdag 13 september 2012

Heraut


Heerschappij over verandering 
Dominion over change
Christian Science Sentinel, 12.26.2011
Rebecca Odegaard
Het lijkt wel of er altijd veranderingen plaatsvinden in ons leven: Een andere baan, verhuizen, een nieuwe school, met pensioen gaan of afscheid nemen van je vrijgezellenbestaan en een relatie aangaan. De meesten van ons krijgen op de een of andere manier te maken met iets dat verandering brengt in onze omstandigheden. Zelfs de kerken zijn bezig om zich op een nieuwe manier te presenteren. Soms vreest men dat verandering ontwrichting en verwarring zal veroorzaken, maar dat is niet nodig. 
Lees verder >>>

dinsdag 11 september 2012

Christus

Wat is de Christus eigenlijk? In Wetenschap en Gezondheid blz. 583, geeft Mrs. Eddy de volgende definitie: “CHRISTUS. De goddelijke openbaarwording van God, die tot het vlees komt om vleesgeworden dwaling te vernietigen.” Mrs. Eddy maakt in al haar werken een duidelijk onderscheid tussen de Christus en de mens Jezus. De Christus is Gods aard of aanwezigheid. Christus is de goddelijke Waarheid zelf. Daarom heeft de de Christus nooit een menselijke geboorte gekend en is ook nooit van de aarde weggegaan, om op een later tijdstip terug te keren. Aan Jezus van Nazareth werd de titel Christus gegeven, omdat hij deze goddelijke aanwezigheid meer dan enig ander mens die ooit geleefd heeft begrepen en bewezen heeft. De Christus is Gods aanwezigheid, Gods activiteit. Die activiteit is altijd goed, brengt licht en harmonie en geneest. De Christus is in de betekenis die we hier gebruiken, als Gods aanwezigheid, geen persoonlijkheid. De Christus is geestelijk en deelt zichzelf mee aan ons bewustzijn. Zolang de Christus in onze gedachten is - en we daaraan denken als het beste dat er bestaat - en we die altijd in ere houden, zullen we de uitgestrekte hand van onze hemelse Vader niet ontberen. God, het goddelijk Gemoed, voorziet ons altijd van de engelengedachten die in onze menselijke noden voorzien.

maandag 10 september 2012

Stuwkracht

In Miscellany blz 248 schrijft Mrs. Eddy: “Gij stijgt slechts, naarmate gij opgeheven wordt door de macht van God, of gij valt door het ontbreken van de goddelijke stuwkracht.” Wanneer men begrijpt wat alleen werkelijk, waardevol en blijvend is, zoekt men geen andere macht dan deze en verlangt geen andere stuwkracht. Alleen hierdoor wordt Gods wil gedaan, en Zijn gelijkenis wordt in stand gehouden. Dit moet altijd het enige voorbeeld zijn, de enige bron van inspiratie en macht. In dit één-zijn van God en de mens, dat door Jezus is geleefd en geleerd, dat door Mrs. Eddy is uitgelegd en onmiddellijk uitvoerbaar is gemaakt, vinden wij onszelf, maar niet als stervelingen; wij  treden het ware bewustzijn van de ware zelfheid binnen, de zelfheid, die door God in stand wordt gehouden en aangegeven. Jezus was gode-gelijkend, omdat in het gebed, in woord en in daad, hij voortdurend en consequent geen ander vaderschap erkende, geen ander zoonschap kende, dan de goddelijke. Door trouw, waakzaam en standvastig te zijn aan de betekenis van het ware en zich af te keren van  het onware leren de mensen wat heerschappij betekent. Hun ervaring leert dat hun leven niet langer beheerst wordt door vrees en onzekerheid, maar door de hoedanigheden van Geest. Dit is de ‘goddelijke stuwkracht’, die de mensen de macht geeft om volmaaktheid te zoeken en daarna te demonstreren.

zondag 9 september 2012

Bewustzijn

In Wetenschap en Gezondheid blz. 151 lezen we: “Vrees heeft nooit het zijn en zijn werking tot stilstand gebracht. Het bloed, het hart, de longen, de hersenen, enz. hebben niets te maken met Leven, God. Alle functies van de werkelijke mens worden bestuurd door het goddelijk Gemoed.” Om werkelijk onszelf te kunnen zijn moet ons bewustzijn samengaan met de morele en geestelijke wet. Omdat onze wereld mentaal is en het menselijk lichaam een vorm van bewustzijn is, manifesteert ons innerlijk zich uitwendig in wat we het menselijk lichaam noemen. We leven in feite niet in een lichaam, maar veeleer omvatten we het lichaam in onze gedachten, en wat er in ons bewustzijn leeft, zal in ons lichaam worden uitgedrukt. En juist om die reden zijn onze gezondheid, volledige vervulling en ons geluk afhankelijk van de strikte naleving van de morele en geestelijke wet. Het vereist in ons dagelijks leven dat we in toenemende mate onze ware aard weerspiegelen en tot uitdrukking brengen en alles wat geestelijk bij ons hoort te erkennen. Innerlijke visie of begrijpen wordt omgezet in daden of uiterlijke manifestatie. Met andere woorden, de geestelijke ideeën die we gedachtelijk onderscheiden, moeten gevolgd worden door daden; ze moeten in iedere menselijke handeling worden uitgedrukt, in alles wat we doen en zeggen, in wat we denken en voelen.

zaterdag 8 september 2012

Next chat 11 september 2012Beyond terrorism to peace

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on September 11, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Christine Driessen
Much has happened around the globe since the terrorist attacks on the United States on 9/11/01. Other terrorist attacks have come and gone. Wars continue to be fought around the globe. While there are many signs of peace among nations, much yet remains to be done. To learn more about the power of prayer to reveal intelligent steps to take toward peace—and to gain more confidence in peace for your own life, bring your questions and comments to this online chat with this Christian healer.
About Christine Driessen: Christine is a practitioner and teacher of Christian Science and has been an international lecturer for 13 years. Prior to this work, she taught in the inner-city schools of Chicago, and then was an attorney specializing in criminal, juvenile, and domestic litigation. Christine developed a comprehensive rehabilitation program for women offenders to keep them out of prison and with their children—the program has continued for over 25 years. Since Christine is a mother herself, she recognizes the importance of teaching children that God's love embraces every single one of us—no one is left out. Her daughter has gone on to serve in the Peace Corps in Africa and today brings the same message of God's healing, protecting love to people all over the world.

donderdag 6 september 2012

Lichaam

Staal en beton zien er in onze ogen uit als erg massief. Maar wat zeggen de natuurkundigen? Zij beschrijven dezelfde stoffen als een massa bewegende moleculen. En uiteindelijk kan deze vaste massa teruggebracht worden tot energie. Zelfs ons lichaam is alleen maar een hoeveelheid stoffelijke energie. Christian Science gaat nog verder en toont aan dat deze zogenaamde energie een projectie is van verkeerde opvattingen, van onjuiste zienswijzen en foutieve veronderstellingen die maar in ons ronddraaien en zich ons bewustzijn noemen. Hoe belangrijk is het dan dat we deze onware mentale energie verwisselen voor geestelijke energie, de substantiële, zuivere, geestelijke ideeën of waarheden van de goddelijke Liefde. Als we dat doen met behulp van geestelijke studie en overtuigd gebed, dan bouwen we op een vaste grond, in overeenstemming met de goddelijke wet. Het stoffelijke wijkt voor het geestelijke en onze verhelderde gedachten bouwen een beter lichaam op. Wetenschap en Gezondheid blz. 425 vat deze eenvoudige maar dwingende uitspraak samen: “Het bewustzijn bouwt een beter lichaam op, wanneer het vertrouwen in de stof is overwonnen.”

woensdag 5 september 2012

Wetenschapper

In Wetenschap en Gezondheid blz. 313 zegt Mrs. Eddy: “Jezus van Nazareth was de meest wetenschappelijke mens, die ooit de aardbodem heeft betreden. Hij drong door het stoffelijk oppervlak der dingen heen en vond de geestelijke oorzaak.”  Een wetenschapper gaat gewoonlijk terug naar de oorsprong om een verklaring te vinden voor wat hij ziet. Jezus deed dat ook. Hij verdiepte zich niet in de stoffelijke zin der dingen, zoals de meesten onder ons doen. Hij drong door de uiterlijke verschijningsvorm, die steeds ons onderzoeksgebied is geweest, heen. Zijn helder besef van de  werkelijkheid stelde hem in staat tot de oorsprong van het bestaan door te dringen, tot de goddelijke orde, die onveranderlijk, volmaakt en eeuwig is. Hoe kunnen wij dat ook doen? Hoe kunnen ook wij deze goddelijke orde ontdekken? Jezus heeft deze orde niet gevonden door de onberekenbare stof te onderzoeken. Ook wij kunnen zo deze ware orde niet vinden. Wij kunnen dat alleen door ons begrip te ontwikkelen van de onveranderlijke werkelijkheden van Gods heelal, een geheel geestelijk heelal.

dinsdag 4 september 2012

Gelijkvormig

Paulus schrijft in de Bijbel: “Wordt  aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat ge moogt beproeven welke de goede en welbehaaglijke en volmaakte wil Gods is.” Het is alsof hij gezegd had: “Zorg dat uw gedachten niet gelijkvormig worden of vast komen te zitten aan enig stoffelijk begrip van het bestaan.” Wat wordt er bedoeld met ongelijkvormigheid? Het beste voorbeeld en en de grootste exponent van de volledige ongelijkvormigheid aan deze wereld was Christus Jezus. Zijn hele zending was eraan gewijd de gedachte van de mensheid te bevrijden van en te verheffen boven een stoffelijk of verkeerd begrip van het bestaan en te brengen tot een geestelijk of verkeerd begrip van het bestaan. De genezingen en de harmonie die het gevolg waren van zijn bezielde leer toonden aan dat de bevrijding van de gedachte uit een menselijk begrip van het bestaan niet aan de problemen van de mens  voorbijgaat en ze ook niet op de lange baan schuift, maar ze daadwerkelijk tot oplossing brengt. Hij gaf ons een duidelijk richtlijn hoe wij geestelijk gezind kunnen worden, toen hij zei: “Oordeel niet naar het aanzien.”

maandag 3 september 2012

Heraut


Het uitbannen van terrorisme 
Eradicating terrorism
The Christian Science Journal, 1.2010
George Moffett
Overal ter wereld worden landen geteisterd door aanslagen, van zelfmoordaanslagen tot zorgvuldig geplande aanvallen, en zij doen hun best oplossingen te vinden voor de dreiging van het terrorisme. Omdat terroristische groeperingen beschermd worden door hun niet te achterhalen adressen en weinig belang hebben in de status quo, omzeilen zij te gemakkelijk de traditionele bestrijdingsmethoden. 
Lees verder >>>

zondag 2 september 2012

Next chat 4 september 2012


How can I know God exists?

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on September 04, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
John Tyler
Atheists have been speaking out more and more in recent years. The questions they raise about the existence of God deserve thoughtful, probing attention not just from those who have doubts but also by people of faith. Just as Jesus and his disciples honestly explored the reality of God, people today have the right to authentic answers, too.
Can we know without a doubt that God exists? Is it possible to find a scientific understanding of Deity? Bring your questions to this live chat with John Tyler, a Christian Science practitioner and teacher who has tested his own understanding of God and found consistent, scientific, healing results that anyone can count on.
About John Tyler: John was introduced to Christian Science as a teenager and felt he needed to test the “science” part right away. His opportunity came soon when he accidentally broke open a hornets’ nest and he was able to prove God’s existence as an immediate total protection. Not a sting! John knew he was going to have to literally prove God’s existence every day, when he switched from full-time professional political scientist to full-time professional Christian Scientist, as a Christian Science practitioner.
John currently works as a Christian Science practitioner and teacher in Pittsburgh, Pennsylvania.

zaterdag 1 september 2012

Vrede

Vrede is een van de eigenschappen van Liefde, is dynamisch, ogenblikkelijk en onwankelbaar. Juist door zijn rust en stilte is vrede zo dynamisch. In Terugblik en Inblik blz. 88 zegt Mrs. Eddy: “Het Gemoed geeft het bewijs van zijn alomtegenwoordigheid en almacht; doch het Gemoed wentelt zich om een geestelijke spil en zijn macht komt aan het licht en zijn tegenwoordigheid doet zich gevoelen in eeuwige stilheid en onwankelbare Liefde.” Hier dan is de bron van die eeuwige onverbrekelijke vrede, die duurzamer is dan alle oorlogen, dan de verwoestingen van oorlogen. Ook al is een verlangen naar vrede een belangrijke factor, toch moet er meer dan een enkel verlangen in het hart van de mens zijn, wil er vrede in allerlei relaties, leden van een kerk, nationale raadzalen en internationale conferenties gehandhaafd kunnen worden. Het is belangrijk dat de mensen zich van een innerlijke vrede bewust zijn, een vrede die gegrond is op een geestelijk begrijpen van het goddelijk Beginsel, van de almachtige, onpartijdige goedheid van God. De vrede in het gemoed van de mensen is een dynamische macht om vrede in de wereld tot stand te brengen. De vrede in het gemoed van de “Vredevorst” stelde hem in staat tot de storm te zeggen: “Zwijg, wees stil . . . en het werd volkomen stil”.