dinsdag 17 juli 2012

Petrus


In Matth. 16:13 stelt Jezus  zijn discipelen de volgende vraag: “Wie zeggen de mensen dat ik, de Zoon des mensen, ben?” De antwoorden waren uiteenlopend en klaarblijkelijk niet tevreden met de antwoorden, deed Jezus opnieuw een beroep op hen: “Maar gij, wie zegt gij dat ik ben?” Simon antwoordde: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” Jezus gaf uitdrukking aan zijn goedkeuring van dit zo bevredigende antwoord door Simon te zegenen. Maar de Meester deed nog veel meer. Hij gaf Simon een nieuwe naam: “En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.” Jezus beantwoordde de erkenning van zijn ware geestelijke identiteit door de discipel op te wekken tot een helderder besef van zijn eigen ware natuur. Op blz. 137 van Wetenschap en Gezondheid geeft Mrs. Eddy het antwoord van Simon in haar eigen woorden weer: “De Messias is wat gij hebt verkondigd - Christus, de geest van God, van Waarheid, Leven en Liefde, die mentaal geneest.” Op blz. 138 gaat zij verder met: “Nu was het Petrus duidelijk, dat niet een menselijke persoonlijkheid, maar het goddelijk Leven, de goddelijke Waarheid en Liefde, de genezer van de zieken was en een rots, een vaste grond in het rijk der harmonie.”

Geen opmerkingen: