vrijdag 8 juni 2012

Zuiverheid


Alles wat van de Godheid komt is goed en wordt door God bestuurd, terwijl “Het geloof, dat er leven in de stof is, zondigt bij iedere stap,” zegt Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid blz. 542. De tegenstrijdige gedachtelijke elementen, die het schijnbare menselijk begrip vormen, staan oneindig ver van elkaar en zijn geheel van elkaar gescheiden. Zij moeten erkend worden als goed of kwaad, waar of onwaar, werkelijk of onwerkelijk; als wortelend in God of in het verondersteld `’bedenken van het vlees”; als bestaande of niet bestaande. Op blz. 300 zegt Mrs. Eddy: “Het tijdelijke en onwerkelijke raken nooit het eeuwig werkelijke.” En zij voegt eraan toe: “Deze tegenovergestelde hoedanigheden zijn het onkruid en de tarwe, die zich nooit werkelijk vermengen ofschoon zij (voor het sterfelijk oog) naast elkaar groeien tot de oogsttijd; dan zal de Wetenschap de tarwe van het onkruid scheiden door het besef, dat God altijd tegenwoordig is en dat de mens de goddelijke gelijkenis weerspiegelt.” Jezus keek door het masker van stoffelijke persoonlijkheid heen en zag de mens zoals hij in Geest bestaat, zonder een sterfelijke smet. Hij zag de ingeboren  reinheid, die te voorschijn kwam als het berouw van Maria Magdalena. Het is onze eigen zuiverheid van gedachte, onze eigen geestelijke rechtschapenheid, die het blijk van ‘s mensen volmaaktheid in anderen ziet en beschermt.

Geen opmerkingen: