zaterdag 12 mei 2012

Standaard


De zesde grondstelling van Christian Science, die ieder lid van de Moeder-Kerk onderschrijft, legt ons een dringende verplichting op. Het verwaarlozen van deze plicht zou ieders persoonlijke geestelijke groei belemmeren. De bekende grondstelling luidt: “En wij beloven plechtig, dat wij zullen waken en bidden, dat dit Gemoed in ons zij, hetwelk ook in Christus Jezus was; aan anderen te doen, zoals wij zouden willen dat zij ons deden en barmhartig, rechtvaardig en rein te zijn”  (Wetenschap en Gezondheid blz. 497). Hier hebben wij de standaard, die Mrs. Eddy ingesteld heeft voor al haar Kerkleden - een standaard, waarvan zij weigerde af te wijken. De kracht en de onveranderlijkheid van Beginsel, God, waarvan wij allen afhankelijk zijn, schenken rust aan hen, die vermoeid zijn, vrede aan de door storm geteisterden, rechtvaardigheid aan de verdrukten en maken door de eeuwige wet het visioen van Jesaja waar: “Men zal nergens leed doen noch verderven op de ganse berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken.” (Jes. 11:9)

Geen opmerkingen: