vrijdag 23 maart 2012

Vraag en aanbod

Vanaf de vroegste tijden hebben mensen moeten werken om hun voedsel te vinden. Hoofdzakelijk was de mens alleen bezig en in staat genoeg te produceren om in zijn eigen noden te voorzien. Heden ten dage zijn er machines en technieken, maar ondanks de enorme productie schijnt er toch nog gebrek te zijn, omdat veel mensen klaarblijkelijk niet in staat schijnen te zijn voor datgene wat zij nodig hebben te betalen. Deze economische tegenstrijdigheid, dat er gebrek is te midden van overvloed, is een vraagstuk die geleerden over de gehele wereld bezig houdt en iedereen zoekt naar een oplossing. In Christian Science wordt aangetoond dat dit probleem alleen door metafysische en geestelijke middelen waarlijk kan worden opgelost, want de beweegredenen en de gedachten van de mensheid zullen met het goddelijk Beginsel in overeenstemming moeten worden gebracht, voordat de kloof, die tussen vraag en aanbod schijnt te liggen, met absolute zekerheid kan worden overbrugd. Laten wij eens nagaan wat in het Bijbelverhaal Jozef dreef toen hij opzamelde, wat een geweldige overproductie scheen te zijn. Zocht hij weelde en roem voor Farao of hemzelf? Probeerde hij profijt te trekken door koren in zijn bezit te krijgen en het met grote winst te verkopen? Geestelijk inzicht had aan Jozef de betekenis van Farao’s droom geopenbaard en hij voorzag de zeven magere jaren, die op de vette jaren zouden volgen. Het was dus goddelijke wijsheid en niet een verlangen naar persoonlijk gewin, dat hem tot handeling dreef, en waardoor Egypte en vele andere volken van de dood gered werden. Waar de mens de goddelijke intelligentie weerspiegelt, zal hem ingegeven worden wat hij moet doen. Wat er ook gebeurt, hij moet zijn gedachten verrijken met een begrip van geestelijk één-zijn met zijn Vader-Moeder, God, bij Wie altijd een overvloedige voorziening van het goede klaar ligt. Deze ware gedachte verrijking zal in zijn uiterlijke omstandigheden zichtbaar worden en in zijn noden wordt voorzien en vraag en aanbod zullen elkaar dekken.

Geen opmerkingen: