zaterdag 31 maart 2012

Het goede


Wanneer we proberen stoffelijke voorziening en rijkdommen te vergaren, doen wij dan niet wat de verloren zoon deed en dwalen ook wij niet in een ‘vergelegen land” van stoffelijkheid? Wij moeten gaan zien dat wat wij als kind van Vader-Moeder God, ooit hebben bezeten in de veilige hoede is van het ene Gemoed. En dat wij het blijde gevoel van bezit, kunnen hebben door onafgebroken er naar te streven in het huis des Heeren te verblijven, in het bewustzijn van goddelijke Liefde en ons recht te doen gelden op die dingen, die voor altijd de mens, Gods gelijkenis, geschonken zijn. Ook moeten wij het kleed van juist denken dragen, wij moeten onze ring van machthebbende en onze schoenen, die vrijheid van gebondenheid aan de dwaling betekenen, dragen, wetende dat er niets te vrezen is, omdat wij in de tegenwoordigheid van goddelijke Liefde op vaste grond staan. Wij moeten de belofte “Al het mijne is het uwe” inzien en in vervulling zien gaan, wanneer wij aan de voorwaarden voldoen, die uitgelegd worden in de woorden die de vader tegen de oudere broer sprak: “Gij zijt altijd bij mij.” Door bewust te zijn van onze liefdevolle Vader-Moeder, kunnen wij niets van “het goede” ontberen. Dit weerspiegelend, is alles wat de Vader heeft, het onze, om dit te delen met onze broeder.

vrijdag 30 maart 2012

Werkzaamheid


Wanneer we eenmaal op het pad van Christian Science zijn gekomen, verwachten wij in vol vertrouwen dit tot het einde toe te zullen volgen. Met een helder begrip van geestelijke activiteit zullen we in staat zijn alles te volbrengen.  Zo groot is de macht van het zich ontvouwende goede in ons bewustzijn. Wij kunnen zonder vrees voortgaan in het vaste vertrouwen, dat wij onze rechtmatige heerschappij kunnen laten gelden en iedereen tot zegen kunnen zijn. Mrs. Eddy schrijft in Neen en Ja (blz. 3): “Hoe goed en hoe liefelijk is het om niet zozeer zijn eigen als eens anders welzijn te zoeken, om voor de zwerversmoeden het zaad aan de wegkant te zaaien, en te vertrouwen, dat Liefde liefde zal belonen.” Christian Science leert ons onze wijze van werken te veranderen. Op blz. 256 van Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: “Vooruitgang bevrijdt de mensheid van haar boeien. Het eindige moet plaats maken voor het oneindige. Tot een hoger plan van werken komend, stijgt de gedachte van de stoffelijke tot de geestelijke zin, van het schoolse tot het bezielde en van het sterfelijke tot het onsterfelijke.” Geestelijke werkzaamheid vindt uitdrukking in gehoorzaamheid en in onophoudelijke waakzaamheid. Letten wij op , dat wij elke uur het bevel opvolgen God te weerspiegelen, anderen van dienst te zijn, niet toe te geven aan teleurstelling of neerslachtigheid en ons verre houden van het moeras van lusteloosheid en van het opgaan in het eigen-ik. Doen wij dit, dan zal ons denken tot ruimere werkzaamheid komen en het eigen ik zal ondergaan in dienen.

donderdag 29 maart 2012

Next chat 3 April 2012


Let the healing power of Christ touch your life


Lois Carlson, C.S.B.
Tuesday, April 3, 2012
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
What does it mean to have Christ in your life? Easter time challenges us to consider what the life of Jesus really means to us—his deep love of humanity, his courage in the face of opposition, his closeness to Father-Mother God. Mary Baker Eddy explains the Christ-power that Jesus lived so perfectly as "the divine message from God . . . speaking to the human consciousness" (Mary Baker Eddy, Science and Health with Key to the Scriptures, p. 332). How can we experience this loving communication more? What do we expect it to do in our lives? This chat will help us understand the demands and joy of being Christian.
About Lois Carlson: Lois Carlson has been a Christian Science teacher since 1991 and in the full-time healing ministry of Christian Science since 1975. Lois raised two sons and now lives with her husband in downtown Chicago.

woensdag 28 maart 2012

Hoedanigheden


Wat is het dat het rusteloze hart tot rust zal brengen? Jezus beantwoordt deze vraag zonder aarzeling. Hij noemt slechts twee dingen, zachtmoedigheid en nederigheid van hart. Is dat niet een geweldig geneesmiddel voor menselijke inspanning en verslagenheid, voor teleurgestelde hoogmoed, gewonde ijdelheid, tegengewerkte eerzucht! Verlangen wij naar rust? Laten wij ons op nederigheid toeleggen. Hoe een schijnbaar fysieke kwaal op gedachtelijke of geestelijke wijze te genezen, wordt in Miscellaneous Writings, blz. 268 door Mrs Eddy uitgelegd. “Gods geneesmiddel voor de zieken is, dat Hij hun iets voorschrijft van Zijn eigen hoedanigheden.” Zachtmoedigheid, ootmoed, nederigheid van hart zijn zeker aan God ontleende eigenschappen, en wij hoeven geen vrees te hebben ooit een te grote dosis van dit soort geneesmiddelen in te nemen.

dinsdag 27 maart 2012

Intelligentie


In Wetenschap en Gezondheid, blz. 469 beantwoordt Mrs. Eddy de vraag “Wat is intelligentie?” met “Het is de fundamentele en eeuwige eigenschap van het oneindig Gemoed, van het drie-enig Beginsel - Leven, Waarheid en Liefde - God genaamd.” Gods plan voortkomend uit het oneindig Gemoed en zich in alle eeuwen ontvouwend is altijd af, altijd volledig, geweest en zal dit altijd zijn. Gods plan is zichzelf tot uitdrukking te brengen. Hij kan geen ander plan hebben, omdat Hij, de “IK BEN”, alles is wat bestaat en er dus niets anders zijn kan, dat tot uitdrukking kan komen. Dit plan wordt door Zijn wet, de wet van het goede, bestuurd. In het tot uiting komen van het plan van het goddelijk Gemoed, kan niets zijn, dat onharmonisch, moeilijk of smartelijk is. Integendeel doet het alle sterfelijke disharmonie teniet en is de weg vreugdevol, gelukkig, aantrekkelijk en vredig. Indien het heelal, de mens inbegrepen, niet beantwoordde aan een bepaald plan, zou het onderhevig zijn aan de grillen van het noodlot. Degene die de wetten van het goddelijk Beginsel toepast in het dagelijkse leven, zal zich beschermd weten. Door hierop te vertrouwen bant hij uit zijn denken en uit zijn ervaringen de schijnbare werking van toeval, noodlot en moeilijke tijden.

maandag 26 maart 2012

Zalig zijt gij


De lessen die uit de zaligsprekingen getrokken kunnen worden, gaan vaak ver boven het begrip van wat ‘de natuurlijke mens’ genoemd wordt - de mens die zich door zelfzucht en menselijke instincten laat leiden. Voor velen was de wet, die zegt: “Gij zult niet” de eerste aanleiding tot verbetering en helder inzicht.  Paulus legde  in zijn brief aan de Galatiers uit, dat “de wet” niet een beter leven voortbracht; alhoewel zij hem die het verkeerde doet, daarvan terug zal houden, brengt zij geen gerechtigheid voort. Misschien dringt “de wet” op minder vriendelijke wijze aan op verbetering, maar zij, die door gehoorzaamheid aan de leer van Christus leren, hoe zij zich gedragen moeten, hebben geen inmenging van “de wet” te vrezen. Aan hen, die gehoorzaam zijn, legt zij geen beperking op. Jezus leidde een nieuw inzicht in, waardoor iemand aan onrechtvaardige boetedoening kon ontkomen, vijandschap kon overwinnen en leven en vreugde kan laten bloeien. Het motto: “Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten” was onvolmaakt. Het bevel van de Meester luidde: “Ik zeg u, hebt uw vijanden lief.” Veel van de lessen van de Meester werden in de vorm van zaligsprekingen gegeven. Er is groot verschil tussen de wet, die kennis draagt van kwade gewoonten en die zegt: “Gij zult niet” en de woorden in de Bergrede “Zalig zijt gij.” Jezus leerde ‘heb lief, zegen, doe wel.’ En “Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is.”

zondag 25 maart 2012

Dingen des Vaders

Jezus is zijn leven lang in de dingen (de zaken) van zijn Vader geweest, door naar de stem van God te luisteren, Zijn voorschriften te gehoorzamen en Zijn wil te volbrengen. Hij wist, dat alle macht aan God toebehoort, dat Hij voor zijn schepping zorg draagt en dat er in Zijn schepping nooit strijd of moeilijkheden zijn kunnen, omdat het ééne Gemoed het heelal bestuurt. Elk van Gods ideeën vervult haar juiste plaats in Gemoed, en wordt in stand gehouden en van al het nodige voorzien door “de alwetende, alziende, alwerkende, alwijze, alliefhebbende en eeuwige (Wetenschap en Gezondheid blz. 587). Wat volgde uit het feit dat Jezus in de dingen des Vaders was? Eén van de gevolgen was, dat hij zijn belastinggeld uit de mond van een vis verkreeg. Hij was in staat de vijf duizend te voeden met vijf broden en twee vissen en toen allen gegeten hadden werden van de overgeschoten brokken twaalf korven gevuld. Dit was een deel van de winst, het voordeel door Jezus uit zijn ‘zaken’ verkregen door in de dingen des Vaders te zijn, want God is altijd dezelfde en al Zijn kinderen zijn even lief aan Hem, die Alles-in-allen is. In de gelijkenis van de verloren zoon verlangde de zoon een “deel” voor zich alleen en door dit verzoek veroordeelde hij zichzelf tot het eindige en bijgevolg tot stoffelijkheid, want het oneindige kan niet in delen verdeeld worden. Geestelijke dingen zijn universeel en kunnen nooit het eigendom zijn van één mens en anderen daarvan uitsluiten. In Terugblik en Inblik blz. 57 zegt Mary Baker Eddy: “Alles moet van God zijn, en niet van onszelf, afgescheiden van Hem.”

zaterdag 24 maart 2012

Vervulling


Wat moeten we doen wanneer de zogenaamde krachten van het kwaad ons schijnbaar verlokken? Wat moeten we doen als de gedachte in ons opkomt dat we in een verkeerde richting (zijn ge)gaan? Van het betrekkelijke uit gezien, volgen wij het pad dat ons opwaarts leidt, klimmen wij naar het hoogste punt. In werkelijkheid echter komt het volledige en voltooide werk van God dagelijks binnen ons gezichtsveld.  In Miscellaneous Writings blz. 154 zegt Mrs. Eddy: “Het is het doel van de goddelijke Liefde, het geestelijk begrijpen en het koninkrijk Gods - de heerschappij van harmonie - die al binnen ons is, tot leven te wekken.” Waar we ons bevinden of waar we ook mee bezig zijn, welke weg we hebben ingeslagen, altijd staan wij op dat punt waarop zich meer en meer de goddelijke bedoeling aan ons ontvouwt. Het is heel belangrijk dat wij ons afvragen: bewandel ik het pad van rechtvaardigheid? Ben ik bezig een verkeerd begrip van wat eigen-ik is, te overwinnen? De zogenaamde  gebeurtenissen van het stoffelijk bestaan, zelfs het tijdelijk gaan van wat een verkeerde weg schijnt te zijn kan op geen enkele wijze de machtige wil van de goddelijke bedoelingen belemmeren. Wij dienen te bidden voor dat “gevoelen dat in Christus Jezus was”. Wij zijn nu op het punt van vervulling.

vrijdag 23 maart 2012

Vraag en aanbod

Vanaf de vroegste tijden hebben mensen moeten werken om hun voedsel te vinden. Hoofdzakelijk was de mens alleen bezig en in staat genoeg te produceren om in zijn eigen noden te voorzien. Heden ten dage zijn er machines en technieken, maar ondanks de enorme productie schijnt er toch nog gebrek te zijn, omdat veel mensen klaarblijkelijk niet in staat schijnen te zijn voor datgene wat zij nodig hebben te betalen. Deze economische tegenstrijdigheid, dat er gebrek is te midden van overvloed, is een vraagstuk die geleerden over de gehele wereld bezig houdt en iedereen zoekt naar een oplossing. In Christian Science wordt aangetoond dat dit probleem alleen door metafysische en geestelijke middelen waarlijk kan worden opgelost, want de beweegredenen en de gedachten van de mensheid zullen met het goddelijk Beginsel in overeenstemming moeten worden gebracht, voordat de kloof, die tussen vraag en aanbod schijnt te liggen, met absolute zekerheid kan worden overbrugd. Laten wij eens nagaan wat in het Bijbelverhaal Jozef dreef toen hij opzamelde, wat een geweldige overproductie scheen te zijn. Zocht hij weelde en roem voor Farao of hemzelf? Probeerde hij profijt te trekken door koren in zijn bezit te krijgen en het met grote winst te verkopen? Geestelijk inzicht had aan Jozef de betekenis van Farao’s droom geopenbaard en hij voorzag de zeven magere jaren, die op de vette jaren zouden volgen. Het was dus goddelijke wijsheid en niet een verlangen naar persoonlijk gewin, dat hem tot handeling dreef, en waardoor Egypte en vele andere volken van de dood gered werden. Waar de mens de goddelijke intelligentie weerspiegelt, zal hem ingegeven worden wat hij moet doen. Wat er ook gebeurt, hij moet zijn gedachten verrijken met een begrip van geestelijk één-zijn met zijn Vader-Moeder, God, bij Wie altijd een overvloedige voorziening van het goede klaar ligt. Deze ware gedachte verrijking zal in zijn uiterlijke omstandigheden zichtbaar worden en in zijn noden wordt voorzien en vraag en aanbod zullen elkaar dekken.

donderdag 22 maart 2012

Kennis van Waarheid


De dingen waar iedereen van bevrijd wil worden, zoals ongelukkig zijn, ziekte, lijden, pijn,gebrek, gemis, eenzaamheid, smart, vrees, zonde etc. Zijn al deze dingen niet een uiting of een gevolg van geloof aan een andere oorzaak, een andere macht dan God? Al deze dingen verliezen veel van de schijnbare macht, wanneer wij duidelijk beginnen te zien, dat zij niet uit God voortkomen en daarom niet werkelijk kunnen zijn, dat zij daadwerkelijk niet waar zijn en niet werkelijk gebeuren. Wij moeten inzien dat wij niet een slachtoffer zijn van of ons moeten onderwerpen aan, het algemeen geloof aan moeilijke omstandigheden. Naarmate wij ons denken zuiver houden en grondvesten op het goddelijk Beginsel, Liefde, gaan wij meer en meer beseffen dat wij hier en nu leven in de goddelijke tegenwoordigheid, die alles buitensluit, wat daaraan ongelijk is. Het denken moet boven het stoffelijk gemoed uit, boven het schijnbare uit worden gericht. Het moet opwaarts en voorwaarts zien. En dan zal de goddelijke Liefde ons de volgende stap aanwijzen. Laat ons de kennis van Waarheid onafgebroken gebruiken. Deze kennis zal zich steeds vergroten en zich in elk van ons ontvouwen, want zij woont in het individuele bewustzijn. Zij ligt besloten in het ware zijn, want de mens is “de uitdrukking van Gods wezen” (Wetenschap en Gezondheid blz. 470).

woensdag 21 maart 2012

Goddelijke orde


Op blz. 470 en 471 van Wetenschap en Gezondheid zegt Ms. Eddy: “De betrekking tussen God en de mens, tussen het goddelijk Beginsel en de goddelijke idee, zijn in de wetenschap onverbrekelijk; en de Wetenschap kent geen afdwaling van, of terugkeer tot harmonie, maar leert, dat de goddelijke orde of geestelijke wet, waarin God en alles wat Hij schept volmaakt en eeuwig zijn, in haar eeuwige geschiedenis onveranderd is gebleven.” Niets is overgelaten aan het toeval bij het bestuur van de werkelijke mens en het geestelijk heelal, omdat deze de volmaaktheid en harmonie van het goddelijk Beginsel weerspiegelen. Niets in Gods koninkrijk is onderworpen aan onzekerheid of veranderlijkheid. Alles beweegt zich met absolute juistheid en stiptheid. Het lijkt echter alsof er in de menselijke levensomstandigheden veel onordelijkheid, veel onzekerheid is, veel dat onderhevig is aan verandering, veel dat van toeval afhangt en disharmonisch is. De ongelukkige ervaringen van de zogenaamde stoffelijke mens is echter te wijten aan de schijnbare afwezigheid van de goddelijke orde en de geestelijke wet. Het geloof dat er een stoffelijke wereld buiten de gezichtskring van het Beginsel, een stoffelijke mens bestaat die onderworpen is aan disharmonie en slachtoffer is van wanorde - is niet waar. De enige mens die naar waarheid bestaat, is altijd de volmaakte, intelligente uitdrukking, beeltenis of idee geweest van God, die bewust alle hoedanigheden laat zien van Gemoed, Geest, Beginsel, met inbegrip van absolute wet en orde.

dinsdag 20 maart 2012

Onze naaste


Wanneer wij de welbekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan lezen zeggen we misschien: Ik zou nooit zo hardvochtig hulp weigeren aan iemand die in zo’n grote nood verkeert als de man die ‘onder moordenaars viel!” Dit mag waar zijn, in het licht dat Christian Science op dit verhaal werpt, is de eis veel hoger dan het geven van louter fysieke hulp. Op blz. 570 van Wetenschap en Gezondheid, schrijft Mrs. Eddy het volgende: “Miljoenen onbevooroordeelde gemoederen - eenvoudige zoekers naar Waarheid - zien wachtend en verlangend uit naar rust en lafenis. Geef hun een beker koud water in de naam van Christus en vrees niet voor de gevolgen.” Deze beker waarheid kan op vele manieren gegeven worden. Zij kan eenvoudig een bemoedigend woord wezen of een glimlach, vergezeld van de gedachte aan de geestelijke volmaaktheid van de mens als kind van God. Zuiver denken, gegrond op de waarheid, is begiftigd met de macht om dwaling te vernietigen en een onharmonische toestand te verbeteren of zelfs te genezen. Onze naaste lief te hebben op menselijke wijze lijkt makkelijk, maar dit menselijk begrip van liefde is vol onvolmaaktheden en sterfelijke opvattingen, dat de uitkomsten altijd onzeker zijn. Onze naaste zal niet blijvend geholpen worden door enige uiting van liefde, al is deze nog zo vriendelijk of gevoelvol, wanneer zij niet de weerspiegeling is van de goddelijke Liefde. Onze naaste zo te zien, als God hem ziet en voor hem te doen, wat God ons aanwijst - dat is waarachtig liefhebben.

maandag 19 maart 2012

Lectures every Monday

TODAY a new 15-minute lecture with Norm Bleichman is available. Check it out! 
We'll be posting a new mini lecture every Monday for the next six weeks on our lectures page. 

zondag 18 maart 2012

Geloof

In de reeks eigenschappen die Mary Baker Eddy ons geeft op blz. 298 van Wetenschap en Gezondheid neemt geloofsvertrouwen een belangrijke plaats in. Daar zegt zij: “De geestelijke zin, die met de stoffelijke zinnen in tegenspraak is, omvat intuïtie, hoop, geloof, begrijpen, vervulling, werkelijkheid.” Volgens deze reeks is geloof de schakel tussen hoop en begrijpen. Wanneer men inziet, dat deze schakel door de goddelijke Liefde is gesmeed, dan is zij tegen elke test bestand, zowel kortstondig als langdurig. Geloof in God is een uitstraling van God en duurt voort, totdat het in de volheid van geestelijk begrijpen opgaat. En hoe kan de oogst van vervulling anders worden verkregen, dan door standvastige steun die uit geloof en begrijpen voortkomt? En hoe kan, zonder die vervulling de werkelijkheid aan de dag komen? Christian Science zegt tot ieder van ons: “Waar is uw geloof?” En het geeft het juiste antwoord: Geloof is in het goede verankerd. Geloof schaart zich aan de zijde van het éne leven, de éne gezondheid, gerechtigheid en liefde. Geloof is een machtig zoeklicht dat de macht van het goede opspoort; dat reeds een belofte ziet, wanneer het beperkte begrip nog wanhoop herbergt; dat de overwinning ziet, wanneer de twijfel een nederlaag vreest. Geloof is een gelukkige, vertrouwende eigenschap, die over het hele pad van het ware denken zijn licht werpt. De lamp van het geloof verbant de nacht van de twijfel.

zaterdag 17 maart 2012

Overwinnen van moeheid


Hoe kan men vermoeidheid overwinnen? Jezus zei: “Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven.” Het is alsof hij zegt: Komt, denk zoals ik; laat uw stoffelijke voorstellingen los; geeft uw stoffelijk begrip van het ik op, en vindt rust in de wetenschap dat Gods werk is volbracht en dat u het slechts hoeft te weerspiegelen. Niets kan de suggestie vasthouden, dat vermoeidheid een noodzakelijk deel van je ervaring is, als je vastberaden en vol vertrouwen je tot Geest wendt en je redenering grondt op op het feit, dat de stof intelligentie noch substantie bezit, omdat God Alles-in-alles is. Het is het vasthouden aan een eigen ik, dat vermoeidheid zo werkelijk schijnt te zijn. Eigengerechtigheid beweert, dat iemand recht heeft op vermoeidheid, omdat hij zo hard gewerkt heeft. Zelfbeklag vindt in vermoeidheid een gemakkelijk middel voor het stoffelijk ik-gevoel om erkenning te krijgen. Een goed begin voor het overwinnen van vermoeidheid is, te weigeren de werkelijkheid ervan aan te nemen, hetzij in ons denken, hetzij in onze gesprekken. Het is beter te zeggen: “Ik rust in Waarheid” dan te zeggen “Ik ben moe!” De sterfelijke gedachten maken, dat iemand zich voorstelt moe te zijn. Vertrouwen, vreugde en levenskracht zijn geestelijke hoedanigheden, waardoor men ware rust krijgt. Gods werk is al volbracht en het ontvouwt zich in schoonheid en orde en naarmate wij ons bewust zijn van onze eenheid met God ervaren wij dat vermoeidheid noch natuurlijk noch noodzakelijk is.

vrijdag 16 maart 2012

Geestelijke zin

Geestelijke zin wordt in Wetenschap en Gezondheid omschreven als 'een bewust voortdurend vermogen om God te begrijpen' (blz. 209). Geestelijke zin doet ons ontwaken tot de aanwezigheid van Christus als ons Gemoed (zie Fillip. 2:5). Het stelt ons in staat om helder te denken over God en de werkelijkheid van ons zuivere en volmaakte wezen, om de soms overweldigende stoffelijke berichten van pijn en ontmoediging tot zwijgen te brengen.

donderdag 15 maart 2012

Next chat 27 Maart 2012


Reliable health care


Nathan Talbot, C.S.B.
Tuesday, March 27, 2012
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
Have you ever considered spiritual health care? The Bible speaks of God as the one who "heals us when we are sick" (Psalms 103:3, Contemporary English Version). Christ Jesus' life and ministry confirm the validity of this promise, which he extended to all who follow his teachings. Christian Scientists have been relying on this Christly power for well over a century and have indeed found healing. Bring your questions to this chat and find out what spiritual healing can mean to you.
About Nathan Talbot: Nathan Talbot received his undergraduate degree, in business, from the University of Idaho and his JD law degree from the Willamette University College of Law. Prior to his election to the Christian Science Board of Directors, Mr. Talbot served as a Trustee of the Publishing Society; President of The Mother Church; Manager, Committees on Publication; Executive Editor and Associate Editor of the religious periodicals; and member of The Christian Science Board of Lectureship. Mr. Talbot, who advertises in The Christian Science Journal as a practitioner and teacher of Christian Science, has also served as President of the Board of Education and teacher of the Normal Class. He also has a special interest in exploring mountains and wilderness in both the human and spiritual definition of those words.

woensdag 14 maart 2012

Dankbaar zijn

Dankbaar zijn voor het leven.

Toen mijn vader heenging zat ik in de tweede klas van de middelbare school. Het was een grote schok voor ons gezin, en in het bijzonder moeilijk voor mij. We waren echt aan elkaar gehecht. Het was zo moeilijk dat hij er niet meer was en ik trok me erg terug. 


Lees verder >>

dinsdag 13 maart 2012

Harmonie


De vraag “Hoe moet men het geloof, dat de stof werkelijk is overwinnen?” wordt in Christian Sience als volgt beantwoord: Door een begrip te krijgen van de werkelijkheid - van God en Zijn schepping. Christian Science toont aan dat God oneindige Geest, Gemoed, Ziel, oneindig Leven en oneindige Liefde is en dat Zijn schepping, de mens als enkeling er in besloten, het heelal van geestelijke ideeën is. Maar hoe staat het nu met de stof? Zij is niet van God, de oneindige Geest; vandaar dat zij niet werkelijk bestaat. De stof is een onwerkelijke voorstelling van het sterfelijk of stoffelijk begrip. En zoals het met de stof is, zo is het met alles wat schijnbaar van de stof is afgeleid: dit is alles niet van God, daarom is het onwerkelijk. Zonde, ziekte, lijden, smart, vrees en dood zijn onwerkelijk, alle zijn zij slechts verkeerde veronderstellingen van het vermeende sterfelijk gemoed. Aangezien God oneindig Gemoed, oneindig Leven en oneindige Liefde is, heeft de goddelijke intelligentie geen beperkingen, de goddelijke Liefde geen grenzen en het geestelijke Leven geen afsluiting. Dit is de waarheid, hoe pijnlijk stervelingen door onharmonische toestanden ook “omringd” schijnen te worden, hoe sterk het stoffelijk begrip hen ook in de verleiding zou brengen, iets anders aan te nemen. Voor oneindige Geest is er geen stof; voor oneindig Gemoed geen verkeerde voorstelling; voor oneindige Liefde geen zonde, leed of gebrek; voor oneindig Leven geen dood. Voor God, de ene volmaakte, is alles harmonie.

maandag 12 maart 2012

Voorbeeld


Christus Jezus begreep de geestelijke waarheid, die in het Oude Testament is geopenbaard. Hij steunde er voortdurend op. Hij gaf zijn toehoorders de raad de oude geschriften te bestuderen en vaak haalde hij de Heilige Schrift erbij, wanneer hem een belangrijke vraag was gesteld en hij versterkte zijn antwoord  met de verklaringen van waarheid uit de geschriften. Degenen die de Bijbel ernstig en met nadenken wil bestuderen, zal heden ten dage dezelfde geestelijke waarheid vinden, die door Jezus tijdens zijn verblijf onder de mensen werd erkend en toegepast. En deze waarheid brengt aan hen, die haar begrijpen en in hun leven toepassen, een grotere mate van vrijheid, vrede, gezondheid en geluk dan voorheen. Jezus geloofde vast dat de beloften van God vervuld zouden worden en hij moedigde zijn volgelingen aan er eveneens hun vertrouwen in te stellen. In zijn Bergrede legde hij veel nadruk op het feit, dat, als de mensen maar in ‘t verborgen wilden bidden, God, de Vader, openlijk hen zou vergelden, die op de juiste wijze bidden. Het leven en de leer en werken van Christus Jezus leverden het hoogste en beste voorbeeld van getrouw-zijn aan de waarheid, dat de mensheid ooit werd voorgehouden.

zondag 11 maart 2012

Spiegel


Het is goed onszelf telkens de gedachte te herinneren dat alleen de geestelijke schepping waar is. In het eerste hoofdstuk van Genesis staat geschreven dat God alle dingen geestelijk en “zeer goed” heeft geschapen, de mens naar Zijn beeld en gelijkenis, en de mens alle goddelijke eigenschappen bezit, omdat hij deze weerspiegelt. In de Verklarende Woordenlijst in Wetenschap en Gezondheid blz. 591, definieert Mary Baker Eddy “De Mens” o.a. als: “geestelijk beeld en gelijkenis van God; de volledige vertegenwoordiging van Gemoed.” Wat betekent dit? Dat, omdat God volstrekt volmaakt en goed is, de geestelijke mens, naar Zijn beeld en gelijkenis, eveneens goed en volmaakt is. Om te verduidelijken hoe de mens de volmaakte weerspiegeling is van God, heeft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid blz. 515) gezegd: “Vergelijk  nu de mens voor de spiegel met zijn goddelijk Beginsel, God. Noem de spiegel de goddelijke Wetenschap en noem de mens de weerspiegeling. Zie dan, hoe getrouw, volgens Christian Science, de weerspiegeling het oorspronkelijke weergeeft. Evenals de weerspiegeling van uzelf in de spiegel verschijnt, bent u, omdat u geestelijk bent, de weerspiegeling van God.”

zaterdag 10 maart 2012

Uitgestrekte arm


In de Wetenschap zijn vrees en angst altijd ongewettigd; zij zijn te enenmale vreemd aan de geestelijk-verlichte gedachte, die erkent, dat goddelijke Liefde onpartijdig, universeel, nimmer-falend en in alle omstandigheden en toestanden betrouwbaar is.  Wanneer er momenten van beproeving komen en elk stoffelijk hulpmiddel onvoldoende en al ons menselijk pogen nutteloos schijnen, moeten wij vaster dan ooit blijven vertrouwen in de altijd-tegenwoordige macht van Liefde. In zulke ogenblikken zijn de woorden van een groot Hebreeuws leider, vermeld in Deuteronomium als volgt: “ Weest sterk en hebt goede moed, vreest niet en verschrikt niet voor hun aangezicht; want het is de Heere uw God die met u gaat, Hij zal u niet begeven noch u verlaten.” Mrs. Eddy wijst op het feit, dat wij, Gods kinderen, in deze tijd net zoals in vroeger tijden beschermd worden en uit moeilijkheden en gevaren worden gered “door een sterke hand en door een uitgestrekte arm.”  Op blz. 1 van haar Message to the Mother Church for 1901 heeft Mrs. Eddy over hen, die trouw voor God en voor de mensheid werken, geschreven: “Rust in de zekerheid, dat God’s uitgestrekte arm u nooit begeeft, zolang gij Hem dienende zijt.”

vrijdag 9 maart 2012

Orgelconcert 25 maart 2012Plaats:   First church of Christ Scientist, Richard Wagnerstraat 32, 1077 VW Amsterdam
Datum:  25 maart 2012
Tijd:       15.00 uur
Tickets: inclusief koffie/thee in de pauze € 10 bij de kassa
Kinderen tot 12 jaar gratis.
Zaal open om 14.00 uur
Parkeren is gratis op zondag.


Wetgever

In 2 Korintiërs vinden wij een belofte die tegemoet komt aan het verlangen naar vrede en gerechtigheid: ”Waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.” In Wetenschap en Gezondheid lezen wij (blz. 393): “Sta sterk in uw begrijpen, dat het goddelijk Gemoed regeert en dat in de Wetenschap de mens Gods bestuur weerspiegelt.” En op blz. 125 zegt Mrs. Eddy: “De mens die Gods bestuur weerspiegelt, bestuurt zichzelf.”  Wanneer wij kijken naar het goddelijk bestuur, krijgen wij een steeds beter begrip van de absolute, volkomen heerschappij van God, het éne Gemoed. Wij zien onze onverbrekelijke, eeuwige verwantschap met het goddelijk Gemoed en hierdoor gaan wij inzien dat het verlangen naar een volmaakte regerings- of bestuursvorm hier en nu in vervulling kan gaan. Wij zien dat God de éne Wetgever is, dat Zijn wet volmaakt werkt en dat Zijn schepping uit geestelijke ideeën bestaat, die alle door God worden bestuurd. Wat een verschil met een menselijk bestuur! Deze laatste laat een veelheid van meningen en onenigheid zien, terwijl het bestuur van God volmaakte eenheid en harmonie te zien geeft. God, oneindige Liefde, is de Wetgever. Zijn wet is de wet van Liefde en Zijn ontelbare ideeën worden door de wet van Liefde in absolute harmonie bestuurd. In Christian Science is de wil van God, het goede, onze wil. Zijn wet is onze wet. Ons wezen is de weerspiegeling van Zijn wezen.

Abraham

In Wetenschap en Gezondheid blz. 579 geeft Mary Baker Eddy de volgende definitie van "Abraham": "Trouw; geloof in het goddelijk Leven en in het eeuwige Beginsel van het zijn. Deze aartsvader laat zien dat het  de bedoeling van Liefde is om vertrouwen in het goede te wekken en toonde de leven-behoedende macht van geestelijk begrijpen." Verschillende voorvallen in het leven van Abraham waren uitingen of demonstraties van zijn geestelijk begrijpen. Toen de kudden van Abraham en Lot te groot werden voor het land, liet hij aan Lot de keuze, hoewel Abraham de oudste was en dus het recht had om te kiezen. Lot koos het beste deel: de vallei van de Jordaan. Abraham ging in Kanaän in de bergen wonen, ten volle beloond voor zijn vertrouwen op het goede. De bijbel vermeldt, dat zijn verhouding tot het volk van de verschillende landen, waarin hij woonde, wijs, vriendelijk en kameraadschappelijk was, terwijl hij openlijk zijn altaar bouwde om de ene God te aanbidden, zoals zijn geweten hem dit voorschreef. Trouw  aan de juiste blik op de mens, namelijk dat hij geestelijk en niet stoffelijk is. Trouw aan de ware geest van zaken doen, de werkzaamheid van het goddelijk Gemoed, zal alle problemen van de hedendaagse zakenwereld oplossen. Door de trouw en het geloof in het goede, die Abraham kenmerkten zullen verhoudingen tussen werknemers en werkgevers verbeterd worden. In Miscellaneous Writings schrijft Mrs. Eddy op blz. 343: "Onder de vele zachte klokkentonen, die in de kamers van herinnering weerklinken, is wel de lieflijkste: "Gij zijt getrouw geweest!"

woensdag 7 maart 2012

Loopbaan

De loopbaan die ons voorgesteld is.
Als je het over carrière hebt denken de meeste mensen aan hun beroep. Maar onze diverse beroepen vormen niet echt onze carrière.

>> lees verder

dinsdag 6 maart 2012

Kalme krachtige stromen


Juist zoals iemand, die in de spiegel kijkt, de weerspiegeling van zijn gezicht ziet, zo kan iemand in de goddelijke Wetenschap de geestelijke mens zien, die God, Geest, weerspiegelt. Omdat God Liefde is, geeft de mens, Zijn weerspiegeling, uitdrukking aan liefde, niet aan zelfzucht of haat; aan het goede, niet aan het kwade. God is Leven. Als gevolg daarvan komen in Zijn weerspiegeling, de mens, gezondheid en vrijheid, ja, eeuwig leven tot uiting. God is almachtig. Daarom weerspiegelt de mens, Zijn weerspiegeling, kracht, macht en heerschappij. In het goddelijk Gemoed, dat alles, wat werkelijk is, schept en in stand houdt, is alles eeuwig en volmaakt. Naarmate wij onze eenheid met het goddelijk Gemoed in ons denken gevestigd houden door goddelijke eigenschappen te weerspiegelen, zien wij het heelal zoals God het ziet - geestelijk en volmaakt. Stap voor stap leert Christian Science ons “de diepten Gods” te begrijpen. Dit begrijpen moet in het dagelijkse leven tot uiting worden gebracht, zodat onze visie van de werkelijkheid zich steeds verder zal verruimen. Zo worden wij in het beloofde land geleid, waar wij steeds grotere vrijheid en meer harmonie tot uitdrukking brengen. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid op blz. 99: “De kalme krachtige stromen van ware geestelijkheid, waarvan gezondheid, reinheid en zelfovergave de uitingen zijn, moeten de menselijke ervaring verdiepen, totdat de geloofsvormen van het stoffelijk bestaan louter bedrog blijken te zijn en zonde, ziekte en dood voor altijd plaats maken voor de wetenschappelijke demonstratie van de goddelijke Geest en voor Gods geestelijke, volmaakte mens.”

zaterdag 3 maart 2012

Lives Lived: Steve


Meet Steve. He had chest pains and difficulty breathing. He chose to have Christian Science treatment and the symptoms quickly dissipated.

vrijdag 2 maart 2012

Next chat 13 Maart 2012


Active living in advancing years


Carol McFall, C.S.
Tuesday, March 13, 2012
2:00pm EST - 3:00pm EST
Have you ever felt discouraged about getting older? It's encouraging to realize that you don't need to go along with common currents of thought about inevitable downturn with diminished abilities and activities. Prayer and an understanding of your relation to God can counter negative speculation and conditions related to age. The ideas about life found in the Bible and the writings of Mary Baker Eddy can be practiced right now, establishing dominion and joy through all your days. Bring your questions and inspiration to this chat as we explore these ideas together.
About Carol McFall: Carol is a Christian Science practitioner and lifelong Christian Scientist. After a 20-year professional career as a painter in the San Francisco Bay area, she and her husband now live on the central coast of California, where they spend as much time as possible with their seven grandchildren.

donderdag 1 maart 2012

Job

Het Bijbelverhaal van Job beschrijft vele van de moeilijkheden, problemen en beproevingen waarmee de mensheid ook nu nog schijnt te kampen. Al zijn kwellingen in de stof (veroorzaakt door zijn geloof aan het goede èn het kwade als een tweevoudigheid, zijn vrees dat het kwaad evenveel of zelfs meer macht dan God zou bezitten, zijn begrip van een persoon in een lichaam) belemmerden hem in zijn geestelijke groei en zijn genezing. Hij was gedwongen buiten zichzelf, buiten dit bedrieglijk gevoel van zichzelf, naar hulp uit te kijken en God te zoeken. Hij bad nu niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn vrienden. Hij probeerde nu te geven, trachtte gelijk God te zijn. Job bad tot God: “Ik weet dat Gij alles vermoogt en dat geen van Uw gedachten kan afgesneden worden.” Job begon zijn ware zelfheid in de gelijkenis van God te ontdekken. Als gevolg van Jobs besef van de juiste betekenis van het Leven en substantie was zijn gezondheid hersteld, werden zijn bezittingen verdubbeld en werd hij met een gezin en vele vrienden gezegend. Het goddelijk Gemoed dat in en door zichzelf bestaat, zichzelf onderhoudt, zichzelf in alle eeuwigheid in stand houdt, is het grote reservoir, waaruit de gedachten stromen, die ons bezielen, versterken, bemoedigen en leven geven; en die onafscheidelijk met de goddelijke bron van het Leven, als de uitdrukking van geestelijke kracht en macht, zijn verbonden. Deze gedachten vormen de weg van leven, vrede en geestelijke ontwikkeling.