dinsdag 7 februari 2012

Cement


Hoe kunnen we haat en tweedracht in de wereld die telkens opvlammen oplossen? Voor mij leken de tijden van geharrewar met vrienden al moeilijk te vergeven of te vergeten. Christus Jezus raadde zijn volgelingen aan: “Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel aan hen, die u haten; en bidt voor hen, die u geweld doen, en die u vervolgen. Opdat gij kinderen moogt zijn van Uw Vader, Die in de hemelen is.” (Matt. 5:44,45) Jezus deed hiermee niet alleen een beroep op ons om elkaar lief te hebben; hij vertelde ons daarmee iets over onze wezenlijke, geestelijke aard. Door je vijand lief te hebben, te zegenen en voor hem te bidden, brengen we kwaliteiten naar buiten als zachtmoedigheid, tederheid en gematigdheid, die aangeven wat onze werkelijke aard is als de zonen en dochters van God, van Liefde. God kent ons als Zijn zondeloze gelijkenis, geschapen om alle eigenschappen van de oneindige, onpartijdige Liefde tot uiting te brengen. God laat onze verwantschap met Hem nooit verdwijnen of ongedaan maken. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid, blz. 571: “Overwin te allen tijde en onder alle omstandigheden het kwade door het goede. Ken uzelf en God zal u de wijsheid en de gelegenheid schenken voor een overwinning over het kwaad. Bekleed met de wapenrusting van Liefde, bent u door menselijke haat niet te treffen. Het cement van een hogere menselijkheid zal alle belangen verenigen in de ene goddelijkheid.”

Geen opmerkingen: