woensdag 29 februari 2012

Troosten


In het zinnebeeldige verhaal van de Hof van Eden wordt gezegd, dat Adam en Eva zich schuilhielden vanwege hun naaktheid. Toen zei de Heere God tot hen: “Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt?” Wie of wat vertelt aan stervelingen, dat ziekte, zonde en dood werkelijk zijn? Het is de sterfelijke zin die de leugenaar is en ons zegt dat de kinderen van God van Hem verlaten en gescheiden zijn. In Psalm 23 schildert de dichter de mens, niet als verblijvende in de schaduw des doods, maar er zegevierend door heen wandelende. In Jesaja 51:3 vinden we de krachtige en blijde belofte die als een verfrissende regen op een verdorde aarde neerdaalt: “De Heere zal Sion troosten, Hij zal troosten al haar woeste plaatsen . . . vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem van gezang.” Wat een mooi woord is “troosten”, vooral in verband met de synoniemen: bemoedigen, steunen, opbeuren, wat ons aan versterking doet denken en ons een glimp geven van het feit dat de ware trooster ons niet alleen troost en vrede, maar ook versterking zal brengen. Mrs. Eddy zegt in Miscellany blz. 296: “Het kwaad . . . [heeft] geen macht om de ware, geestelijke mens te benadelen, het hem moeilijk te maken of hem te niet te doen.” En zoals Jesaja met kinderlijk vertrouwen de mensen troost en steun gaf door zich van de stof af en naar de Geest toe te keren, zullen tallozen in alle eeuwen eveneens gezegend en gesterkt worden.

dinsdag 28 februari 2012

Stap voor stap

Wanneer de suggestie van de zintuigen beweert, dat iets geheimzinnigs, tijd genaamd, het gezicht en gehoor, hoe dan ook, kan aantasten, is om uitleg vragen zinloos, want er is geen antwoord op. In Christian Science wordt uitgelegd: “Er is meer Wetenschap in het voortdurend gebruik dan in het verlies van de vermogens van Gemoed. Zij kunnen niet verloren gaan zolang Gemoed blijft bestaan.” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 487.) Het gezicht en gehoor in God zal in eeuwigheid ongeschonden blijven naargelang wij ons één-zijn met God begrijpen. Hoe kun je dit één-zijn bereiken? Stap voor stap: door de onware zelfheid los te laten; door het zuiveren en vergeestelijken van ons dagelijks leven en denken; door de scherpziende, geestelijke gedachten die God ons schenkt (gedachten van onzelfzuchtige liefde, wijsheid, moed en vertrouwen in plaats van de verblindende, verdovende gedachten van vrees, haat, zelfzucht en eigenzinnigheid) te koesteren. In Wetenschap en Gezondheid blz. 274 staat: “De zinnen van Geest verblijven in Liefde en zij demonstreren Waarheid en Leven.” Zij zijn onder de hoede van Liefde veilig en zij behoren ons toe, omdat de Liefde ze ons geeft. De gevoeligheid van God en de mens is gelegen in de onveranderlijke, ononderbroken krachten van de goddelijke Liefde, die Liefde die de enige bron, substantie en bestendigheid van het gezicht en het gehoor van de mens is.

dinsdag 14 februari 2012

ValentineMy forever Valentine, single or not!

As a girl in my late 20’s who hasn’t spent much time in a serious relationship, I have sometimes found the idea of finding that special someone to spend the rest of my life with pretty daunting. And Valentine’s Day has tended to be a not-so-fun reminder of this!

maandag 13 februari 2012

Processie


Toen Jezus en zijn volgelingen bij de stadspoort van het plaatsje Nain gekomen waren, kwamen zij de begrafenisstoet van de enige zoon van een weduwe tegen. Met zijn medelijden toonde Jezus niet de erkenning van het zinsbedrog van verlies en scheiding als werkelijk. Maar hij bracht de eeuwige Waarheid aan het licht, die geen dwaling kent, hij zag de mens zoals God hem kent, als de gelijkenis van het eeuwige Leven en van oneindige Liefde. Jezus begreep dat de treurende moeder nu een gevoel van eenzaamheid, het verlies van haar levensonderhoud en het smartelijk verlangen naar haar zoon zou ervaren. Deze beweringen van het sterfelijk gemoed bezitten geen macht  of werkelijkheid. De goddelijkheid van Christus werd door hem op menselijke wijze in welwillendheid en tederheid uitgedrukt toen hij tegen de moeder van de jongeman zei: “Ween niet.” Toen “raakte hij de baar aan [en] de dragers stonden stil.” De Christus-macht bracht de processie van sterfelijke geloofsels tot stilstand. Het Christus-inzicht in het eeuwige Leven doet de verkeerde gedachten, die altijd de processie van sterfelijke geloofsels in beweging zet, verdwijnen. Jezus sprak met zelfverzekerdheid toen hij zei: “Jongeling, ik zeg u,  sta op.” En hij riep hem in het leven terug en gaf hem aan zijn moeder, ontwaakt uit de slaap, uit de droom in de stof, dat de mens stoffelijk is, dat hij kan zondigen, lijden, ziek zijn en sterven. Als de goddelijke macht, alvermogend, alomtegenwoordig, als de tegenwoordigheid van de goddelijke Liefde, van het oneindig Gemoed, van het Beginsel wordt beseft, dan kan een volk of vele volken genezen van haat, vrees, wantrouwen, hebzucht en kwaadwilligheid en hen van de schijnmacht van een hypnotisch eigenzinnigheid en heerszucht bevrijden.

zaterdag 11 februari 2012

Vraag van de week


Heb je een favoriet citaat met betrekking tot liefde en op welke manier heb je daar dankbaar gebruik van gemaakt?  In welk opzicht heb je dit als helpend ervaren in je leven?

vrijdag 10 februari 2012

Geheugen


Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Jezus de herinnering aan de ontberingen in de woestijn, aan de vervolging van zijn eigen landgenoten en de ontrouw van zijn volgelingen bewaard zou hebben; of dat hij, na zijn opstanding, nog aan de wreedheid van de soldaten in de rechtszaal en zijn lijdensuur aan het kruis zou blijven denken. De sterfelijke zin zou het geheugen zowel voor vrolijke als voor treurige zaken willen gebruiken om daarmee de mensen in het verleden vast te houden en van het tegenwoordige af te houden. Het enige geheugen, waaraan Jezus vast hield, was ongetwijfeld dat, wat hem herinnerde aan zijn geestelijk wezen en zijn verwantschap met God. Hij zei tot zijn discipelen: “Ik ben van de Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen.” Dan sprak hij nog van “de heerlijkheid, die ik bij U had, eer de wereld was.” Zijn enig doel was om de mensen uit hun slaap op te wekken, niet om hen aan de verschillende fasen van hun droom te herinneren. Zullen sommigen de treurspelen die voorbij zijn weer ten tonele voeren en nieuw leven inblazen? Of zullen zij, zoals Jezus zeker na zijn opstanding gedaan moet hebben,  verlossing en vrijmaking in gedachten hebben? Zullen zij in het besef van hun goddelijke oorsprong en in de verwachting van hun eigen opstanding begrijpen dat de schaduwen van het verleden zelfs voor geen moment dwars over de voorwaartse, opwaartse weg kunnen vallen? Hun keuze zal van beslissende invloed zijn op hun ononderbroken stijgen van sterfelijkheid naar onsterfelijkheid, van een persoonlijk gevoel van zelfheid tot in het bewustzijn van hun geestelijk wezen.

donderdag 9 februari 2012

Horeb


In de Bijbel staan verschillende voorbeelden van mensen die ondanks hun moeilijke omstandigheden bleven volhouden in hun streven naar een geestelijker begrip van dingen. Zelfs de zo geestelijk gezinde Elia werd, nadat hij de profeten van Baal had vernietigd, in de verleiding gebracht om niet langer voor Waarheid op te komen. Koningin Izebel had gedreigd zich te zullen wreken en de profeet werd hierdoor zo ontmoedigd, dat hij eraan begon te twijfelen of het werkelijk wel waarde had een geestelijke weg te volgen. Maar toen hij in diepe wanhoop onder een jeneverboom was gaan zitten, raakte een engel, een gedachte van God, hem aan en schudde hem wakker. Gesterkt door de Waarheid die deze goddelijke boodschap inhield, ging hij verder en bereikte uiteindelijk de berg Horeb, waar hij een dieper inzicht in Gods wezen kreeg (zie 1 Kon., hfdst. 18 en 19).  Als Elia vol zelfmedelijden onder de boom was blijven zitten zou de wereld nooit de geestelijke bezieling van zijn daden gekend hebben. Laat dit niet zien hoe belangrijk het is om vol te houden, niet alleen in ons eigen belang, maar ook in dat van anderen? Hoe zwaar de weg ook is? Mrs. Eddy, onze leidsvrouw, heeft dat zeer zeker gedaan. Hoewel zij de ene beproeving na de andere te verduren had, gaf zij zich niet gewonnen en gaf niet op.

woensdag 8 februari 2012

Bereidheid


Wanneer iemand meent dat de problemen van de wereld te groot of te overweldigend lijken en zijn eigen kunnen zo zwak is dat hij liever aan de kant blijft staan, denk dan aan het Bijbelverhaal van de zeventig discipelen, die door Jezus vol verwachting werden uitgezonden. Zij vervulden hun missie en keerden terug met vreugde. Alles wat we nodig hebben, is dezelfde bereidheid om tot de discipelen gerekend te worden en een enthousiaste getuige te zijn van de macht en tegenwoordigheid van de Christus. Jezus heeft ons de weg gewezen om twijfel en falen achter ons te laten en met hem te kunnen zeggen: “Mijn Vader werkt tot nu toe, en ik werk ook.” (Joh. 5:17)  Wanneer we enig begrip hebben van de genezende kracht van de ene God met Zijn universele familie dan weten we dat onsterfelijke vrede zoals Jezus ons dat  aangetoond heeft binnen ons bereik is. In werkelijkheid regeert de Christus onafgebroken.

dinsdag 7 februari 2012

Cement


Hoe kunnen we haat en tweedracht in de wereld die telkens opvlammen oplossen? Voor mij leken de tijden van geharrewar met vrienden al moeilijk te vergeven of te vergeten. Christus Jezus raadde zijn volgelingen aan: “Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel aan hen, die u haten; en bidt voor hen, die u geweld doen, en die u vervolgen. Opdat gij kinderen moogt zijn van Uw Vader, Die in de hemelen is.” (Matt. 5:44,45) Jezus deed hiermee niet alleen een beroep op ons om elkaar lief te hebben; hij vertelde ons daarmee iets over onze wezenlijke, geestelijke aard. Door je vijand lief te hebben, te zegenen en voor hem te bidden, brengen we kwaliteiten naar buiten als zachtmoedigheid, tederheid en gematigdheid, die aangeven wat onze werkelijke aard is als de zonen en dochters van God, van Liefde. God kent ons als Zijn zondeloze gelijkenis, geschapen om alle eigenschappen van de oneindige, onpartijdige Liefde tot uiting te brengen. God laat onze verwantschap met Hem nooit verdwijnen of ongedaan maken. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid, blz. 571: “Overwin te allen tijde en onder alle omstandigheden het kwade door het goede. Ken uzelf en God zal u de wijsheid en de gelegenheid schenken voor een overwinning over het kwaad. Bekleed met de wapenrusting van Liefde, bent u door menselijke haat niet te treffen. Het cement van een hogere menselijkheid zal alle belangen verenigen in de ene goddelijkheid.”

zaterdag 4 februari 2012

Next chat 14 februari 2012


Lasting love


Chet Manchester, C.S.
Tuesday, February 14, 2012
2:00pm EST - 3:00pm EST
Everyone wants to feel loved, and sometimes a relationship can make us feel deeply content and fulfilled. But that's not always the way it goes. If you’re lonely, or in a relationship that makes you feel frustrated, angry, or hurt, there is a way to find satisfying, joy-filled love that lasts. Join this chat with a Christian Science practitioner to learn more about the spiritual basis of love that comes from God.
About Chet Manchester: Chet has a great love for creativity, people, and cultures. He's lived and worked as a creative director in places such as Kenya, France, and on both coasts of the United States. He's worked with The Mary Baker Eddy Library in Boston and also developed new ways to involve youth in the global activities of The Mother Church. Chet is also a practitioner and lecturer of Christian Science, currently living in Ballwin, Missouri.

vrijdag 3 februari 2012

Standvastig


Het leven van een ware Christen (dus ook dat van een Christelijke Wetenschapper) houdt strijd in met de geloofsvormen van het vlees. Deze strijd kan ontmoedigend en teleurstellend schijnen, tenzij we aan het juiste uitgangspunt - een volmaakte God en een volmaakte mens  - vasthouden. In plaats van het gevoel dat we constant naar volmaaktheid moeten streven, worden we dan gesterkt door het rustgevende besef dat het kind van God nooit anders dan volmaakt geweest is. De mens, geschapen door het goddelijk Beginsel, is zich altijd bewust van de stralende eigenschappen van zijn hemelse Ouder. Geest vormt de onvergankelijke, onverwoestbare substantie van zijn wezen en hij is voor altijd vrijgesteld van de onrechtvaardige last van het materialisme, zoals ziekte, gebrek, achteruitgang en frustratie. Om dit juiste begrip van onszelf en onze naaste voortdurend aan het licht te brengen moeten we standvastig zijn. We moeten er voor waken niet in de verleiding te komen het maar op te geven als de weg moeilijk lijkt. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid blz. 254: “Onvolmaakte stervelingen komen slechts langzaam tot het volle begrip van de geestelijke volmaaktheid, maar goed te beginnen en te volharden in de strijd om het grote vraagstuk van het zijn door demonstratie op te lossen, betekent reeds veel.”

donderdag 2 februari 2012

Levenswerk

De liefde die we hopen tot uiting te brengen moeten we ons met hard werken vaak eigen maken. Door liefde tot op zekere hoogte in ons leven te integreren, geven we de bewijzen van deze geestelijke eigenschap die van nature bij ons hoort als beeld en gelijkenis van God. Wij zijn niet anders dan de uitdrukking van de goddelijke Liefde. Wij zijn niet stervelingen met alle beperkingen van dien, noch egoïstische individuen vol twijfels en onzekerheden. De mens is de heldere weerspiegeling van God, de geestelijke gelijkenis van de alomtegenwoordige Liefde en het intelligente goddelijk Gemoed. Er bestaat geen twijfel aan dat stil, eerlijk gebed altijd centraal blijft staan bij onze pogingen om te helpen en te genezen. Maar mét dit geestelijk gebed in Christian Science, dat de ware geestelijke aard van de mens ziet, kunnen we een grotere nederigheid ontwikkelen met de bereidheid contact te maken met onze medemens en hem datgene zeggen wat hem verder helpt. Vraag uzelf af: ‘Wat zijn de woorden van troost die iemand die de waarheid zoekt of iemand die pijn heeft echt verder helpen?’ Niet: ‘Wat wil ik zeggen?’ Maar pas op dat we niet doorslaan en te theoretisch worden. In Terugblik en Inblik bldz. 94 schrijft Mrs. Eddy: “ Ik ben ervan overtuigd dat de Christelijke Wetenschappers alleen door de bescheidenheid en de karakteristieke liefde die Jezus in zijn levenswerk aan de dag legde, werkelijk kunnen helpen het rijk van Christus op aarde te vestigen.”

woensdag 1 februari 2012

Communicatie


Waar komen antwoorden aan het licht? Uiteraard altijd in het individuele bewustzijn; waar anders zouden de oplossingen voor de problemen van de wereld gevonden kunnen worden dan in de gedachten van de mensen. In het evangelie van Johannes lezen we over de Christus zoals die door Jezus aangetoond werd: “Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een ieder mens, komende in de wereld.” (Joh. 1:9) In werkelijkheid bezit ieder mens dit licht en zo wordt het ons steeds duidelijker dat communicatie niet langer gezien moet worden als eenrichtingsverkeer. De antwoorden op de problemen van de wereld kunnen eenvoudigweg niet gevonden worden als de ene persoon voorschrijft aan de ander hoe het moet gebeuren; uitwisseling is vereist - uitwisseling van het licht dat in ieder mens aanwezig is. En wat doet licht? Het verdrijft de duisternis. Het verdrijft twijfel en angst. En als deze obstakels eenmaal uit de weg zijn geruimd, dan is er beweging. Beweging met een geweldige stuwkracht - een kracht die ons naar volgende eeuwen kan brengen vol verwachting en met blijvende oplossing voor de noden van de mensheid. Dit is de wijze waarop Christian Science naar de mensheid uitreikt in de wereld van vandaag!